Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sollefteå

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Stationsförnyelse i Midskog

Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 45 verk.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Långsele
Återuppbyggnad efter brand.

Rivning eller ombyggnad av bro i Resele

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad inkl gångplan och fundament. Avlopp ingår i Byggentreprenaden. Genomföringar i grundplatta på mark ska samordnas med markentreprenören. Som en del i denna ombyggnad ingår leverans och montage av maskinell utrustning till en biokemisk anläggning med filtersteg, såsom kärl till biofiltret, oxidationstank, snabbfilter, kemikaliedosering, rörledningar och ventiler, samt invändig VVS.

Ventilationsarbeten på lokaler i Sollefteå
I generalentreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg- och el- och styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad ventilationsanläggning.

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Anpassning till förskola i Sollefteå

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Restaurering av kyrka i Ramsele
Restaurering av fasad och tjärning av spåntak på Ramsele kyrka.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.

Tillbyggnad av stall i Sollefteå
Tillbyggnad av stall.

Restaurering och fasadrenovering av kyrka i Resele
Restaurering av gravkapell samt fasadrenovering av Resele kyrka.

Dörrbyte i flerbostadshus, Sollefteå
Avser byte av ett 50-tal lägenhetsdörrar. Arbetet kommer att ligga några år framåt i tiden. Kostnaden är uppskattad. Byggstarten okänd.

Ombyggnad av butik i Sollefteå
Installation av ventilationsanordning i butikslokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Fasadändring av badhus i Sollefteå
Fasadändring av badhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: