Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 101 verk.

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Nybyggnad av 400 kV-station i Nässe
För att möjliggöra anslutning till vindkraft krävs en anslutning till 400 kV-nätet.

Ny anslutning för vindkraft i Betåsen

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Beläggning av väg 331 mellan Östergraninge-Graninge

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Ombyggnad av bro i Resele
Objektet avser upprustning av Moforsenbron. Entreprenadarbeten omfattar utbyte av väg-/broräcke samt förstärkningsåtgärder av betongfundament.

Ny bro vid väg 975, Näsåkerssnipan

Ombyggnad av värmeanläggning i Ramsele

Spårväxelbyte i Österås

Ventilationsarbeten på lokaler i Sollefteå
I generalentreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg- och el- och styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad ventilationsanläggning.

Anpassning till förskola i Sollefteå

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Restaurering av kyrka i Ramsele
Restaurering av fasad och tjärning av spåntak på Ramsele kyrka.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med varuutlämning.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Sollefteå
Tillbyggnad av garage.

Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Installation av ny ventilation i kontorsbyggnad.

Restaurering och fasadrenovering av kyrka i Resele
Restaurering av gravkapell samt fasadrenovering av Resele kyrka.

Tillbyggnad av stall i Sollefteå
Tillbyggnad av stall.

Dörrbyte i flerbostadshus, Sollefteå
Avser byte av ett 50-tal lägenhetsdörrar. Arbetet kommer att ligga några år framåt i tiden. Kostnaden är uppskattad. Byggstarten okänd.

Ombyggnad av butik i Sollefteå
Installation av ventilationsanordning i butikslokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Fasadändring av badhus i Sollefteå
Fasadändring av badhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: