Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Reparation av Högakustenbron
Om- och bättringsmålning av hängare och handledare på Högakustenbron samt förstärkning och reparation av ändankare och hängare.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Nybyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av skollokal.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av GC-bana i Härnösand
Ny GC-bana simhallen gymnasiet.
Ombyggnad av bro i Härnösand
Utredning med föreslagen byggstart 2023.
Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.
Ny tryckstegringsstation i Härnösand
Avser upphandling av en komplett tryckstegringsstation för en del av Härnösand Energi & Miljös fjärrvärmenät.
Ombyggnad av förråds-/utbildningslokal vid garnison i Härnösand
Byggnaden har idag tilluftsventilation. Befintligt ventilationssystem rivs i sin helhet och ett nytt FTX-system installeras. Byggnaden försörjs av fjärrvärme, i entreprenaden ansluts nytt ventilationsaggregat till värmesystem samt mindre tappvatten-/avloppsinstallationer.
Ny trafikplats i Härnösand
Ny trafikplats Västra Saltvik.
Renovering av tak på gruppboende i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Härnösands kommun har under sommaren 2016 byggt ny gång- och cykelbana norr om Storgatan utmed Nattvikens strand bort till Spiran-huset och båtbryggorna. För att knyta ihop den med gång- och cykel-vägen från Väg E4 södra vägen byggs nu detta projekt. Projektet omfattar ny gång- och cykelöverfart och ny trottoar i from av gång- och cykelbana samt nytt cykelfält över Storgatan.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Ny beläggning löparbanor.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Takbyte på teater i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Lager för flytande biogödsel i Härnösand
Totalentreprenaden avser komplett leverans av Lager för flytande biogödsel (Gödsellager) vid Älands Återvinningsanläggning i Härnösand. Gödsellagret skall ha en lagringskapacitet om minst 1900 m3 och vara tillverkat av betong. Slutgiltigt placeras samt utformas gödsellagret med en geometri och höjdsättning som kombinerar god funktionalitet med lägsta möjliga kostnad. Konstruktioner och material skall utformas/väljas beaktat gödselns potentiellt korrosiva egenskaper och utifrån en generell förväntad teknisk livslängd om >25 år.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov för fasadändring.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Ombyggnad av 3 st fjärrvärmecentraler i Härnösand
Ombyggnad av 3 st fjärrvärmecentraler.
Utvändigt underhåll av restaurang i Härnösand
Bygglov och startbesked - fasadändring och skyltar.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov samt startbesked - uppföra cistern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - anläggning av p-platser.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/skyltar.
Ombyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov/startbesked - väsentlig ändring av cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.
Ombyggnad av cafeteria i Härnösand
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad samt butik till café.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Härnösand
Bygglov för fasadändring - muralmålning.
Ny Discogolfbana i Härnösand
Ny discogolfbana.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: