Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
Max 55 verk med totalhöjd på max 220 m.

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Ombyggnad av genomfart i Älandsbro
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, trimning och effektivisering. Ombyggnad av korsningar, bro över järnväg rivs ut och ersätts med ny rörbro, ny gc-väg, nya busshållplatser mm.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Ombyggnad av butik i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand

Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.

Utbyte av vägbro över järnväg i Härnösand

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand
Projektet omfattar byggande av nu lokalgata med vatten, avlopp, el och tele samt belysning. Gatan är en del i mark och exploateringsområdet Lövudden som innehåller 16 villatomter och två radhustomter. Gatan kommer att delvis förses med gång- och cykelbana samt en del trädplanteringar för sänkt hastighet. I slutet av gatan ska en vändplan anläggas som också innehåller en del gestaltande inslag. Objektet är beläget i södra delarna av Härnösand tätort, området heter Lövudden och finns beläget mellan E4 östra sida och havet.

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad till småbåtsmuseum.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Härnösand, etapp 6

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Objektet är beläget på Tullportsgatan, Pumpbacksgatan samt Vasagatan/Gådeåvägen (option).

Byte av fasad och målning mm på fastigheter i Härnösand
Byte av fasad och målning av fasader.

Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.

Ombyggnad av påfart i Härnösand
4 st påfartsramper.

Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och ändring av industribyggnad.

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 1 km.

Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Härnösand
Nya övergångsställen, gångpassager och fartreducerande åtgärder. Ca 200 meter.

Nybyggnad av gc-bana i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 200 meter.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av cistern i Härnösand
Rivningslov - cistern.

Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - 7 återvinningsstationer Utansjö 3:105,Fastlandet 2:66,Ön 2:52,Fastlandet 2:90,Brunne 12:1,Kattastrand 2:1,Högsjö-dal 2:85.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Härnösand
Bygglov - utvändig ändring, skärmtak över entré innergård.

Nybyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av carport.

Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad, återvinningsstation.

Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsat för kontorsetablering.

Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av terrass/uteplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: