Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Umeå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 217 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Olofsdal, Umeå

Ny och ombyggnad av kontor och butik i Umeå
Man bygger om 2 st fastigheter samt nybyggnad av 2 st fastigheter, omfattning ej fastställd. 8-10 våningar kan det bli i nyproduktionen. Rivning av flerbostadshus. Eventuellt blir det hyresrätter.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av parkeringshus, Ålidhem
150 st hyresrätter.

Nybyggnad av studentbostäder i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.

Nybyggnad av hotell i Umeå
180-190 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Ålidhem, Umeå, etapp 2
Nybyggnad av äldreboende med 60 platser och 4 st avdelningar mm.

Nybyggnad av bostäder och kontor i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 1500 bostäder 12-15 vånningar

Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Generalentreprenaden omfattar även rivning av byggnad 9 A & B.

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Upprustning och ombyggnad av flerbostadshus, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage mm i Umeå
Ca 40 st lägenheter, garage under mark.

Nybyggnad av klätterhall i Umeå
17 meter fri klätterhöjd.

Nybyggnad av förskola i Umeå
6 st förskoleavdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Tillbyggnad av skola på Mariehem, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävar

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.

Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Uppdraget omfattar utformning av ny järnvägsterminal, kostnadsberäkning och rambeskrivning för totalentreprenad. Förslag på ytmässig disposition av verksamhetsytor samt trafiklösningar.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Nybyggnad av förskola i Innertavle
4 st avdelningar.

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.

Ombyggnad av skola, gymnastiksal, matsal mm i Umeå

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
2 idrottshallar samt 1 kontor.

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå
1 ledig tomt finns.

Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.

Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.

Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ytskiktsrenovering av badrum inkl. byte av golvbrunnar mm. Objektet är beläget på Öbackavägen 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, & 20 samt Östra strandgatan 36, 38, 40, 42,44 och 46 i Umeå.

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle
6 km ledning som ska byggas.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.

Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.

Nytt gårdshus, ombyggnad av bostadshus, rivning garage i Umeå
Ombyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av gruppboende i Umeå

Nybyggnad av bostäder samt exploateringsarbeten i Mariedal, Umeå
Byggherren svarar i övrigt för alla exploateringskostnader inom området.

Ombyggnad av gator i Umeå
Ombyggnad av Löpevägen, Kärrvägen & Fatvägen.

Ombyggnad av vägar på Ersboda industriområde, Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Vid ombyggnad kompletteras dagvattennätet med en del nya brunnar för avvattning av gatorna. Brunnar och anordningar för VA- och fjärrvärmeledningar höjdjusteras. El-, tele- och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas.

Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå
Ombyggnad av yta av befintlig naturgräsplan till 77 och 7 manna gräsplan. Befintlig konstgräsplan ska rivas och göras om till parkeringsplats.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157.

Tillbyggnad av kök och matsal vid förskola i Umeå

Exploateringsområde på Ersboda

Ombyggnad av entré & foajé på Folket Hus i Umeå

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader, Umeå 5:1, Spiltan 1, Umeå 5:3, Spiltan 7.

Uppförande av pelletspanna vid ÅLÖ maskiner, Umeå
Pelletspanna för eldning av träpellets med effekt 800 kW. Leveransen avser nyckelfärdig, verkstadstillverkad lätt flyttbar ”containerlösning” på färdig panntomt.

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 3
Asbestsanering.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 4
Asbestsanering.

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Ny kylanläggningar i ishall i Umeå
Ny kylanläggning till A-hall och träningshall i ishallen på T3 Center.

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.

Byte av kylanläggning på Umeå Arena
Omfattar rivning av befintlig havererad kylmaskinsanläggning. Installation av ny CO2-kylmaskinutrustning, driftsättning samt serviceåtagande. I entreprenaden ingår att efter rivning av befintlig kylmaskinutrustning ytskiktsrenovera kylmaskinrummet samt att bygga om befintlig elcentral.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Umeå
Nybyggnad av industri- och kontorslokal, samt rivning av befintlig byggnad.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: