Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Umeå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 204 st.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
ca 400 lägenheter.

Tillbyggnad av köpcentrum i Umeå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Om- och tillbyggnad av Aktivitets- och Föreningshus i Umeå
Projektet ligger stilla. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå

Nybyggnad av äldreboenden på eventuellt Berghem, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80-100 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 3
Totalt beräknas ca 600 lgh i området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 81 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av kyllager/produktionslokal för Norrmejerier i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tidsstyrt och tillståndsstyrt brounderhållsarbete i Västerbottens län.

Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av bostäder, garage, kontor i Umeå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Dåva-kommungräns Robertsfors

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Nybyggnad av parkeringshus i Umeå
Ca 300 st platser.

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av radhus på Rödäng, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Ca 30-35 st lägenheter.

Upprustning och ombyggnad av flerbostadshus, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå
3 huskroppar, 2 hus med 4 våningar och 1 hus med 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.

Nybyggnad av styckebyggda villor/gruppbyggda bostäder på Ersboda
Området fördelas till byggföretag som bygger och säljer bostäderna till slutkund. Ca 40 tomter.

Nybyggnad av idrottshall på Stadsliden
Bollhallen byggs på Umestan. I skogsdungen norr om Midgårdsskolan mellan Hus 205 och Midgårdsskolan.

Nybyggnad av barncancerhus i Umeå
Fuktkonsult är Fuktcom Konsult. Totalt 14 rum.

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Området är i översiktsplanens fördjupning för Hörnefors samhälle utpekat som centrum och kan exempelvis bebyggas med flerbostadshus, lokaler för servicefunktioner, handel, kontor etc.

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 2 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå
Projektet omfattar detaljprojektering och utförande av kontor och sanitetsutrymmen, markarbeten, samt rivningsarbeten för om och tillbyggnad av kontorslokaler och sanitetsutrymmen. Objektet är beläget på Övägen 35 på Ön, Umeå kommun.

Nybyggnad av värmekulvert vid flerbostadshus i Umeå
186 lägenheter fördelade på 18 huskroppar, 2-3 våningar.

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157 och Blomsterlandet m.m.

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 22 exklusiva lägenheter.

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.

Moduluppställning vid by C 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Upphandlingen avser uppställning och förhyrning av moduler i anslutning till by 24 vid Norrlands universitetssjukhus.

Ombyggnad av livsmedelsbutik på Väst på stan, Umeå

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle
6 km ledning som ska byggas.

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå

Byte av banbelysning i Umeå

Tillbyggnad av gruppboende i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 2st flerbostadshus, förråd, plank samt tillbyggnad befintligt hus med balkong.

Nybyggnad av gc-bro från Ön-Teg i Umeå
Planerna är framflyttade. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av grupphus i Umeå
Nybyggnad av 3 enbostadshus med carport Rosen 15,16,17.

Rivning av byggnad samt nybyggnad av orangeri i Umeå
Objektet avser rivning av befintlig byggnad plan 0 källarplan ca 100 m² inkl. del av skyddsrum samt plan 1 markplan ca 300 m². Nybyggnad av Orangeri ca 160 m² BTA. Rivningsobjektet består av stål-/glaspartier och fasadelement av sandwichtyp och med en stål och betongpelarstomme. Takkonstruktionen är träuppbyggnad med plåtbeklädnad.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Upprustning av flerbostadshus och garage i Umeå

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2
Avser ombyggnad av Förrådsvägen och Strömvägen. Objektet avser ombyggnad av gator inklusive VA, belysning och media.

Nybyggnad av gc-väg mellan Tavlesjö by-väg 363
Sträckan är cirka 3 km.

Nytt gårdshus, ombyggnad av bostadshus, rivning garage i Umeå
Ombyggnad av bostadshus till 2 st lägenheter samt nybyggnad av 8 st.

Uppförande av pelletspanna vid ÅLÖ maskiner, Umeå
Pelletspanna för eldning av träpellets med effekt 800 kW. Leveransen avser nyckelfärdig, verkstadstillverkad lätt flyttbar ”containerlösning” på färdig panntomt.

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2
Asbestsanering.

Fasad och takarbeten på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring, byte av fasad samt takmaterial.

Fasadarbete på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ny fasad, nytt yttertak samt tillbyggnad med sex nya balkonger.

Ny kylanläggningar i ishall i Umeå
Ny kylanläggning till A-hall och träningshall i ishallen på T3 Center.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Byte av kylanläggning på Umeå Arena
Omfattar rivning av befintlig havererad kylmaskinsanläggning. Installation av ny CO2-kylmaskinutrustning, driftsättning samt serviceåtagande. I entreprenaden ingår att efter rivning av befintlig kylmaskinutrustning ytskiktsrenovera kylmaskinrummet samt att bygga om befintlig elcentral.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Fiberutbyggnad, Umeå landsbygd, Rovångern, Täfteåfjärden AB04
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive arbeten såsom grävning, förläggning av kanalisation, fiberblåsning och kabeldragning samt installation i fastighet, inklusive material (optofiberkabel och optotillbehör, aktiv utrustning mm) samt återställningsarbeten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: