Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Byggs vid Kanalgatan/Torggatan.

Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Byggs vid Kanalgatan/Torggatan.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra.

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nya förvaringsutrymmen under mark i Rönnskär, Skelleftehamn, Fas 2
Det är olika typer av farligt processavfall som ska slutdeponeras under jord.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skola med friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
3000-4000 kvm kontor i 4 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå
Huvudkonsult, K2, är anlitad. Ny vattenförsörjning Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Denna entreprenad utförs i egen regi. Kostnad för hela projektet E1-E4 är 320 mkr.

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter på Strandgatan i Skellefteå.

Ombyggnad av UVA; steril, dagkirurgi mm på Skellefteå lasarett
Ombyggnad av UVA, Steril och dagkirurgi, operation.

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Nybyggnad av förskola i Skellefteå
6 avdelningar.

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Rivning av skola samt nybyggnad av förskola i Skellefteå

Ombyggnad till cirkulationsplats längs väg 372 i Skellefteå

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombygnad av lokaler till lägenheter i Skelleftehamn och avser att resultera i att det ska kunna bli 12 lägenheter efter färdig ombyggnad. En ombyggnation i tre plan totalt 3000m2 varav 1100m2 till lägenheter (preliminärt 18st med en snittstorlek på 60m2) av typen trygghetsboende, övriga ytor ska anpassas befintliga kommunala hyresgäster i form av ytor för möten, kontor och omklädningsrum. Utvändigt ska bullerskydd skapas och en carport för 12 bilplatser. Lägenhetsförråd skall inrymmas i souterrängplan. Varje lägenhet skall förses med balkong med tak alt. belägen under ovanförliggande balkong. Gemensam tvättstuga förlagd i markplan.

Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902

Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Rivning och tillbyggnad av industrilokaler i Skellefteå

Nybyggnad av kontor, lager och omklädningsrum i Skellefteå

Nybyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 1

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Varmmassabeläggning på väg 95 mellan Boliden-BD Länsgräns

Stängselåtgärder vid bangården i Skellefteå och Umeå

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.

Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.

Ny gasledning i Skellefteå
Gasledning från avloppsreningsverket Tuvan in till Hedensbyn.

Ombyggnad av industrispår på Hedensbyn, Skellefteå

Nybyggnad av kallager och skärmtak i Skelleftehamn

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Skelleftehamn, Skellefteå
Objektet avser byte av fönster inklusive demontering av befintliga i fastighet tillhörande Skebo på område Sveaborg i Skelleftehamn. Objektet är beläget på Borggatan 15-17-19 och Bogatan 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B.

Nybyggnad av GC-väg i Skellefteå

Exploatering för villaområde i Skellefteå

Exploateringsområde för radhus samt styckehus i Skellefteå

Exploatering av område i Degerbyn Skellefteå

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Stängselåtgärder vid järnväg i Skellefteå

Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal och aula.

Renovering av grusgravar Bureå
Arbetet kommer att utföras under flera somrar.

Ombyggnad av va-ledning och gator i Skellefteå

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Rivning av byggnader i Skellefteå
Rivning.

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun upphandlar rivning av 8 fastigheter enligt bifogade rivningsplaner. Upphandlingen är uppdelad i tre prisgrupper där pris kan anges på en eller flera prisgrupper. Fler än en leverantör kan komma att utses.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Utbyte av hissar i fastighet i Skellefteå
Uppdraget består av utbyte av befintliga hissar, montering av nya hissar, nytt apparatskåp, växellåda och motorer, nya vajrar osv. Avser hiss A och D.

Nybyggnad av kallager i Skellefteå
Nybyggnad av kallager samt rivning av tält och kallager.

Byte av kylmaskiner i lager i Skellefteå
Objektet omfattar installation av ny kylmaskin med tillhörande pumpar. Rivning/demontering av befintlig anläggning ingår i uppdraget. Arbetet innefattar rör ,vs och elinstallationer samt kylinstallation med driftsättning.

Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.

Byte av tak på flerbostadshus i Skelleftehamn

Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Ny- och tillbyggnad av växthus samt nybyggnad av panncentral.

Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring fönster och ytterdörrar.

Rivning av pizzeria i Skellefteå
Rivning av bla kiosk/pizzeria.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus, sommarhus, garage och ladugårdslängor Skellefteå-rönnbäcken 1:16, Myckle 1:2.

Rivning av vandrarhem i Skellefteå
Rivning av förläggning och ungkarlsförläggning samt ändring av tak och bärande delar.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.

Rivning av grupphus i Skellefteå
Rivning av tre bostadshus, garage och uthus, ladugårdslänga och smedja samt hage Ursviken 1:1, Sunnanå 5:21.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av uthuslänga, loge, jordkällare.

Ombyggnad av busstation i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från stadsmission till busstation.

Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.

Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från utställning till café/restaurang.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till asylboende.

Nybyggnad av plank i Skellefteå
Uppsättning av plank.

Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Utvändig ändring av industribyggnad med ramp och skärmtak samt insättning av port.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsytor.

Ombyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Ändra bärande konstruktion i bärande vägg mot köket.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd, skärmtak och teknikrum.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.

Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsmodul och tälthall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: