Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Nyb av råvattenledning i Skellefteå
Byggbolaget NCC har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att bygga ett nytt vattenförsörjningssystem, omfattande grundvattentäkt, vattenverk och ledningar in till centralorten. Den nya vattentäkten är lokaliserad ca 15 km väster om Skellefteå. Utöver detta ingår också VA-lösningar inom framtida vattenskyddsområde. Byggnationen startar i augusti 2016 och pågår fram till 2018. Drifttagningen sker i början av 2019 efter att intrimning och provdrift genomförts.

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.

Ombyggnad av E4 mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter centralt i Skellefteå vid älven.

Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av skola i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Rivning och nybyggnad av badhus i Skelleftehamn

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Bärighetsåtgärder längs väg 805 i Brutorp
Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 805 från korsningen (femvägskälet) med väg 791 till Brutorp by, ca 7 km. I objektet ingår utförande av riskreducerande åtgärder vid Finnforsfallet i form av trumbyte över Hästbäcken.

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.

Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.

Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.

Rivning och tillbyggnad av industrilokaler i Skellefteå

Muddring av hamn i Skellefteå

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Stängselåtgärder vid bangården i Skellefteå och Umeå

Varmmassabeläggning på väg 95 mellan Boliden-BD Länsgräns

Ombyggnad av va-ledningar och gator i Skellefteå

Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Etapp 3 sträcker sig från Sidbergsliden till Lappvattnet och är ca 6 km lång.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Byte av tak på skolor, Skellefteå
Bergsbyskolan Björnåkerskolan Bureskolan Byskeskolan Bolidenskolan

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.

Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.

Nytt kontor/va-labb vid Tuvan avloppsreningsv i Skellefteå

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.

Nybyggnad av GC-väg i Skellefteå

Exploatering för villaområde i Skellefteå

Nybyggnad av rastplats längs E4 vid Byske

Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.

Ombyggnad av fd matsal till musiksal och fritids vid Bureå skola
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, samt El- och teleinstallationer för ombyggnad av Bureå skola musik och fritids.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Renovering av grusgravar Bureå
Arbetet kommer att utföras under flera somrar.

Ombyggnad av va-ledning och gator i Skellefteå

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kallager i Skellefteå
Nybyggnad av kallager samt rivning av tält och kallager.

Byte av kylmaskiner i lager i Skellefteå
Objektet omfattar installation av ny kylmaskin med tillhörande pumpar. Rivning/demontering av befintlig anläggning ingår i uppdraget. Arbetet innefattar rör ,vs och elinstallationer samt kylinstallation med driftsättning.

Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.

Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal juni-september 2017 och aula januari-april 2018.

Larm och kameror i utomhusanläggningar, Skellefteå Kraft

Byte av tak på flerbostadshus i Skelleftehamn

Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal med två skärmtak.

Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring fönster och ytterdörrar.

Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring fönster.

Nybyggnad av grupphus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 enbostadshus Myckle 4:38,Medle 8:5.

Rivning av reningsverk i Skellefteå
Rivning av gamla reningsverket.

Tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tillbyggnad av Kåge hälsovårdscentral med akutintag.

Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak och fläktrum samt fasadändring.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring från kontorslokaler till bostäder samt fasadrenovering och inglasning av balkonger.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Invändig ändring.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ombyggnad av kontor och industribyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostasdshus i Skelleftehamn
Ommålning av hus.

Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av bla kiosk/pizzeria.

Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av materialgård.

Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Nybyggnad av panncentral och transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak (grillhus).

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsmodul och tälthall.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation B3255 och B3260.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av tre transformatorstationer Tåmeträsk 1:4, Byske 60:1, Byske-Bäckliden 1:8.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för ny vattenförsörjning på Nordanåområdet.

Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad soprum.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus och garage.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd, skärmtak och teknikrum.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.

Rivning av transformatorstation i Skellefteå
Rivning av 8 st transformatorstaioner Bjurliden 1:298, 1:456, Skråmträsk 6:25, Mossarotträsk 1:273, Burträsks-Gammelbyn 62:1, 92:26, Bergsbyn 2:50, Trädet 1.

Rivning av transformatorstation i Skellefteå
Rivning av 8 st transformatorstationer Medle 7:41, 42:1, 40:1, Boviken 1:92, Karlmanstorpet 1:1, Sörböle 16:8, Skellefteå 4:1, Måsen 20.

Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.

Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändring av invändigt bärande vägg för utökning av butikslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: