Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Nya förvaringsutrymmen under mark i Rönnskär, Skelleftehamn, Fas 2
Det är olika typer av farligt processavfall som ska slutdeponeras under jord.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå
Avser 18 radhus samt 14 styckehus.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med tbå hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Sunnanå
Avser exploatering för nytt bostadsområde omfattande ca 60 villatomter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av huvudledning i Sunnanå
Omfattar vattenledning samt spillvattenledning.
Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner på E4 sträckorna Håknäs-Hörnefors och Bygdeå-Sikeå.
Ombyggnad av gasanläggning för biogas i Skellefteå kommun
Upphandlingen avser en uppgraderings- och högtrycksanläggning för rågas/rengas samt ny gasklocka. Omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Frågor som är beställaren tillhanda senast den 23/6, besvaras under perioden 26/6-30/6. Frågor som är beställaren tillhanda från och med den 24/6 t.o.m. den 11/8, besvaras under perioden 14/8-18/8. Frågor som är beställaren tillhanda efter den 11/8 besvaras ej.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Ombyggnad av hamburgerbar i Solbacken
Ombyggnad av Max-restaurang i ett köpcentrum.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Förlängning av rullbana vid Skellefteå Airport
Mark- och elarbeten avseende förlängning av rullbana, öst.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Nybyggnad av självförsörjande villa på camping i Skellefteå
Skellefteå Kraft ska genom projektet ”Zero sun project” lära sig om nya klimatvänliga tekniska lösningar. Huset ska vara självförsörjande på energi.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Nybyggnad av lokalgata, utfart samt gc-väg i Kåge, Skellefteå
Gatan är en lokalgata på ca 700 m samt gc-väg ca 100 m.
Ny överföringsledning/gasledning i Skellefteå
Gasledning från avloppsreningsverket Tuvan till kv Fabriken, ca 3400 m.
Solpark Skellefteå Airport, Skellefteå
Skellefteå Kraft AB avser att uppföra en solelanläggning på Skellefteå flygplats i Falmark.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad och tillbyggnad av virkestorkar.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 1
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för bagage drop med självservice vid Skellefteå Airport
Avser 4 band med bagage drop för självservice.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Invändigt underhåll av driftscentral i Skellefteå
Avser installationer avseende två stycken säkerhetskaruseller och två stycken säkerhetsslussar med option på ytterligare en säkerhetssluss till driftcentralen i Skellefteå Krafts lokaler i kv. Sirius i Skellefteå.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Skellefteå
Avser nybyggnad av tankstation för biogas av fordonskvalitet. Omfattar gaslager, kompressorstation, plats för två mobila gaslager samt anslutning till tankningsramp.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i 6 till 10 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske. Anbud ska lämnas på fullt färdiga byggnader fritt levererat till Byske Camping.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad från gruppboende till fem lägenheter.
Reinvestering värmeproduktionsanläggning Burträsk
Skellefteå Kraft AB har för avsikt att för Burträsk Fjärrvärmenät ersätta 2 äldre pannor med en ny fastbränslepanna för torra bränslen på ca3 MW. Bränslet kommer att bestå av en varierad blandning av kutterspån och trädamm från fönstertillverkning samt torr justerflis. Fukthalt 10-30%
Skalskydd för transformatorstationer i Skellefteå
Avser förstärkning och installering av skalskydd genom intrångsdetektion och övervakning på ca 70st transformatiorstationer i Västerbotten och är en del av Skellefteå Kraft Elnäts eldistrubitionsverksamhet. Anläggningsytorna sträcker sig mellan 2000 - 10 000 kvm. Leverantören ska tillhandahålla en helhetslösning där både hårdvara och installation ingår.
Upphandling av säkerhetsplattform, Skellefteå Kraft
Avser upphandling av en säkerhetsplattform för hantering av passersystem, larm, kameraövervakning och därtill hörande utrustning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Anläggning av småbåtshamn med bastubyggnad.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st fritidshus Hus A-F.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Uppsättning av bullerplank mot E4 och insynsskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Uppsättning av bullerplank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré till hisschakt.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola med ventilationsrum.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med utvändig trappa.
Rivning av stugby i Skellefteå
Rivning av 5 st stugor.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd samt tillbyggnad av bollhall med omklädningsbyggnad.
Rivning av ställverk i Skellefteå
Rivning av ställverk och stängsel.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av överbyggnad till pumpstation samt rivning av överbyggnad för avloppspumpstation.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för telefoni samt rivning av teknikbod för telefoni.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation A1390.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av två transformatorstationer Mårtensboda 4:2 och Storsandsjön 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av två transformatorstationer Ullbergsträsk 10:1, Högbrännan 1:16.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor/behandlingsrum.
Ombyggnad av utbildningslokal i Skellefteå
Ändrad användning från varmförråd till utbildning för hovslagare.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.
Utvändigt underhåll av skorsten i Skellefteå
Fasadändring, två st skorstenar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skellefteå
Fasadändring, utbyggnad av soprum, avlägsna fönster, nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Marklov för utökning av parkering.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st teknikbodar för optifibernät.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: