Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Om- och tillbyggnad av högstadieskola, årskurs 6-9, i Skellefteå
Tillbyggnad area: 6-9 skola, tillagningskök samt matsal ca 5800 m2 Tillbyggnad sporthall ca 1500 m2 Ombyggnad befintlig skola ca 1000 m2 Takbyte befintlig skola ca 3500 m2

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Uppförande av 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen genom Skellefteå kommun

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.

Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Nybyggnad av förskola på Moröhöjden, Skellefteå
Planerat projekt för ny förskola med 6 st avdelningar.

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå
Huvudkonsult, K2, är anlitad. Ny vattenförsörjning Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Denna entreprenad utförs i egen regi. Kostnad för hela projektet E1-E4 är 320 mkr.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad med 12 lokaler.

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden

Ombyggnad av F-3 skola och förskola i Skellefteå

Nybyggnad av kontor, lager och omklädningsrum i Skellefteå

Muddring av hamn i Skellefteå

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Ombyggnad av va-ledningar och gator i Skellefteå

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Beläggning- & förstärkningsåtg, Anderstorp-Stackgrönnan
14,7 km

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.

Nybyggnad av kallager och skärmtak i Skelleftehamn

Byte av ispist i ishall i Skellefteå

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Skelleftehamn, Skellefteå
Objektet avser byte av fönster inklusive demontering av befintliga i fastighet tillhörande Skebo på område Sveaborg i Skelleftehamn. Objektet är beläget på Borggatan 15-17-19 och Bogatan 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Nybyggnad av GC-väg i Skellefteå

Exploatering för villaområde i Skellefteå

Nybyggnad av pensionärsbostad i Skellefteå
Nybyggnad av korttidshem och soprum/förråd.

Ombyggnad av rötkammare/avloppsreningsverk i Skellefteå
Revision av rötkammare.

Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad - lager.

Exploateringsområde för radhus samt styckehus i Skellefteå

Exploatering av område i Degerbyn Skellefteå

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Stängselåtgärder vid järnväg i Skellefteå

Nybyggnad av tvätthall i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Ombyggnad av apotek i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till apotek och fasadändring.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Inglasning av bef balkonger med skjutglaspartier. Kan bli 167 st.

Ombyggnad av va-ledning och gator i Skellefteå

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Förläggning av mikrokabel samt fiberoptiska arbeten i Skellefteå
Entreprenaden avser förläggning av mikrokabel samt fiberoptiska arbeten.

Utbyte av hissar i fastighet i Skellefteå
Uppdraget består av utbyte av befintliga hissar, montering av nya hissar, nytt apparatskåp, växellåda och motorer, nya vajrar osv. Avser hiss A och D.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av byggnader i Skellefteå
Rivning.

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun upphandlar rivning av 8 fastigheter enligt bifogade rivningsplaner. Upphandlingen är uppdelad i tre prisgrupper där pris kan anges på en eller flera prisgrupper. Fler än en leverantör kan komma att utses.

Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.

Byte av kylmaskiner i lager i Skellefteå
Objektet omfattar installation av ny kylmaskin med tillhörande pumpar. Rivning/demontering av befintlig anläggning ingår i uppdraget. Arbetet innefattar rör ,vs och elinstallationer samt kylinstallation med driftsättning.

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Ny- och tillbyggnad av växthus samt nybyggnad av panncentral.

Anpassningar till trygghetsboende i Burträsk

Rivning av pizzeria i Skellefteå
Rivning av kiosk/pizzeria.

Rivning av skolkök i Skellefteå
Rivning av skolmatsal och aula.

Rivning av grupphus i Skellefteå
Rivning av tre bostadshus, garage och uthus, ladugårdslänga och smedja samt hage Ursviken 1:1, Sunnanå 5:21.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus, sommarhus, garage och ladugårdslängor Skellefteå-rönnbäcken 1:16, Myckle 1:2.

Rivning av vänthall i Skellefteå
Rivning av bussgods/väntrum.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Nybyggnad av magasin i Skellefteå
Nybyggnad av virkesmagasin och lagerutrymme samt installation av panna.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från djuraffär till kontor.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från fritidsgård till kontor/omklädning.

Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak, ramp och trappa.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av plank i Skellefteå
Uppsättning av plank.

Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Utvändig ändring av industribyggnad med ramp och skärmtak samt insättning av port.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsytor.

Ombyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Ändra bärande konstruktion i bärande vägg mot köket.

Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med förråd, virkesställ, container och skärmtak.

Tillbyggnad av telestation i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppbostäder med två teknikrum.

Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad med barnvagnsförråd på förskola.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av materialgård.

Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Nybyggnad av panncentral och transformatorstation.

Ombyggnad av personallokal i Skellefteå
Ombyggnad av bef kallförråd till personalutrymme samt ändring av uppvärmningsmetod till bergvärme i garage och blivande personalutrymme.

Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.

Rivning av gäststuga i Skellefteå
Rivning av gårdshus.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd, skärmtak och teknikrum.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: