Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (6)
Dorotea (3)
Lycksele (29)
Malå (4)
Norsjö (10)
Skellefteå (161)
Sorsele (12)
Storuman (29)
Umeå (224)
Vilhelmina (12)
Vindeln (18)
Vännäs (11)
Åsele (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 527 st.

Filterbrunn Hemavan brunn två
Vattenförsörjningen för Hemavan baseras på ytvatten. Storumans kommun har för avsikt att studera förutsättningarna för en grundvattenbaserad vattenförsörjning för Hemavan. Sweva AB har låtit uppföra en filterbrunn, som visar på god tillgång på grundvatten av god kvalitet, varför Storumans kommun avser att anlägga ytterligare en brunn i anslutning till befintlig brunn.

Nybyggnad av flerbostadshus på Olofsdal, Umeå

Nyb av råvattenledning i Skellefteå
Byggbolaget NCC har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att bygga ett nytt vattenförsörjningssystem, omfattande grundvattentäkt, vattenverk och ledningar in till centralorten. Den nya vattentäkten är lokaliserad ca 15 km väster om Skellefteå. Utöver detta ingår också VA-lösningar inom framtida vattenskyddsområde. Byggnationen startar i augusti 2016 och pågår fram till 2018. Drifttagningen sker i början av 2019 efter att intrimning och provdrift genomförts.

Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Ny och ombyggnad av kontor och butik i Umeå
Man bygger om 2 st fastigheter samt nybyggnad av 2 st fastigheter, omfattning ej fastställd. 8-10 våningar kan det bli i nyproduktionen. Rivning av flerbostadshus. Eventuellt blir det hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av parkeringshus, Ålidhem
150 st hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.

Nybyggnad av studentbostäder i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Ombyggnad av E4 mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.

Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.

Nybyggnad av hotell i Umeå
180-190 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter centralt i Skellefteå vid älven.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av skola i Skellefteå

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Ålidhem, Umeå, etapp 2
Nybyggnad av äldreboende med 60 platser och 4 st avdelningar mm.

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Nybyggnad av bostäder och kontor i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 1500 bostäder 12-15 vånningar

Nybyggnad av fritidshus i Ammarnäs
Ca 70 tomter alldeles invid backen.

Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Svärtträsk
Entreprenaden omfattar att genomföra en kvalificerad täckning av gråbergsfyllning i norra dagbrottet vid Svärtträskgruvan. Sluttäckningen omfattar en yta på ca 5 ha och är uppbyggd av geomembran i polyeten, blandning av stenmjöl och grönlutslam, morän samt ett dränskikt av bergkross. Svärtträskgruvan ligger i Storumans kommun, öster om väg E45 i höjd med samhället Gunnarberg. Under verksamhetstiden bröts omkring 150 000 ton zinkmineralisering. Samtliga bolag som bedrivit gruvverksamhet vid Svärtträsk har gått i konkurs. På området finns ett dagbrott som under 2016 har återfyllts med vittrande gråberg som tidigare legat i upplag på området.

Rivning och nybyggnad av badhus i Skelleftehamn

Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av centrumhus / fritidshus i Björkfors, Hemavan

Upprustning och ombyggnad av flerbostadshus, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage mm i Umeå
Ca 40 st lägenheter, garage under mark.

Nybyggnad av punkthus i Vindeln
SABO hus koncept.

Nybyggnad av klätterhall i Umeå
17 meter fri klätterhöjd.

Nybyggnad av förskola i Umeå
6 st förskoleavdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavan
Ny gc-väg med tillhörande belysning, nya passager över väg E12 och nya busshållplatser vid väg E12.

Tillbyggnad av skola på Mariehem, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävar

Anläggande av mötesdriftsplats i Åmsele

Höjning av plattform i Vännäs
Höjning av mellanplattformen till mellanhög.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.

Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Uppdraget omfattar utformning av ny järnvägsterminal, kostnadsberäkning och rambeskrivning för totalentreprenad. Förslag på ytmässig disposition av verksamhetsytor samt trafiklösningar.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Nybyggnad Hemavan

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.

Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Nybyggnad av förskola i Innertavle
4 st avdelningar.

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.

Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå
1 ledig tomt finns.

Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
2 idrottshallar samt 1 kontor.

Ombyggnad av skola, gymnastiksal, matsal mm i Umeå

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.

Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.

Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ytskiktsrenovering av badrum inkl. byte av golvbrunnar mm. Objektet är beläget på Öbackavägen 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, & 20 samt Östra strandgatan 36, 38, 40, 42,44 och 46 i Umeå.

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: