Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för ny stadsdel med bla bostäder, skolor, ytor för idrott och lek samt lokaler för närservice, butiker, restauranger och arbetsplatser mm.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Två byggherrar finns inkopplade på Östra Jakobsberg, Peab och Wermlands Invest.

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet, totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Samarbetsavtal. Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland ansvarar för och 125 hyresrätter som Lundbergs ansvarar för. Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar.

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Renovering av Kvarnbergsskolan i Karlstad
Avser renovering av Kvarnbergsskolan.

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad
Omfattar nybyggnad av en ny affärsbyggnad på ca 10.000 kvm och ca 200 nya p-platser. Byggstart kan ske om ett år och sedan är tanken att bygga lokalerna i etapper över två, tre år.

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2
Omfattar etapp 2 som ska byggas på Kolarens gata 6 radhusenheter och 5 parhus. Se etapp 1: 1410917

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Planer finns för cirka 220 nya studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan s

Åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns att göra om marken för nybyggnad av punkthus. Antal kan inte anges.

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad
Avser en ny mottagningsstation (130/10kV ställverk) vid Karlstads östra för Karlstads el och stadsnät.

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nya villor/parhus
Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för etablering av nytt bostadsområde inom de egna fastigheterna, i avsikt att uppföra ca 30 stycke bebyggelser/ enbostadshus,

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad. Med stambyten, fönsterbyten, takrenovering, byte av köksluckor samt renovering av fasad.

Tillbyggnad av polishus i Karlstad
Planerad byggstart under innevarande år. Projektet är delvis sekretesskyddat. Uppskattad kostnad.

Skydd mot översvämningar vid Centralsjukhuset, Karlstad
Höjning av delar av väg samt gång- och cykelbana. I grönområden i båda ändar kommer det att bli kullar som ska hindra vatten från att komma in från sidorna. Omfattar spontning, pumpar, dagvattensmagasin, VA- och El-ledningsarbeten, GC-väg och vägarbeten.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planerat projekt. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. För projektets genomförande krävs en detaljplan.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad
Avser nybyggnad av enbostadshus eller radhus med 20-30 lägenheter, beroende på bostadstyp. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar. Avser även exploateringsarbeten för området.

Drift- och underhåll av vägbelysning i Värmlands län
Underhåll, ny- och ombyggnadsarbeten.

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad
Planerade underhållsåtgärder. Vatten-/avloppsledningar, ventilation, elanläggning, badrum, kök, fasader, vindsisolering. Bedömnd entreprenadkostnad 32 mkr inkl evakueringskostnader.

Ny infektionsklinik i Karlstad
Enligt planer behövs en ny infektionsklinik i Karlstad. Byggplats är ej fastställd. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad
Pengar har äskats. Byggstart tidigast 2018.

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 928771. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad
Byggnaden blir ca 1765 kvadratmeter och den rymmer idrottshallen, fyra omklädningsrum, teorisal, styrketräningslokal, läktare, förråd och personalutrymmen.

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad
Byggstart ej fastställd. Kostnad kan ej anges.

Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad
Preliminärt planerade underhållsåtgärder. Ny fasad, tilläggsisolering, nya fönster, nytt tak. Kostnad okänd.

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad
Projektet omfattar bl.a. etablering av arenor/anläggningar för friskvård, fotboll, amerikansk fotboll, friidrott, motionscentral m.m. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Entreprenadhandlingar lämnas ut närmare byggstart. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.

Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken
Uppförande av handelsområde för uthyrning. Byggnaden uppföres i ett plan på ca 7.000 kvm. Inkopplade företag på etapp 4 har option på denna etapp 5.

Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av 20 lägenheter samt tillbyggnad av 7 nya lägenheter.

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av varuhus i Karlstad

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Nybyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas. Byggstart planeras för hösten 2016, ev kommer projektet att etappindelas.

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 921017. Nybyggnad av 6 villor. Etapp 3 se objektnummer 935173.

Ombyggnad och tillbyggnad till HBV-hem i Karlstad
In- och utvändig renovering av byggnaden. Huvudbyggnaden har 3 flyglar, i varje flygel skapas 12 rum, sällskapsytor samt toaletter. I resterande del av huvudbyggnaden skapas personalutrymmen, samtalsrum, skaparrum och rekreationsrum. Tillbyggnad av ett nytt fläktrum byggs, ett skapas i befintlig huvudbyggnad för att ombesörja boende och verksamheten, samt ett som en en tillbyggnad vid matsalen vilket ombesörjer tillagningsköket och matsal. Ett antal nya duschar och wc byggs i boendet. All el och belysning byts ut. Utemiljön ses över för att skapa en trevlig innergårdskänsla med gräs och odlingar. Tillgänglighet ses över i hela byggnaden. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök.

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Förhandsbesked för tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus med en totalrenovering (k-märkt). Utvänding renovering av fasad, fönster, tak. Invändig renovering, byte av golv, målning, stambyten, ombyggnad av vind till tre större lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser del av Karlstad Kronoparken 1:1.

Tillbyggnad för ny barnakut på Karlstads sjukhus
Tillbyggnad för ny barnakut vid Karlstads sjukhus, Hus 6. Byggstart och byggkostnad uppskattad.

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Nybyggnad av action- och skatepark i Karlstad
Inga beslut fattade. För projektets genomförande krävs en planändring. Ca 2500 kvm. Byggstart tidigast 2015. Kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 2: 1405056

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar uppsättning pylon för skyltar och nytt värmesystem i 30 kontorslokaler. Skylt entreprenör är Alfa Neon Skyltfabrik AB . Inge golv, målning eller vs arbete kommer utföras.

Utbyggnad av Ica till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad
Omfattar utbyggnad av Ica till Maxi-butik på Välsviken mot E18 i Karlstad.

Upprustning/utveckling av "Klaras parker" i Karlstad
(Malmtorget, Våxnäsparken, Tysta parken). Byggstart tidigast 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ändring av yttre utseende på flerbostadshus, fasadrenovering samt byte till 30 stycken större och inglasade balkonger.

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad
Avser ca 1000 m VA, grundläggning pumpstation samt uppställningsyta vid pumpstation. Objektet är beläget i norra Karlstad på Klarälvens östra sida.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Nybyggnad av ett vindkraftverk i Sundstorp
Uppförande av ett vindkraftverk. Byggkostnad uppskattad.

Ombyggnad på och vid Norrstrandskyrkan i Karlstad
Objektet omfattar nytt tak på kyrkan. Vidare ska intilliggande samlingslokal byggas om invändigt med nya installationer, såsom ny belysning, vs och vent. Fastighetens utvändiga glastak ska ersättas med nytt takmaterial.

Ombyggnad Packhusgatan, Karlstad
Objektet omfattar ombyggnad av Packhusgatan med cirkulationsplats, busshållsplats, lokalgata, gc-vägar, gångbanor, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar samt omläggning av tele- och optoledningar. Packhusgatan ca 280 m, En stycken cirkulationsplats med utsmyckning En stycken busshållplats Lagergrens gata ca 40m Lokalväg ca 5m Gc-väg ca 300m Gångväg ca 320m Va-ledningar: Dagvatten ca 450m, spillvatten ca 250m, vatten ca 260m, dränering ca 490m Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar ca 225m och el, tele och opto ca 700m.

Ombyggnad till familjecentral i Våxnäs, Karlstad
Ombyggnad till familjecentral i gamla KMTI:s lokaler på Våxnäs industriområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av förskola i Karlstad
Invändig renovering av förskola. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Planer finns att vilja bygga ut med 20–25 rum. Exakt hur många rum det handlar om är inte klart, det är under diskussion.

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad
Avser upphandling av ett stationärt reservkraftaggregat för matning av nätstation T92 placerad på Orrholmsgatan 15 som försörjer Karlstads El och Stadsnäts kontor och driftcentral.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Ombyggnad av busstation i Karlstad
Avser rivning av café-del, ny planlösning och anpassning av installationer till nya planlösningen. Busstationen skall vara i drift under hela entreprenadtiden och utförandet kräver att entreprenaden delas upp i två etapper.

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avvaktar bygglov. Byggstart och kostnad oviss.

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Karlstad
Restaurering av fasad, tak och fönster vid byggnadsminnet karlstad centralstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad
På Dingelsundet 2:2 planerar en privatperson för 15-25 nya villatomter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av golfbanan i Höje, Karlstad
Projektet omfattar 6 nya hål. Byggstart, byggkostnad m.m. kan ej anges.

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad
Omfattar övriga anslutningar för fjärrvärmebyggnation.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Omfattar en nybyggnad av pumpstation i Karlstad.

Ombyggnad av arkiv i Karlstad
Omfattar för ombyggnad och rivning av arkivlokaler.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad
Omfattar nybyggnation av konstgräsplan vid Råtorps IP i Karlstad.

Sanering av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Kostnad okänd.

Anläggande av cykelbana vid Älvåkersgatan i Karlstad.
Objektet kommer att projekteras under 2016 och byggstartas under 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlstad
Omfattar ommålning av fasaden till vårdboendet på Trädgården.

Invändiga målningsarbeten i flerbostadshus i Karlstad
Planerat proejkt från underhållsplanen. Avser målning av trapphus, källare och entré. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: