Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Hyresrätter samt lägenheter för försvarsmaktens anställda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
ca 49 lgh och 5st lokaler i 4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Utökning av handel och småindustri i Enköping
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhet.
Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.
Mark & exploateringsarbeten för bostäder i Enköping
Fortsatt exploatering av mark för bostäder på Fd Fanna Bacho området. Kommer troligtvis att etappindelas. Etapp 1: 1038247.
Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping, Etapp 1
Objektet avser anläggande av bostadsgator (ca 750 kvm) för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.
Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.
Upphandling av förskolemoduler i Enköping
Avser att hyra förskolemoduler till Enköpings kommun. Placering är inte klar ännu. Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Förhandsbesked ändrad användning industrilokal till bostad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontor, fasadändring (utrymningstrappa) och tillbyggnad av entré, se dnr 16-146.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov fasadändring kontor.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Skolsta 10:18,10:19,10:17.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 radhus Bredsand 1:330,1:331,1:332.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 8 stycken tvåbostadshus med tillhörande carport.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av lss gruppbostad.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus med tillhörande förråd, sophus/undercentral.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av sex parhus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns16191).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns66135 unnesta).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns74236 solviken).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns95373 sjöängarna södra).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 242505.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns02229 Altuna-fröslunda 4:2,4:4,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12316.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12845.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns13819.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns51538.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns74038.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns77136.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns81595.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns86206.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns90455.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ref aar36.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av övernattningsstuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad enbostadshus, fasadändring.
Ombyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov ombyggnad pumphus.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar 20170801-20181230.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, ändrad användning till kontor.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns07600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns12600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns17353).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns29751).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns66961).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns77136).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns85584).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av bowlinghall i Enköping
Bygglov nybyggnad av altan utanför bowlinghall.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport med förråd på befintlig grund.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport Bredsand 1:346,1:347.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 teknikbod Äs 2:16,Kungshusby 1:2,Enköpings-näs 1:10.
Nybyggnad av friggebod i Enköping
Bygglov nybyggnad av friggebod med solcell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: