Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Hyresrätter samt lägenheter för försvarsmaktens anställda.

Nybyggnad av bostadshus (hyresrätter) i Enköping, etapp 3

Nybyggnad av punkthus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter med garage i Enköping

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping
Ca 40-50 lgh med butiker i bottenplan, 5-8 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Enköping
Ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 1
4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company. Lilla Torg.

Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.

Nybyggnad av logistikterminal i Enköping
Projektet avser nybyggnad av logistikterminal.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.

Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.

Nybyggnad av husbilshall och utställningsgård i Enköping

Nybyggnad av parhus i Enköping

Nybyggnad av parkeringshus i Enköping, et 3
120 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus & butiker i Enköping, etapp 2

Nybyggnad av va-ledning mellan Enköping-Kolarvik
Ca 4-5 km.

Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 kommer att omfatta utvändiga arbeten och tillbyggnation.

Invändig ombyggnation av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 2 avser invändiga arbeten.

Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.

Utförande av mitträcken längs E18 mellan Enköping-Bålsta

Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Utökning av handel och småindustri i Enköping
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhet.

Mark & exploateringsarbeten i Enköping, Etapp 2

Nybyggnad av bilverkstad, garage och kontor i Enköping
22 000 m2 markyta.

Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.

Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping, Etapp 1
Objektet avser anläggande av bostadsgator (ca 750 kvm) för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.

Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Nybyggnad av gata längs med Åkersbergsvägen, förläggning av dagvattenmagasin, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Markförstärkning i form av KC-pelare ingår även för delar av vägavsnitt samt som option för delar av tomtmark. Etappen omfattar ca 820 m kvartersgata och ca 300 m gc-väg. Husen: 1403516

Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Planer finns för ytterligare utbyggnad av Åkersbergsområdet.

Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.

Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.

Förbättringsåtgärder på väg/gata i Enköping

Nybyggnad av parkering i Skolsta, Enköping
Anläggning av pendlarparkering i anslutning till väg 55.

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.

Restaurering av kajer i Enköping

Ombyggnad av järnväg vid lastplatsen i Enköping

Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av gravkapell i Enköping
Avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.

Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.

Viltsäkring av järnväg mellan Enköping-Grillby

Nivåhöjning samt ny gc-väg vid Enköpingsån

Omhändertagande av slam från Nynäsdammarna i Enköping
Uppdraget avser avvattning av avloppsslam från slamdammar samt borttransport.

Mark & exploateringsarbeten på gamla Bacho-området i Enköping, Etapp 1,2
Denna del kommer att avse nybyggnad av gata och gc-bäg.

Mark & exploateringsarbeten på gamla Bacho-området i Enköping, Etapp 3 mfl

Uppsättning av förskolemoduler i Enköping

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slottsby
Avser nybyggnad av 1 visningshus. Entreprenören har option på nybyggnad av 51st till på projekt: 1191312.

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping
Projektet omfattar pågjutning av grundplatta samt ny spillvatten- och dagvattenledning. Därtill uppförande av ny brandskiljande vägg med tillhörande rivnings- och installationsarbeten.

Fuktåtgärder vid kyrka i Enköping
Avser åtgärder av fuktproblem vid Boglösa kyrka. Luftavfuktare samt nya hängrännor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: