Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus på Romberga, Enköping, Etapp 2
Detta hette tidigare Kyrkoherdens fiskevatten etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
150 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Nybyggnad av hyresrätter i Enköping
88-120 lägenheter, 3 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
36 st lgh i 4-5 plan och 4 st lokaler samt garage med 65 platser i markplan. Torggatan 16, Torggatan 18 och Kryddgårdsgatan 20 . Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården.
Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Planen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till åtta våningar med verksamhetslokaler i bottenplan. Parkering tillåts som garage antingen nedgrävd under eller i markplan.
Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.
Ny undercentral med bergvärme på omvårdnadsboende i Enköping
Objektet avser ombyggnation av uppvärmningssystemet och ventilation samt kök på omvårdnadsboendet Trögdshemmet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Ventilation för 20 lägenheter byts ut från F-system till FTX system, två nya fläktrum byggs till. En totalrenovering av storköket utförs med nya ytskikt och maskiner samt ny ventilation till det, där också ett nytt fläktrum iordningställs.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Cirka 330 m ny gång- och cykelbana, circa 210 m omläggning av befintlig gång- och cykel väg (grus), circa 450m nya dagvattenledningar, ny grus parkering och ny fördröjningsdamm för dagvatten
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.
Mögelsanering i Härnevi kyrka
Avser mögelsanering av kyrka. Omfattning ej fastställd.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nya bostäder, handel och förskola i Enköping
Bostadskvarter med inslag av handel och förskola.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Byte av fjärrvärmeledningar vid Enköpings Garnison, etapp 2
Utförandeentreprenaden avser en markentreprenad som syftar till förläggning av i storleksordningen ca 325 m (schaktmeter) fjärrvärmeledningar inkl. tillhörande arbeten, ventiler mm samt skrotning av befintliga kammare som tas ur drift.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Nya förskolemoduler till Bredsand i Enköping
Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Nybyggnad av cykelbana i Enköping
Ny cykelbana mellan Österleden och Åkersberg.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Installation av sprinkler i vårdbostad i Enköping
Objektet avser nyinstallation av sprinkleranläggning i befintligt omvårdnadsboende. Det är totalt 17 lägenheter, korttidsboende på 6 rum samt ca 1100 m2 allmänna ytor.
Takbyte på skola i Fjärdhundra
Avser takrenovering över hus B ca 1650 kvm på Fjärdhundraskolan i Enköpings kommun.
Nybyggnad av aktivitetshus i Björnbo
Aktivitetshuset ska enligt planerna bli en tvådelad byggnad på totalt drygt 1 700 kvadratmeter. Den ena delen ska isoleras och innehålla bland annat kafé och utrymmen för samkväm, toaletter, kök och arbetsrum och den andra, större oisolerad del för olika verksamheter.
Ombyggnad av skola i Enköping
Anmälan installation av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Anmälan ombyggnation flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan ombyggnation kontor (ventilation och brandcellsindelning).
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Anmälan ändrad ventilation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Enköping
Bygglov fasadändring bensinstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov fasadändring kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för flerbostadshus (avser sänkt färdigt golv på hus a) samt tillbyggnad förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Enköping
Bygglov för skärmtak samt fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov inglasning av 24 st balkonger.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av stall i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Byte av fasad. Bygglov fasadändring verkstad.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av flerbostadshus till vårdboende.
Tillbyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov tillbyggnad av omvårdnadsboende samt anmälan ny ventilation.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av markkabel.
Nybyggnad av brygga i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för förråd och bodar till och med 2022-12-31.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak och barnvagnsförråd.
Ombyggnad av telestation i Enköping
Bygglov uppställning och installation av reservelverk samt teknikbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov uppsättning av solceller.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: