Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.

Nybyggnad av skola och förskola i Enköping
Nybyggnation av en F-6 skola med 6 avdelningar förskola integrerat i skolbyggnaden. Byggnationen är på ca 6000 m² och innehåller 14 st klassrum med tillhörande grupprum, 6-avd förskola, fritidslokaler, bibliotek, musiksalar, slöjdsalar, hemkunskap, administrativa lokaler, tillagningskök med matsalar och m.m. Rivning av befintlig skola finns på projnr: 1295007 Miljöbyggnad silver.

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Nybyggnad av punkthus i Enköping
Ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.

Nybyggnad av husbilshall och utställningsgård i Enköping

Nybyggnad av parhus i Enköping

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.

Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.

Nybyggnad av industrier i Enköping
Ca 72 000 m2 mark.

Nybyggnad av hotell mm i Enköping
Ca 8000 m2 stor tomt.

Invändig ombyggnation av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 2 avser invändiga arbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Utförande av mitträcken längs E18 mellan Enköping-Bålsta

Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Utökning av handel och småindustri i Enköping
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhet.

Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.

Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.

Nybyggnad av bilverkstad, garage och kontor i Enköping
22 000 m2 markyta.

Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 2 & 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.

Nybyggnad av industrigata i Enköping
Ca 600 meter.

Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Nybyggnad av gata längs med Åkersbergsvägen, förläggning av dagvattenmagasin, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Markförstärkning i form av KC-pelare ingår även för delar av vägavsnitt samt som option för delar av tomtmark. Etappen omfattar ca 820 m kvartersgata och ca 300 m gc-väg. Husen: 1403516

Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping, Etapp 1
Objektet avser anläggande av bostadsgator (ca 750 kvm) för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.

Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.

Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.

Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.

Viltsäkring av järnväg mellan Enköping-Grillby

Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.

Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.

Uppsättning av förskolemoduler i Enköping

Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan lokalanpassning industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.

Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Skolsta 10:18,10:19,10:17.

Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 radhus Bredsand 1:330,1:331,1:332.

Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av lss gruppbostad.

Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av sex parhus.

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping
Projektet omfattar pågjutning av grundplatta samt ny spillvatten- och dagvattenledning. Därtill uppförande av ny brandskiljande vägg med tillhörande rivnings- och installationsarbeten.

Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel och transformatorstationer.

Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.

Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod för fiber.

Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns16191).

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns66135 unnesta).

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns74236 solviken).

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns95373 sjöängarna södra).

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av övernattningsstuga.

Ombyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov ombyggnad pumphus.

Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, ändrad användning till kontor.

Tillbyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns07600).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns12600).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns17353).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns29751).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns66961).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns77136).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns85584).

Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 teknikbod Äs 2:16,Kungshusby 1:2,Enköpings-näs 1:10.

Utvändigt underhåll av bowlinghall i Enköping
Bygglov nybyggnad av altan utanför bowlinghall.

Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport med förråd på befintlig grund.

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport Bredsand 1:346,1:347.

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av friggebod i Enköping
Bygglov nybyggnad av friggebod med solcell.

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av ishall i Enköping
Bygglov för skärmtak och fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov inglasning av balkong.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov inglasning av balkonger.

Rivning av ladugård i Enköping
Anmälan rivning av ladugård.

Fuktåtgärder vid kyrka i Enköping
Avser åtgärder av fuktproblem vid Boglösa kyrka. Luftavfuktare samt nya hängrännor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: