Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.
Ny/om byggnad av flerbostadshus i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Ombyggnad av bostäder, nybyggnad av förskola mm Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
ca 49 lgh och 5st lokaler i 4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 8 stycken tvåbostadshus med tillhörande carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage på Skolsta 10:18, 10:19, 10:17.
Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av omsorg till förskola nattis.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Takbyte på skola i Enköping
Avser takrenovering över hus A samt stora idrottshallen tillhörande Fjärdhundraskolan i Enköpings komun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov fasadändring kontor.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av affärshus (mio), uppsättning skylt, marklov.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 radhus Bredsand 1:330,1:331,1:332.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrihall mm, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontor, fasadändring (utrymningstrappa) och tillbyggnad av entré, se dnr 16-146.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus med tillhörande förråd, sophus/undercentral.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av samlingslokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av mötesplats.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall och maskinhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Förhandsbesked ändrad användning industrilokal till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för utökning av befintlig bullervall.
Rivning av fritidshus i Enköping
Rivningslov fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Enköping
Rivningslov rivning av nätstation hagalund.
Tillbyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Enköping
Bygglov anläggande av skatepark.
Nybyggnad av småbåtshamn i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av båthamn och badplats.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping lydinge 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping ådalen 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping örsundsbro 2 gsf) Alsta 12:1,Amnö 12:2.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av kabel för transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av fiber.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för schaktstråk anläggande av fiber Arnö Prästgård 1:3, Brunnsholm 2:1.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens schakt av ny elkabel.
Tillbyggnad av scen i Enköping
Bygglov nybyggnad av scentak.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod (accessnode).
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation - Altuna 4:19, Storbo 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 242505.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: