Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nybyggnad av gymnasium i Enköping

Nybyggnad av simhall i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 2
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus. Ca 230 lgh i denna etapp. Projektet kommer att delas upp i deletapper.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 3
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus. Ca 230 lgh i denna etapp. Projektet kommer att delas upp i deletapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gånsta

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Ny motorbana i Enköping, etapp 2
3000 m, 16 m bred, Dosering 9 grader

Nyb av motorbana i Enköping, etapp 3

Nybyggnad av bensinstation,restaurang mm i Enköping, et 4
Medicinanläggning, 3 st helikopterplattor.

Nybyggnad av bostäder i Enköping

Nybyggnad av punkthus i Enköping
Ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 1
4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company. Lilla Torg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 1:3
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus. i denna etapp byggs ca 60 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 1:4
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus. i denna etapp byggs ca 60 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 1:2
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus. i denna etapp byggs ca 60 lgh. Brf kommer att bildas.

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.

Nybyggnad av logistikterminal i Enköping
Projektet avser nybyggnad av logistikterminal.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.

Nybyggnad av husbilshall och utställningsgård i Enköping

Nybyggnad av LSS-boende i Enköping

Nybyggnad av rondell i Enköping

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping, etapp 2 mfl

Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 kommer att omfatta utvändiga arbeten och tillbyggnation.

Invändig ombyggnation av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 2 avser invändiga arbeten.

Utförande av mitträcken längs E18 mellan Enköping-Bålsta

Ny- eller ombyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Alternativen är en ny bro i ny sträckning eller ombyggnad av befintlig bro.

Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Mark & exploateringsarbeten i Enköping, Etapp 1

Utökning av handel och småindustri i Enköping
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhet.

Ny halkbana i motorpark i Enköping, etapp 1
Tidtagningszon, Formel 1-bana, Racing strip 15000 m. 18 m bred

Nybyggnad av bilverkstad, garage och kontor i Enköping
22 000 m2 markyta.

Mark & exploateringsarbeten för bostäder i Enköping
Fortsatt exploatering av mark för bostäder på Fd Fanna Bacho området. Kommer troligtvis att etappindelas. Etapp 1: 1038247.

Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.

Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Nybyggnad av gata längs med Åkersbergsvägen, förläggning av dagvattenmagasin, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Markförstärkning i form av KC-pelare ingår även för delar av vägavsnitt samt som option för delar av tomtmark. Etappen omfattar ca 820 m kvartersgata och ca 300 m gc-väg. Husen: 1403516

Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av bostadsgator för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.

Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.

Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.

Exploatering för nya bostäder & verksamheter i Enköping

Nybyggnad av förskola i Enköping

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.

Nybyggnad av datorhall i Enköping

Restaurering av kajer i Enköping

Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.

Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av gravkapell i Enköping
Avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.

Viltsäkring av järnväg mellan Enköping-Grillby

Mark & exploateringsarbeten på gamla Bacho-området i Enköping, Etapp 1

Uppsättning av förskolemoduler i Enköping

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slottsby
Avser nybyggnad av 1 visningshus. Entreprenören har option på nybyggnad av 51st till på projekt: 1191312.

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping
Projektet omfattar pågjutning av grundplatta samt ny spillvatten- och dagvattenledning. Därtill uppförande av ny brandskiljande vägg med tillhörande rivnings- och installationsarbeten.

Installation av skyddsmoduler i pumpstationer i Enköping
Omfattar installation av skyddsmodul mot återströmning, klass 5, i 10 stycken avloppspumpstationer i Enköpings kommun, sk brutet vatten. Till upphandlingen hör två optioner. I dessa ingår installation av brutet vatten i 10 respektive 9 stycken avloppspumpstationer.

Fuktåtgärder vid kyrka i Enköping
Avser åtgärder av fuktproblem vid Boglösa kyrka. Luftavfuktare samt nya hängrännor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: