Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bussdepå i Enköping
Projektet ligger stilla. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Romberga, Enköping, Etapp 2
Detta hette tidigare Kyrkoherdens fiskevatten etapp 2
Nytt bostadsområde i Enköping etapp 2
kv7. Del av Romberga 23:57 Kvarteret innehåller 7500 kvm BTA för flerbostadshus i 3-7 våningar. Därutöver får bruttoarea för vindsförråd, tekniska utrymmen, komplementbyggnader och inglasade balkonger tillkomma. Bostäderna ska upplåtas som bostadsrätt. kv8. Romberga 23:58 Kvarteret innehåller 10 000 kvm BTA för flerbostadshus i 3-7 våningar. Därutöver får bruttoarea för vindsförråd, tekniska utrymmen, komplementbyggnader och inglasade balkonger tillkomma. Bostäderna ska upplåtas som bostadsrätt. kv9. Romberga 23:59 Kvarteret innehåller 3000 kvm BTA för radhus i 2-4 våningar. Därutöver får bruttoarea för tekniska utrymmen och komplementbyggnader1 tillkomma. Bostäderna ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt. För flerbostadshus finns ingen bestämmelse om kvm BTA för detta kvarter. Om byggnation av flerbostadshus är aktuellt kommer byggrätten baseras på ytan och antal våningar.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
1 bostadsrättsförening beräknas det byggas här. Antal lägenheter är ännu oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Ombyggnad av bostäder mm Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
3-4 bostadsrättsföreningar beräknas det byggas här. Antal lägenheter är ännu oklar.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
36 st lgh i 4-5 plan och 4 st lokaler samt garage med 65 platser i markplan. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 8 stycken tvåbostadshus med tillhörande carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av affärshus (mio), uppsättning skylt, marklov.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Planen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till åtta våningar med verksamhetslokaler i bottenplan. Parkering tillåts som garage antingen nedgrävd under eller i markplan.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av omsorg till förskola nattis.
Nya förskolemoduler till Bredsand i Enköping
Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Takbyte på skola i Enköping
Avser takrenovering över hus A samt stora idrottshallen tillhörande Fjärdhundraskolan i Enköpings komun.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Enköping
Osäker omfattning eventuellt kommer balkongerna utökas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av markkabel.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall och maskinhall.
Ombyggnad av skola i Enköping
Anmälan installation av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Anmälan ombyggnation flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Enköping
Bygglov fasadändring bensinstation.
Nybyggnad av samlingslokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av mötesplats.
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Bygglov fasadändring verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för flerbostadshus (avser sänkt färdigt golv på hus a) samt tillbyggnad förråd.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrihall mm, tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov inglasning av 24 st balkonger.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Lisselås 2:1,Sjogsta 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport för 6 st hemstjänstbilar.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, boende med vuxenstöd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av lager i Enköping
Bygglov fasadändring lager , utv spiraltrappa.
Ombyggnad av telestation i Enköping
Bygglov uppställning och installation av reservelverk samt teknikbod.
Tillbyggnad av scen i Enköping
Bygglov nybyggnad av scentak.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod (accessnode).
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation - Altuna 4:19, Storbo 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns04441.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns26454.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns69385.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av staket i Enköping
Bygglov rivning och ändring av staket.
Tillbyggnad av kiosk i Enköping
Bygglov tillbyggnad av kiosk.
Rivning av fritidshus i Enköping
Anmälan rivning av två stycken fritidshus (torp).
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: