Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

Nybyggnad av simhall i Enköping

Nybyggnad av bostadshus (hyresrätter) i Enköping, etapp 3

Nybyggnad av skola och förskola i Enköping
Nybyggnation av en F-6 skola med 6 avdelningar förskola integrerat i skolbyggnaden. Byggnationen är på ca 6000 m² och innehåller 14 st klassrum med tillhörande grupprum, 6-avd förskola, fritidslokaler, bibliotek, musiksalar, slöjdsalar, hemkunskap, administrativa lokaler, tillagningskök med matsalar och m.m. Rivning av befintlig skola finns på projnr: 1295007 Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av flerbostadshus på Romberga, Enköping, Etapp 1

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Ombyggnad av bostäder, nybyggnad av förskola mm Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.

Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping
Ca 40-50 lgh med butiker i bottenplan, 5-8 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Enköping
Ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 1
4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
2 huskroppar med 5 och 6 våningar, rivning av befintligt kontorshus.

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.

Nybyggnad av logistikterminal i Enköping
Projektet avser nybyggnad av logistikterminal.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.

Tillbyggnad av skola i Enköping
Påbyggnad med 1 våning på ca 1000 kvm.

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.

Nybyggnad av husbilshall och utställningsgård i Enköping

Nybyggnad av bilhall i Västerås

Nybyggnad av rondell i Enköping
Planerat projekt i tidigt skede. Framflyttad oklar byggstart.

Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping

Utförande av mitträcken längs E18 mellan Enköping-Bålsta

Nybyggnad av förskola i Enköping
5 avdelningar.

Rivning av kraftledning Henriksdal-Beckomberga
Rivningsarbetet påbörjas i oktober och är en totalentreprenad. Det är även en utförande entreprenad dör stationsåtgärder som påbörjas i juni 2016. Totalt för Stockholms ström är kostnaden ca 35 mkr, andra etappen: 1176235.

Utökning av handel och småindustri i Enköping
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhet.

Mark & exploateringsarbeten i Enköping, Etapp 1

Nybyggnad av bilverkstad, garage och kontor i Enköping
22 000 m2 markyta.

Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.

Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 2 & 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.

Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.

Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.

Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Nybyggnad av gata längs med Åkersbergsvägen, förläggning av dagvattenmagasin, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Markförstärkning i form av KC-pelare ingår även för delar av vägavsnitt samt som option för delar av tomtmark. Etappen omfattar ca 820 m kvartersgata och ca 300 m gc-väg. Husen: 1403516

Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av bostadsgator för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.

Nybyggnad av datorhall i Enköping

Restaurering av kajer i Enköping

Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.

Mögelsanering i Härnevi kyrka
Avser mögelsanering av kyrka. Omfattning ej fastställd.

Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.

Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av gravkapell i Enköping
Avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.

Viltsäkring av järnväg mellan Enköping-Grillby

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping
Projektet omfattar pågjutning av grundplatta samt ny spillvatten- och dagvattenledning. Därtill uppförande av ny brandskiljande vägg med tillhörande rivnings- och installationsarbeten.

Uppsättning av förskolemoduler i Enköping

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slottsby
Avser nybyggnad av 1 visningshus. Entreprenören har option på nybyggnad av 51st till på projekt: 1191312.

Installation av skyddsmoduler i pumpstationer i Enköping
Omfattar installation av skyddsmodul mot återströmning, klass 5, i 10 stycken avloppspumpstationer i Enköpings kommun, sk brutet vatten. Till upphandlingen hör två optioner. I dessa ingår installation av brutet vatten i 10 respektive 9 stycken avloppspumpstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: