Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av handelsområde på Värmdö
Planer finns att tillskapa ny kvartersmark för handel väster om det befintliga handelsområdet Södra Mölnvik.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av radhus och herrgård/flerbostadshus i Torsby
8-9 längor med radhus, totalt 58 bostäder, i 2 plan + loft. En modern herrgård med 8 lgh, ca 1000 kvm stor, i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Djurhamn
Boendet ska utökas med 16 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Ny- och ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Gustavsberg
Objektet avser att förse Skogsbovägen med trottoar för gång- och cykeltrafik samt förlängning för att möjliggöra tillfart till ny exploatering inom fastighet Ösby 1:79. Upprustning av vägbelysningen. En ny park innehållande ett utegym och informationstavlor anläggs i anslutning till befintligt gångstråk runt Ösby träsk. Nya ledningar för vatten och avlopp förläggs i Skogsbovägen och befintlig dagvattenledningen renoveras med infodring.
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Gamla Skärgårdsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Befintlig stödmur (ca 50meter) för GC-väg norr om Villa Strandvik ska ersättas med ny.
Ombyggnad till lägenheter i Hemmesta
Utredningar pågår, finns planer på ombyggnad till kategoribostäder eller ungdomsbostäder. Omfattning oklar. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp. Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus på Värmdö
4 parhus i 2 våningar samt 7 enbostadshus i 1-2 våningar planeras.
Utökning av småbåtshamn på Värmdölandet
Nya bryggor, verkstad med maskinhall, p-platser och vinterförvaring av båtar.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Fiberinstallation samt lufthängning av ledning mm, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser material för och upphängning av fiberkabel och dukt i elstolpar, blåsning av kabel och fiber i mark- som luftförlagt nät, skarvning och kundinstallation. Dessutom visst projekteringsstöd. Omfattar 2 delupphandlingar, en för Ornö samt en för Harö, Runmarö, Nämdö.
Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Parkmarken utgörs både av en äng med naturlekplats och en strandpark med gångstråk, gångbrygga och parkmöbler mm. En gångväg med trappor planeras samt en utsiktsplats och skyddsstängsel.
Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja
Pågjutning av stenkista, utbyte av krönbalk, nya pollare och avvisarverk på Ångbåtsbryggan. Betongreparation av skivstöd, utbyte av överbyggnad (balkar och platta) samt nya förtöjningsringar och avvisarverk på lastkajen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan ändrad användning (hotell till fritidslägenheter), bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring flerbostadshus (50 st inglasningar).
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 6 enbostadshus Stavsnäs 1:939,1:940,1:941,1:942,1:943,1:944.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för rivning av fritidshus, uppförande 3 enbostadshus, marklov samt stödmur, Strömma 1:208,1:39,1:319.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av garage till bostäder.
Nybyggnad av cistern i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av cistern.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för naturvårdshuggning.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov Hemmesta 27:1,27:2.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av stormarknad i Gustavsberg
Ansökan om skyltlov och fasadändring på stormarknad.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar inför boetablering.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, container och upplag.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov förändrad användning av skola till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan uppförande av solskydd ovan sandlåda.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande komplementbyggnad Mörtnäs 1:702,1:703.
Nybyggnad av va-ledning i Gustavsberg
Ansökan uppförande va-anläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av kontorshus/affärshus.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för manskapsbod.
Nybyggnad av toalett i Gustavsberg
Uppförande offentliga toaletter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gustavsberg
Uppsättning av solceller på tak.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser inglasning av veranda till restaurang.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelställ med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, garage. befintlig bostad rives.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad (ersättning av befintlig byggnad som rivs).
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast samt tekniktorn.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av tekniktorn.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av brygga samt installation av eldstad i komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: