Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

Nybyggnad av flerbostadshus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
Ca 400 bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkmora, Värmdö

Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus utanför Gustavsberg

Nybyggnad av punkthus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
1 punkthus med 4-5 våningar samt ett loftgångshus med ungdomsbostäder i 3 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.

Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind

Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.

Utbyggnad av kyrkogård vid Värmdö kyrka

Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13

Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.

Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
5-6 nya villor, ombyggnad av befintlig byggnad till 2-3 lgh samt väntsal/servicepunkt för färjor.

Ombyggnad av väg, rondell, busshållplats m.m. i Värmdö
Objektet är beläget på Skärgårdsvägen mellan Fenix väg och Afrodites väg i Mölnvik, Värmdö kommun. Objektet avser i huvudsak framkomlighets- och trafiksäkerhetsförbättringar på Skärgårdsvägen vid handelsplats Mölnvik, Värmdö kommun. Befintlig väg breddas så att busstrafik stannar i egen bussficka. Refuger och cirkulationsplatser justeras i läge och storlek. Dagvattenbrunnar justeras och kompletteras. Vägbelysning förstärks.

Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.

Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö
Ca 4800 m.

Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.

Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av fd förskola till lägenheter i Djurö, Värmdö kommun

Nybyggnad av gata och va-ledning för industriområde på Värmdö

Nybyggnad av helikopterbas i Nyvarp

Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus/radhus samt garage under byggnaderna.

Tillbyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö

Ny cirkulationsplats i Mölnvik

Tillbyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
4 st. omklädningsrum med wc och duschrum och en allmän rwc.

Utbyggnad av kommunalt vatten & avlopp på Herrviksnäs

Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om uppförande av kontorshus .

Ombyggnad till skogsväg på Värmdö
Avser anläggning av skogsväg, ca 1,7 km.

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.

Ombyggnad av församlingshem på Ingarö
Byggs om till "vandrarhem", ca 30 personer skall kunna övernatta här.

Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.

Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.

Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad lagerlokal 740 kvm.

Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Initialt ca 40 meter med option på ytterligare 140 meter.

Rivning av skolbyggnad på Värmdö
Rivning av äldre skolbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan uppförande 3 enbostadshus, uppförande komplementbyggnad Mörtnäs 1:795,1:197,1:818.

Rivning av skola i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för delvis rivning av viks skola.

Rivning av flyktingförläggning i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov.

Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan marklov för anläggande av väg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.

Utvändigt underhåll av kulturhus i Gustavsberg
Anmälan fasadändring inom kultur.

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande (flytt) av nätstation, inom samma område.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av utegym samt belysning.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av nätstation.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande brygga.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggning av solceller på flerbostadshus farsta slottsväg 2 och 6.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation, befintlig tas bort id 240111.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus, del av befintlig byggnad rivs och ersätts att ny tillbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av enbostadshus med garage, befintlig byggnad rives.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan ombyggnad nätstation.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan rivning av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för befintlig byggnad, bygglov för uppförande av enbostadshus, uppförande av två komplementbyggnader, marklov, Mörtnäs 1:918,1:919.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov. etablering byggbodar.

Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad enbostadshus samt marklov.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 5 pumpstationer Stora Kovik 1:1,1:62.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med eldstad och komlementbyggnad, befintliga hus rives.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus, befintligt och en komplementbyggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad, befintlig görs om till ett gästhus och en bod samt en ny komplementbyggnad, bastu.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och 2 teknikbodar.

Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utbyggnad av befintlig flytbrygga.

Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av bussväderskydd vid busshållplats, hpl41340.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för fritidshus och komplementbyggnader.

Ombyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Bygglov för ändrad användning av förråd till gästhus inkl. fasadändring.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av brygga.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan uppförande av bryggor.

Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan uppförande av garage/förråd.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande nätstation, marklov.

Ombyggnad av värmesystem på äldreboende i Gustavsberg
Ombyggnad av värmesystem för frånluftsvattenpump på Slottsovalen vård-och omsorgsboende

Nybyggnad av flytbryggor i Mörtnäs
Objektet avser anläggande av flytbryggor och sjösättningsramp vid Mörtnäs. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten till fullt färdig anläggning.

Utvändigt underhåll av historisk byggnad Sandhamn, Värmdö
Denna upphandling omfattar entreprenadarbeten avseende renovering innefattande skrapning och ommålning av plåttak samt efter behov reparation av plåttak (plåtarbeten). Entreprenaden omfattar även kalkning/putslagning av fasad. Entreprenören ska utgå ifrån befintliga material och färger.

Ombyggnad av spolhall i Gustavsberg

Tillbyggnad av konferensbyggnad, fjärden Grisslingen Värmdö

Reparation av kantbalkar på bro över Farstasundet
0,6 km so V. Ekedal. Bro 2-1032-1.

Utvändigt underhåll av bilhall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, uppsättning av skyltar.

Utvändigt underhåll av affärshus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring av affärshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: