Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Gustavsberg
4 punkthus i 4-6 våningar, 3 lgh/våning. Hyres- och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Mörtnäs

Om- och tillbyggnad till kulturcentrum i Gustavsberg
Bibliotek, konsthall, porslinsmuseum samt dans- och balettskola mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7

Nybyggnad av enbostadshus på Svartsö

Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.

Nybyggnad av bostäder i Hemmesta
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta på Värmdö.

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1

Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.

Nybyggnad av särskilt boende på Djurö

Nybyggnad av förskola i Charlottendal, Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar mellan Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma
Projektet omfattar ca 4000 m schakt och återställning för förläggning av VA- och elledningar.

Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Värmdö

Nybyggnad av spår till spårbilar i Värmdö kommun

Ombyggnad av badrum på Gustavsgården, Gustavsberg
40-tal badrum.

Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13

Ombyggnad av väg i Gustavsberg

Nybyggnad av infartsparkering på Värmdö

Nybyggnad av bostäder samt lokaler för service och handel på Runmarö

Nybyggnad av gångbro i Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.

Nybyggnad av gc-väg mellan Ängsvik-Boda, Värmdö
Planerat projekt. Ca 7000 m. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av gc-väg mellan Ängsvik-Stenslätten, Värmdö
Planerat projekt. Ca 7400 m. Uppskattad start och kostnad.

Finplanering av gatu- och parkmark vid exploateringsområde i Gustavsberg
Omfattar Finplanering av gatu- och parkmark vid exploatering av Gustavbergsporslins före detta fabriksområde.

Nybyggnad av gc-väg mellan Återvall-Björkviksbrygga, Värmdö
Planerat projekt. Ca 6550 m. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.

Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Projektet omfattar detaljprojektering av landskap, strandpromenad, gata, parkering, belysning och dagvattentrappa/damm för en utförandeentreprenad. Erforderliga geotekniska undersökningar och erforderliga inmätningar ska göras av konsulten.

Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.

Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn

Utbyggnad av vägar och dagvattendamm på Ingarö
Projektet omfattar ombyggnad och utbyggnad av ca 800m befintlig väg med diken som ska tätas med geomembran. En dagvattenreningsdamm som ska tätas med geomembran. Ny gatubelysning.

Nybyggnad av huvudledning för VA mellan Gråbo-Kovik

Nybyggnad av parhus i Gustavsberg

Exploatering för bostäder i Gustavsberg

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö
Ca 4800 m.

Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg

Nybyggnad av konstgräs i Gustavsberg

Nybyggand av askgravlund på Ingarö

Nybyggnad av helikopterbas i Nyvarp

Nybyggnad av gata och va-ledning för industriområde på Värmdö

Nybyggnad av industrihus på Djurö

Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö

Utbyggnad av va-ledningar på Norra Lagnö

Utbyggnad av va-ledningar på Djurö
Vägar som ingår i projektet är del av Djurö kyrkväg, del av Högmalmsvägen, del av Lillgärdsvägen, samt del av Tallbacksvägen, totalt ca 1400 m.

Nybyggnad av parhus och enbostadshus på Värmdö
4 parhus i 2 våningar samt 7 enbostadshus i 1-2 våningar planeras.

Utbyggnad av va-ledningar på Mörtnäs, Värmdö
Avser nyanläggning av VA-ledningar som innehåller utbyggnad av ca 1400m vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområde.

Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus/radhus samt garage under byggnaderna.

Nybyggnad av verkstad i Gustavsberg

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö

Nybyggnad av gc-väg mellan Charlottendal-Ingaröbron, Värmdö
Ca 2200 m.

Nybyggnad av gc-väg på Värmdö
Ca 1300 m .

Ombyggnad av kommunalhus i Gustavsberg

Nybyggnad av gc-väg till Munkmora, Värmdö

Tillbyggnad av gymnastiksal på Värmdö

Nybyggnad av dagvattenanläggning i Hemmesta
Projektet avser bygge av ny dagvattenledning och en fördröjningsanläggning för dagvatten, inom befintligt kommunalt VA-verksamhetsområde i Hemmesta, Värmdö kommun.

VA-exploatering vid Ingarökrysset

Nybyggnad av pir i Stavsnäs hamn
45 meter lång.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
4 st. omklädningsrum med wc och duschrum och en allmän rwc.

Ny cirkulationsplats i Mölnvik

Nybyggn av gc-väg mellan tpl Gustavsberg-Björkviks brygga

Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja

Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om uppförande av kontorshus .

Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Parkmarken utgörs både av en äng med naturlekplats och en strandpark med gångstråk, gångbrygga och parkmöbler mm. En gångväg med trappor planeras samt en utsiktsplats och skyddsstängsel.

Ombyggnad av församlingshem på Ingarö
Byggs om till "vandrarhem", ca 30 personer skall kunna övernatta här.

Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.

Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.

Nybyggnad av konstgräs i Mörtnäs, Värmdö

Sanering av markområde i Vargbacken, Värmdö
Avser schaktsanering av förorenade jordmassor.

Rivning av flyktingförläggning i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov.

Installation av nytt värmesystem i Djurö kyrka

Utvändigt underhåll av kulturhus i Gustavsberg
Anmälan fasadändring inom kultur.

Utvändigt underhåll av affärshus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring av affärshus.

Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan marklov.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation, befintlig tas bort id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation, befintlig rives, id nis213550.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation, id nis213550.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus, del av befintlig byggnad rivs och ersätts att ny tillbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med eldstad och komplementbyggnad, garage Fågelvik 1:663,1:664.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med garage och rivningslov för befintlig byggnad.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus, befintligt och en komplementbyggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad, befintlig görs om till ett gästhus och en bod samt en ny komplementbyggnad, bastu.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240111.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, id 240115.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av mast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och två teknikbodar.

Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande nätstation, transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Gustavsberg
Ansökan om marklov för bullervall och ändrad placering sjöcontainers.

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande (flytt) av nätstation, inom samma område.

Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande brygga.

Nybyggnad av servicebyggnad i Gustavsberg
Ansökan omm bygglov för uppförande av servicehus för dusch/toalett.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan rivning av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov för säljbod.

Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad enbostadshus samt marklov.

Tillbyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad komplementbyggnad (garage).

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande tillfälliga modullägenheter (16 st).

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för byggbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: