Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 31 bostäder, parhus/radhus eller kedjehus.
Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats samt gc-väg.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Ombyggnad av väg, rondell, busshållplats m.m. i Värmdö
Objektet är beläget på Skärgårdsvägen mellan Fenix väg och Afrodites väg i Mölnvik, Värmdö kommun. Objektet avser i huvudsak framkomlighets- och trafiksäkerhetsförbättringar på Skärgårdsvägen vid handelsplats Mölnvik, Värmdö kommun. Befintlig väg breddas så att busstrafik stannar i egen bussficka. Refuger och cirkulationsplatser justeras i läge och storlek. Dagvattenbrunnar justeras och kompletteras. Vägbelysning förstärks.
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen
Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.
Utbyggnad av strandpromenad på Värmdö
Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.
Nybyggnad av gästhamn och servicebyggnad mm i Gustavsberg
Ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan uppförande 3 enbostadshus, uppförande komplementbyggnad Mörtnäs 1:795,1:197,1:818.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Ombyggnad till skogsväg på Värmdö
Avser anläggning av skogsväg, ca 1,7 km.
Ombyggnad av församlingshem på Ingarö
Byggs om till "vandrarhem", ca 30 personer skall kunna övernatta här.
Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.
Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Planerat projekt efter etapp 1, 298626. Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.
Rivning av skolbyggnad på Värmdö
Rivning av äldre skolbyggnad.
Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Initialt ca 40 meter med option på ytterligare 140 meter.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad lagerlokal 740 kvm.
Rivning av skola i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för delvis rivning av viks skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Gustavsberg
Anmälan fasadändring inom kultur.
Utvändigt underhåll av förskola i Gustavsberg
Ansökan fasadändring förskola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av enbostadshus med garage, befintlig byggnad rives.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggning av solceller på flerbostadshus farsta slottsväg 2 och 6.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 5 pumpstationer Stora Kovik 1:1,1:62.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med eldstad och komlementbyggnad, befintliga hus rives.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och 2 teknikbodar.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utbyggnad av befintlig flytbrygga.
Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av bussväderskydd vid busshållplats, hpl41340.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för fritidshus och komplementbyggnader.
Tillbyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande nätstation, marklov.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan uppförande plank.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan uppförande teletorn samt två stycken teknikbodar.
Nybyggnad av flytbryggor i Mörtnäs
Objektet avser anläggande av flytbryggor och sjösättningsramp vid Mörtnäs. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten till fullt färdig anläggning.
Ombyggnad av värmesystem på äldreboende i Gustavsberg
Ombyggnad av värmesystem för frånluftsvattenpump på Slottsovalen vård-och omsorgsboende
Utvändigt underhåll av historisk byggnad Sandhamn, Värmdö
Denna upphandling omfattar entreprenadarbeten avseende renovering innefattande skrapning och ommålning av plåttak samt efter behov reparation av plåttak (plåtarbeten). Entreprenaden omfattar även kalkning/putslagning av fasad. Entreprenören ska utgå ifrån befintliga material och färger.
Reparation av kantbalkar på bro över Farstasundet
0,6 km so V. Ekedal. Bro 2-1032-1.
Utvändigt underhåll av bilhall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: