Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor mm i Gustavsbergs centrum
Ca 240 lgh planeras. Ev även gruppboende, förskola och högstadieskola.
Ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik-Ålstäket
Avser förbättringar av framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ca 220 bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.
Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 31 bostäder, parhus/radhus eller kedjehus.
Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Ombyggnad av väg, rondell, busshållplats m.m. i Värmdö
Objektet är beläget på Skärgårdsvägen mellan Fenix väg och Afrodites väg i Mölnvik, Värmdö kommun. Objektet avser i huvudsak framkomlighets- och trafiksäkerhetsförbättringar på Skärgårdsvägen vid handelsplats Mölnvik, Värmdö kommun. Befintlig väg breddas så att busstrafik stannar i egen bussficka. Refuger och cirkulationsplatser justeras i läge och storlek. Dagvattenbrunnar justeras och kompletteras. Vägbelysning förstärks.
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen
Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.
Utbyggnad av strandpromenad på Värmdö
Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt väg i Gustavsberg
Gator, VA och belysning byggs ut och rustas upp för att höja standarden på befintliga gatunätet i området samt möjliggöra utbyggnad av nya industrifastigheter. Dagvattnet som genereras i området ska renas och flödesutjämnas inom planområdet.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Utbyggnad av VA-nät i Stavsnäs på Klobbvägen, Elgars väg och Gammelbodavägen.
Utbyggnad av kommunalt va på Värmdö
Översiktlig information om objektet. Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom PFO-område Strömma S4C. Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av VA, el, belysning och teleledningar samt en pumpstation för spillvatten. Total ledningssträcka på ca 3700 m. Återställning efter ledningsarbeten och breddning av Strömmadalsvägen ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av idrottspark i Gustavsberg
Skatepark, aktivitetspark med äventyrslek, naturbad, utomhusgym, spontanidrottsplats samt parkeringsplatser planeras.
Ombyggnad till skogsväg på Värmdö
Avser anläggning av skogsväg, ca 1,7 km.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Planerat projekt efter etapp 1, 298626. Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.
Rivning av skolbyggnad på Värmdö
Rivning av äldre skolbyggnad.
Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Initialt ca 40 meter med option på ytterligare 140 meter.
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för 5 enbostadshus och stödmur samt rivningslov för befintligt hus Strömma 1:317,1:316,1:314,1:81,1:315.
Utvändigt underhåll av kontor i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av kontorshus/affärshus.
Rivning av skola i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för delvis rivning av viks skola.
Utvändigt underhåll av stormarknad i Gustavsberg
Ansökan om skyltlov och fasadändring på stormarknad.
Utvändigt underhåll av förskola i Gustavsberg
Ansökan fasadändring förskola.
Utvändigt underhåll av museum i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av cykeltak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pumpstation och rivningslov av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av reservkraftverk till befintlig mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för nätstation.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Tillbyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av affärshus/kontor.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för ny bodetablering.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tillfälligt bygglov uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan uppförande plank.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan uppförande teletorn samt två stycken teknikbodar.
Utvändigt underhåll av grillbar i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring för uppsättande av skyltar.
Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ersättande av befintlig nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Bygglov bod till förskola.
Ombyggnad av värmesystem på äldreboende i Gustavsberg
Ombyggnad av värmesystem för frånluftsvattenpump på Slottsovalen vård-och omsorgsboende

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: