Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm) samt en byggnad för verkstad, kontor och personalutrymmen (ca 4000 kvm). Kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av förskola i Vallentuna

Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Vallentuna

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.

Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna

Tillbyggnad av verksamheter i Vallentuna

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.

Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C
Objektet avser omläggning av huvudvattenledning. Befintligt material är V800 GAP som ska bytas mot V800 stål i befintligt läge. Sträckans längd är cirka 630 meter.

Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.

Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.

Nybyggnad av returpark i Vallentuna
Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.

Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan

Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna

Invändig renovering i Vada kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.

Byte av matta på konstgräsplan i Vallentuna

Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Avser utvändig ändring av industrilokaler med bla byte av fasad och plåtarbeten.

Installation av elektroniskt nyckelsystem , Elverket Vallentuna Elnät AB
Entreprenaden omfattar ca 2 000 cylindrar för montage i dörrar och hänglås i elverkets anläggningar, samt ca 50 nycklar.

Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna

Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna
Installation / väsentlig ändring av ventilation i församlingslokaler.

Omläggning av tätskikt på yttertak på vattentorn mm i Vallentuna
Avser omläggning av tätskikt på yttertak, samt takyta på högdel, inklusive tillhörande plåtarbeten.

Ny kylmaskin till ishall i Vallentuna
Upphandlingen gäller totalentreprenad avseende utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia koldioxid samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin. Driftsättning och utbildning av driftpersonal skall ingå.

Sluttäckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Vid SÖRAB:s avfallsanläggning Löt ska deponin för icke-farligt avfall sluttäckas. Hela deponin omfattar 15,5 ha och är indelad i 7 etapper. Den del som nu ska sluttäckas är etapperna IFA1:1 och IFA1:2 på totalt 3,76 ha. Upphandlingen avser utläggning av tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt.

Utvändigt underhåll av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus och butik.

Nybyggnad av väg i Vallentuna
Ansökan om marklov för väg.

Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.

Rivning av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för flerbostadshus.

Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.

Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och förråd samt marklov.

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell samt rivningslov av befintliga byggnader.

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.

Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.

Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte - 48 lgh).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - 7 balkonginglasningar.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2017-09-29.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2018-06-30.

Tillbyggnad av idrottsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinrum.

Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för arbetsbodar tillfälligt tom 2018-02-28.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bodetablering - tillfälligt tom 2017-12-19.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank Kårsta-rickeby 2:123, Snapptuna 4:19.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank Solsta 2:12, Sylta 1:9, Bällsta 2:1146.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.

Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering med tak.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd (ändringslov) Lindholmen 3:4, 3:5.

Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av garage/skärmtak.

Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för justering av slänt.

Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för markförstärkning.

Rivning och sanering av fd bensinstation, Vallentuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av en hiss flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: