Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser totalentreprenad för förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna.
Tillbyggnad av matsal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad använding av kontorslokaler.
Nybyggnad av värmeverk i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall, verkstad- och personal byggnad samt en komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning industrilokaler.
Nybyggnad av veterinärstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för hästklinik.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokal
Ombyggnad av vårdcentral i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av - ridskoleverksamhet till daglig verksamhet enligt lss.
Ombyggnad av byggvaruhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av butikslokal för Byggmax byggvaruhandel.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av en lager-och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för anpassning av tomtmark.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Nybyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält under säsong april-oktober tom 2022-10-01.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad av enbostadshus Bällsta 2:1287,2:200.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för manskaps- och kontorsbodar tillfällig etablering tom 2018-11-09.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för mur /-ar.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.
Ombyggnad av belysningsmast i Vallentuna
Ansökan om bygglov för flytt av tre belysningsmaster.
Ombyggnad av vårdbostad i Vallentuna
Anmälan om ändring av byggnads brandskydd för gemensamhetsboende.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur /-ar.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för plank.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av 17 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola tillfälligt lov tom 2022-12-31.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - en balkonginglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal/bostad samt ändrad användning av lagerlokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av stigar i naturreservat i Stockholms län
Entreprenaden omfattar anläggning av tillgänglighetsanpassade grusstigar mm i naturreservaten Angarnsjöängen och Sandemar. Anbud lämnas per entreprenad. Anbud kan lämnas för en eller för båda entreprenaderna.
Förstudie för elljuspår i Vallentuna
Förstudie för nytt elljusspår.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för att måla om förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: