Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av bostäder och stadsdelscentrum i Vallentuna
Ca 800 bostäder i flerbostadshus, rad/kedjehus och småhus. Stadsdelscentrum med butiker och restauranger mm.
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av grundskola i Vallentuna
Skola för ca 500 elever.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget 2015-2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av flerbostadshus i 2-4 våningar inom fastigheten Bällsta 2:158. Målet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Planer för antingen 4 parhus eller 5 enbostadshus på detaljplaneområdet, samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs Mörbytorpsvägen.
Nybyggnad av småhus i Kumla-Stensta, Vallentuna
Planområdet ligger väster om Gamla Norrtäljevägen.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser totalentreprenad för förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning industrilokaler.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.
Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal/bostad samt ändrad användning av lagerlokaler.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av en lager-och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokal
Ombyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av kontorslokaler till skolverksamhet - tidsbegränsat lov tom 2021-06-30, Ansökan om bygglov för ändring av kontorslokaler till undervisningsverksamhet - tidsbegränsat lov tom 2022-06-30 Vallentuna-mörby 1:118,1:103.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad av enbostadshus Bällsta 2:1287,2:200.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för manskaps- och kontorsbodar tillfällig etablering tom 2018-11-09.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för mur /-ar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur /-ar.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för plank.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av 17 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola tillfälligt lov tom 2022-12-31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av stigar i naturreservat i Stockholms län
Entreprenaden omfattar anläggning av tillgänglighetsanpassade grusstigar mm i naturreservaten Angarnsjöängen och Sandemar. Anbud lämnas per entreprenad. Anbud kan lämnas för en eller för båda entreprenaderna.
Förstudie för elljuspår i Vallentuna
Förstudie för nytt elljusspår.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för att måla om förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: