Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av allaktivitetshus, kyrkolokaler mm i Bollmora, Tyresö
Filadelfiaförsamlingen vill bygga ett allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik och ny bebyggelse som preliminärt föreslås innehålla cirka 150 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter på Tyresö

Nybyggnad av höghus i Norra Tyresö centrum, etapp 1 kv 2
Projektet, som totalt bidrar med 1000 nya bostäder och en helt ny stadsstruktur, inleds med att BoTrygg bygger ett 16-våningarshus. Beräknad byggstart är i början av januari.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, et 1
Garage under mark.

Nybyggnad av lamellhus i Bollmora, Tyresö
Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd i november 2016 och möjligt antagande av förslag till detaljplan är satt till hösten 2017.

Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.

Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende.

Nybyggnad av lagerhotell i Tyresö
Avvaktar flytt av ledningar.

Systemhandlingar avseende: exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Avser framtagande av systemhandlingar för infrastrukturen i Norra Tyresö Centrum (NTC) som totalt består av 16 nya kvarter. Systemhandlingarna ska serva detaljplaneprocessen och sedermera byggherrar. Följande områden ingår förutom uppdragsledning: Gata, VA, Landskap, Belysning, Ledningssamordning, Datasamordning, BAS-P, Konstruktion, Geoteknik. Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Första etappen sker under 2016, antal lägenheter är oklart.

Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.

Byte av tak på ridhus i Fårdala, Tyresö

Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.

Exploatering för skola/förskola i Tyresö
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Befintlig gång- och cykelbana från Bollmoravägen förlängs längs med Njupkärrsvägen och knyts ihop med Bollmora Gårdsväg.

Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.

Omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP, Tyresö
Objektet avser omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP:s konstgräsplan.

Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.

Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.

Nya paviljonger vid Stimmets förskola på Tyresö

Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.

Nybyggnad av villafastigheter i Trollbäcken, Tyresö
Planförslaget föreslås byggas med fem parhus.

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus samt marklov Kumla 3:1722,3:1723.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tillbyggnad av skola.

Nybyggnad av vattenverk i Tyresö
Ändrad användning av vattenkraftverk.

Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.

Ombyggnad av galleria i Tyresö
Bygglov för ändrad användning.

Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Tyresö
Nybyggnad av nätstation.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av enbostadshus i Tyresö
Utvändig ändring på enbostadshus samt väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.

Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: