Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.
Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.
Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende. Objektet avser ombyggnad av ca 3,3 km vägar med nyanläggning av va-ledningar, vägbelysning, kabelgravsarbeten för el och tele.
Tillbyggnad av kontor i Tyresö
Tillbyggnad av kontorshus.
Systemhandlingar avseende: exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Avser framtagande av systemhandlingar för infrastrukturen i Norra Tyresö Centrum (NTC) som totalt består av 16 nya kvarter. Systemhandlingarna ska serva detaljplaneprocessen och sedermera byggherrar. Följande områden ingår förutom uppdragsledning: Gata, VA, Landskap, Belysning, Ledningssamordning, Datasamordning, BAS-P, Konstruktion, Geoteknik. Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Första etappen sker under 2016, antal lägenheter är oklart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindalen på Tyresö
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Befintlig gång- och cykelbana från Bollmoravägen förlängs längs med Njupkärrsvägen och knyts ihop med Bollmora Gårdsväg.
Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.
Omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP, Tyresö
Objektet avser omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP:s konstgräsplan.
Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.
Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.
Dränering och dagvatteninstallation vid skola i Tyresö
Entreprenaden avser i huvudsak utbyte av dränerings- och dagvattenledningar för matsalsbyggnad och sporthall Trollbäckshallen, med därtill hörande mark- och byggarbeten inom Kumla skola, Tyresö.
Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.
Nybyggnad av villafastigheter i Trollbäcken, Tyresö
Planförslaget föreslås byggas med fem parhus.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus samt marklov Kumla 3:1722,3:1723.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tyresö
Utvändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av galleria i Tyresö
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av lager i Tyresö
Ändrad användning av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Tyresö
Ändrad användning av vattenkraftverk.
Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Tyresö
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Tyresö
Utvändig ändring på enbostadshus samt väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tyresö
Tillbyggnad av enbostadshus, inredning av ytterligare lägenhet, schaktning/fyllning av mark samt utvändig ändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: