Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av bostäder mm i Norra Tyresö centrum, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, 935807. Området kommer totalt att få ca 1000 nya bostäder samt lokaler för centrumverksamhet. Projektet kommer att pågå under 10-15 års period med start under 2015 för etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.
Nybyggnad av allaktivitetshus, kyrkolokaler mm i Bollmora, Tyresö
Filadelfiaförsamlingen vill bygga ett allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik och ny bebyggelse som preliminärt föreslås innehålla cirka 150 lägenheter.
Förtätning med bostäder i Tyresö
Kommunens ambition med platsen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur utmed Vendelsövägen med fler bostäder och med möjlighet till lokaler i gatuplan. Gatumiljön ses över för att skapa ett mer stadsmässigt gaturum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Beräknad byggstart är 2018 och inflyttning beräknas till 2019. Förslaget består av fyra huskroppar med 150 hyreslägenheter av en totalyta på ca 7500 kvm.
Breddning av väg i Tyresö
Avser ny gc-tunnel, breddning av väg och ombyggnad av rondell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Del av Bollmora 2:1. NÄsby 4:695, Nyboda 1:20 samt del av Nyboda 1:17.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, etapp 1
Garage under mark. Byggs parallellt med Brf Grönskan: 1228888 Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd i november 2016 och möjligt antagande av förslag till detaljplan är satt till hösten 2017.
Nybyggnad av lamellhus i Bollmora, Tyresö
Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd i november 2016 och möjligt antagande av förslag till detaljplan är satt till hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Avser nybyggnad av 2st lamellhus i Bollmora, Tyresö.
Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.
Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd.
Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende. Objektet avser ombyggnad av ca 3,3 km vägar med nyanläggning av va-ledningar, vägbelysning, kabelgravsarbeten för el och tele.
Nybyggnad av radhus i Nyfors, Bollmora
4-5 st huskroppar, 15-20 st lägenheter.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Bollmora
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindalen på Tyresö
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.
Ny konstgräsplan i Strand, Tyresö
En ny konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skolan.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana längs Brakmarsvägen mellan Tyresövägen och Kyrkvägen.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen mellan Skogsängsvägen och Farmarstigen
Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.
Omläggning av va-ledning i Tyresö
Avser omläggning av vatten- och avloppsledningar i Centralvägen nr 17-27.
Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.
Ramavtal avseende nätverksinstallationer i Tyresö
Uppdraget omfattar installation av fastighetsnät enligt Tyresö kommuns standard, för närvarande Cat6 –skärmat, i fastighetsnät kan även fiberinstallation förekomma.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus (2).
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av lager i Tyresö
Ändrad användning av industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Tyresö
Bygglov för utvändig ändring av kontor/skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage (43 lägenheter).
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av läktare i Tyresö
Bygglov för nybyggnad av utomhusläktare.
Nybyggnad av plank i Tyresö
Bygglov för plank.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Bygglov för tillfällig åtgärd för bodetablering.
Nybyggnad av paviljong i Tyresö
Bygglov för tillfällig åtgärd för paviljong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tyresö
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tyresö
Tillbyggnad av enbostadshus, inredning av ytterligare lägenhet, schaktning/fyllning av mark samt utvändig ändring.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tillfällig åtgärd för byggbodar.
Ny industriport på industrihus i Tyresö
Utvändig ändring av industri-/lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: