Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Tyresö
Ca 200 lgh, p-hus för några hundra bilar. Nya kontorslokaler åt Tyresö Bostäder. Handelslokaler byggs ovanpå p-huset. Bollmora 1:77. 1.10 samt del av 1:76. Bollmoravägen - Granängsvägen

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Bollmora
150-200 st bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Projekt endast på idéstadiet. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
SABO-hus mini.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollbäcken

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, et 1
Garage under mark.

Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.

Nybyggnad av lagerhotell i Tyresö

Systemhandlingar avseende: exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Avser framtagande av systemhandlingar för infrastrukturen i Norra Tyresö Centrum (NTC) som totalt består av 16 nya kvarter. Systemhandlingarna ska serva detaljplaneprocessen och sedermera byggherrar. Följande områden ingår förutom uppdragsledning: Gata, VA, Landskap, Belysning, Ledningssamordning, Datasamordning, BAS-P, Konstruktion, Geoteknik. Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Första etappen sker under 2016, antal lägenheter är oklart.

Ny gångtunnel på Tyresö

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.

Rivning av ishall i norra Tyresö centrum

Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Befintlig gång- och cykelbana från Bollmoravägen förlängs längs med Njupkärrsvägen och knyts ihop med Bollmora Gårdsväg.

Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.

Omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP, Tyresö
Objektet avser omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP:s konstgräsplan.

Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.

Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.

Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.

Dränering och dagvatteninstallation vid skola i Tyresö
Entreprenaden avser i huvudsak utbyte av dränerings- och dagvattenledningar för matsalsbyggnad och sporthall Trollbäckshallen, med därtill hörande mark- och byggarbeten inom Kumla skola, Tyresö.

Nya paviljonger vid Stimmets förskola på Tyresö

Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.

Nybyggnad av villafastigheter i Trollbäcken, Tyresö
Planförslaget föreslås byggas med fem parhus.

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus samt marklov Kumla 3:1722,3:1723.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av galleria i Tyresö
Bygglov för ändrad användning.

Nybyggnad av vattenverk i Tyresö
Ändrad användning av vattenkraftverk.

Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av enbostadshus i Tyresö
Utvändig ändring på enbostadshus samt väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.

Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Tyresö
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: