Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Tyresö
Ca 200 lgh, p-hus för några hundra bilar. Nya kontorslokaler åt Tyresö Bostäder. Handelslokaler byggs ovanpå p-huset. Bollmora 1:77. 1.10 samt del av 1:76. Bollmoravägen - Granängsvägen

Nytt bostadsområde vid Tyresö södra strand, etapp 3
250-300 lgh. Kommer att bli etappindelning.

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik på Trollbäcken, Tyresö
Ca 200 st lägenheter samt affärslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö

Breddning av väg i Tyresö

Nybyggnad av lägenheter på Tyresö

Nybyggnad av äldreboende i Fornudden, etapp 1

Nybyggnad av höghus i Norra Tyresö centrum, etapp 1 kv 2
Projektet, som totalt bidrar med 1000 nya bostäder och en helt ny stadsstruktur, inleds med att BoTrygg bygger ett 16-våningarshus. Beräknad byggstart är i början av januari.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö
Exploatering för ca 160 st bostadsfastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora
Ca 60-70 lgh.

Nybyggnad av parkeringshus i norra Tyresö centrum

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, et 1
Garage under mark.

Nybyggnad av radhus i Strandängarna, Tyresö, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 1 och 2.

Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.

Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.

Nybyggnad av bostäder i Tyresö, detaljplan Kryddvägen

Expl.område för bostadsområde vid Tyresö södra strand,et 3

Nybyggnad av lagerhotell i Tyresö
Avvaktar flytt av ledningar.

Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Simvägen.

Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Snöflingegränd.

Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Vattendroppsgränd.

Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Älvdansgatan.

Systemhandlingar avseende: exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Avser framtagande av systemhandlingar för infrastrukturen i Norra Tyresö Centrum (NTC) som totalt består av 16 nya kvarter. Systemhandlingarna ska serva detaljplaneprocessen och sedermera byggherrar. Följande områden ingår förutom uppdragsledning: Gata, VA, Landskap, Belysning, Ledningssamordning, Datasamordning, BAS-P, Konstruktion, Geoteknik. Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Första etappen sker under 2016, antal lägenheter är oklart.

Ombyggnad av gata i norra Tyresö centrum

Ny gångtunnel på Tyresö
Detaljplanearbete ej startat. Framflyttat projekt. Oklar byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Förskola som byggs om till 6 st lägenheter. Nya ytskikt, installationer badrum, kök krävs. Även rivning av hiss.

Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.

Förlängning av gata i norra Tyresö centrum, Etapp 1

Nybyggnad av gata i norra Tyresö centrum, Etapp 2

Nybyggnad av gata och va-ledning i norra Tyresö centrum, Etapp 1

Nybyggnad av park i norra Tyresö centrum, Etapp 2

Byte av tak på ridhus i Fårdala, Tyresö

Ombyggnad av bilhall i Tyresö
Inredning av ytterligare lokal, ombyggnad samt ändrad användning.

Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.

Ny konstgräsplan i Strand, Tyresö
En ny konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skolan.

Ombyggnad av samlingslokal i Tyresö

Renovering av friidrottsbanor i Trollbäcken
Anläggningen skall utökas från 4 banor (utom en långsida som har 6 banor) runt om till 6 banor runt om, anläggningen skall även riktas upp i höjdled med lättfyllning då hela arbetsplatsen är byggd på mycket dålig mark. Arbetena genomförs som utförandeentreprenad, i entreprenaden ingår syntetisk beläggning för friidrott som totalentreprenad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tyresö
Bygglov sökt för 49st inglasningar av balkonger.

Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.

Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.

Nybyggnad av villafastigheter i Trollbäcken, Tyresö
Planförslaget föreslås byggas med fem parhus.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tillbyggnad av skola.

Nybyggnad av vattenverk i Tyresö
Ändrad användning av vattenkraftverk.

Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Nybyggnad av mur i Tyresö
Uppförande av mur.

Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov till och med 2017-10-31 för tillbyggnad av skola.

Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Tyresö
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: