Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nytt bostadsområde i Täby
Ca 400 bostäder, lokaler och handel.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Täby
Nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Nya motorvägshållplatser och en bro över E18, ramp- och signalåtgärder, cirkulationsplats.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 38 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 64st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 55 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder, industri eller kontor i Arninge
Avser 2 tomter; Mikrometern 6 (ca 4300 kvm) och Mallen 10 (ca 6117 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Exploatering av bostadsområde i Täby centrum
Avser färdigställande av Attundafältet och Marstorget i Täby centrum.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar, ca 2000 kvm.
Nybyggnad av bostadshus, Arninge
Planer för ett fristående bostadshus på 15 våningar med 84 lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Täby
Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Breddning av balkonger och inglasning av hela fasaden. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Rivning och nybyggnad av broar längs E18
Broar vid avfarten till Lahäll och där Värtavägen går över motorvägen.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20). 191 balkonger.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Ombyggnad av va-ledning i Täby
Renovering av spillvattenledningar längs Granitvägen, Sippvägen, Rospiggsvägen, Röhällsvägen och Flyghamnsvägen i Viggbyholm.
Hissrenovering i flerbostadshus i Täby
Samtliga hissar får nytt styrsystem, ny mekanik och nya säkerhetsdetaljer, bland annat dörrar i hisskorg och nödsignal kopplad till jourcentral med röstförbindelse. Även inredningen i hissarna blir ny samt att dörrstängare monteras.
Reparation av brygga i Viggbyholm, Täby
Objektet avser reparation av brygga i Viggbyholm vid Catalina torget.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov för rivning av två bostadshus, verkstad, tre komplementbyggnader och växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd installation av ventilationsanordning i handelslokal (näsby slott).
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av skärmtak/cykelställ.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad (vattenkiosk).
Utvändigt underhåll av anstalt i Täby
Bygglov för utvändig ändring av anstalt, uppförande av två vindskydd och anläggande av p-plats.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda kedjehus, solceller.
Utvändigt underhåll av mur i Täby
Bygglov för utvändig ändring av mur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för anläggning av tryckbank.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad, markändring från gräs till asfalt.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglovför uppförande av mast med teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av parhus i Täby
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Anordnande av 3 parkeringsplatser.
Ombyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av teknikbyggnad (pumpstation).
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad, rivning och utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av lusthus Klaffen 1, 2.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation samt teknikbod.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur, marklov för markuppfyllnad samt trädfällning.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av brygga i Täby
Strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändring i bärande konstruktion kontorslokal.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: