Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20). 191 balkonger.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.
Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.
Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.
Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Hissrenovering i flerbostadshus i Täby
Samtliga hissar får nytt styrsystem, ny mekanik och nya säkerhetsdetaljer, bland annat dörrar i hisskorg och nödsignal kopplad till jourcentral med röstförbindelse. Även inredningen i hissarna blir ny samt att dörrstängare monteras.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov för rivning av två bostadshus, verkstad, tre komplementbyggnader och växthus.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av hotell i Täby
Bygglov för uppförande av hotell.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Installation/ändring av ventilationsanordning i industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong (lgh 1301).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong (lgh 1501).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Täby
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda kedjehus, solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, installation av ny port.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad (vattenkiosk).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (3 st. lgh).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation nr 12462.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av besnsinstation (circle k).
Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.
Utvändigt underhåll av mur i Täby
Bygglov för utvändig ändring av mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring, samt inredande av ytterligare bostad, flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad, markändring från gräs till asfalt.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av lusthus Klaffen 1, 2.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank, samt rivningslov för befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov för uppförande av bussväderskydd med reklam.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anläggande av parkeringsplats och marklov för ändringar av marknivå.
Ombyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av teknikbyggnad (pumpstation).
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad, rivning och utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall (klubbhus).
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Tillbyggnada enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av förråd och toalettbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Täby
Strandskyddsdispens för brygga.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (tom 2027-05-07).
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, till daglig verksamhet (tom 2022-05-07).
Rivning av industrihus i Täby
Rivningslov för rivning av industrilokal/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: