Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nytt bostadsområde i Täby
Ca 400 bostäder, lokaler och handel.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Täby
Nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Nya motorvägshållplatser och en bro över E18, ramp- och signalåtgärder, cirkulationsplats.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av ca 150 lägenheter och 5 radhus.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder, industri eller kontor i Arninge
Avser 2 tomter; Mikrometern 6 (ca 4300 kvm) och Mallen 10 (ca 6117 kvm).
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar, ca 2000 kvm.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger i trapphus 11-15.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20). 191 balkonger.
Renovering av gc broar i Täby
För 2018 planeras renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och Täbyvägen.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Reparation av brygga i Viggbyholm, Täby
Objektet avser reparation av brygga i Viggbyholm vid Catalina torget.
Hissrenovering i flerbostadshus i Täby
Samtliga hissar får nytt styrsystem, ny mekanik och nya säkerhetsdetaljer, bland annat dörrar i hisskorg och nödsignal kopplad till jourcentral med röstförbindelse. Även inredningen i hissarna blir ny samt att dörrstängare monteras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till tre lägenheter och utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av förskola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Valnöten 21,22,23,Pelargonen 22.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd installation av ventilationsanordning i handelslokal (näsby slott).
Ombyggnad av kontor i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd kontorslokal/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Anordnande av 3 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Anordnande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av toalett i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (torrtoa).
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av lusthus Klaffen 1, 2.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation samt teknikbod.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur, marklov för markuppfyllnad samt trädfällning.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av skärmtak/cykelställ.
Utvändigt underhåll av anstalt i Täby
Bygglov för utvändig ändring av anstalt, uppförande av två vindskydd och anläggande av p-plats.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av plank i Täby
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Tillbyggnad av gatukök i Täby
Bygglov för tillbyggnad av gatukök.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda kedjehus, solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad, trappa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger (128st).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till bostadsändamål.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglovför uppförande av mast med teknikbodar.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Installation av kolgrill i restaurang.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för anläggning av tryckbank.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad, markändring från gräs till asfalt.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov schaktning industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Täby
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd samt rivning av bef hus.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändring i bärande konstruktion kontorslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler (tom 2027-10-31).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till bostad (tom 2019-10-06).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till träningslokal.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för handikappramp på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: