Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nya bostäder, Täby
Planer finns för nybyggnad av 400-600 bostäder. Marken är industrimark idag. Ett nytt fastighetsbolag kan komma att bildas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.

Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder och kontor i Roslags-Näsby

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.

Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.

Exploatering för nya bostäder i Täby

Nybyggnad av viadukt i Täby

Utbyggnad av gata, park och va i Arninge

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Rivning och nybyggnad av LSS bostad i Täby
600-700 kvm.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge

Ny infart till industritomt i Täby

Om- & tillbyggnad av verkstad, kontor, omklädningsrum mm i Arninge, Täby

Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Rivning av trädgårdsanläggning/växthus i Täby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.

Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Vita Villan som är byggt på 1930-talet.

Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.

Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning

Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivning av stationsbyggnad/restaurang.

Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.

Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Rivning av skola i Täby
Rivningslov för rivning av skola.

Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.

Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av garage i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad Attefall (garage).

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av basstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank Ensta 7:7,24:1.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, samt marklov för markändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser mindre utvändig ändring av industrilokal.

Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av bodetablering med terrass och belyst skylt (skylttext jm) samt tillfällig vinkelskyltning på mark (skylttext jm hyresbostäder spaken).

Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med bullerskyddsskärm.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.

Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad (poolhus).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Utvändigt underhåll av garage i Täby
Bygglov för utvändig ändring av garage.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov, rivningslov för rivning av undercentral.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av hållplatstak (tibble stn).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (förråd).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank (pergola).

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar, samt marklov för ändring av marknivå Diametern 62, 63, 64, 65.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och likriktarstation.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och rivningslov för rivning av befintlig teknikbyggnad.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solceller).

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Rivning av stall i Täby
Rivningslov för rivning av stallbyggnader.

Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av skolpaviljong.

Nybyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad bygglov uppförande av förskola.

Ombyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av del av byggnad från bostadshus till familjedaghem.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till gymverksamhet.

Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från industriändamål till utbildning/gymnasieskola.

Rivning av förråd i Täby
Rivning av förrådshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: