Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Täby
Nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Nybyggnad av bostäder på fastigheterna Täby Stjärnmotorn 2, Täby Flygkompassen 1 och Täby Höjdmätaren 1.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för nybyggnad av skola med plats för 720 elever i 4-9 klass. Även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Nybyggnad av bostäder och handel i Skarpäng, Täby
Ca 200 lgh planeras, 3 st punkthus och 12-15 lamellhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge-Ullna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Täby
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täby
Nybyggnad av bostadsrätter.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan. Genomgångshall till stationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 56 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar, ca 2000 kvm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Täby
Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
Nybyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Breddning av balkonger och inglasning av hela fasaden. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger i trapphus 11-15.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Fönsterbyte och fasadrenovering på skola i Täby kyrkby
Objektet avser byte av fönster, byte av träpanel och eventuellt tilläggsisolering. Option från projekt 1461311.
Rivning av skolbyggnader i Täby
Avser rivning av byggnaderna Gula Paviljongen och Rostock.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Täby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Valnöten 21,22,23,Pelargonen 22.
Nybyggnad av radhus i Täby
Bygglov för uppförande av radhus 4st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av skola i Täby
Rivning av skolbyggnader, kaserner samt hallbyggnader.
Nybyggnad av dagvattenledning i Täby
Strandskyddsdispens för dagvattendamm.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar (t.o.m. 2018-12-31).
Utvändigt underhåll av förskola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till bostadsändamål.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger (128st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av signalkur.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (solpaneler).
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov, marklov markuppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov schaktning industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus med garage och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av etablering (jm ab).
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad/skärmtak.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur.
Tillbyggnad av gatukök i Täby
Bygglov för tillbyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av plank i Täby
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för mindre tillbyggnad av handelsbyggnad för maskineri(ica dragonen).
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Ombyggnad av kontor i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd kontorslokal/kontorsbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Renovering av gc broar i Täby
För 2018 planeras renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och Täbyvägen med blästring, målning, och belysning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: