Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik, etapp 3

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2 mfl
Avser ca 300 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar, hyresrätter.

Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Nyb av flerbostadshus mm i Hallonbergen, Etapp 1
Etapp 1 avser 147 bostäder.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 1
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Förtätning av bostäder i Rissne, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av parkeringshus i Ursvik

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Delning av lägenheter, nya kök och badrum mm.

Nybyggnad av äldrebostäder i Sundbyberg
Äldreboende med 54 lgh samt lokaler för butiker och kontor i entréplanet. Byggs vid korsningen Tulegatan/Kyrkogatan. Platsbyggd stomme plan 1-2, prefabstomme plan 3-5.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.

Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus och parhus i Sundbyberg
Äganderätter. Omfattar 4 kvarter, Sadeln, Grimman, Betslet och Ponnyn.

Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser. F-6 skola.

Förtätning av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg

Omläggning av kulvert för Bällstaån/Spångaån

Nybyggnad av ridhus i Ursvik, Sundbyberg
Plats för 35-40 hästar, stall, ridhus med servicedel, rasthagar, ridbana och parkeringsplats.

Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning av skola till 380 st elever.

Stambyte i flerbostadshus i Rissne
Preliminär byggstart 2016 och 2017.

Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg

Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledn mm i hallonbergen/ör

Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.

Nybyggnad av bro över nya Ulvsundavägen i Sundbyberg

Nybyggnad av va-ledning i Sundbyberg
Planerat projekt. Detaljplanen ligger stilla. Uppskattad byggstart.

Underhåll av flerbostadshus i Storskogen, Sundbyberg
Extra underhåll. På Friluftsvägen 4-26, Skogsbacken 13-33 planerar vi för genomgripande underhållsåtgärder. Preliminär byggstart 2017.

Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne

Nybyggnad av returpark med butik och café i Rissne

Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm

Nybyggand av förskola i Ursvik, Sundbyberg
Omfattar bland annat att anlägga en förskolegård med vattenlek, hård-gjorda ytor, HCP, stängsel, belysning samt tekniska funktioner. Entreprenaden omfattar även att uppföra en miljöcertifierad träbyggand i två plan med ört-gräs/sedumtak.

Nybyggnad av dagvattendammar i Sundbyberg
Planerat projket. Uppskattad start och kostnad.

Relining i flerbostadshus, Hallonbergen
Relining, preliminär byggstart 2017.

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Om- eller nybyggnad av omklädningsrum i Sundbyberg

Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg
Planerat projekt. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av fotbollsplan i Sundbyberg

Nybyggnad av bussgata i Sundbyberg
Avvaktar beslut. Uppskattad start.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad och inredning av kallvind till 6st lägenheter.

Nya va-ledningar i Sundbyberg

Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.

Nya fontäner i Marabouparken i Sundbyberg

Serviceavtal för avloppspumpstationer i Sundbyberg
Avser serviceavtal för Sundbybergs stads avloppspumpstationer samt beredskap. Stationerna som avses är: Rissne 3 st, Ör 3st, Milot 2st, Generalen 2st, Milstensvägen 2st, Gåsörtsvägen 2st, Studvägen 2st, Brotorp 2st samt Fröjärden. Serviceavtalet innevär att staden kan beställa årliga servicebesök av leverantören där följande arbete ska utföras: -Mätning av strömförbrukning, induktans, isolation, innan pumparna inspekteras. -Kontroll av elkabel och kabelgenomföring -Kontroll av statorhus och oljehus (Oljans kondition). -Kontroll av pumphjul, slitring och tätningar. -Kontroll av elautomatik. -Kontroll och rengöring av nivåautomatik. -Funktionsprovning av pump och utrustning. -Kontroll av back- och avstängningsventiler i tryckledning. -Funktionsprov av larm. -Utbyte av förslitningsdelar, i samråd med beställaren

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.

Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 (två) värmeundercentraler samt installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg. Asbestsanering ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från gamla prästgården till bostäder.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring och anmälan av anmälningspliktig åtgärd för pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.

Balkongbyte på flerbostadshus i Sundbyberg
Bygg- och rivningslov för ersättning av 10-12 st nya balkonger.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
KRANEN 16 + 17, Vegagatan 32, bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fasader mot gård.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Marklov för anläggande av parkeringsplatser.

Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktningsarbeten och rivningslov för rivningsarbeten. Tidsbegränsat bygglov för byggbodar. Freden Större 11.

Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Mindre fasadändring och ändrad användning från garage till butik.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av uthus i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av uthus.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av säljpaviljong.

Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov För Ändrad Användning Från Allmänt ändamål till kontorsverksamhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till lägenhet.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundbyberg
FREDEN MINDRE 1, Gesällvägen 2, Bygglov för utvändig ändring och skyltändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för takaltaner.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ändrad användning från kontorsutrymme till övernattningslägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonginglasning.

Ombyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
Bygglov för ersättning av befintlig transformatorstation.

Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Bygglov för mur och marklov för parkeringsplatser och markuppfyllnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, Tidsbegränsat bygglov för plank, byggetapp1 Freden Större 11.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.

Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.

Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Utvändigt- och invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Byte av fönster mot ett större fönster samt renovering av kokvrå.

Ombyggnad till flerbostadshus i Duvbo, Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod och container.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: