Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Mark och BEST entreprenad sträckan Duvbo-Spånga (11 000) inkl ny passage (bro) för Sulkyvägen.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 1
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 3
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.

Totalrenovering av flerbostadhus i Sundbyberg

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Ursvik
Säljs till privatpersoner. Uppskattad byggstart och kostnad. 9 radhus planeras på kv Provröret 12-20 och 6 radhus på Assistenten 20-25.

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Stambyte i flerbostadshus i Rissne
Avser renovering av badrum och kök samt byte av stammar på Skvadronsbacken 51-56.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.

Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.

Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg

Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Gång- och cykelbanan utmed Kavallerivägen grävs upp med avsikt att lägga el, fiber, vatten och avlopp, dels ska den breddas.

Ombyggnad till hyresrätter, Sundbyberg
Elverket från förra sekelskiftet bevaras och här kommer ett antal hyresbostäder att byggas.

Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
En påbyggnad av 1-3 våningar med totalt 13 nya hyreslägenheter planeras. Byggs vid korsningen Sturegatan 27/Stationsgatan 4.

Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Ombyggnad till flerbostadshus i Duvbo, Sundbyberg
Avser ombyggnad av flerbostadshus för 8st befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 st nya. Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod och container.

Om- och tillbyggnad för förskola, kontor och vårdlokal i Ursvik, Sundbyberg
Avser ombyggnad av lokal till förskola, kontor och vårdlokal.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad och inredning av kallvind till 6st lägenheter.

Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.

Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.

Ny luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg.

Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 värmeundercentraler i kv Bävern 2, Sundbyberg.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från gamla prästgården till bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.

Serviceavtal för avloppspumpstationer i Sundbyberg
Avser serviceavtal för Sundbybergs stads avloppspumpstationer samt beredskap. Stationerna som avses är: Rissne 3 st, Ör 3st, Milot 2st, Generalen 2st, Milstensvägen 2st, Gåsörtsvägen 2st, Studvägen 2st, Brotorp 2st samt Fröjärden. Serviceavtalet innevär att staden kan beställa årliga servicebesök av leverantören där följande arbete ska utföras: -Mätning av strömförbrukning, induktans, isolation, innan pumparna inspekteras. -Kontroll av elkabel och kabelgenomföring -Kontroll av statorhus och oljehus (Oljans kondition). -Kontroll av pumphjul, slitring och tätningar. -Kontroll av elautomatik. -Kontroll och rengöring av nivåautomatik. -Funktionsprovning av pump och utrustning. -Kontroll av back- och avstängningsventiler i tryckledning. -Funktionsprov av larm. -Utbyte av förslitningsdelar, i samråd med beställaren

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.

Ombyggnad av trapphus i Sundbyberg
Pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg

Gårdsupprustning mm vid äldreboende i Rissne
Omfattar gårdsupprustning av Solskiftet beläget Rissne med rivning av ytskikt, befintlig utrustning samt buskar och träd. Detta ska ersättas med nya, upprustade ytskikt, utrustning samt växter.

Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
KAPELLET 8, Brunnsgatan 3, Bygglov för ändrad användning till lägenhetshotell samt fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Balkonginglasning av ca 33st lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 3 st enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya balkonger och fönsterdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st. attefalls lägenheter.

Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur.

Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av stödmur.

Nybyggnad av staket i Sundbyberg
Bygglov för uppsättning av staket.

Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov För Ändrad Användning Från Allmänt ändamål till kontorsverksamhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av scen i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av scen utomhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonginglasning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av fasad och tak.

Byte av ventilation i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilation samt mindre fasadändring.

Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktningsarbeten och rivningslov för rivningsarbeten. Tidsbegränsat bygglov för byggbodar. Freden Större 11.

Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Mindre fasadändring och ändrad användning från garage till butik.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för takaltaner.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ändrad användning från kontorsutrymme till övernattningslägenhet.

Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, byggbodar.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar till 2019-02-01 (grönkulla).

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.

Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.

Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: