Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1453 st.

Utbyggnad av tunnelbanan mellan Älvsjö-Fridhemsplan
Sex nya stationer vid Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Ca 10 km lång sträckning. Tunnel i Aspudden.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner/grundläggning/betongarbeten för tråg/kulvert/ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg.

Förlängning av Roslagsbanan mellan Universitetet-T-centralen
Förlängning från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.

Utbyggnad av spårväg mellan Flemingsberg-Älvsjö
Drygt 17 km lång dubbelspårig spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via bla Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. 16 hållplatser, ny spårvagnsdepå.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.

Utbyggnad av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda-Helenelund
8 km lång. Hållplatser: Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.

Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Stockholm
Hyreskontrakten för de gemensamma lokalerna för dekorverkstäder i Gäddviken i Nacka löper ut 2021 och man tittar på alternativ för nya lokaler. Byggherre samt placering ännu ej fastställd.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar. Ca 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar.

Ny stadsdel vid Solvalla, Bromma
Projektet omfattar uppförande av ca 1200-1500 bostäder, skola, förskolor, multisporthall. Cykelparkeringar både i anslutning till bostäderna och vid den nya tvärbanans hållplats. Bilparkeringar kommer att uppföras i garage under husen. Ny gång- och cykeltunnel vid den nya tvärbanehållplatsen mellan Södra Solvallastaden och Annedal. Upprustning av gången under bron vid Bällstaån. Den största delen av marken ägs och säljs av Stockholms travsällskap.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Nybyggnad av kontor i Stockholm

Nybyggnad av tillfälliga spår, stationer och plattformar vid Mälarbanan

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Algoritmen omfattar nybyggnation av 178 bostadslägenheter inkl. en gruppbostadsenhet om 6 lägenheter, 6 kommersiella lokaler och två förskolor. Kvarteret inrymmer ett garage om två våningar för bostadslägenheternas behov och en infartsramp med trapphus till Norra Stationsgaraget.

Rivning och nybyggnad av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Hus H avser hörnhuset mot Malmskillnadsgatan med kontorslokaler samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset, med handel och kontor. Projekt Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
BTA: 27924 BOA: 13548 Förskola med serveringskök BOA 1266.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Västberga, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Nybyggnad av vårdbyggnad på Södersjukhuset i Stockholm

Upprustning och ombyggnad av sim & sporthall i Vällingby

Exploatering för nya bostäder i Larsboda, Stockholm etapp 1

Exploatering för nya bostäder i Larsboda, Stockholm etapp 2

Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Bromma
ICA Maxi på ca 10 000 kvm, Goda Grannar-koncept.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm etapp 2
270 lägenheter

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av handel & kontor i Hagastaden
Detta kvarter omfattar områdets största kontorsfastighet, ca 36 000 kvm och ska innehålla verksamehet inom life science.

Nybyggnad av kontor i Södra hammarbyhamnen
Handlas med projekt 619485.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga
Nybyggnad av flerbostadshus med lokalytor m m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten
Totalt 209 lägenheter planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
Joint venture projekt.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm
Garage under mark. Ca 54 platser.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Spånga

Nybyggnad av flerbostadshus i Telefonplan, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen
6-8 våningar. Underliggande parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus & matvarubutik i Akalla
BOA 9000 m2 & LOA 2500 m2.

Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg
Hyresrätter. Hjalmar Söderbergs väg/Geijersvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Skärholmen

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby sjöstad

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och ny förskola på Södermalm

Nybyggnad av bostadsrätter i Farsta Strand

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av studentbostäder i Kärrtorp

Ombyggnad till spårvägsmuseum i Hjorthagen

Nybyggnad av ishall på Sätra IP
Träningsanläggning och publikhall.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gärdet, Stockholm
Parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Signalsäkerhetsanläggning för projekt tvärbanan

Nybyggnad av punkthus och parkeringshus i Hässelby Gård
108 hyreslägenheter. Mellan Lövstavägen och Astrakangatan. Delvis underjordiskt parkeringshus i 2 plan. Fd Skogsstjärnan.

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Nybyggnad av kontors och centrumhus på Södermalm, Stockholm

Nybyggnad av bostäder på Kungsholmen
Ca 200 bostadsrätter. SL:s bussgarage nr 11

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av lamellhus i Farsta
Brf kommer att bildas. Totalt 180 lgh, kommer att etappindelas. 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen

Upprustning av skola, skolkök & matsal i Hökarängen

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
150 lägenheter.

Nybyggnad av moské i Skärholmen, Stockholm
3000 m2 parkmark tas i anspråk. Ca 20 parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hagastaden, Stockholm
Även Gävlegatan, Norra Stationsgatan och Sonja Kovalevskys gata. Parkeringsgarage på projekt 1244142.

Nybyggnad av idrottshall i Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
131 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus i Midsommarkransen
137 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen
137 lägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter på Hägerstensåsen, Stockholm
136 hyresrätter i 3 punkthus i 4-7 våningar.

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Ombyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm, etapp 2

Nybyggnad av hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av hyresrätter i Solberga, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarbyhöjden (Stockholmshusen)

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromma

Nybyggnad av flerbostadshus i Slakthusområdet, Johanneshov

Nybyggnad av bostadsrätter i Årsta, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Stadshagen
6 till 11 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Enskede, etapp 7
6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Blåsut, Enskede, etapp 6
6-8 våningar.

Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: