Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1423 st.

Nybyggnad av östlig förbifart till Stockholm
Trafiktunnel för väg- och kollektivtrafik under Saltsjön mellan Värtan och Nacka.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Stockholm
Totalt ca 500-700 bostäder.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 3-9
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Andra etappen kommer markanvisas under våren/sommaren 2017. Den heter Gamla Tyresövägen. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäder.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även Land och Vatten.

Nybyggnad av flerbostadshus,lamellhus mm på Telefonplan, Stockholm
Det nya förslaget innehåller 4 stycken hus i olika höjder, två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett punkthus med 17 våningar och ett lamellhus i 7 våningar. Antal lägenheter beräknas bli drygt 1.200 stycken. Det blir även plats för ett flertal butiker, caféer och livsmedelsbutik. Under husen blir det garage, och tusentals parkeringsplatser för cyklar. Inom området planeras en förskola i två plan och på toppen av de båda höghusen blir det takterrasser med pool. I det högsta av husen ritas det på en restaurang och skybar med utsikt över hela Stockholm.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Ca 20 000 kvm mark, 700 och 800 bostäder.

Överdäckning av station för nytt markområde i Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Olika alternativ finns. Som det ser ut nu ger det möjlighet till 1.000–1.500 nya bostäder beroende på hur de nya byggnaderna placeras.

Anläggande av ramper Åby-Årstalänken, Essingeleden E4/E20-Södra Länken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Nybyggnad av Nobel Prize Center på Blasieholmen, Stockholm

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar betongtunnel med frånluftstation, nya broar för huvudlinje med anslutningsramper till Trafikplats Hjulsta och mindre omfattning ytväg. Kort sträcka bergtunnel mot angränsande bergtunnelentreprenad.

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien)

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.

Nybyggnad av hotell, bostäder, sportanläggningar mm i Kista
Projektet avser ca 220 hotellrum, ca 150 bostadsrätter, sportanläggning, kontor och butiker.

Om- och påbyggnad av kontorslokaler på Norrmalm
Plan 5 tom 12. En takterrass kommer att anläggas för hyresgästerna.

Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2

Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.

Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Kungsholmen, Stockholm
Förskola på 8 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3 och 4

Utveckling av Stockholm Stads fastigheter avseende kommersiella lokaler inom Globenområdet
Ca 135 000 m2 i berörd yta.

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Utveckling av Stockholm Stads fastigheter avseende bostäder inom Globenområdet

Ombyggnad av logistik, kulvert och lastkaj på S:t Görans sjukhus, Stockholm

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Uppdraget avser att ta fram ett förslag för detaljplan 3 i Älvsjö, samt för att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget till Laga kraft vunnen detaljplan samt option för framtagande av förfrågningsunderlag.

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Om och nybyggnad av skola i Midsommarkransen
För 800-900 elever.

Ombyggnad till internationell gästspelsscen i Hjorthagen

Nybyggnad av flerbostadshus & förskola i Hammarby Sjöstad

Exploatering för nya bostäder i Larsboda, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
11-12 våningar. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, etapp 2

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Nybyggnad av F-9 skola i Stockholm
Skola för 900 elever.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Om och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av parkeringsgarage i Hagastaden
Garaget tillhör både kv. Princeton och kv. Patienten.

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av kontor i Kista

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Nybyggnad av hyresrätter i Fagersjö

Om och nybyggnad av skola i Hjorthagen
Skolan ska byggas för att inrymma 850 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 personal. Skolan kommer visuellt bestå av tre byggnader som binds samman av en suterrängvå- nings. Av dessa är hus A (13) en befintlig verkstadsbyggnad som integreras i den nybyggda skolan och utgör cirka 1/6 av skolans totala yta. Suterrängvåningen ligger på samma låga nivå som Gasverksområdet och befintliga hus A (13) på +7,7, och sammanlänkar skolans byggnader.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Ombyggnad för trafiken vid S:t Görans sjukhus, Stockholm
Trafiklösningar och parkering.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 7
Nybyggnad av 182 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 8
Nybyggnad av 207 st bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder på Södra Värtan, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter i flerbostadshus (5900 BTA) och kommersiella lokaler i bottenplan. Byggstart 2018/2019. Uppskattad kostnad.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
Ny byggherre. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 5

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostads- och hyresrätter i Hagastaden, Stockholm
125 Hyresrätter och 134 bostadsrätter.

Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 6
Avser nybyggnad av 206 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Nytt utomhusbad på Järvafältet, Stockholm
Anläggande av utomhus bad med bassäng på 50m, en plask- och lekbassäng, en undervisningsbassäng samt anslutningsbyggnader för teknik, entré, omklädningsrum och kiosk.

Nybyggnad av grundskola i Stadshagen, Stockholm
Grundskola för ca 600 elever. Stadshagens idrottsplats.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Johanneshov, Stockholm

Nybyggnad av bostäder i Kristineberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby sjöstad

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Ny och påbyggnad av bostäder på Södermalm
Planen syftar till att skapa möjlighet för påbyggnad för bostäder på fastigheten Sandbacken Mindre 38 samt en nybyggnad för bostäder med butikslokaler i gatuplan på samfällighet Sandbacken Mindre s44.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 7 st lokaler. 5-7 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Kista, Kvarter 2
Nybyggnad av 172 bostadsrätter och 1 förskola,

Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.

Nybyggnad av ishall på Sätra IP
Träningsanläggning och publikhall.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
2 punkthus och 3 lamellhus samt ett enplanshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulvsunda

Ombyggnad till spårvägsmuseum i Hjorthagen
Beräknad inflyttning under augusti 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Enskede Gård
Cirka 175 hyresrätter och 100 studentlägenheter.

Nybyggnad av gc-vägar i Stockholms län
4 st gc-vägar.

Nybyggnad av punkthus och parkeringshus i Hässelby Gård
108 hyreslägenheter. Mellan Lövstavägen och Astrakangatan. Delvis underjordiskt parkeringshus i 2 plan. Fd Skogsstjärnan.

Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Avser leverans av prefabricerade portelement av betong för utrymningsvägar i bergtunnlar.

Signalsäkerhetsanläggning för projekt tvärbanan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: