Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1477 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.

Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma
Första etappen i stadens program för Centrala Bromma är Norra Riksby som totalt omfattar 3000-4000 bostäder. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även Land och Vatten.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 1
Området runt Hjulstamotet.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 2
Området runt Hjulstamotet.

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av Nobel Prize Center på Blasieholmen, Stockholm

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar. Ca 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar.

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nybyggnad av bostäder, kontor och/ kommersiella lokaler i Johanneshov

Nya bostäder och kontorshus i Södra Värtan

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Syd

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av hyresrätter, kontor och förskola på Ladugårdsgärdet

Modernisering av Globen, Stockholm

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 3 mfl

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder. Utsedd entreprenör för förrådssystem är Axelent AB.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
400 hyresrätter varar ca 200 är Stockholmshusen. Kärrtorp 1:1.

Ombyggnad till flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Ca 3000 bostäder varav minst 1000 hyresrätter.

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
300 lägenheter

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Om- och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Garage i 2 våningar byggs först, därefter blir det ett uppehåll på 5 månader innan de fortsätter med betongstommen i maj 2017. LOA 670 Kvm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Om och nybyggnad av skola i Hjorthagen
Skolan ska byggas för att inrymma 850 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 personal. Skolan kommer visuellt bestå av tre byggnader som binds samman av en suterrängvå- nings. Av dessa är hus A (13) en befintlig verkstadsbyggnad som integreras i den nybyggda skolan och utgör cirka 1/6 av skolans totala yta. Suterrängvåningen ligger på samma låga nivå som Gasverksområdet och befintliga hus A (13) på +7,7, och sammanlänkar skolans byggnader.

Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
ca 700 smålägenheter

Nytt exploateringsområde på Årstafältet
En stor park på nästan 30 hektar ska anläggas.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av studentbostäder på Kungsholmen

Nybyggnad av flerbostadshus i Telefonplan, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Om- till och nybyggnad av skola mm i Nälsta
Om-, till- och nybyggnationen är uppdelad i fyra stycken huvuddelar. Objektet avser: Nybyggnad, total bta ca 5230 m2, av idrottsbyggnad (Hus N) och skolbyggnad ,med klassrum och grupprum (Hus K). Skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Tillbyggnad, bta ca 1080 m2, skoladministrationslokaler samt lokaler för elevhälsa, glasgång som förbinder husen och utbyggd matsa(Hus F). Ombyggnad, bta ca 3280 m2, av kök samt befintlig skolbyggnad (Hus A-E). Total ombyggnad av skolgård. Behandlad tomtarea ca 17 700 m2.

Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Stockholmshusen

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby sjöstad

Nybyggnad av bostadsrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och ny förskola på Södermalm

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
110 hyresrätter och 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
2 punkthus och 3 lamellhus samt ett enplanshus.

Nybyggnad av gc-vägar i Stockholms län
4 st gc-vägar.

Nybyggnad av punkthus och parkeringshus i Hässelby Gård
108 hyreslägenheter. Mellan Lövstavägen och Astrakangatan. Delvis underjordiskt parkeringshus i 2 plan. Fd Skogsstjärnan.

Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Enskede Gård
Cirka 175 hyresrätter och 100 studentlägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter i Nockeby
Ca 100 lgh. Stadsvillor 4+1 våningar.

Ombyggnad av kontor i Kungsholmen
Avser totalrenovering av kontorshus på 12 000 kvm.

Nybyggnad av F-6 skola i Älvsjö

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 2

Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm

Signalsäkerhetsanläggning för projekt tvärbanan

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Nybyggnad av hyresrätter i Skarpnäck, Stockholm
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.

Nybyggnad av hyresrätter i Bromsten, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av AC-station i Snösätra
Ny 400 kV-transformatorstation i Högdalen. En del i City Link.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nyb av studentlägenheter & hyresrätter Årstafältet, Stockholm
123 studentlägenheter och 43 hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter.

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus på Södermalm

Påbyggnad av flerbostadshus och förskola på Årsta, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bredäng
140 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter

Nybyggnad av moské i Skärholmen, Stockholm
3000 m2 parkmark tas i anspråk. Ca 20 parkeringsplatser.

Upprustning av skola, skolkök & matsal i Hökarängen

Nybyggnad av hyresrätter i Vårberg
Avser nybyggnad av 80 nya hyresrätter i Vårberg.

Nybyggnad av lamellhus och förskola på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.

Ny och ombyggnad av skola i Vasastaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: