Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Solna
1500-2000 nya bostäder, projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm i Solna
Planerna omfattar 23 000 kvadratmeter kontor, 4 000 kvadratmeter lokaler och tre bostadskvarter om totalt 52 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Ca 800 nya bostäder.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna
Ca 250 lgh, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar. Kommer ev att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av forskarbostäder i Solna
Avser nybyggnad av forskarbostäder i 3 huskroppar på 7 och 8 våningar inom Campus Solna. Totalt 411 bäddar och 322 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS-bostad samt förskola i Solna
Ca 140 lägenheter varav 10 LSS-bostäder samt en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 180 lägenheter samt LSS-boende och förskola.
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. Simhallen: 1071518
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Nybyggnad av hotell i Solna
Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor i Solna
2-3 huskroppar.
Nybyggnad av simhall i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. I badhuset planeras 10 st breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter), en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter), en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter), en barnlagun (40 kvadratmeter) med en total vattenyta på över 800 kvadratmeter. Kontorslokalerna: 1491399
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger ca 100st.
Nybyggnad av kadettbostäder på Huvudsta, Solna
2 huskroppar (3 och 4 våningar) sammanbyggda med en lägre byggnad på 1 våning. Förbindelsegång 1 plan max 60 kvm. Ca 150 kadettbostäder för officersutbildningen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Huvudsta
En gemensam avdelning för dagverksamhet planeras i entrévåningen i ett av husen.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Ca 12 lgh i 1 och 2 våningar.
Ombyggnad av sjukhus i Solna
Avser ombyggnad av Q kvarteret, totalt ca 1765 m² fördelat på 23 st områden med ett antal numreringar per område, fördelat på 6st olika plan. Projektet kommer att utföras i 2 st etapper under pågående verksamhet.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Kontaktledningsbyte i Hagalund
Kontaktledningsbyte och upprustning av kontaktledningsanläggning på Hagalund bangård.
Ombyggnad till skola och lss-boende, Kammenhuset vid Råsunda, Solna
Planer för ombyggnad av Kammen till skola, förskola och LSS-boende. Miljöcertifierat enligt BREEAM In Use.
Kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg mellan Stockholm C-Sörentorp
Objektet avser utförande av BEST-åtgärder längs spår D1 och D2 i driftplatserna Cst, Ke, Tmö och So, inklusive ibruktagandebesiktning bestående av delarna 0177 (CST – Sörentorp etapp 3)och 0179 (Ställverkshus Karlberg).
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hägersten
Avser utbyte av VA-installationer, nya elstigare, renovering av badrum, duschar, wc och gemensamma utrymmen.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus byggas i området.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Andra etappen av Solnavägen byggs när tunnelbanans utbyggnad för Gul linje är färdigställd.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 1
Första etappen är från korsningen med Tomtebodavägen i norr och söderut, halvvägs in mot kommungräns mot Stockholm.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Solna
En ny gång- och cykelbro ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Skyway: 1414996
Nybyggnad av skyway/gångbro i Solna
En skyway (inglasad gångbro) ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Gång- och cykelbro: 1470129
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11 samt renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny terminalbyggnad för sophantering inklusive tilliggande markarbeten, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Tidigare etappindelning gäller inte, ny etappindelning är ej fastställd i dagsläget.
Stamrenovering i flerbostadshus i Solna
Planer för antingen renovering av stammar eller stambyte.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Ny pelletspanna i Solna
Leverans, montage och idrifttagning av en 1 MW pelletseldad ångpanna med bränslesilo, bränsleskruvar, rökgasrening, rökgasfläkt, skorsten och askcontainer med skruvar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Solna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus till utbildningslokal på ca 3500 kvm.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Avser utbyggnad av gymmet.
Byte av tak på flerbostadshus i Solna
Avser byte av tak, kommer ske efter tilläggsisolering (1231311).
Förnyelse av ledningar i Solna
Avser ledningsförnyelse av vattenledning, dimension 300 mm, över en sträcka av ca 200 m i Ankdammsgatan och korsande Huvudstagatan. I arbetet ingår även återställande av gatan.
Byte av portar på flerbostadshus i Solna
Planer för byte av entréportar till 2st huskroppar, ca 15.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning, kontorshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, byte plåttak samt förstärkning ramverk solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - installation av nya hissar.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ny ventilation på fasad samt innergård, Bygglov för ändrad planlösning av kontorshus - hyresgästanpassning, nya installationer, nya ytskikt Smeden 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus, tillkommande balkong och fönsterdörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad av kontorshus. rivning av bjälklag för trapp.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Solna
Fönsterrenovering på 15st lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för anläggande av ramp för cykel- och gångbana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av entréportar och källardörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus. nya fönsterdörr med räcke mot gård.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad - utökning av bilinfartsport.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd, ändrad planlösning, hyresgästanpassning - kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Anmälan, renovering av balkonger.
Nybyggnad av förråd i Solna
Anmälan av byggåtgärd för uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för anläggande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för anläggande och ändring av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av tennishall i Solna
Bygglov för byggnation av utvändig entrétrappa med skärmtak, tennishall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för nybyggnad av mottagningstation.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd av 3 st väderskydd.
Nybyggnad av betongindustri i Solna
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av mobil betongstation.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av skärmtak i Solna
Tidsbegränsat bygglov för flytt av väderskydd med reklamvitrin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: