Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.
Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
100-120 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
F-6 skola för 630 elever
Nybyggnad av kontor i Sollentuna
ca 10000 kvm. 7-8 våningar. Garage under huset. Projekteras för att certifieras enligt Gree Certifikat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 63 st lägenheter på fastigheten tårpilen 12, kung agnes väg 11.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
31 lgh i flerbostadshus med 4-5 våningar samt 1 stadsradhus med 3,5 våning.
Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Byggrätt om ca 3400 bta, 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Nybyggnad av förskola
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Avser utförande av arbetsgata med VA-ledningar, schakt och fyll för pumpstation, el och opto, schakt och fyll för nätstation, kanalisation, fjärrvärme samt skelettskärv.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser användning av kontor till hotell med ca 51 rum.
Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Industrifastigheten Respiten 2 på ca 2 045 m² för industriverksamhet och/eller lager, detaljplanen tillåter även till viss del fordonservice.
Utbyggnad av skola i Sollentuna
Utbyggnad av befintlig skola från en kapacitet på 25 elever till 50 elever.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 3 st tvåbostadshus på fastigheten Eldskenet 3,4,5.
Omläggning av pist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Sanering av markanläggning i Väsjön, Sollentuna
Avser schaktsanering för att reducera föroreningsförekomsten och förbereda marken för en parkeringsyta (1345056).
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9 till studentlägenheter.
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Konvertering av hållplatser längs Ostkustbanan
Konvertering till driftplatser.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Miljösamordnare för Väsjö-projektet i Edsberg
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Uppdraget omfattar en 100%-ig tjänst som miljösamordnare för Väsjöprojektet.
Fjärrvärmearbete från Ribbings väg till Södersätra, Sollentuna
Objektet avser schakt för fjärrvärme, Återställande av gata, gångväg och mark efter schakt samt förläggning av fjärrvärme inkl. svets och montage.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Temalekpark Edsvik.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
Avser tillbyggnad av gym.
Anpassning av lokaler i Sollentuna
Entreprenaden avser lokalanpassning av två lokaler på Malmvägen 20 och 32 i Sollentuna. Lokal 4001 har en yta på ca 66 kvm och avser bli en Barbersalong. Lokal 4004 har en hyta på ca 68 kvm och avser bli en samlingslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för förberedande inför uppbyggnad av tillbyggnad på fastigheten rotvältan 1, skinnaråsvägen 1.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45 & 1:22, solstigen 11.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av centrumdel samt studentlägenheter på fastigheten sjöstjärnan 2, lomvägen 25a.
Rivning av industrihus i Sollentuna
Bygglov för rivning av del av fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus på fastigheten högvakten 1, anhaltsvägen 24.
Tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av idrottshall i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 10.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för bygg av toalett, förråd, kök och kontor samt entrésolplan av på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37a.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av omklädningsbyggnad på fastigheten norrviken 3:9, strandpromenaden 2.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Stambyte i en port efter vattenskada.
Nybyggnad av gym i Sollentuna
Nybyggnad av gymverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av komplementbyggnader vid förskola.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av två fritidshus och komplementbyggnader.
Rivning av skärmtak i Sollentuna
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten centrum 10.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av industrihus till samlingslokal.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för paviljonger som evakueringsskola på fastigheten edsberg 10:30, landsnoravägen 5.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskola "Silverskogen".
Nybyggnad av paviljong i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppförande av paviljonger som evakueringsskola.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till förskola på fastigheten älgen 3, nåsvägen 3b.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändring av industrilokal till hunddagis till 2018-05-16 på fastigheten nattsmygen 2, kyrkvägen 1a.
Upphandling av delprojektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 100 %-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 50-75%-ig tjänst som projektledare för planering i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar två(2) ca 100 %-iga tjänster som delprojektledare i Väsjö-projektet. Väsjöprojektet består av 11 stycken delområden som ska exploateras under olika tidsperioder i projektet så vilka delområden som delprojektledarna kommer att ta ansvar för kommer att delges under kontraktstiden. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av solceller på enbostadshus på fastigheten träklubban 10, turevägen 16a.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring med solceller på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring med solceller på fastigheten kanadensaren 5, hallandsvägen 13.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring solceller på tak på fastigheten nattvakten 11, sjöängsvägen 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkonger av flerbostadshus på fastigheten sågen 1, folkungavägen 17.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för komplementbyggnad (barnvagnsförråd) på fastigheten sjörövaren 1, lomvägen 24.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (stege/plattform) på fastigheten nattugglan 1, landsvägen 16.
Upphandling av delprojektledare för byggnation vid Väsjön i Sollentuna
Avser konsulttjänst/delprojektledare för utbyggnaden av Väsjön, där uppdraget omfattar en ca 20-40%-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: