Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nyproduktion av 436 lägenheter med byggstart under hösten, 7-9 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av grundskola i Viksberg, Södertälje
F-6 skola. Ca 420 st elever. Stålstomme och HDF-bjälklag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.

Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.

Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.

Nybyggnad av handel och kontor i Södertälje

Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av skola, bostäder, kontor, handel, kultur och vattentorn i Järna

Nybyggnad av småindustri i Södertälje

Tillbyggnad skola i Södertälje

Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.

Nybyggnad av båtvarv i Hall

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).

Nybyggnad av småindustri och kontor i Järna

Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.

Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av förskola i Järna

Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Avser fasadunderhåll på 9 husksroppar.

Ny cirkulationsplats i Moraberg, Södertälje
Objektet utgör del av en nyetablering av en cirkulationsplats till nya handelsplatsen för MAXI ICA Stormarknad och Biltema samt ca 300 m söderut en ny gång och cykelväg ca 185 m lång till handelsplatsen.

Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje

Nytt exploateringsområde för bostäder på Oaxen

Ombyggnad till gågata i Södertälje, etapp 3
.

Nybyggnad av väg mellan Ekeby-Sandviken, Södertälje
Ca 2 km lång sträcka.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Fasad och balkongrenovering på flerbostadshus i Södertälje

Byte av fönster på flerbostadshus i Södertälje
Planer finns för byte av fönster i 9 huskroppar.

Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.

Spårväxelbyte vid Mölnbo

Renovering av fasader och tak mm på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av tak, fasader mm på Nygatan 14, Rådhusgatan 11, 13, 15, och 17 samt Nedre Torekällgatan 4 och 6.

Nytt exploateringsområde i Östertälje
Projektet syftar till att möjliggöra exploatering av området enligt fastslagen detaljplan. Projekteringsuppdraget omfattar framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för genomförande av saneringsarbeten och anläggande av allmänna markområden inkl samtliga ledningsdragningar.

Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.

Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser Renovering av fönster, Sparven 1, Dalgatan 39 och 41 samt Klaveret 2, Tegelhusvägen 2,4,6 och 8.

Installation av solcellsanläggning på Tom Tits i Södertälje
Avser leverans, installation och driftsättning av komplett färdig solcellsanläggning på taket till Tom Tits.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.

Ombyggnad till bilskola i Södertälje
Ändrad användning av stationsbyggnad till bilskola.

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Utvändig ändring av verksamhet och nybyggnad av murar.

Utvändigt underhåll av sjukhem i Södertälje
Utvändig ändring m m av institutionsanläggning.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av kontorshus i Södertälje
Utvändig ändring och ändrad användning.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring av affärshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring av affärslokaler (h & m).

Utvändigt underhåll av hotell i Södertälje
Utvändig ändring av hotell.

Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Utvändig ändring av industri.

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Installation av anläggning (fettavskiljare).

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
In- och utvändig ändring av flerbostadshus (renovering och stambyte, tilläggsisolering).

Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ombyggnad av bef restaurang till 2 st restauranger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad ( logistikbyggnad ) vid bygg 150 scania.

Nybyggnad av carport i Södertälje
Nybyggnad av orangeri vid pooldäck, carport och 3st parkeringsplatser.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (18 lgh) Glasberga 1:361,1:438,1:437.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal med kallförråd och kontorsdel.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.

Nybyggnad av väg i Södertälje
Nybyggnad av lastbilparkering, personalparkering och internväg vid byggnad 150.

Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage/förråd Glasberga 1:403,1:408,1:406,1:99,1:407,1:402.

Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Nybyggnad av bergvärmecentral.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus, Nybyggnad av enbostadshus och garage Vattubrinken 2:110,2:111.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av anläggning oljecistern bgn 150.

Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Nybyggnad av avfall- och återvinningshus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Södertälje
Nybyggnad av avloppspumpstation.

Nybyggnad av mur i Södertälje
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Nybyggnad av 20 st. parkeringsplatser.

Nybyggnad av garage i Södertälje
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av toalett i Södertälje
Nybyggnad av toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Nybyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av transformatorstation i Södertälje
Byte av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Ansökan för ställverksbyggnad-igv.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Ansökan om montering av en hvo cistern.

Utvändigt underhåll av ladugård i Södertälje
Utvändig ändring av ladugård (solceller).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation (2017-00144).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsad byggetablering av anläggningar (byggbod, miljöstation och förråd).

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 26 st. kontorsmoduler för az biologics nya fabrik b921.

Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 5 st sammankopplade byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad (virkesförråd).

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthallar.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: