Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Ca 100 enheter.

Nybyggnad av grundskola i Viksberg, Södertälje
F-6 skola. Ca 420 st elever. Stålstomme och HDF-bjälklag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.

Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.

Nybyggnad av bostadsområde i norra Ekeby
Projektet står stilla. Planen har ej varit ute på samråd än. Ca 50 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ca 30-40 st lägenheter.

Nybyggnad av handel och kontor i Södertälje

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av äldreboende i Hovsjö, Södertälje

Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet.

Nybyggnad av handel, restaurang, atelje mm i Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av båtvarv i Hall

Nybyggnad av småindustri i Södertälje

Tillbyggnad skola i Södertälje

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Ca 350 m2 skall regleras till Jasminen 4.

Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).

Nybyggnad av radhus i Södertälje

Exploatering av bostäder i Pershagen
Ca 50 st bostäder.

Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Ca 35 meter gc väg över Maren viken.

Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.

Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.

Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Max 6 lägenheter.

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.

Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Tillbyggnad av pensionat, konferenslokal mm i Södertälje
Planerat projekt som ligger stilla. Uppskattad osäker byggstart och kostnad.

Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje

Nybyggnad av förskola i Järna

Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje

Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.

Nytt exploateringsområde för bostäder på Oaxen

Ombyggnad till gågata i Södertälje, etapp 3
.

Nybyggnad av väg mellan Ekeby-Sandviken, Södertälje
Ca 2 km lång sträcka.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Byte av fönster på flerbostadshus i Södertälje

Fasad och balkongrenovering på flerbostadshus i Södertälje

Renovering av fasader och tak mm på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av tak, fasader mm på Nygatan 14, Rådhusgatan 11, 13, 15, och 17 samt Nedre Torekällgatan 4 och 6.

Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.

Nytt exploateringsområde i Östertälje
Projektet syftar till att möjliggöra exploatering av området enligt fastslagen detaljplan. Projekteringsuppdraget omfattar framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för genomförande av saneringsarbeten och anläggande av allmänna markområden inkl samtliga ledningsdragningar.

Hissrenovering på sjukhus i Södertälje
Renovering av hissarna 18A, 18B, 18C och 18E på Södertälje sjukhus.

Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal med kallförråd och kontorsdel.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (18 lgh) Glasberga 1:361,1:438,1:437.

Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ändrad användning av stationsbyggnad till bilskola.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring av affärshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring av affärslokaler (h & m).

Utvändigt underhåll och ombyggnad av kontorshus i Södertälje
Utvändig ändring och ändrad användning.

Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Nybyggnad av toalett i Södertälje
Nybyggnad av toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av anläggning oljecistern bgn 150.

Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Nybyggnad av avfall- och återvinningshus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Södertälje
Nybyggnad av avloppspumpstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus, Nybyggnad av enbostadshus och garage Vattubrinken 2:110,2:111.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation (2017-00144).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 26 st. kontorsmoduler för az biologics nya fabrik b921.

Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad (virkesförråd).

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för vindskydd.

Tillbyggnad av båthus i Södertälje
Tillbyggnad av båthus (scanias fritidsanläggning).

Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Ansökan för ställverksbyggnad-igv.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Ansökan om montering av en hvo cistern.

Fasadrenovering av församlingshus vid Överjärna kykra

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ändrad användning av sporthall till lager/industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: