Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter. Blir bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av punkthus i Bergvik, Södertälje
60-70 lägenheter. Telgehusvägen och Barrstigen.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av bostäder, omb strandpromenad i Pershagen
Ca 40-50 st bostäder. Radhus, flerbostadshus samt husbåtar.
Nybyggnad av affärshus i Moraberg, Södertälje
Avser nybyggnad av butik för Biltema, yta: 7200 m2.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av förskola i Viksberg
Nybyggnad av förskola/grundskola f:3.
Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).
Ombyggnad till studentlägenheter i Södertälje
Ändrad användning av kontor till studentbostäder. Invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.
Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Ca 35 meter gc väg över Maren viken.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Ombyggnad av gc-bro i Södertälje
Entreprenaden omfattar utbyte av överbyggnad på GC-bro över E4 vid trafikplats Södertälje syd i Södertälje kommun.
Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.
Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Ny cirkulationsplats i Moraberg, Södertälje
Objektet utgör del av en nyetablering av en cirkulationsplats till nya handelsplatsen för MAXI ICA Stormarknad och Biltema samt ca 300 m söderut en ny gång och cykelväg ca 185 m lång till handelsplatsen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus Oxelbäret 3,Tranbäret 2. Bl.a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyten, fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.
Nytt exploateringsområde i Östertälje
Projektet syftar till att möjliggöra exploatering av området enligt fastslagen detaljplan.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.
Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser renovering av fönster, Klaveret 2, Tegelhusvägen 2,4,6 och 8.
Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser Renovering av fönster, Sparven 1, Dalgatan 39 och 41
Nybyggnad av carport i Södertälje
Nybyggnad av orangeri vid pooldäck, carport och 3st parkeringsplatser.
Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.
Installation av solcellsanläggning på Tom Tits i Södertälje
Avser leverans, installation och driftsättning av komplett färdig solcellsanläggning på taket till Tom Tits.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Installation av anläggning (fettavskiljare).
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Nybyggnad av bergvärmecentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Asfaltering av grusväg mellan huskroppar.
Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).
Utvändigt underhåll av hotell i Södertälje
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Utvändig ändring av industri.
Utvändigt underhåll av galleria i Södertälje
Utvändig ändring av köpcentrum/kontorshus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Södertälje
Utvändig ändring av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Utvändig ändring av verksamhet och nybyggnad av murar.
Utvändigt underhåll av sjukhem i Södertälje
Utvändig ändring m m av institutionsanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: