Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
15 våningar högt hus, rivning av 2 befintliga 3-våningshus, 100-tal nya bostäder samt lokaler och ett nytt torg planeras.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 8 parhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Denna förannons avser anmälan av intresse för att senare räkna på denna Total-entreprenad som innefattar markarbeten och betonggrund till nyproduktion av 67 st. BRF lägenheter. Intresseanmälan önskas senast 2017-05-26.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Avser nybyggnad av bostäder i Märsta. 51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder och äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 30 stycken hotellägenheter fördelade på 15 mindre hus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av villor i Sigtuna
Avser nybyggnad av villor på 33st tomter.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Stambyte i flerbostadshus i Märsta
Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter. Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för nybyggnation av radhus.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.
Nybyggnad av parkering på Arlanda flygplats
ca 16 000 m2 ytor som ska iordningsställas för ca 600 p-platser. Följande delar ingår i entreprenaden: Rivning av befintliga byggnader (kontors baracker) inom arbetsområdet. Omhändertagande av rivningsmaterial Markarbeten och kanalisation Beläggningsarbeten, Asfaltering, Elarbeten, ledningsdragning och uppsättande av belysningsstolpar. Upprätta avstängningsmaterial för arbetsområdet. Fundament och smidesarbeten för kommersiell parkering.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Installation av bergvärme i museum i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Ny elkraftförsöjning, Rosersberg
Reservkraftanläggning storlek ca 550 kVa i container Lågspänningsställverk i container och i annan byggnad Styr/övervakning Platta på mark, sadeltak Gräv/schaktarbeten Kabeldragning, skarvning samt inkoppling
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och ombyggnad invändigt.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och kontorsbyggnad samt cistern.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av badhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring av sim och sporthall.
Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändringar samt två nya lastkajer med skärmtak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus, 74 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad samt kontorsdel.
Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av lokal till hotell och vandrarhem.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sophus samt tillbyggnad av teknikrum och bromsprovare.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till bostad.
Nybyggnad av damm i Sigtuna
Ansökan om marklov för anläggning av dagvattendammar.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Installation av bergsvärme i restaurang i Sigtuna kommun
Uppdraget avser Installation av bergvärme i Lillstugan, Ansgarsliden. Upphandlingen är generalentreprenad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för tillbyggnation, ombyggnation samt fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av förskola (aspbacken).
Rivning av förråd i Sigtuna
Ansökning om rivningslov av 3st byggnader.
Tillbyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad för källsortering.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov och genomförande för fast. broby 1:1 och märsta 21:29.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för paviljonger.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov ändring av plank runt ekonomigård.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för förråd.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tälthangar som väderskydd tillfälligt t o m 2022-05-05.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av förråd.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för växthus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till hvb hem.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ommålning av fastighetens fasad.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för paviljoner förskola tidsbegränsat t o m 2024-12-16.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ostagat torn samt 3st teknikbodar.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för förrådstält, tillfälligt bygglov t.o.m. 2017-06-01.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för läktare.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodetablering tidsbegränsat t o m 18-02-28.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: