Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av hotell vid Arlandastad

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.

Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.

Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
15 våningar högt hus, rivning av 2 befintliga 3-våningshus, 100-tal nya bostäder samt lokaler och ett nytt torg planeras.

Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 8 parhus.

Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna

Nybyggnad av seniorboende i Märsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.

Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/industribyggnad.

Nybyggnad av villor i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.

Ny infartsväg till Stadsdel 4 vid Arlandastad
Projektet ligger strax norr om avfart mot Märsta, öster om väg E4, väster om Arlandabanan. Projektet avser gator och VA inom detaljplan 4 samt del av anslutningsgata mot stadsdel 5. (Halmsjövägen öster). Det omfattar infartsväg med anslutning till Märstarampen längd ca 450 m. Huvudgata med gång och cykelbanor, dagvattenmagasin, belysning, el, fjärrvärme, data, pumpstation för spillvatten och VA, längd ca 500 m. Två cirkulationsplatser. Dagvattenmagasin med total volym om ca 10 000 m³.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Steningehöjden i Sigtuna
Nybyggnad av 22 st lägenheter.

Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.

Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.

Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.

Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Ca 40 nya rum planeras.

Drift och underhåll för fast infrastruktur, Arlandabanan
Spåranläggningen består av två delar, södra böjen, som börjar vid Skavsta by km 29+300 och fortsätter till Arlanda flygplats. Den norra böjen börjar under Arlanda flygplats och fortsätter till Myrbacken vid km 146+800, där Anläggningen ansluts till stambanan. Den totala längden är 17,5 km. Därtill kommer ca 4 km, som endast trafikeras av Anläggningen under Arlanda flygplats.

Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.

Ombyggnad av brandstation till mottagningscenter vid Arlanda
Avser om- och tillbyggnad av B179 somt flytt av byggnad 047. Byggnad B179 (tidigare brandstation) hyresgästanpassar för mottagningscenter och avvisning på flygplatsen.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ny processvattenrening i kraftvärmeverk Brista, Sigtuna
Entreprenaden omfattar design, tillverkning, montering, driftsättning, test på färdigställande, prestandatest och dokumentation som behövs för säker drift och underhåll.

Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.

Om- och tillbyggnad av kök i skola, Märsta

Tillbyggnad av skola i Sigtuna

Renovering av kyrka i Rosersberg
Renovering av gravkoret, stenutsmyckning i Norrsunda Kyrka.

Förstärkning av brandskydd vid tågdepå/tågverkstad i Sigtuna
Avser avser schaktning, markberedning och grundläggning för sprinklervattentank och pumphus samt sprinklerinstallation i serviceutrymmen, depå och kontor etc på fastigheten Norslunda 1:16. Inköp och montering av vattencistern och pumphus.

Hissrenovering på flygterminal i Sigtuna
Anmälan om renovering av 25 st hissar.

Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.

Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus.

Installation av bergvärme i museum i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.

Ny elkraftförsöjning, Rosersberg
Reservkraftanläggning storlek ca 550 kVa i container Lågspänningsställverk i container och i annan byggnad Styr/övervakning Platta på mark, sadeltak Gräv/schaktarbeten Kabeldragning, skarvning samt inkoppling

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ska byggas om för Dressman och Espresso house.

Utvändig målning av fasader på flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser Hagtornsvägen 1-13 (utom Hagtornsvägen 12 och dess förråd) och Nyponvägen 2-22.

Utvändigt underhåll samt ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och ombyggnad invändigt.

Rivning och nybyggnad av automatstation i Märsta
Pumpar, skärmtak.

Installation av bergsvärme i restaurang i Sigtuna kommun
Uppdraget avser Installation av bergvärme i Lillstugan, Ansgarsliden. Upphandlingen är generalentreprenad.

Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av förskola (aspbacken).

Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Utvändigt underhåll av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändringar samt två nya lastkajer med skärmtak.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.

Nybyggnad av tvätthall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av buss- och tvätthall.

Rivning av kontor i Sigtuna
Anmälan om rivning av lagerlokal, kontor och terminal.

Ombyggnad av flygterminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för rulltrappa.

Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.

Skånelaholm 1:1
Ansökan om förhandsbesked för plåttak på limträstomme.

Nybyggnad av restaurang i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för resturang.

Nybyggnad av damm i Sigtuna
Ansökan om marklov för anläggning av dagvattendammar.

Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.

Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalrum.

Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för två stycken tryckstegringstationer.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tält.

Nybyggnad av klockstapel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppbyggnation av klockstapel.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för väderskydd/tält.

Nybyggnad av motorstadion i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2020-03-05 för motorbana.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för kontorslokal.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för sigtuna stadsängar dp1.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för utbyggnad av lastplan.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om nybyggnation av återvinningsstation.

Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.

Rivning av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för nedbrunnen byggnad.

Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank/områdesskydd.

Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för port.

Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus samt sprinklercistern.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningssation.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bullerskydd för kylmediekylare.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak vid cykelparkering.

Nybyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för sopsorteringsskåp Märsta 1:95,Valsta 3:28.

Tillbyggnad av lastkaj i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation Venngarn 1:1,1:3.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för väderskydd.

Nybyggnad av stängsel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för avjämning och grusning av markyta samt uppsättning av stängsel och uppställning av förrådscontainrar.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och installtion av eldstad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: