Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Denna förannons avser anmälan av intresse för att senare räkna på denna Total-entreprenad som innefattar markarbeten och betonggrund till nyproduktion av 67 st. BRF lägenheter. Intresseanmälan önskas senast 2017-05-26.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.
Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 30 stycken hotellägenheter fördelade på 15 mindre hus.
Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.
Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rosersberg
6 avdelningar, personalutrymmen.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.
Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för nybyggnation av radhus.
Renovering av kyrka i Rosersberg
Renovering av gravkoret, stenutsmyckning i Norrsunda Kyrka.
Hissrenovering på flygterminal i Sigtuna
Anmälan om renovering av 25 st hissar.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Installation av bergvärme i museum i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.
Utvändig målning av fasader på flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser Hagtornsvägen 1-13 (utom Hagtornsvägen 12 och dess förråd) och Nyponvägen 2-22.
Ny elkraftförsöjning, Rosersberg
Reservkraftanläggning storlek ca 550 kVa i container Lågspänningsställverk i container och i annan byggnad Styr/övervakning Platta på mark, sadeltak Gräv/schaktarbeten Kabeldragning, skarvning samt inkoppling
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och ombyggnad invändigt.
Installation av bergsvärme i restaurang i Sigtuna kommun
Uppdraget avser Installation av bergvärme i Lillstugan, Ansgarsliden. Upphandlingen är generalentreprenad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för tillbyggnation, ombyggnation samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av damm i Sigtuna
Ansökan om marklov för anläggning av dagvattendammar.
Skånelaholm 1:1
Ansökan om förhandsbesked för plåttak på limträstomme.
Nybyggnad av restaurang i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för resturang.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sophus samt tillbyggnad av teknikrum och bromsprovare.
Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.
Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av lokal till hotell och vandrarhem.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till bostad.
Nybyggnad av tvätthall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av buss- och tvätthall.
Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalrum.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Rivning av kontor i Sigtuna
Anmälan om rivning av lagerlokal, kontor och terminal.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och kontorsbyggnad samt cistern.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad samt kontorsdel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Utvändigt underhåll av badhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring av sim och sporthall.
Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändringar samt två nya lastkajer med skärmtak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus, 74 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för förrådstält, tillfälligt bygglov t.o.m. 2017-06-01.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för läktare.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av stängsel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för avjämning och grusning av markyta samt uppsättning av stängsel och uppställning av förrådscontainrar.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodetablering tidsbegränsat t o m 18-02-28.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation Venngarn 1:1,1:3.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ostagat torn samt 3st teknikbodar.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad och förråd.
Ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Anmälan om anpassning av el och ventilation vid iordningställande av lokal 9 hus 3 samt lokal 14 hus 4.
Nybyggnad av cistern i Sigtuna
Anmälan om installation av cistern.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för två stycken tryckstegringstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tälthangar som väderskydd tillfälligt t o m 2022-05-05.
Nybyggnad av klockstapel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppbyggnation av klockstapel.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till hvb hem.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: