Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av bostäder i Rosersberg
6000-7000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Ca 150-200 lägenheter planeras, samt parkeringsdäck.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 2
Ytterligare ca 110 000-120 000 kvm planeras. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:2
Detaljplaner 2:13, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26 samt 2:27 a och 2:27 b.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Detaljplaner 1:11 handel.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Ca 80 lgh, både hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Avser nybyggnad av bostäder i Märsta. 51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av stadsradhus och flerbostadshus i Märsta
7 stadsradhus och 1 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder/förtätning i Odensala Kyrkby
Planerat för 10-12 radhus eller villor.
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder och äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Ca 30 bostäder planeras. Kommer att byggas etappvis med ca 10 bostäder/år.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Stambyte i flerbostadshus i Märsta
Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter. Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3 och 4
Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av parkering på Arlanda flygplats
ca 16 000 m2 ytor som ska i ordning ställas för ca 600 p-platser. Följande delar ingår i entreprenaden: Rivning av befintliga byggnader (kontors baracker) inom arbetsområdet. Omhändertagande av rivningsmaterial Markarbeten och kanalisation Beläggningsarbeten, Asfaltering, Elarbeten, ledningsdragning och uppsättande av belysningsstolpar. Upprätta avstängningsmaterial för arbetsområdet. Fundament och smidesarbeten för kommersiell parkering.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagerlokal.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov och genomförande för fast. broby 1:1 och märsta 21:29.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkering.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljonger på ekilla skola, tidsbegränsat tom 2022-10-25.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för taklyft och ny våning på enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för 2 personvagnar och en kontorsbod etablering i samband med arkeologisk undersökning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: