Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av pendeltågsdepå i Odensala
2 byggnader om ca 40 000 kvm ska byggas. En städ- och uppställningshall samt en service- och verkstadshall med tvätt & avisningsanläggning.

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:5
Detaljplaner 1:51 - 1:52.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Ny stadsdel i Sigtuna, etapp 1:4
Ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:2
Detaljplaner 2:13, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26 samt 2:27 a och 2:27 b.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:4
Detaljplan 2:41

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 3:1
Detaljplan 3:11, 3:12 samt 3:13

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta

Nybyggnad av utställnings- och mässlokaler vid Arlandastad
Projektet kommer att utföras i två etapper med samma entreprenörer.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Detaljplaner 1:11 handel.

Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
Uppdraget omfattar att, som generalkonsult, från systemhandlingar utföra projektering till bygghandlingar för mark, och hus (arkitekt- och konstruktionshandlingar), samt bygghandlingar för installationer (rör, luft, kyla, styr, el, brandlarm, utrymningslarm, passerkontrollsystem, data och inbrottslarm). Projekteringen förväntas utföras under maximalt 4 månader. Planerad anläggning avser att klassificeras som skyddsobjekt vilket innebär att handlingar ska hållas hemliga i enlighet med sekretesslagen 15:2 försvarssekretess . Säkerhetsskyddsavtal kommer att tecknas för denna projektering.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Nybyggnad av hotell i Måby
250 rum planeras.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Märsta
Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Ca 60 nya bostäder samt ett äldreboende med max 10 boendeenheter.

Nybyggnad av golfhotell i Sigtuna
Detaljplanen är ute på samråd tom 12 maj 2014. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser stamrenovering, ombyggnad/ytskiktsrenovering och relining under platta. Lägenhetsbadrum renoveras enligt metoden ventilerade badrum med branschgodkänd konstruktion. Hyresrelaterade åtgärder kommer ske i tre valbara nivåer Mini, Midi, Maxi i samband med stambyte. Nivåerna Midi och Maxi innefattar bl.a. ombyggnad av kök.

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.

Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Steninge, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/industribyggnad.

Utbyggnad av passkontroll vid Arlanda Airport
Ombyggnad av passkontroll på terminal 5 för ankommande resenärer, höjning av tak samt en mindre tillbyggnad med brandtrappa.

Nybyggnad av seniorbostäder och handel i Rosersberg

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.

Ny infartsväg till Stadsdel 4 vid Arlandastad
Projektet ligger strax norr om avfart mot Märsta, öster om väg E4, väster om Arlandabanan. Projektet avser gator och VA inom detaljplan 4 samt del av anslutningsgata mot stadsdel 5. (Halmsjövägen öster). Det omfattar infartsväg med anslutning till Märstarampen längd ca 450 m. Huvudgata med gång och cykelbanor, dagvattenmagasin, belysning, el, fjärrvärme, data, pumpstation för spillvatten och VA, längd ca 500 m. Två cirkulationsplatser. Dagvattenmagasin med total volym om ca 10 000 m³.

Ombyggnad till lägenheter i Sigtuna
Total ombyggnad av vårdboende till lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Steninge, Märsta

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge

Nybyggnad av parkeringsplats mm i Arlandastad
Nybyggnad av långtidsparkering för ca 1500 bilar.

Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Ca 40 nya rum planeras.

Drift och underhåll för fast infrastruktur, Arlandabanan
Spåranläggningen består av två delar, södra böjen, som börjar vid Skavsta by km 29+300 och fortsätter till Arlanda flygplats. Den norra böjen börjar under Arlanda flygplats och fortsätter till Myrbacken vid km 146+800, där Anläggningen ansluts till stambanan. Den totala längden är 17,5 km. Därtill kommer ca 4 km, som endast trafikeras av Anläggningen under Arlanda flygplats.

Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna

Nybyggnad av byggvaruhus i Sigtuna

Nybyggnad av drivmedelsstation i Måby

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.

Ombyggnad av brandstation till mottagningscenter vid Arlanda
Avser om- och tillbyggnad av B179 somt flytt av byggnad 047. Byggnad B179 (tidigare brandstation) hyresgästanpassar för mottagningscenter och avvisning på flygplatsen.

Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.

Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.

Tillbyggnad av F-6 skola och matsal i Märsta

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.

Ny processvattenrening i kraftvärmeverk Brista, Sigtuna
Entreprenaden omfattar design, tillverkning, montering, driftsättning, test på färdigställande, prestandatest och dokumentation som behövs för säker drift och underhåll.

Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Avser infrastruktur. Förberedande markarbeten för nybyggnation av bostäder. Bostäderna på: 1400184 och 1400188.

Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.

Nybyggnad av restaurang i Märsta
Restaurang med ca 100 sittplatser samt förrådsbyggnad.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.1
Denna deletapp 1.1 omfattar schaktning, losshållning, krossning och terrassering för ca 1400 m huvudgata och dess framtida ledningar.

Anläggande av elväg Arlanda Flygplats-Rosersberg
Medel tilldelat för fortsatt teknikutveckling. Planer finns på anläggande av en två kilometer lång elskena i den befintliga vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Projektet drivs i samarbete med NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys och Strategi, Airport city Stockholm, KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.

Tillbyggnad av skola i Sigtuna

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna, Etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 3 st enbostadshus samt garage/förråd Steninge 8:888,8:889,8:890.

Hissrenovering på flygterminal i Sigtuna
Anmälan om renovering av 25 st hissar.

Förstärkning av brandskydd vid tågdepå/tågverkstad i Sigtuna
Avser avser schaktning, markberedning och grundläggning för sprinklervattentank och pumphus samt sprinklerinstallation i serviceutrymmen, depå och kontor etc på fastigheten Norslunda 1:16. Inköp och montering av vattencistern och pumphus.

Nybyggnad av villor i Steninge
Nybyggnad av 2 st villor.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad.

Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus.

Renovering av tillagningskök i skola, Märsta

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ska byggas om för Dressman och Espresso house.

Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.

Rivning och nybyggnad av automatstation i Märsta
Pumpar, skärmtak.

Installation av bergsvärme i restaurang i Sigtuna kommun
Uppdraget avser Installation av bergvärme i Lillstugan, Ansgarsliden. Upphandlingen är generalentreprenad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Anmälan om utökning av bjälklagsöppning på fastigheterna märsta 1:191 samt 1:192 där konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.

Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.

Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.

Ombyggnad av flygterminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för rulltrappa.

Nybyggnad av klinik i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation hästklinik.

Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av skola.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.

Tillbyggnad av kylhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 2 kylrum i godshall.

Utvändigt underhåll av kontor i Sigtuna
Ansökan om fasadändring.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för bygglov av enbostadshus.

Tillbyggnad av lastkaj i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Tillbyggnad av paviljong i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av paviljong, tidsbegränsat t.o.m. 2019-09-01.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tält.

Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad placering av kallförråd, tidsbegränsat t.o.m. 2026-10-18.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för väderskydd/tält.

Nybyggnad av motorstadion i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2020-03-05 för motorbana.

Rivning av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för nedbrunnen byggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för etapp 1.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för uppfyllnad av mark intill befintlig parkering.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för kontorslokal.

Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak och cykelskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: