Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.

Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Denna förannons avser anmälan av intresse för att senare räkna på denna Total-entreprenad som innefattar markarbeten och betonggrund till nyproduktion av 67 st. BRF lägenheter. Intresseanmälan önskas senast 2017-05-26.

Nybyggnad av seniorboende i Märsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Nybyggnad av golfhotell i Sigtuna

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.

Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder och äldreboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.

Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Öppningsbar bro, breddning av befintliga körfält, ny gc-bana.

Exploatering för nytt bostadsområde i Västra Rosersberg

Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket

Nybyggnad av logistikcenter i Sigtuna

Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Husen på: 1401077

Nybyggnad av villor i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Tillbyggnad av skola i Sigtuna

Nybyggnad av förskola med mottagningskök i Sigtuna
4 avdelningar.

Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 3
Nybyggnad av villor och radhus.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge

Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.

Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 30 stycken hotellägenheter fördelade på 15 mindre hus.

Nybyggnad av tunnel och bro i Arlandastad
Objektet omfattar ny bro över Halmsjövägen. Tillfälliga breddningar och trafikanordningar på väg E4. Nya ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme, el och tele. Ny gata under väg E4 med stödmur för gång och cykelbana. Dagvattenledningar och brunnar, pumpstation för dagvatten och belysning.

Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.

Nya angöringar med infart vid Arlanda Airport
Entreprenaden avser ny- och ombyggnad av befintliga angöringar till Terminal 5 med infartsvägar. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning. Markarbeten för nya och anpassade angöringar och vägar. VA- och elanläggningar. Justering av befintliga markytor och -anläggningar. Väganordningar, vägvisning och skyltar. Anordningar för bommar mm för taxi och parkeringar.

Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Ca 40 nya rum planeras.

Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1
Utbyggnad av huvudgata A, allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill, vatten och dagvatten). Projektet omfattar ca 2000 m ledningsgrav (spill, vatten och dagvatten) samt ca 800 m gata A inkl spill-, vatten och datvatten-, el-, tele och fjv-ledningar. I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.

Om- och tillbyggnad av förskola i Rosersberg
6 avdelningar, personalutrymmen.

Ombyggnad till saluhall och restaurang i Steninge

Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.

Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ny processvattenrening i kraftvärmeverk Brista, Sigtuna
Entreprenaden omfattar design, tillverkning, montering, driftsättning, test på färdigställande, prestandatest och dokumentation som behövs för säker drift och underhåll.

Utförandeentreprenad Checkpoint Logistik, Arlanda
Checkpoint är en logistikplats för materialrelaterade leveranser till Arlandas byggprojekt. Arbetet innefattar ca 11 000 m2 hårdgjord asfalterad yta, samt ett kontorshus på ca 200 m2. Stängsel ska monteras upp runt hela området. El och vatten ska grävas fram till området ca 500 m. En relativt omfattande avvattnings anläggning ska anläggas med oljeavskiljning som pumpas bort från området. Ett antal belysningsmaster ska monteras.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.

Om- och tillbyggnad av kök i skola, Märsta

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.

Nytt exploateringsområde i Märsta, etapp 1.2
Entreprenaden består av utförande av allmänna ledningar för VA-anläggning, (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el- och fiberledningar samt kablar för gatubelysning. Projektet omfattar ca 1300 meter ledningsgrav (spill-, vatten och dagvatten), dammar, el, fiber och kablar för gatubelysning.

Renovering av kyrka i Rosersberg
Renovering av gravkoret, stenutsmyckning i Norrsunda Kyrka.

Hissrenovering på flygterminal i Sigtuna
Anmälan om renovering av 25 st hissar.

Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.

Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus.

Flytt av luftledning förbi Rosersberg
130 KV luftledning.

Installation av bergvärme i museum i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Avser truckdieselanläggning.

Utvändig målning av fasader på flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser Hagtornsvägen 1-13 (utom Hagtornsvägen 12 och dess förråd) och Nyponvägen 2-22.

Ny elkraftförsöjning, Rosersberg
Reservkraftanläggning storlek ca 550 kVa i container Lågspänningsställverk i container och i annan byggnad Styr/övervakning Platta på mark, sadeltak Gräv/schaktarbeten Kabeldragning, skarvning samt inkoppling

Utvändigt underhåll samt ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och ombyggnad invändigt.

Rivning och nybyggnad av automatstation i Märsta
Pumpar, skärmtak.

Installation av bergsvärme i restaurang i Sigtuna kommun
Uppdraget avser Installation av bergvärme i Lillstugan, Ansgarsliden. Upphandlingen är generalentreprenad.

Nybyggnad av damm i Sigtuna
Ansökan om marklov för anläggning av dagvattendammar.

Skånelaholm 1:1
Ansökan om förhandsbesked för plåttak på limträstomme.

Nybyggnad av restaurang i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för resturang.

Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Rivning av radhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad.

Rivning av kontor i Sigtuna
Anmälan om rivning av lagerlokal, kontor och terminal.

Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändringar samt två nya lastkajer med skärmtak.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och kontorsbyggnad samt cistern.

Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av tvätthall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av buss- och tvätthall.

Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sophus samt tillbyggnad av teknikrum och bromsprovare.

Nybyggnad av stall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stall.

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av lokal till hotell och vandrarhem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till bostad.

Ombyggnad av flygterminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för rulltrappa.

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal från bilförsäljning till handel/service.

Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalrum.

Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för två stycken tryckstegringstationer.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tält.

Nybyggnad av klockstapel i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppbyggnation av klockstapel.

Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.

Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av förråd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till hvb hem.

Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov ändring av plank runt ekonomigård.

Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för kontorslokal.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ommålning av fastighetens fasad.

Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för paviljoner förskola tidsbegränsat t o m 2024-12-16.

Nybyggnad av plank i Sigtuna
Ansökan om bygglov för plank/områdesskydd.

Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för port.

Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus samt sprinklercistern.

Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningssation.

Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bullerskydd för kylmediekylare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: