Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 2
Ca 170 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 5-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 1
Totalt ca 250 lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Österåker
18 parhus

Nybyggnad av äldrebostäder i Skånsta
2 våningar plus en souterrängvåning. Climapac är bergvärmeentreprenörer

Nybyggnad av bostadsrätter i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 2
Nybyggnad av 33 enbostadshus på ca 160-180 kvm/st. Utsedd entreprenör för slutstädning är Cardinalis.

Nytt exploateringsområde på Brännbacken
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör.

Nybyggnad av friidrottsanläggning i Åkersberga

Nybyggnad av bollhall i Åkersberga

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1
4 villor 132 kvm BOA, 5 enplanshus 94 kvm BOA, 16 minivillor 55 kvm BOA.

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 2
Mellan 20 och 30 st villor/parhus

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 20 st enbostadshus och garage.

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.

Ny landledning mellan Ljusterö (Murtsunda) & Mellansjö, et 4

Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.

Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.

Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser.

Nya överföringsledningar för kommunalt VA i Åkersberga
Projektet omfattar i huvudsak nyläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp - ca 900 m samt nyanläggning av en avloppspumpstation.

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2-3

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 3

Utbyggnad av kommunalt VA i Nolsjö på Ljusterö

Nybyggnad av regleringsdamm i Åkersberga
Avser anläggande av damm för reglering och sedimentering av dagvatten från Brännbackens industriområde.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna

Nybyggnad av idrottsplats i Åkersberga

Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.

Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.

Nybyggnad av enbostadshus i Åkersberga, Stockholm

Ombyggnad av väg i Österåker, Etapp 2
Avser upprustning av Knipvägen 1-47 samt nya dagvattenledningar inom området. Entreprenaden är etapp 2 av 3, där etapp 1 genomfördes 2014. I entreprenaden ingår att schakta upp vägen ned till cirka en meters djup och återfylla med lättfyll samt bygga ny vägkropp. I samband med detta läggs även nya dagvattenledningar och brunnar.

Byte av kylrör vid ishall i Åkersberga
Objektet avser byte av kylrör för konstfrysning för isbanan. Bytet avser ledning från kylcentral till fördelning av kylslangar vid isbanan. Bytet avser 2 st isbanor som ligger i olika byggnader med en gemensam kylcentral.

Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).

Tillbyggnad av fängelse i Österåker
Tillbyggnad av fängelse.

Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation.

Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.

Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering t.o.m 2018-12-31.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.

Nybyggnad av utbildningslokal i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av två bodetableringar avsedd för undervisning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2017-12-31.

Nybyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.

Nybyggnad av telestation i Österåker
Tidsbegränsat lov för teknikbod.

Ombyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av bostadshus med balkong samt inredning av övernattningslägenhet.

Tillbyggnad av carport i Österåker
Tillbyggnad av carport.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.

Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.

Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.

Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av cykelgarage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av uthus.

Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Ombyggnad av innergård.

Invändigt underhåll av förskola i Österåker
OVK besiktning.

Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.

Utvändigt underhåll av radhus i Österåker
Fasadändring – upptagning av ett par fönster på radhuslägenheter.

Utvändigt underhåll av affärshus i Österåker
Fasadändring av affärsbyggnad (port).

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för sprängning/markförändringar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändrad planlösning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.

Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.

Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.

Anläggande av Mountainbike bana i Österåker
Mountainbike bana.

Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: