Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 2
Mellan 20 och 30 st villor/parhus
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av skola i Näsängen
Nybbygnad av F-6 (Ev F-9) skola i Näsängen i Österåkers kommun.
Nybyggnad av förskola i Näsängen
Nybbygnad av förskola i Näsängen i Österåkers kommun.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Nybyggnad av förskola i Täljöviken.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd Svartgarn 2:557,2:563,2:556,2:555,2:554.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210
Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.
Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.
Renovering av gångbroar i Åkersberga
Entreprenaden omfattar 6 stycken Knislingebroar varav 5 befinner sig över Åkersbergakanalen och 1 befinner sig över Tråsättravägen. Samtliga broar är fackverkonstruktioner i stål. Avser Bro 117-10-1, 117-11-1, 117-12-1,117-13-1,117-14-1, 117-15-1.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Byte av kylrör vid ishall i Åkersberga
Objektet avser byte av kylrör för konstfrysning för isbanan. Bytet avser ledning från kylcentral till fördelning av kylslangar vid isbanan. Bytet avser 2 st isbanor som ligger i olika byggnader med en gemensam kylcentral.
Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av tandläkarpraktik till förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Österåker
Installation av ventilation och uppförande av brandvägg.
Nybyggnad av vårdbostad i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anslutning till allmän va-anläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ättarö 1:114, Bolby 1:230.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport Storhagen 1:15,1:16,1:17,1:18,1:19,1:20.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av mur i Österåker
Förhandsbesked om uppförande av skyddsmur - strandskyddsdispens.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om ändrad användning av komplementbyggnader till bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus,additionsbyggnad i komplementbyggnad samt sjöbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och bastu.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation Gregersboda 1:22,Östanå 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende Husby 3:3, Runö 7:108.
Nybyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Tillbyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för utökning av bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus med förråd, Nybyggnad av carport Hacksta 1:20,1:21 Hacksta 1:21,1:20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Österåker
Tillbyggnad av pumpstation med nytt skärmtak och pylon.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Uppförande av 3 cykelparkeringar med tak- Tråsättra 1:14,1:15,.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av soprum i Österåker
Uppförande av sopbehållare.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: