Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga centrum
Planer för ca 300 bostäder i 3-5 våningar på Hagby äng och kullar.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
Avser nybyggnad av 128 hyresrätter, 1 lokal samt parkeringshus med 45 platser.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander. Bostäderna kommer vara Svanenmärkta.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av bostäder i Boda gård 1 och 2
I huvudsak bostäder, småhus. Marken ägs idag av privatpersoner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av skola i Näsängen
Nybbygnad av F-6 (Ev F-9) skola i Näsängen i Österåkers kommun.
Nybyggnad av förskola i Näsängen
Nybbygnad av förskola i Näsängen i Österåkers kommun.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Ombyggnad av skola i Åkersberga, Etapp 2
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i huvudlänga samt fläktrum på vind. 2st paviljonger ska även anpassas.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertygstält,.
Ombyggnad till nytt servicecenter/kontaktcenter i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av Alceahusets entréplan till nytt kontakt/servicecenter för Österåkers Kommun, BTA ungefär 570 m2. Ombyggnaden medför ny receptionsdel, kontorsdel, mötesrum samt personalutrymmen.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning för privat anslutning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av servicebyggnad och bryggor.
Nybyggnad av skola i Österåker
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus Svartgarn 2:651,2:652,2:643,2:649,2:650,2:648,2:646,2:647,2:653,2:654.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 15 enbostadshus och carport/förråd Svartgarn 2:628,2:634,2:630,2:629,2:621,2:622,2:619,2:181,2:626,2:620,2:624,2:625,2:637,2:627,2:636.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Österåker
Nybyggnad av 3 fritidshus och gäststuga samt rivning av byggnad Ugglan 1:22,1:63,1:61.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus och ombyggnad av komplementbyggnader samt rivning av fritidshus Stava 4:205,4:204,4:132,4:138.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus och carport/förråd (kvarter 10).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus och carport/förråd (kvarter 11).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus Svartgarn 2:595,2:593,2:594,2:597,2:586.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd (kvarter 12).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd (kvarter 13).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd (kvarter 14).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 6 parhus Svartgarn 2:644,2:642,2:641,2:639,2:645,2:640.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 8 enbostadshus med vidbyggd carport Svartgarn 2:600,2:599,2:598,2:601,2:604,2:605,2:602,2:603.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell/vandrarhem.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Ombyggnad av butikslokal till café.
Ombyggnad av industrihus i Österåker
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion, balkongrenovering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade uterum.
Nybyggnad av kulvert i Österåker
Strandskyddsdispens för rivning/byte av trumma, kulvertering av ullnaån mm.
Nybyggnad av kabel i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Österåker
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar vid gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av hamn i Österåker
Tillbyggnad av båthamn.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av båthall i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppförande av ställage för båtförvaring samt rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av sophus i Österåker
Tillbyggnad av hus för källsortering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av huvudbyggnad - bygglovfri åtgärd.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus, ändrad användning av träfflokal till lägenhet samt från cykelrum till träfflokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck.
Nybyggnad av driftledning i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av optokabel (näsuddens naturreservat).
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av del av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering.
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teletorn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (norrbacka).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av brygga och bod.
Nybyggnad av cistern i Österåker
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: