Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd Svartgarn 2:557,2:563,2:556,2:555,2:554.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.
Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210
Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.
Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.
Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.
Renovering av gångbroar i Åkersberga
Entreprenaden omfattar 6 stycken Knislingebroar varav 5 befinner sig över Åkersbergakanalen och 1 befinner sig över Tråsättravägen. Samtliga broar är fackverkonstruktioner i stål. Avser Bro 117-10-1, 117-11-1, 117-12-1,117-13-1,117-14-1, 117-15-1.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Byte av kylrör vid ishall i Åkersberga
Objektet avser byte av kylrör för konstfrysning för isbanan. Bytet avser ledning från kylcentral till fördelning av kylslangar vid isbanan. Bytet avser 2 st isbanor som ligger i olika byggnader med en gemensam kylcentral.
Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av tandläkarpraktik till förskola.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anslutning till allmän va-anläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ättarö 1:114, Bolby 1:230.
Ombyggnad av samlingslokal i Österåker
Installation av ventilation och uppförande av brandvägg.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Ändrad användning av kontor till bostad.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av soprum i Österåker
Uppförande av sopbehållare.
Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om ändrad användning av komplementbyggnader till bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Inredning av ytterligare bostad - bygglovfri åtgärd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 4 nätstationer Täljö 1:43,Tråsättra 1:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga samt rivning av befintligt hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus,additionsbyggnad i komplementbyggnad samt sjöbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och bastu.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation Gregersboda 1:22,Östanå 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av väderskydd (cykelparkering) Berga 6:637,6:642.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Uppförande av 3 cykelparkeringar med tak- Tråsättra 1:14,1:15,.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för schakt för strandfäste, byte av sjökabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende Husby 3:3, Runö 7:108.
Nybyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Tillbyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för utökning av bodetablering.
Ombyggnad av församlingshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av församlingsgård.
Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: