Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön
Blandad bebyggelse. Omfattning oklar.

Nybyggnad av parhus i Österåker
18 parhus

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.

Nybyggnad av bostadsrätter i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 4-6

Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1
4 villor 132 kvm BOA, 5 enplanshus 94 kvm BOA, 16 minivillor 55 kvm BOA.

Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.

Nybyggnad av bollhall i Åkersberga

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 20 st enbostadshus och garage.

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.

Nybyggnad av gruppbostad i Åkersberga

Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.

Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.

Nya överföringsledningar för kommunalt VA i Åkersberga
Projektet omfattar i huvudsak nyläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp - ca 900 m samt nyanläggning av en avloppspumpstation.

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2-3

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna

Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210

Nybyggnad av kaj i Åkersberga

Nybyggnad av båthallar i Åkersberga
Hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Yta 1000-2000 kvm.

Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.

Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.

Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.

Renovering av gångbroar i Åkersberga
Entreprenaden omfattar 6 stycken Knislingebroar varav 5 befinner sig över Åkersbergakanalen och 1 befinner sig över Tråsättravägen. Samtliga broar är fackverkonstruktioner i stål. Avser Bro 117-10-1, 117-11-1, 117-12-1,117-13-1,117-14-1, 117-15-1.

Reparation av båtbrygga vid Linanäs på Ljusterö
Reparation av betongskador.

Nybyggnad av enbostadshus i Åkersberga, Stockholm

Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.

Byte av kylrör vid ishall i Åkersberga
Objektet avser byte av kylrör för konstfrysning för isbanan. Bytet avser ledning från kylcentral till fördelning av kylslangar vid isbanan. Bytet avser 2 st isbanor som ligger i olika byggnader med en gemensam kylcentral.

Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.

Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.

Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Inredning av ytterligare bostad - bygglovfri åtgärd.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för sprängning/markförändringar.

Utvändigt underhåll av radhus i Österåker
Fasadändring – upptagning av ett par fönster på radhuslägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.

Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.

Ombyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för schakt för strandfäste, byte av sjökabel.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2017-12-31.

Nybyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.

Ombyggnad av församlingshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av församlingsgård.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av bostadshus med balkong samt inredning av övernattningslägenhet.

Tillbyggnad av carport i Österåker
Tillbyggnad av carport.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.

Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.

Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.

Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Ombyggnad av innergård.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Ovk ventilation.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 4 nätstationer Täljö 1:43,Tråsättra 1:14.

Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av redskapsbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av väderskydd (cykelparkering) Berga 6:637,6:642.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga samt rivning av befintligt hus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändrad planlösning.

Anläggande av Mountainbike bana i Österåker
Mountainbike bana.

Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: