Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av bussdepå i Österåker

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.

Nybyggnad av parhus i Österåker
18 parhus

Nybyggnad av bostadsrätter i Åkersberga, etapp 3

Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.

Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763

Nybyggnad av bollhall i Åkersberga

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1
4 villor 132 kvm BOA, 5 enplanshus 94 kvm BOA, 16 minivillor 55 kvm BOA.

Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.

Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.

Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2-3

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna

Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210

Nybyggnad av båthallar i Åkersberga
Hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Yta 1000-2000 kvm.

Nybyggnad av kaj i Åkersberga

Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.

Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.

Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.

Renovering av gångbroar i Åkersberga
Entreprenaden omfattar 6 stycken Knislingebroar varav 5 befinner sig över Åkersbergakanalen och 1 befinner sig över Tråsättravägen. Samtliga broar är fackverkonstruktioner i stål. Avser Bro 117-10-1, 117-11-1, 117-12-1,117-13-1,117-14-1, 117-15-1.

Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.

Utbyggnad av vägar och VA mm i Åkersberga

Nybyggnad av enbostadshus i Åkersberga, Stockholm

Rivning av garage och industrilokaler i Österåker

Byte av kylrör vid ishall i Åkersberga
Objektet avser byte av kylrör för konstfrysning för isbanan. Bytet avser ledning från kylcentral till fördelning av kylslangar vid isbanan. Bytet avser 2 st isbanor som ligger i olika byggnader med en gemensam kylcentral.

Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ventilation.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd Svartgarn 2:557,2:563,2:556,2:555,2:554.

Rivning av radhus i Österåker
Rivning av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.

Ombyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för schakt för strandfäste, byte av sjökabel.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.

Nybyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2017-12-31.

Nybyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.

Tillbyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för utökning av bodetablering.

Ombyggnad av församlingshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av församlingsgård.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av bostadshus med balkong samt inredning av övernattningslägenhet.

Tillbyggnad av carport i Österåker
Tillbyggnad av carport.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Uppförande av 3 cykelparkeringar med tak- Tråsättra 1:14,1:15,.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.

Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.

Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.

Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.

Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 4 nätstationer Täljö 1:43,Tråsättra 1:14.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga samt rivning av befintligt hus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus,additionsbyggnad i komplementbyggnad samt sjöbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och bastu.

Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av redskapsbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation Gregersboda 1:22,Östanå 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av väderskydd (cykelparkering) Berga 6:637,6:642.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.

Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Inredning av ytterligare bostad - bygglovfri åtgärd.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för sprängning/markförändringar.

Utvändigt underhåll av radhus i Österåker
Fasadändring – upptagning av ett par fönster på radhuslägenheter.

Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Österåker
Anläggande av hinderbana.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändrad planlösning.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Rivning av pumpstation i Österåker
Rivning av pumphus.

Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Ombyggnad av innergård.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Ovk ventilation.

Anläggande av Mountainbike bana i Österåker
Mountainbike bana.

Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: