Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje

Nybyggnad av småhus och rad-/parhus i Norrtälje
Ca 150 bostäder totalt varav ca 40 villatomter som kommer att säljas styckevis.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 200st bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
60-tal lgh, kontorslokaler och en restaurang. Garage.

Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Oklart i dagsläget hur stort markområde

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nytt industriområde i Älmsta

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.

Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon.

Nybyggnad av flerbostadshus på Solbacka, Norrtälje
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
SABO Kombohus mini

Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 3

Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje

Nybyggnad av förskola i Norrtälje

Om- och tillbyggnad av förskola i Hallstavik
Omfattar om- och tillbyggnad av två befintliga förskolebyggnader i två plan och ett källarplan. Tillbyggnaden utförs i två plan och dockar samman de befintliga byggnaderna i båda planen. Byggnationen ska utformas för förskola med 6 avdelningar eller upp till 120 barn och 30 personal.

Expl för nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Exploatering för industri

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 4

Nybyggnad av radhus på Stämmarsund, Blidö
2 längor, 3 bostäder/länga.

Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.

Stam-, köks- & ytskiktsrenoveringar i flerbostadshus, Rimbo

Brovakt och manövrering vid Älmsta, Bagghus och Klintsundet
Bro 2-11-1, 2215-1, 2-622-1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).

Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.

Ombyggnad av våtrum på äldreboende i Hallstavik
Sammanlagt kommer 48 st våtrum (wc/dusch) att byggas om. Dessutom skall utföras andra erforderliga arbeten i form av bl a Bygg, VVS- och Elarbeten i kök och hall.

Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Utbyggnad av 114 st balkonger till 9 kvm samt målning av trälister vid fönster.

Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och 2 stycken carportar.

Tillbyggnad av industri i Gåsvik

Nybyggnad av vårdbostad i Rimbo

Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.

Tillbyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.

Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Hamnvägen, ca 220 m, med breddning av GC-väg, nyanläggning av gångbana på Bältartorpsgatan samt Hamnvägen (Vegagatan till Vätövägen) samt förläggning av rör, kabel och fundament för belysning (ca 800 m). OPTION på belysningsstolpar och armaturer för belysningsanläggning. Sker parallellt med Hamnvägen 1432736.

Hyresgästanpassning av kontor i Norrtälje
Avser hyresgästanpassning för kontor inom befintlig byggnad.

Renovering av skjutbrygga vid Blidöledens färjeläge

Upprustning av hissar på Norrtälje sjukhus
Avser ombyggnad av hiss 18:1, 18:2, 18:3 samt 18:4 och omfattar projektering, leverans och installation.

Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Bältartorpsgatan, ca 170 m, med ny GC-väg, ca 220 m samt nyanläggning av gångbana. Sker parallellt med Hamnvägen 1448900.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje, Etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st visningshus och 1 st carport.

Installation av domstolstele- och presentationsteknik i tingsrätten, Norrtälje

Fönsterrenovering vid Riala Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger) ca: 50 lägenheter.

Nybyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnader (butiker), ändrad användning från förråd till café/utställningslokal, uppställning av dc3:a samt rivning av befintliga byggnader.

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar.

Ombyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av verkstadsbyggnad (för detta gevärsfaktori).

Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för eget bruk.

Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från brandstation/konsthall till restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (4 lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.

Nybyggnad av sopanläggning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal, parkering, mur och plank.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och installation av eldstad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av friggebod i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av grillkåta/grillstuga samt installation av eldstad.

Nybyggnad av carport i Norrtälje kommun
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm Kaggeboda 6:2, Aspnäs 1:17.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt ny markkabel.

Tillbyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga/förråd).

Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från café till lägenhet.

Dränering vid Länna Kyrka
Dräningsåtgärder pga mögelproblematik.

Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av domartorn samt rivning av befintligt domartorn.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn med 2 stycken teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.

Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial på flerfamiljshus.

Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (fönster, dörrar) samt ombyggnad del av lokal till kontor och förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (skärmtak).

Tillbyggnad av servering i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för uteservering söks från 2017-05-01 t.o.m 2017-09-01 (pub hörnet).

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränat bygglov för byggbodsetablering (söks t.o.m. 2017-12-31).

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av modulenheter ( söks t.o.m. 2021-12-30).

Ombyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uteservering i industribyggnad (söks 2017-04-01--2017-10-01).

Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor, café och secondhandförsäljning t.o.m 2018-12-30.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: