Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2
8 trapphus. Byggs i korsningen Diamantgatan/Industrigatan/Hemvägen. Beräknad inflyttning under våren 2018.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 3
Förbättring av standarden. Delsträcka 5: Åby-väster om Finsta. Delsträcka 6: Finsta. Delsträcka 7: Västra Libby-Rösa.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra.
Ombyggnad av E18 mellan Frescati-Bergshamra-Stocksundsbron
Utökning av antalet körfält på sträckan Frescati-Bergshamra fram till Stocksundsbron och utökning av norrgående körfält på Stocksundsbron. Ny gc-bro parallellt med den befintliga vägen över till Stocksund.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3-4
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 39 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E18 mellan Älgeby-Norrtälje
Åtgärder för sidoområden sträckan Trafikplats Rösa-Norrtälje (Trafikplats Frötuna), åtgärder för mittområden sträckan Trafikplats Söderhall-Norrtälje (Trafikplats Frötuna). TEN-T. Ca 5000 meter vägräcke.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus, hus a, b och c inom fastigheterna gurkan 1-2 och rödbetan 1-4.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 9 st enbostadshus med förråd och carport inom fastigheterna libbersmora 1:30-1:38.
Ombyggnad av våtrum på äldreboende i Hallstavik
Sammanlagt kommer 48 st våtrum (wc/dusch) att byggas om. Dessutom skall utföras andra erforderliga arbeten i form av bl a Bygg, VVS- och Elarbeten i kök och hall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Nybyggnad av deponi i Norrtälje kommun
Avser röjning, planering och en geologisk barriär för bottentätning samt vallar konstrueras av deponi. Utbyggnaden omfattar ca 8 600 m2 bottenyta med plats för ca 60 000 m3 avfall samt ca 10 000 m3 asbestavfall och beräknas vara klar vintern 2017/2018. Ytterligare ca 14 000 m2 ska endast röjas och planeras. Entreprenaden omfattar också anläggande av byggväg, anläggande av ytvattendike samt anläggande av pumpstation för lakvatten.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad för serviceanläggning för fordon, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Upprustning av torgyta på ca 2700 kvm. Befintlig markbeläggning ska rivas och ersättas med ny. Ytorna ska kompletteras med planteringar, sittplatser och ny belysning. En större trappa ska byggas i den södra delen av torget. En fontänanläggning ska byggas och befintlig vattenkonst ska flyttas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Utbyggnad av 114 st balkonger till 9 kvm samt målning av trälister vid fönster.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och 2 stycken carportar.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala
Avser nytt VA-system på ca 1400 m för ca 25st fastigheter samt schakt för fiber.
Nybyggnad av va-ledning, mm i Norrtälje
Avser anläggande av VA-ledningar, pumpstationer och tomrör för fiber på Köpmanholm, Yxlan i Norrtälje kommun.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus (8 lgh).
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet i Norrtälje
Avser ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet för tvätt, wc, matlagning, terapi, hobbyrum mm.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser breddning av gångväg några hundra meter samt ombyggnad av refug.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Hamnvägen, Bältartorpsgatan, Björnövägen, Astrid Lindgrens gata.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Planetvägen, Stegelbäcksgatan och Färsnagatan.
Tillbyggnad av församlingshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av församlingsgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Upphandling av projekteringsledare mm till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär att projekteringsleda och att vara en del av projektledningsgruppen i projekt Norrtälje Hamns samverkansentreprenad ESS (entreprenadarbeten i strategisk samverkan) och tillsammans med övriga i projektledningen driva entreprenaden.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Ny värmeväxlare för fjärrvärme vid värmeverk i Norrtälje
Leveransen skall omfatta tillverkning och leverans av värmeväxlare med stativ.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (3 lägenheter).
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus).
Tillbyggnad av läktare i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av läktare med buffédel.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pistmaskinsgarage och klubblokal.
Isolering av vindar i flerbostadshus i Norrtälje
Planer för isolering av vindar i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation som ersätter befintlig stolptransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus till enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggarbetsplats, byggbodsetablering, t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial på flerfamiljshus.
Ombyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för flytt av befintlig teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad Gräfsta 3:17,3:18.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: