Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn
Ca 120 lgh och lokaler, 3-4 våningar, bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Rivning av befintlig industribyggnad, nybyggnad av 2 hus i 3,5-4,5 våningar.

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik

Nytt industriområde i Älmsta

Nybyggnad av radhus och lägenheter på Blidö
18 radhus och 6 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av brandstation i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.

Nybyggnad av sporthotell i Norrtälje
Ett 40-tal rum.

Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 1
Totalt kommer det bli ca 85 bostäder. Omfattning per etapp är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo

Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Nybyggnad av 20st radhus.

Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje

Nybyggnad av förskola i Norrtälje

Nybyggnad av förskola i Solbacka, Norrtälje

Nybyggnad av personalbostäder på Högmarsö

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser förbättring av den tekniska standarden samt i arbetsmiljön. Parallellt pågår ett arbete med att bygga ut va-nätet i norra delen av Grisslehamn där ett 60-tal hus ska anslutas till det allmänna nätet.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hallstavik
Omfattar om- och tillbyggnad av två befintliga förskolebyggnader i två plan och ett källarplan. Tillbyggnaden utförs i två plan och dockar samman de befintliga byggnaderna i båda planen. Byggnationen ska utformas för förskola med 6 avdelningar eller upp till 120 barn och 30 personal.

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.

Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.

Stam-, köks- & ytskiktsrenoveringar i flerbostadshus, Rimbo

Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Älmsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).

Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.

Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.

Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.

Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och 2 stycken carportar.

Tillbyggnad av industri i Gåsvik

Nybyggnad av vårdbostad i Rimbo

Tillbyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).

Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.

Tillgänglighetsanpassning mm i Frötuna kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning, omläggning av kalkstensgolv och borttagning av bänkar.

Hyresgästanpassning av kontor i Norrtälje
Avser hyresgästanpassning för kontor inom befintlig byggnad.

Reparation av båtbrygga vid Simpnäs

Ny gång- och cykelväg längs väg 1148 i Norrtälje

Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Bältartorpsgatan, ca 170 m, med ny GC-väg, ca 220 m, samt ombyggnation av Hamnvägen, ca 220 m, med breddning av GC-väg, nyanläggning av gångbana på Bältartorpsgatan samt Hamnvägen (Vegagatan till Vätövägen) samt förläggning av rör, kabel och fundament för belysning (ca 800 m). OPTION på belysningsstolpar och armaturer för belysningsanläggning.

Upprustning av hissar på Norrtälje sjukhus
Avser ombyggnad av hiss 18:1, 18:2, 18:3 samt 18:4 och omfattar projektering, leverans och installation.

Installation av säkerhetssystem till tingsrätten, Norrtälje

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje, Etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st visningshus och 1 st carport.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skola (utbildningslokaler, kontor och komplementbyggnader).

Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 6
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926881. Uppskattad start. K-märkt.

Installation av domstolstele- och presentationsteknik i tingsrätten, Norrtälje

Fönsterrenovering vid Riala Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.

Ombyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av verkstadsbyggnad (för detta gevärsfaktori).

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar.

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus, hus a, b och c inom fastigheterna gurkan 1-2 och rödbetan 1-4.

Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (fönster, dörrar) samt ombyggnad del av lokal till kontor och förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger) ca: 50 lägenheter.

Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från brandstation/konsthall till restaurang.

Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (4 lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnader (butiker), ändrad användning från förråd till café/utställningslokal, uppställning av dc3:a samt rivning av befintliga byggnader.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (53 stycken platser).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av basstation med ett torn och tre teknikbodar.

Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av domartorn samt rivning av befintligt domartorn.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.

Nybyggnad av friggebod i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av grillkåta/grillstuga samt installation av eldstad.

Nybyggnad av carport i Norrtälje kommun
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm Kaggeboda 6:2, Aspnäs 1:17.

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lusthus.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av sopanläggning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal, parkering, mur och plank.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och installation av eldstad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (befintlig återvinningsstation med tidsbegränsat lov).

Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt ny markkabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation (erätter gammal station i området).

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn med 2 stycken teknikbod.

Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (skärmtak).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial på flerfamiljshus.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.

Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av servering i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för uteservering söks från 2017-05-01 t.o.m 2017-09-01 (pub hörnet).

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränat bygglov för byggbodsetablering (söks t.o.m. 2017-12-31).

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (söks t.o.m. 2021-12-31).

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av modulenheter ( söks t.o.m. 2021-12-30).

Ombyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uteservering i industribyggnad (söks 2017-04-01--2017-10-01).

Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor, café och secondhandförsäljning t.o.m 2018-12-30.

Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från café till lägenhet.

Dränering vid Länna Kyrka
Dräningsåtgärder pga mögelproblematik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: