Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, hyresrätter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn
Ca 120 lgh och lokaler, 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Detaljplanearbete pågår. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad. Byggstaren är mycket osäker.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E18 mellan Älgeby-Norrtälje
Åtgärder för sidoområden sträckan Trafikplats Rösa-Norrtälje (Trafikplats Frötuna), åtgärder för mittområden sträckan Trafikplats Söderhall-Norrtälje (Trafikplats Frötuna). TEN-T. Ca 5000 meter vägräcke.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus, hus a, b och c inom fastigheterna gurkan 1-2 och rödbetan 1-4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med 15 lägenheter
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till vårdboende samt installation av ventilation.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 9 st enbostadshus med förråd och carport inom fastigheterna libbersmora 1:30-1:38.
Tillbyggnad av förskola i Länna
Bergvärmepump och dränering mark. Avser en paviljong på 2 avdelningar för 40 st barn och med tillhörande personalutrymmen för 8 st personer.
Ombyggnad av våtrum på äldreboende i Hallstavik
Sammanlagt kommer 48 st våtrum (wc/dusch) att byggas om. Dessutom skall utföras andra erforderliga arbeten i form av bl a Bygg, VVS- och Elarbeten i kök och hall.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Upprustning av torgyta på ca 2700 kvm. Befintlig markbeläggning ska rivas och ersättas med ny. Ytorna ska kompletteras med planteringar, sittplatser och ny belysning. En större trappa ska byggas i den södra delen av torget. En fontänanläggning ska byggas och befintlig vattenkonst ska flyttas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Utbyggnad av 114 st balkonger till 9 kvm samt målning av trälister vid fönster.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av deponi i Norrtälje kommun
Avser röjning, planering och en geologisk barriär för bottentätning samt vallar konstrueras av deponi. Utbyggnaden omfattar ca 8 600 m2 bottenyta med plats för ca 60 000 m3 avfall samt ca 10 000 m3 asbestavfall och beräknas vara klar vintern 2017/2018. Ytterligare ca 14 000 m2 ska endast röjas och planeras. Entreprenaden omfattar också anläggande av byggväg, anläggande av ytvattendike samt anläggande av pumpstation för lakvatten.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad för serviceanläggning för fordon, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Södersund 1:12,Utlunda 1:22,1:11,Utlunda 1:23.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala
Avser nytt VA-system på ca 1400 m för ca 25st fastigheter samt schakt för fiber.
Nybyggnad av va-ledning, mm i Norrtälje
Avser anläggande av VA-ledningar, pumpstationer och tomrör för fiber på Köpmanholm, Yxlan i Norrtälje kommun.
Nybyggnad av kallager och kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med kallager och kontorsbod.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus (8 lgh).
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Rampombyggnad Furusund och Köpmanholmen
Skjutbrygga breddas, styrskenor placeras på sidan av bef ramp (betong).
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet i Norrtälje
Avser ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet för tvätt, wc, matlagning, terapi, hobbyrum mm.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Planetvägen, Stegelbäcksgatan och Färsnagatan.
Tillbyggnad av församlingshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av församlingsgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Projektet är avgränsat till Norra Uppsalavägen i Hallstavik mellan Gottstavägen och Ekvägen/Kusbyvägen. På norra sidan av vägen ska en 2.50 meter bred GC-väg på cirka 225 meter byggas. På södra sidan ska befintlig gångbana breddas till 3.00 meter och är cirka 235 meter lång. Mittrefugen smalnas av.
Upphandling av projekteringsledare mm till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär att projekteringsleda och att vara en del av projektledningsgruppen i projekt Norrtälje Hamns samverkansentreprenad ESS (entreprenadarbeten i strategisk samverkan) och tillsammans med övriga i projektledningen driva entreprenaden.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 7
Planerat projekt efter tidigare hus, projekt 926882. Uppskattad start. K-märkt
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Isolering av vindar i flerbostadshus i Norrtälje
Planer för isolering av vindar i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från bostad till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/affärshus.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (6st lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad Hårnacka 2:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare butikslokal samt ombyggnad av butikslokal och ändring av fasad och skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för byggetablering och byggbodar. tidsbegränsat t.o.m. 2018-12-31.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad (ommålning av fasad).
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur och fasadändring (ny dörr) på industribyggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (utbyte av befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation som ersätter befintlig stolptransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Svensboda 1:175,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre teknikbod och ett torn.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre teknikbodar och ett torn.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (uppställning av containers, skylt och plank).
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljö- och teknikhus).
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (uppställning av tälthall).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av optostation Östhamra 1:15.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Ombyggnad av kök i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från konferensrum/pub till enkelt tillredningskök.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för uppförande av vindkraftverk.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus till enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga, utökning av småbåtshamn.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation och nedläggning av markkabel.
Rivning av byggnad, nya parkeringsplatser, Norrtälje
Mindre skjul som ska rivas och marken snyggas till för att användas som parkering
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering (stålcontainrar & byggbodar) söks t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2018-12-20.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar t.o.m 2020-12-30.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för personal till ambulanshelikopter (söks till och 2022-08-31).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av café till förskola sökt t.o.m 2022-05-01.
Ombyggnad av vindslägenhet i Åkersberga
Avser ombyggnad av vind till bostad med två badrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: