Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nyb av flerbostadshus, butiker, restaurang mm i Norrtälje
Omfattar ca 315 lägenheter i 2,5 plan, 13000 kvm butiker, restauranger och caféer i markplan, parkeringsgarage för ca 500 bilar, ny bussterminal, gågator och större torgyta.

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 150 - 200 hyresrätter.

Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 200st bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
60-tal lgh, kontorslokaler och en restaurang. Garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 3
1 hus med 3 trappuppgångar, 46 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 100st hyresrätter.

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Norrtälje
4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik

Nytt industriområde i Älmsta

Nybyggnad av seniorboende på Rådmansö
3 lgh/hus, bostadsrätter.

Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
3 våningar samt vindsvåning.

Nybyggnad av radhus och lägenheter på Blidö
18 radhus och 6 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 5

Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.

Nybyggnad av bilhall i Åkersberga
Nybyggnad av bilhall och lokaler för handel på yta av ca 15000 kvm. Kan ev etappindelas.

Nybyggnad av sporthotell i Norrtälje
Ett 40-tal rum.

Nybyggnad av radhus i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo

Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 1
Totalt kommer det bli ca 85 bostäder. Omfattning per etapp är ej fastställd.

Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Nybyggnad av 20st radhus.

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Grisslehamn
Nya vatten- och spillvattenledningar ska byggas ut i norra delen av Grisslehamn. Ledningsnätet ska byggas som ett självfallssystem med tre planerade nya pumpstationer. Ungefär 60 st nya förbindelsepunkter ska byggas.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hallstavik
Omfattar om- och tillbyggnad av två befintliga förskolebyggnader i två plan och ett källarplan. Tillbyggnaden utförs i två plan och dockar samman de befintliga byggnaderna i båda planen. Byggnationen ska utformas för förskola med 6 avdelningar eller upp till 120 barn och 30 personal.

Nybyggnad av förskola i Norrtälje

Nybyggnad av förskola i Solbacka, Norrtälje

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser förbättring av den tekniska standarden samt i arbetsmiljön. Parallellt pågår ett arbete med att bygga ut va-nätet i norra delen av Grisslehamn där ett 60-tal hus ska anslutas till det allmänna nätet.

Tillbyggnad av kyrka mm i Hallstavik

Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.

Stam-, köks- & ytskiktsrenoveringar i flerbostadshus, Rimbo

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Älmsta

Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.

Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Utbyggnad av 114 st balkonger till 9 kvm samt målning av trälister vid fönster.

Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.

Nybyggnad av utloppsledning i Norrtälje
Totalentreprenaden omfattar nybyggnad av en ca 800 lång utloppsledning PE 560, varav ca 720 m i vatten, mynnande på ett vattendjup om 22 m. I entreprenaden ingår också utförandet av en utloppsbrunn och en avluftningsbrunn.

Tillbyggnad av industri i Gåsvik

Nybyggnad av vårdbostad i Rimbo

Byte av värmecentraler i skola i Norrtälje
Avser komplett installation av ny värmecentral.

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282.

Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.

Tillgänglighetsanpassning mm i Frötuna kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning, omläggning av kalkstensgolv och borttagning av bänkar.

Hyresgästanpassning av kontor i Norrtälje
Avser hyresgästanpassning för kontor inom befintlig byggnad.

Reparation av båtbrygga vid Simpnäs

Installation av säkerhetssystem till tingsrätten, Norrtälje

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje, Etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st visningshus och 1 st carport.

Upprustning av hissar på Norrtälje sjukhus
Avser ombyggnad av hiss 18:1, 18:2, 18:3 samt 18:4 och omfattar projektering, leverans och installation.

Entréarbeten vid passagerarterminal i Kapellskärs hamn
Avser projektering och utförande avseende byte av entréparti från slagdörr/skjutdörrs-partier till entrékarusellparti och nytt slagdörrparti på sidan av byggnadskroppen samt tillhörande markarbeten.

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skola (utbildningslokaler, kontor och komplementbyggnader).

Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 6
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926881. Uppskattad start. K-märkt.

Installation av domstolstele- och presentationsteknik i tingsrätten, Norrtälje

Tillbyggnad av tvätthall i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av tvätthall för lastbilar och bilar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter).

Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial på flerfamiljshus.

Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (fönster, dörrar) samt ombyggnad del av lokal till kontor och förråd.

Isolering av vindar i flerbostadshus i Norrtälje
Planer för isolering av vindar i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (4 lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger) ca: 50 lägenheter.

Utvändigt underhåll av restaurang i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av restaurang samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn med 2 stycken teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (53 stycken platser).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av basstation med ett torn och tre teknikbodar.

Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av carport.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad samt nybyggnad av carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage och schaktning för trädfyllning och anmälan om installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.

Nybyggnad av friggebod i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av grillkåta/grillstuga samt installation av eldstad.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.

Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av carport i Norrtälje kommun
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm Kaggeboda 6:2, Aspnäs 1:17.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lusthus.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter gammal stolpstation i området).

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: