Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Uppdraget Mätingenjör/byggledare består av att förse projekt Henriksdal med Mätingenjör/byggledare Mät. Uppdraget utgör en av projektets stödfunktioner och avser att ansvara för mätdata inom projektet. Ett annat ansvar är inmätning, uppmätning och eventuell kontroll av entreprenörernas mängder. Uppdraget startar omgående efter kontrakt bedömd omfattning är heltidstjänst och uppdraget pågår till projektets slutfas vilken idag bedöms till runt 2022. Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB

Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser.

Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av totalt ca 180 bostäder på området, 140 på denna adressen. Ytterligare 40 på projekt 907400.

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage på Kvarnholmen, Nacka
Parkeringshuset, 3 plan, byggs i sutterängvåning,ca 400 st platser. Husen blir 5-8 våningar + sutteräng.

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad till F-9 skola på Kvarnholmen

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Nacka

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad och rivning av F-6 samt sporthall i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av F-6 skola och idrottsområde i Sydöstra Boo
F-6 skola för 400-500 elever. Beroende av projekt för utbyggnad VA/gata 298374.

Nybyggnad av handelshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 3 m.fl
54 st vårdbostäder och 136 st seniorbostäder. Brinova Omsorg AB, Nacka Kommun samt tilltänkt hyresgäst Silver Life ska tillsammans utveckla fastigheten.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Tillbyggnad av fastighet i Nacka

Ombyggnad av verkstad i Sickla, Nacka

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Nybyggnad av trafikplats vid Kvarnholmen i Nacka

Ombyggnad till hotell och ev kontor i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av förskola i norra Skuru

Ombyggnad till mindre köpcentra i centrala Kvarnholmen

Påbyggnad av lägenheter samt garage i Finntorp, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av förskola i Älta
8 st avdelningar.

Nybyggnad av vårdboende i Nacka

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 2
Ca 40 lägenheter.

Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.

Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på en ca 10 km lång sträcka mellan Tyresövägen och Värmdövägen.

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka

Byte av stammar på sjukhus i Nacka

Nybyggnad av förskola i Nacka
10 avdelningar.

Nybyggnad av idrottshall och fotbollsplan i Kvarnholmen
Fotbollsplanen ligger på taket av idrottshallen.

Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.

Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.

Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 1
Projektet avser utbyggnad söder om väg 222 för VA/gata inför ny F-6 skola. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats. Söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen. Sanering sker på separat projekt: 1428337

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.

Nybyggnad av tillfällig ersättningsbassäng i Nacka
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.

Om eller nybyggnad av simhall i Nacka

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden
Programarbete pågår. Oklar byggstart och omfattning. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av förskola på Sickalön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Nybyggnad av tvättstuga, ombyggad av förråd till nya lägenheter mm i Nacka

Exploatering för bostäder m.m. i Älta, etapp 1
Planeras för 230 boenden.

Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola.

Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.

Utbyggnad av strandpromenad vid Svindersvik
Utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks gård.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av mini-återvinningscentral i Nacka

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av restaurang i centrala Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av industrihall, kontor och förråd i Älta

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Till- och ombyggnad av förskola på Kvarnholmen, etapp 2

Hyresgästanpassning för vårdverksamhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av restaurang till vårdverksamhet.

Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 2-3
Etapp 2 och 3 avser Norr om Värmdöleden, Dalkarsängen. Arbetena innefattar VA/gata utbyggnad för ny F-6 skola och nytt idrottsområde. Sanering och iordningställande av det gamla tippområdet. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats.

Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delomr 2
Projektet benäms: Mjölkudden-Gustavsviks gård-Bergholmen, tillhörande delområde 2. Totalt bedöms ca 90 bostäder kunna komma till i framtiden, varav ca 50 bostäder inom området Drabantvägen-Riddarstigen.

Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras ca 180 nya bostäder, varav ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen.

Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.

Byte av bro längs Saltsjöbanan

Nya strandpromenad i Fisksätra, etapp 1

Nya trafiklösningar i Fisksätra, etapp 1

Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.

Ombyggnad av skola i Kvarnholmen
Anpassning och tillgänglighet.

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Nya bostäder samt Om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka

Nybyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.

Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.

Restaurering av våtmark i Nacka

Ombyggnad av idrottshall i Nacka
Bygglov för tillbyggnad samt ändrad anv av industrilokaler till motionslokal.

Tillbyggnad av förskola i Mensättra, Boo
Utbyggnad av 2 avdelningar.

Nybyggnad av VA-ledningar i Nacka
Entreprenaden omfattar förläggning av en ny tryckavloppsledning (TS355 PE) och ny nödutloppsledning (B400 PE) från befintliga avloppspumpstationen, genom sjön, till södra delen av Bastusjön.

Tillbyggnad av kontor i Nacka
Entresolplan

Ombyggnad av väg i Boo

Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.

Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.

Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.

Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: