Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Överdäckning med bostäder, park, bussterminal och tunnelbanestation mm i Nacka
År 2025 ska Nacka få tunnelbana och stationen Nacka C ska ligga intill Värmdöleden. I anslutning ska en bussterminal enligt det nya förslaget byggas under jord, vägg i vägg med den överdeckade leden där biltrafiken ska gå. Om inga hinder uppstår kan bygget påbörjas år 2019 för att stå klart till 2025. Notan uppskattas landa på runt 2,3 miljarder.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett joint venture mellan fastighetsägaren LIBU Invest och SSM är bildat.
Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.
Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Fri upplåtelseform, ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Nacka
Området är en del av centrala Nacka. Det ligger norr om Värmdövägen, nära Järla station, där också en tunnelbanestation kommer att ligga. Cirka 100 lägenheter och ett fåtal radhus/parhus
Nybyggnad av bostäder & verksamhetslokaler i Boo, Nacka, etapp 1
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas 300 lägenheter totalt.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 18 hyresbostäder.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjöbaden, Nacka
Projektet ligger vid Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden, med möjlighet till cirka 20 hyresbostäder.
Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid korsningen Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 10 mindre hyresbostäder.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Nybyggnad av temporär simhall i Saltsjöbaden
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Om- och tillbyggnad av Kvarnholmens trafikplats
Komplettering med nya östliga ramper.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.
Nybyggnad av stugby i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 5 st fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser ombyggnad av förskola till bostäder, 7 lgh.
Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Utbyggnad av allmänna anläggningar i Nacka
Avser allmänna anläggningar i form av parker, gatunät, VA-ledningar mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.
Ny konstgräsplan i Nacka
Man har planer på att anlägga en helt ny elvamannaplan med konstgräs i Porsmossen, där före detta Porsmosseverket var placerat.
Ny konstgräsplan i Fisksätra
Ny konstgräsplan på befintlig grusplan 60x35 m.
Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan.
Bodar för evakuering av förskola i Henriksdal, Nacka
Upphandlingen avser ersättningslokaler till Henriksdals förskola i Stockholm. Förskolan behöver ersättningslokaler under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintliga skolan. Denna totalentreprenad omfattar etablering, uthyrning och avetablering av en nyckelfärdig förskolepaviljong för 90-95 barn uppdelade på 5 avdelningar samt tillhörande personalutrymmen.
Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan för ändrad planlösning i affärslokaler.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 enbostadshus; aquavilla Sicklaön 13:105,13:107,13:109,13:112,13:113,13:114,13:115,13:116,13:117,13:118,13:119,13:120,13:132.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 st enbostadshus aquavilla, Sicklaön 13:105, 13:107, 13:109, 13:112- 13:120, 13:132.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 3 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus; 3 hus 69 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv. änd. av flerbostadshus, omputsning, inglasningar, fönsterbyte.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler/byggvaruhus fredells, tillb parkering.
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av fasad; tillkommande fönster, nytt entréparti.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ändring ventilation.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3 st lägenheter.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av affärs/kontorslokaler.
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av kontorslokaler tapetfabriken.
Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för ändrad användning av skyddsrum till förråd.
Nybyggnad av brygga i Nacka
Bygglov och marklov för nybyggnad av brygga.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av lyftkaj, Bygglov för nybyggnad av mur Skogsö 12:1.
Utvändigt underhåll av ställverk i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av kylhus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till kylrum.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till lägenhet (1 lgh).
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå och bygglov för stödmur.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av spaljé.
Nybyggnad av transformatorstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av cykelparkering med tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: