Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bro över Skurusundet
Projektet avser en ny motorvägsbro över Skurusundet.
Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Fri upplåtelseform, ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Området är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset. 5-7 våningar.
Nybyggnad och rivning av simhall i Nacka
Upphandlingen omfattar: Upplåtelse av tomträtt, rivning av befintlig simhall och sanering av mark, anläggande av simhall, som ska ägas, förvaltas och underhållas av leverantör, funktioner i simhallen, tjänster som ska tillhandahållas, tillgång till tid i simhallen för olika grupper.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.
Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.
Tillbyggnad av fastighet i Nacka
Påbyggnad av ett plan samt tillb av 3 plan + garageplan.
Nybyggnad av förskola i Älta
8 st avdelningar.
Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.
Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda
Byte av spår, växlar och kontaktledningar, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av perronger, utbyggnad av verkstadshall mm.
Nybyggnad av idrottshall och fotbollsplan i Kvarnholmen
Fotbollsplanen ligger på taket av idrottshallen.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Nybyggnad av tillfällig ersättningsbassäng i Nacka
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.
Nybyggnad av radhus och restaurang i Tollare, Nacka
Nybyggnad av 3 st radhus och 1 restaurang.
Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras ca 180 nya bostäder, varav ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.
Nybyggnad av stugby i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 5 st fritidshus.
Ombyggnad av skola i Kvarnholmen
Anpassning och tillgänglighet.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.
Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Tillbyggnad av förskola i Mensättra, Boo
Utbyggnad av 2 avdelningar.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.
Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.
Bodar för evakuering av förskola i Henriksdal, Nacka
Upphandlingen avser ersättningslokaler till Henriksdals förskola i Stockholm. Förskolan behöver ersättningslokaler under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintliga skolan. Denna totalentreprenad omfattar etablering, uthyrning och avetablering av en nyckelfärdig förskolepaviljong för 90-95 barn uppdelade på 5 avdelningar samt tillhörande personalutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till fyra lägenheter.
Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasningar hus 1-5.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Nybyggnad av växthus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv ändring flerbostadshus; balkonginglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv. änd. av flerbostadshus, omputsning, inglasningar, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av byggnad/anordning samt invändigt av lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av fasad; tillkommande fönster, nytt entréparti.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av bostad till bostad/kontor/handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder, 7 lgh.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 enbostadshus; aquavilla Sicklaön 13:105,13:107,13:109,13:112,13:113,13:114,13:115,13:116,13:117,13:118,13:119,13:120,13:132.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 st enbostadshus aquavilla, Sicklaön 13:105, 13:107, 13:109, 13:112- 13:120, 13:132.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 67 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus; 3 hus 69 lgh.
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av soprum i Nacka
Bygglov för nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av spaljé.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: