Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB

Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Nybyggnad av bostäder, garage mm i Nybackaområdet, Orminge centrum
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering. Parkeringshus med ca 700 st platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare, Nacka, etapp 2
4 våningar parkeringshus.

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av bostäder i Boo, Nacka, etapp 2
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kvarnholmen, Nacka
Brf under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av hyresrätter och lokaler i Nacka

Nybyggnad av bostäder & verksamhetslokaler i Boo, Nacka, etapp 1
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Boo, Nacka, etapp 3
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Ombyggnad till mindre köpcentra i centrala Kvarnholmen

Nybyggnad av enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas 300 lägenheter totalt.

Nybyggnad av förskola i Älta
8 st avdelningar.

Nybyggnad av vårdboende i Nacka

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda
Byte av spår, växlar och kontaktledningar, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av perronger, utbyggnad av verkstadshall mm.

Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.

Exploatering för bostäder m.m. i Älta, etapp 1
Planeras för 230 boenden.

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.

Nybyggnad och rivning av simhall i Nacka

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden
Programarbete pågår. Oklar byggstart och omfattning. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Nybyggnad av tvättstuga, ombyggad av förråd till nya lägenheter mm i Nacka

Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.

Nybyggnad av tillfällig ersättningsbassäng i Nacka
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.

Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.

Utbyggnad av strandpromenad vid Svindersvik
Utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks gård.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av restaurang i centrala Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av industrihall, kontor och förråd i Älta

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av ridhus i Saltsjö-Boo

Hyresgästanpassning för vårdverksamhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av restaurang till vårdverksamhet.

Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.

Om- och tillbyggnad av Kvarnholmens trafikplats
Komplettering med nya östliga ramper.

Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.

Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).

Byte av bro längs Saltsjöbanan

Nya trafiklösningar i Fisksätra, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Tollare, Nacka

Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.

Ombyggnad av skola i Kvarnholmen
Anpassning och tillgänglighet.

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Nybyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.

Ombyggnad av väg i Boo

Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.

Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.

Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasningar hus 1-5.

Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till fyra lägenheter.

Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 14 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Kummelnäs 1:284,1:285,1:286,1:287.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.

Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus 3 st, 1 restaurang.

Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av nacka forum.

Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av byggnad/anordning samt invändigt av lokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning.

Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av bostad till bostad/kontor/handel.

Ombyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning del av kontorslokaler till handel.

Nybyggnad av växthus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av växthus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv ändring flerbostadshus; balkonginglasning.

Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av affärslokaler - inglasning av veranda.

Tillbyggnad av plank i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av plank.

Tillbyggnad av plank i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av plank/mur.

Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utv ändring av affärslokaler, byte fr skjutdörr till snörrdörr.

Nybyggnad av anslutningsväg i Nacka
Bygglov för parkeringsplats och infart till flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser för enbostadshus och tvåbostadshus Tollare 1:483, 1:479, 1:482, 1:481, 1:480.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för skärmtak till cykelparkering.

Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av förråd; kylcontainer.

Tillbyggnad av garage i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av garage, förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: