Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Mycket tidiga planer, detaljplanearbetet har ej påbörjats. Ca 300 lgh planeras. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Rudboda, Lidingö
Avser ca 150 nya hyreslägenheter på tre områden runt Rudboda torg.
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, ny restaurang, invändig rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
5 flerbostadshus i 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser. Ca 80 lgh totalt.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Nybyggnad av geoanläggning på Lidingö
Upphandlingen omfattar projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen VVS-anläggning samt leverans av färdig värme, kyla och tappvarmvatten från denna anläggning. Leveransen ska produceras med av energimyndigheten definierat 100% förnyelsebar energi.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Nybyggnad av båthall, spolplatta, lager och parkeringsplats på Bo
Spolplatta för tvätt av båtar, utökad vinterförvaring av båtar, parkeringsplats, nya utställningsytor vid butik samt ca 30 båtbryggplatser planeras.
Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt skapa byggrätt för nybyggnation med två lägenheter.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Nybyggnad av pendlarparkering på Lidingö
Nybyggnad av pendlarparkeringsplatser.
Nybyggnad av gc-väg längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan infarten till Långängens gård-Björkuddsvägen.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus. Tilläggsisolering och byte av färg på fasad.
Upprustning mm i park, Lidingö
2 st utegym ska anläggas, ny lekutrustning.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Projektet kommer att utföras i 2 etapper, etapp 1 utförs under perioden oktober 2017- mars 2018, etapp 2 utförs mellan oktober 2018- februari 2019.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.
Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.
Fönsterbyte på skola på Lidingö
Avser renovering och byte av fönster på Gångsätraskolan samt Bodals skolan på Lidingö. Projektet kommer att utföras i 2st etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Aga 1 anmälan invändig rivning hus 221-232.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 anmälan ändring ventilation.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Matrosen 1 ansökan komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Äpplet 1-5 ansökan inglasning av balkonger.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Skolnäset 2 ansökan tidbegränsat lov för paviljonger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Brandsprutan 4 ansökan fasadändring ny industriport.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Fregatten 4 anmälan byte av ventilationssystem Fregatten 4,5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: