Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Mycket tidiga planer, detaljplanearbetet har ej påbörjats. Ca 300 lgh planeras. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 3
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, ny restaurang, invändig rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
5 flerbostadshus i 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser. Ca 80 lgh totalt.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Förnyelse av ställverk i Torsvik, Lidingö
Uppdraget avser byggnation av ny Fördelningsstation i Torsvik samt rasering av befintligt station. Nya fördelningsstation är av typen 22/10 kV 2x25 MVA.
Ombyggnad av äldreboende i Lidingö
Ombyggnad av gamla AGA-fabrikens lokaler till äldreboende.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Nybyggnad av geoanläggning på Lidingö
Upphandlingen omfattar projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen VVS-anläggning samt leverans av färdig värme, kyla och tappvarmvatten från denna anläggning. Leveransen ska produceras med av energimyndigheten definierat 100% förnyelsebar energi.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Nybyggnad av gc-väg längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan infarten till Långängens gård-Björkuddsvägen.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus. Tilläggsisolering och byte av färg på fasad.
Ombyggnad till bostäder i Gångsätra, Lidingö
För att bygga om lokalen till bostäder behövs ett tidsbegränsat bygglov om fem år, som sedan kan förlängas med ytterligare tio år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Byte av fasadputs samt byte av fönster på ca 30 fastigheter.
Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Fönsterbyte på skola på Lidingö
Avser renovering och byte av fönster på Gångsätraskolan samt Bodals skolan på Lidingö. Projektet kommer att utföras i 2st etapper.
Nya värmepumpar vid fritidsgård samt förskola på Lidingö
Omfattar projektering och byte av befintlig elpanna till en ny bergvärmeanläggning på Sticklinge gård samt Källängens förskola, båda belägna på Lidingö.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Ny vattenavledning på Lidingö
Ur investeringsplan 2015-2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Aga 1 anmälan invändig rivning hus 221-232.
Tillbyggnad av affärshus i Lidingö
Gångsätra gård 1 tillbyggnad lokal (willys).
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Höken 1 ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av förråd i Lidingö
Ekan 1 rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bokstubben 5 ansökan fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av förråd i Lidingö
Valhall östra 17 ansökan fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Solventilen 2 ansökan inglasning balkonger.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Lidingö 5:186 (andersbergsv) nybyggnad telekomtorn, teknikbod.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Lidingö 8:148 cykeltak bodals infartsparkering.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: