Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Marken ägs både av kommunen och privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 2
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av bostäder på Kallhäll, Etapp 2
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Planer finns för ca 120 lgh i 4-6 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och vattenledning i Barkarby
Detta projekt avser en del av Barkarbystaden 3 och en del av Bararbystaden 4 och upphandlingen består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: -HD1 – Strukturella och övergripande åtgärder inom hela projektområdet för Barkarbystaden avseende kommunal infrastruktur. Anläggande av vissa huvudledningar genom området samt förberedande arbeten inför kommande etapper, såsom byggvägar, dagvattenanläggningar, flytt av Norrvattenledning, sopsugsåtgärder etc. -HD2 – Del av etapp Barkarbystaden 3. -HD3 – Del av etapp Barkarbystaden 4. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya Barkarbystaden. Entreprenörens uppdrag är att planera, projektera och bygga den kommunala infrastrukturen över de 3 huvuddelarna, både vad avser övergripande och strukturella ställningstaganden samt genomföra till färdig anläggning i de respektive etapperna.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Tillbyggnad av klimatsmart krematorium på Görväln i Järfälla
Planer för om- till- eller nybyggnad av ett klimatsmart krematorium med fossilfri kremeringsugn.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Om- och nybyggnad av gator i Järfälla
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av skola med ny matsal, ventilationen på hela skolan ska ses om, relining av spill- och dagvatten ledningar samt dränering av skyddsrum. Projektet kan även att kunna komma omfatta byta av belysning.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad för Blomsterlandet.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Järfälla
Byte av va-stammar i flerbostadshus (hammarvägen 28-38, margaretavägen 7-17).
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Ombyggnad av Kallhälls centrum i Järfälla
Avser utförande av finplanering. Moment som bl.a. ska utföras är gårdsupprustning, plattsättning, markjusteringar och plantering.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö
Avser uppförande av två byggnader. BY01 utgör ca 315 kvm (ny tillbyggnad/tillagningsköksbyggnad inkl. länkbyggnader och lastkaj). BY02 utgör ca 38 kvm (nytt förråd/miljöhus). Byggnaderna ska utföras som modulbyggnader.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering och isolering av delar av fasad vid hiss-schakt. Fasaden har plåtbeklädnad.
Nybyggnad av gc-väg i Järfälla
Separat gc-väg längs Mälarvägens norra sida, sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus samt komplementbyggnader (rivning av äldre byggander).
Anläggande av torgyta mm i Järfälla
Avser färdigställande av markarbeten och anläggande av torgyta vid Järfälla nya badanläggning. Badhuset: 1079601
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Rivning av flerbostadshus i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation (id: 1319036).
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.
Byte av elsystem samt bullerdämpande åtgärder vid Källtorpsskolan, Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till vårdmottagning.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2018 på Teknikstugan (0,6 mkr), Allmogestugan (0,6 mkr) och Aspnässkolan (0,6 mkr).
Installation av trapphiss i gruppboende i Järfälla
Installation av trapphiss i gruppboende.
Sanering av fd brandövningsplats i Järfälla
Avser sanering av fd brandövningsplats i anslutning till Barkarby flygplats. Detta innebär schaktarbeten, harpning, borttransport av förorenade massor, samt återfyllnad inom aktuellt område.
Invändigt underhåll av äldreboende i Järfälla
Avser trapphiss till Fanjunkargränd.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Byte av va-stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Järfälla
Installation av varuhiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (förlängning av takfot).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (nya fönster).
Rivning av panncentral i Järfälla
Rivning av industribyggnad (panncentral).
Nybyggnad av regionnät i Järfälla
Strandskyddsdispens för markarbeten vid förläggning av optokabel.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Järfälla
Tillbyggnad av klubbhus (tak över altan).
Rivning av paviljong i Järfälla
Rivning av paviljong.
Rivning av kanslihus i Järfälla
Rivning av fritidsanläggning (kanslibyggnad).
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av vandrarhem i Järfälla
Ombyggnad till vandrarhem/asylboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: