Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Huddinge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 173 st.

Nybyggnad av väg Tvärförbindelse Södertörn/väg 259
Tvärförbindelse Södertörn är en ny cirka 21 km lång vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum.

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm
Projektet avser en Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för merparten av inklädnads- och betongarbeten. Entreprenadens huvudsakliga omfattning avser bergschakt, markarbeten och inklädnad av en trefilig motorvägstunnel. Entreprenaden avser även ca 4300 ramptunnlar och ett flertal schakt samt utrymmen för installationer och eldriftutrymmen.

Till- och ombyggnad av polisstation på Flemingsberg
Förslag på omfattning är mellan 33 000--45 000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Ny- och ombyggnad av utbildningslokal i Huddinge
Två huskroppar som kommer att vara sammankopplade under mark. Utbildningslokaler åt polisen.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Planerat projekt ur kommunens projektplan. En uppskattad tidsplan är att eventuellt sker en markanvisning i början av 2015. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Förskola med 5 avdelningar.

Utveckling av Segeltorps centrum
Kommunens översiktsplan 2030. Man har intervjuat 9 st fastighetsägare i Segeltorps centrum och utredning av förslagen kommer att göras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge

Nybyggnad av bostäder i Flemingsberg

Nybyggnad av skola och förskola i Högmora, Huddinge

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 1o2B

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark.

Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark.

Förnyelse av AC-station i Ekudden
Förnyelsen av befintlig station.

Nybyggnad av grundskola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 2

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 3

Nybyggnad av radhus i Huddinge
Bostadsrätter.

Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge
Totalrenovering av Flemingsbergs station.

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Mycket bergsprängning.

Nybyggnad av järnvägsspår mm, Bana/Väg Flemingsberg
Ny plattform, nytt plattformstak samt ett nytt järnvägsspår inklusive BEST-arbeten för ca 750 meter järnvägsspår. Breddning av plattform, fyra nya växlar och ombyggnad av befintliga kontaktlednings- och signalställverk.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
1600 meter lokalgata med gång- och cykelväg.

Ombyggnad av hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Ombyggnad av Interim-IVA, Förlossning, PrePost samt personalutrymme. Total bruttoarea ca 6000 kvm.

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 28 st radhus.

Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.

Nybyggnad av fastighet i Segeltorp, Huddinge
Miljöbyggnad silver.

Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1035362.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av idrottshall och omklädningsrum på Glömsta

Nybyggnad av moské och samlingslokal i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av samlings- och föreningslokal.

Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
För att möta upp mot nuvarande och framtida kapacitets- och prestandakrav behöver verket byggas ut. Projektet påbörjades december 2014 och förväntas vara avslutat april 2018. Planerad byggstart är uppskattad till juni 2017.

Ombyggnad av gata i Huddinge, etapp 1
Kommunalvägen norr om Klockarbacken och mot Kvarnbergsplan.

Ombyggnad av hostel i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till hotell/vandrarhem.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Förskolan kommer att ersätta den befintliga förskolan Solängen men tillför också cirka 30 platser centralt i Huddinge. Inflyttning beräknas ske i december 2017 och förskolan uppfyller kraven för passiv hus.

Ny gång- och cykelväg längs väg 259 i Huddinge

Exploatering inför nya bostäder i Vårby gård

Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård

Nybyggnad av ev industrihus och kontor i Trångsund

Nybyggnad av kedjehus i Vårby gård
Götenehus har fått optionsmark för 13 st kedjehus. Oklart när förfrågan till generalentreprenörer skickas ut. Uppskattad start och kostnad.

Exploateringsarbete för shoppingcenter samt möbelvaruhus i Huddinge
Detaljplanen för utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 påverkar de befintliga vatten- och dagvattenledningarna och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenledningarna tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. Utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 kräver flytt och omläggning av va-ledningar på en sträcka av ca 300 meter. Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun

Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.

Nybyggnad av kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av lättare industri/kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad start. Kostnad/omfattning okänd.

Exploateringsområde för ny hantverksby i Skogås

Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verksamhet från vård till bostäder.

Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg
Projektet omfattar 8 huskroppar inrymmande 300 lägenheter och 25 st portar.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Ombyggnation för anestesimottagning och jourläkarrum på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B62 i hus B2 plan 6 på Huddinge sjukhus för Anestesimottagning (generell mottagningsavdelning) och Jourläkarrum.

Breddning och nybyggnad av gc-väg i Huddinge
Befintlig GC-väg utmed Åvägen ska delvis breddas och delvis byggas helt ny på kortare sträcka. Det ska bli ett regionalcykelstråk med 4,5m bredd och målad linje som separerar gående och cyklister. Två korsningspunkter (Åvägen / Källbrinksvägen samt Åvägen/ Anders Klockares väg) kommer att byggas om.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.

Utbyggnad av brandlarm på Huddinge sjukhus

Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
Projektledning för förprojektering och detaljprojektering av nya rulltrappor, hiss och utvändig trappa i och vid Rulltrappshuset i Flemingsberg. Projektledningen inkluderar även framtagande av kalkyl i två steg samt avstämningar mot beställare om tidplan och budget.

Ombyggnad av häktet i Huddinge

Ramavtal avseende tak-, plåt- och snöarbeten för Huge fastigheter, Huddinge
Ramavtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med upp till två år, d.v.s. 2 +1+1 år. Ramavtalstiden kan maximalt gälla i fyra år.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.

Ombyggnad av styr- & klimatanläggning på Huddinge sjukhus, etapp 2
Denna entreprenad är uppdelade etappvis och omfattar utbyte av det datoriserade styr- och övervakningssystemet inom hus F2 för anslutning till befintligt överordnat system typ CITECT.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Projektet avser lättrivning av två våningsplan, plan 5 och 6, i byggnad B2 enligt följande: Rivning av B52 och B54 (plan5) med en total bruttoarea på ca 1700 m² samt rivning av B62 (plan 6) med en total bruttoarea på ca 800 m². Entreprenaden omfattar rivning i huvuddel 1 (plan 6): Rivning av befintliga vårdavdelningar B62. Ytorna är förberedda för rivning, d.v.s. vatten, el och gas kommer att vara urkopplade. Provisoriskt byggbrandlarm kommer att vara inkopplat.

Ombyggnad av luftbehandlingsaggregat vid gymnasium i Huddinge
Objektet avser utbyte av värmeväxlare och fläktar för Sjödalsgymnasiet. Installationerna är gjorda under tidigt 90-tal. Ombyggnaden omfattar fem stycken ventilationsaggregat på plan 6. Samtliga verksamheter på plan 1-4 berörs av ombyggnadsarbetet.

Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.

Ombyggnation för teknisk tryckluft på Huddinge sjukhus
Installation av kompressorer med tillhörande rör, bygg, el, styr och ventilation arbeten.

Byte av ventilationsspjäll mm vid gymnasium i Huddinge
Ombyggnaden omfattar entreplan (plan 1) till plan 4 samt fläktrum på tak plan 6. Plan 5 omfattas inte av ombyggnaden.

Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av matsal och textilsal i Huddinge, etapp 3

Byte av brandlarmssystem vid gymnasium i Huddinge
Objektet avser utbyte av brand- och utrymningslarm inom hela byggnaden.

Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 1.

Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 2.

Omisolering och betongreparationer av vägviadukt i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 3.

Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 4.

Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 5.

Utvändigt underhåll av hotell i Huddinge
Fasadändring av hotellbyggnad.

Upprustning av park i Trångsund, Huddinge
Den nya parken kommer att ha: En gärdesgård som kan hjälpa till att stäva buskörning på ängen. En ny badbrygga i form av ett trädäck som utgår från stranden. Kommunen undersöker om det även är möjligt att anlägga ett hundbad. Två olika lekmiljöer i parken för barn i olika åldrar. Ett utegym med redskap i två viktklasser. Ett entréområde vid parkeringen som leder ned till badet och resten av parken. Vid entrén anläggs troligtvis en beachvolleybollplan. En liten cykelparkering vid Sjöängsvägen. Kanske införs hastighetsdämpande åtgärder på Sjöängsvägen. En bilparkering som tidsregleras så att den inte används som långtidsparkering. Olika sittmöjligheter med allt från ordentliga soffor med rygg- och armstöd till flyttbara bänkbord på sommaren. Belysning som skapar en stämningsfull och vacker park. Grillplats en bit in i parken.

Ombyggnad av affärshus i Huddinge kommun
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus med bruttoarea om 1016 kvm och rivning av bruttoarea om 366 kvm samt fasadändring.

Ombyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av bostads- och kontorshus till hotell.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till genomgångsbostäder.

Ombyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av kontors- och affärshus. befintlig restaurangverksamhets utökas genom att angränsande affärslokal tas i anspråk.

Ombyggnad av fritidshem i Huddinge
Bygglov för ändrad användning till fritidsverksamhet.

Nybyggnad av betongindustri i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av betongfabrik och mur.

Rivning av automatstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av automatstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av lokaler.

Ombyggnad av va-ledning i Huddinge
Anmälan om installation av va.

Ombyggnad av va-ledning i Huddinge
Anmälan om ändring av vatten och avlopp.

Ombyggnad av gymnasieskola i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av gymnasieskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: