Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Huddinge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 177 st.

Nybyggnad av väg Tvärförbindelse Södertörn/väg 259
Tvärförbindelse Södertörn är en ny cirka 21 km lång vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum.

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm
Projektet avser en Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för merparten av inklädnads- och betongarbeten. Entreprenadens huvudsakliga omfattning avser bergschakt, markarbeten och inklädnad av en trefilig motorvägstunnel. Entreprenaden avser även ca 4300 ramptunnlar och ett flertal schakt samt utrymmen för installationer och eldriftutrymmen.

Nybyggnad av hotell,spa,konferenscentrum mm Segeltorp
De avser ett hotell med 400 rum, äventyrsbad, spa- och wellnessavdelningar, fritidsaktiviteter, motionsmöjligheter, konferenslokaler, ett omfattande restaurangutbud och en shoppinggalleria. Planerna gäller bebyggelse av 45 000 kvadratmeter.

Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Flemingsberg,et 3
Hyresrätter och bostadsrätter.

Till- och ombyggnad av polisstation på Flemingsberg

Nybyggnad av betongtunnlar mm Skärholmen FSE215
Projektet omfattar ned- och uppfarter till förbifart Stockholm norrifrån, breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sida om E20) och 2x20 meter bergtunnel, markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är ca 2 km.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Planerat projekt ur kommunens projektplan. En uppskattad tidsplan är att eventuellt sker en markanvisning i början av 2015. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Förskola med 5 avdelningar.

Utveckling av Segeltorps centrum
Kommunens översiktsplan 2030. Man har intervjuat 9 st fastighetsägare i Segeltorps centrum och utredning av förslagen kommer att göras.

Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skogås

Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge

Nybyggnad av bostäder i Flemingsberg

Nybyggnad av skola och förskola i Högmora, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 1o2B

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Ca 60 lgh.

Nybyggnad av grundskola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 2

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 3

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge
Totalrenovering av Flemingsbergs station.

Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.

Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Entreprenaden indelas i två huvuddelar: Huvuddel 1: Skeppet 3, 54 lgh, Botkyrkavägen 9 Huvuddel 2: Skeppet 1, 54 lgh, Botkyrkavägen 11

Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Mycket bergsprängning.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.

Ombyggnad av hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Ombyggnad av Interim-IVA, Förlossning, PrePost samt personalutrymme. Total bruttoarea ca 6000 kvm.

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 28 st radhus.

Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.

Nybyggnad av fastighet i Segeltorp, Huddinge
Miljöbyggnad silver.

Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1035362.

Ombyggnad av gata i Huddinge, etapp 1
Kommunalvägen norr om Klockarbacken och mot Kvarnbergsplan.

Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.

Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.

Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 4 mfl
Planerat projekt efter etapp 3. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.

Ombyggnad av hostel i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till hotell/vandrarhem.

Nybyggnad av moské och samlingslokal i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av samlings- och föreningslokal.

Tillbyggnad av bygghall i Huddinge
Tillbyggnad av gymnasieskola med ny bygghall (J-hallen) samt ombyggnad av hus G med ny planlösning.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Förskolan kommer att ersätta den befintliga förskolan Solängen men tillför också cirka 30 platser centralt i Huddinge. Inflyttning beräknas ske i december 2017 och förskolan uppfyller kraven för passiv hus.

Nybyggnad av ev industrihus och kontor i Trångsund

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen, som är planerad för säljstart under vår/ sommaren 2017, kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.

Exploateringsarbete för shoppingcenter samt möbelvaruhus i Huddinge
Detaljplanen för utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 påverkar de befintliga vatten- och dagvattenledningarna och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenledningarna tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. Utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 kräver flytt och omläggning av va-ledningar på en sträcka av ca 300 meter. Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun

Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge

Exploateringsområde för ny hantverksby i Skogås

Nybyggnad av kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av lättare industri/kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av kontor i Fullersta
Beställare = markägare. Planläggning ej påbörjad. Uppskattad start. Kostnad/omfattning okänd.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med byggnadsarea om 1032 m².

Nybyggnad av parhus, villor och förråd i Segeltorp
Fyra bostäder i parhus samt två minivillor.

Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verksamhet från vård till bostäder.

Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg
Projektet omfattar 8 huskroppar inrymmande 300 lägenheter och 25 st portar.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.

Ombyggnation för anestesimottagning och jourläkarrum på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B62 i hus B2 plan 6 på Huddinge sjukhus för Anestesimottagning (generell mottagningsavdelning) och Jourläkarrum.

Breddning och nybyggnad av gc-väg i Huddinge
Befintlig GC-väg utmed Åvägen ska delvis breddas och delvis byggas helt ny på kortare sträcka. Det ska bli ett regionalcykelstråk med 4,5m bredd och målad linje som separerar gående och cyklister. Två korsningspunkter (Åvägen / Källbrinksvägen samt Åvägen/ Anders Klockares väg) kommer att byggas om.

Fönsterbyte på hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus
Avser fönsterbyte på Huddinge sjukhus, i allmänna utrymmen, vårdavdelningar och mottagningar.

Utbyggnad av brandlarm på Huddinge sjukhus

Invändigt underhåll av affärshus i Huddinge

Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
Projektledning för förprojektering och detaljprojektering av nya rulltrappor, hiss och utvändig trappa i och vid Rulltrappshuset i Flemingsberg. Projektledningen inkluderar även framtagande av kalkyl i två steg samt avstämningar mot beställare om tidplan och budget.

Ramavtal avseende tak-, plåt- och snöarbeten för Huge fastigheter, Huddinge
Ramavtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med upp till två år, d.v.s. 2 +1+1 år. Ramavtalstiden kan maximalt gälla i fyra år.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.

Ombyggnad av styr- & klimatanläggning på Huddinge sjukhus, etapp 2
Denna entreprenad är uppdelade etappvis och omfattar utbyte av det datoriserade styr- och övervakningssystemet inom hus F2 för anslutning till befintligt överordnat system typ CITECT.

Uppdatering och installation av sprinkler på Huddinge sjukhus

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Ombyggnad av luftbehandlingsaggregat vid gymnasium i Huddinge
Objektet avser utbyte av värmeväxlare och fläktar för Sjödalsgymnasiet. Installationerna är gjorda under tidigt 90-tal. Ombyggnaden omfattar fem stycken ventilationsaggregat på plan 6. Samtliga verksamheter på plan 1-4 berörs av ombyggnadsarbetet.

Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras

Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Projektet avser lättrivning av två våningsplan, plan 5 och 6, i byggnad B2 enligt följande: Rivning av B52 och B54 (plan5) med en total bruttoarea på ca 1700 m² samt rivning av B62 (plan 6) med en total bruttoarea på ca 800 m². Entreprenaden omfattar rivning huvuddel 2 (plan 5): Rivning av befintliga vårdavdelningar B52/B54. Ytorna är förberedda för rivning, d.v.s. vatten, el och gas kommer att vara urkopplade. Provisoriskt byggbrandlarm kommer att vara inkopplat.

Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Projektet avser lättrivning av två våningsplan, plan 5 och 6, i byggnad B2 enligt följande: Rivning av B52 och B54 (plan5) med en total bruttoarea på ca 1700 m² samt rivning av B62 (plan 6) med en total bruttoarea på ca 800 m². Entreprenaden omfattar rivning i huvuddel 1 (plan 6): Rivning av befintliga vårdavdelningar B62. Ytorna är förberedda för rivning, d.v.s. vatten, el och gas kommer att vara urkopplade. Provisoriskt byggbrandlarm kommer att vara inkopplat.

Ombyggnation för teknisk tryckluft på Huddinge sjukhus
Installation av kompressorer med tillhörande rör, bygg, el, styr och ventilation arbeten.

Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.

Utbyggnad av gc-väg, ombyggnad av väg mm i Huddinge, etapp 2

Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.

Nybyggnad av järnvägsspår mm, Bana/Väg Flemingsberg
Projektet omfattar ett nytt järnvägsspår, BEST(Bana, El, Signal och Tele) och en breddning av plattformen vid Flemingsbergs station.

Byte av ventilationsspjäll mm vid gymnasium i Huddinge
Ombyggnaden omfattar entreplan (plan 1) till plan 4 samt fläktrum på tak plan 6. Plan 5 omfattas inte av ombyggnaden.

Ombyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus/ändrad användning till tvåbostadshus samt marklov, uppförande av mur och installation av eldstad.

Utvändigt underhåll av hotell i Huddinge
Fasadändring av hotellbyggnad.

Byte av brandlarmssystem vid gymnasium i Huddinge
Objektet avser utbyte av brand- och utrymningslarm inom hela byggnaden.

Ombyggnad av matsal och textilsal i Huddinge, etapp 3

Ny entré på skola i Huddinge, etapp 2

Ombyggnad av va-ledning i Huddinge
Anmälan om installation av va.

Ombyggnad av va-ledning i Huddinge
Anmälan om ändring av vatten och avlopp.

Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändring av bärande konstruktion.

Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kontors- och affärshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kontors/affärshus samt uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: