Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm
Projektet avser två cirkulationsplatser, anslutning till tunnelramper, breddning av Ekerövägen samt gång- och cykelpassage under Ekerövägen.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron och Drottningholmsbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Varje hus har en byggnadsarea (BYA) 305-315 m2 och består av 4-5 plan. För att bara behöva ett trapphus i varje hus har husen loftgångar.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö
Ca 40 st radhus och 7 st stadsvillor.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.
Nybyggnad av förskola i Ekerö
Förskola för ca 140 barn.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.
Nybyggnad av vattenverksamhet i Ekerö
Avser ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn.
Nybyggnad av gångtunnel i Ekerö
Anläggning av gångtunnlar under Ekerövägen i anslutning till Slottsrondellen samt Vikingarondellen. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av demensboende i Drottningholm, Ekerö
Sex lägenheter i två byggnader med särskild anpassning planeras på Ekerö.
Ombyggnad av flerbostadshus på Ekerö
Ombyggnad av äldreboendet till 32 st lägenheter.
Ombyggnad av väg, gc-väg, parkering mm på Ekerö
Avser anläggning av lokalgata, nya körfiler till färjeläget, omläggning av Bryggavägen med nya busshållplatser, ny infartsparkering, gång- och cykelväg med belysning samt trädplantering längs Bryggavägen.
Utbyte av ställverk vid avloppsreningsverk på Ekerö
Avser entreprenad för utbyte av ställverk i beställarens avloppsreningsverk Ekebyhov på Ekerö. Entreprenaden innefattar 1) utrivning och omhändertagande av befintligt ställverk och utpekade apparatskåp och centraler och 2) leverans, installation, driftsättning, provning, kontroll och erforderlig slutdokumentation behövlig för förvaltning och drift- och underhåll av nytt ställverk och nya apparatskåp och centraler.
Ombyggnad av äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.
Renovering av fasad och tak på Filippitorpet, Svartsjö
Renovering av tak och fasad på Filippitorpet i Svartsjö.
Tillbyggnad av växthus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (växthus) på fastigheten ölsta 5:6, gustavshills handelsträdgård.
Nybyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för lagerbyggnad på fastigheten ekebyhov 1:394.
Nybyggnad av anstalt i Ekerö
Bygglov för modulbyggnad på fastigheten troxhammar 8:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten malmvik 2:1, sa65178.
Utvändigt underhåll av kiosk i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av affärshus ( kiosk) på fastigheten troxhammar 8:47.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov, mark-och rivningslov för nybyggnad av toalett på fastigheten stockby 12:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering t.o.m. 2018-05-31 på fastigheten ekebyhov 1:41, bryggavägen 131a.
Nya hagmarksstängsel på Kärsön i Lovö naturreservat, Ekerö
Avser ca 3300 m fårstängsel på Kärsön i Lovö naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: