Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Varje hus har en byggnadsarea (BYA) 305-315 m2 och består av 4-5 plan. För att bara behöva ett trapphus i varje hus har husen loftgångar.

Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 2

Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra
16 st kedjehus, 8 st radhus samt 2 st flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.

Nybyggnad av bostäder på Ekerö
På Ekerö utreds just nu om det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt att bebygga en tomt på Tranholmsvägen i Närlunda. Det handlar om den före detta reningsverkstomten.

Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Invändigt & utvändigt underhåll av skola i Stenhamra

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Installation av solceller på flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Köksrenovering i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Stambyte i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Tak- och ventilationsrenovering i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.

Nybyggnad av båthus och kontor på Ekerö

Nybyggnad av fjärrvärmeverk på Ekerö

Nybyggnad av enbostadshus och parhus i Sjöhäll, Stenhamra
Oklart med antal bostäder, 7-10 st.

Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Planer finns att bygga på en våning.

Nybyggnad av kallbadhus på Ekerö

Tillbyggnad av skola i Stenhamra
Entreprenaden avser tillbyggnad hus B i Stenhamraskolan inkl markarbeten, rivning av befintligt fläktrum, utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare för hela byggnaden samt åtgärder på skolgård för att bereda plats för tillbyggnaden och färdigställande av omgivande ytor. Tillbyggnadsytan är ca 400 m2

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö
Entreprenaden avser 3,25 m bred GC-väg inklusive belysning längs Jungfrusundsvägen mellan Ledungsvägen och Bryggavägen.

Ombyggnad av storkök på äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Byte av värmesystem på skola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Pelletsanläggningen på skolan ska bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av va-ledning i Ekerö

Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.

Nytt bostadsområde, Ekerö

Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.

Tillbyggnad av provisoriska paviljonger på Ekerö etapp 2
Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Leverans ska ske i 2 etapper varav denna etapp är en option till etapp 1 på projektnr 618288.

Ombyggnad av fritidsgård i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad till klassrum för år 6 på Skå skola, Ekerö
Planen är att renovera det befintliga huset Auktionshuset på skolgården till klassrum för årskurs 6.

Exploatering för villaområde på Ekerö

Entreprenadarbeten (skalskydd) på Lovö och Norsborgs vattenverk
Arbetena omfattar inre- och vissa yttre entreprenadarbeten såsom smide, lås, installation av galler och / eller polykarbonatskivor på befintliga fönster. Arbeten ska utföras på ett tiotal byggnader på varje verk, totalt cirka 20 byggnader som kräver åtgärd.

Ombyggnad av Ekudden förskola i Ekerö

Ombyggnad av Labensky förskola i Ekerö

Ombyggnad av Ångbåtens förskola i Ekerö

Nybyggnad av gatubelysning vid Sandudden
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gröna Lunds förskola i Träkvista
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Skogsbäckens förskola i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ny paviljong till förskola i Sundby

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten skå-edeby 4:6.

Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.

Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster mark och anläggning, Ekerö kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Nytt ventilationsaggregat på skola i Ekerö
Anmälan om ombyggnad av ventilation på träkvista skola hus c - ekerö-väsby 46:1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (ny färgsättning) av flerbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:543, gustavavägen brf bokskogen.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ekerö
Bygglov startbesked för utvändig ändring (färgsättning) av livsmedelsaffär (lidl) på fastigheten närlunda 41:221, älvnäsvägen 2.

Nybyggnad av tullhus i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stationshus och "klubbhus" på fastigheten ölsta s:5 -5:11.

Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:64, bokvägen 28 Ekebyhov 1:116,1:595,1:596,1:64.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av kontorshus (entré) på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4, henkel.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten träkvista 1:327, tunnlandsvägen 11.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten brygga 1:3.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten träkvista 3:99, sandudden.

Utvändigt underhåll av förråd i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av komplementhus (förråd) på fastigheten troxhammar 5:13, troxhammar byväg 31.

Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus på fastigheten skå-eneby 3:7, ekeby gårds väg 1.

Rivning av förråd i Ekerö
Anmälan om rivning av komplementbyggnad och förråd på fastigheten hogsta 4:1, lambaruddsvägen 80.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av två komplementbyggnader (förråd) samt brygga på fastigheten älvnäs 1:1.

Nybyggnad av barack i Ekerö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom december 2026, för etableringsyta "etablering 308 på södra lovö "med byggnader och anläggningar, för väg- och tunnelbygge, på fastigheten lovö-edeby 4:1 Hogsta 4:1,Lovö-edeby 4:1.

Rivning av förråd i Ekerö
Rivningsanmälan för torp på fastigheten hilleshögby 6:39.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus samt stödmurar på fastigheten träkvista 1:126.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten drottningholm 1:4.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Ny återvinningsstation planeras vid Åkerstigen, när den befintliga vid Träkvista tas bort.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Anmälan för installation av ventilation på fastigheten ekerö-sundby 1:7, klockarvägen 3.

Tillbyggnad av cafeteria i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av rosenhills café på fastigheten älby 1:13, nyckelbyvägen 22.

Byte av belysning i ishall på i Ekerö

Ytskiktsrenovering av äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: