Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö
300-400 lgh

Nybyggnad av bussdepå på Färingsö
Plats för ca 80 bussar.

Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm
Projektet avser två cirkulationsplatser, anslutning till tunnelramper, breddning av Ekerövägen samt gång- och cykelpassage under Ekerövägen.

Nybyggnad av skola i Sandudden, Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Varje hus har en byggnadsarea (BYA) 305-315 m2 och består av 4-5 plan. För att bara behöva ett trapphus i varje hus har husen loftgångar.

Exploateringsområde för kedjehus/radus i Ekerö

Nybyggnad av radhus och parhus i Ekerö

Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.

Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.

Nybyggnad av bostäder på Ekerö
På Ekerö utreds just nu om det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt att bebygga en tomt på Tranholmsvägen i Närlunda. Det handlar om den före detta reningsverkstomten.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Exploateringsområde för nya enbostadshus i Mörby, Färingsö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Installation av solceller på flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Köksrenovering i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Stambyte i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Tak- och ventilationsrenovering i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.

Nybyggnad av enbostadshus och parhus i Sjöhäll, Stenhamra
Oklart med antal bostäder, 7-10 st.

Invändigt & utvändigt underhåll av skola i Stenhamra
Ombyggnad av källaren, hus A.

Ombyggnad av flerbostadshus på Ekerö
Ombyggnad av äldreboendet till lägenheter.

Tillbyggnad av skola i Stenhamra
Entreprenaden avser tillbyggnad hus B i Stenhamraskolan inkl markarbeten, rivning av befintligt fläktrum, utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare för hela byggnaden samt åtgärder på skolgård för att bereda plats för tillbyggnaden och färdigställande av omgivande ytor. Tillbyggnadsytan är ca 400 m2

Renovering av skola i Sundby

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö
Entreprenaden avser 3,25 m bred GC-väg inklusive belysning längs Jungfrusundsvägen mellan Ledungsvägen och Bryggavägen.

Ombyggnad av sporthall i Ekerö

Renovering av Nockebybron

Ny konstgräsplan i Ekerö

Entreprenadarbeten (skalskydd) på Lovö och Norsborgs vattenverk
Arbetena omfattar inre- och vissa yttre entreprenadarbeten såsom smide, lås, installation av galler och / eller polykarbonatskivor på befintliga fönster. Arbeten ska utföras på ett tiotal byggnader på varje verk, totalt cirka 20 byggnader som kräver åtgärd.

Ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsplanering, Ekerö kommun
Detaljplaner (inklusive program), områdesbestämmelser Miljökonsekvensbeskrivningar Illustrationer Naturvärdesinventering Fördjupad artinventering Landskapsanalys Riskbedömning Geoteknisk utredning Dagvattenutredningar Antikvarisk utredning, kulturmiljö Förprojektering av infrastruktur Trafikutredningar Bullerutredningar Handelsutredningar Fastighetsutredningar Fastighetsförteckningar Markavvattningsföretag, utredning

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö
.

Ombyggnad av föreningslokal till lägenheter i Ekerö
Avser ombyggnad av föreningslokal till två st lägenheter med 1 rum och kök på Ångbåtsvägen 10D, hus 5.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten skå-edeby 4:6.

Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster mark och anläggning, Ekerö kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Nytt ventilationsaggregat på skola i Ekerö
Anmälan om ombyggnad av ventilation på träkvista skola hus c - ekerö-väsby 46:1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (ny färgsättning) av flerbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:543, gustavavägen brf bokskogen.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av kontorshus (entré) på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4, henkel.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ekerö
Bygglov startbesked för utvändig ändring (färgsättning) av livsmedelsaffär (lidl) på fastigheten närlunda 41:221, älvnäsvägen 2.

Nybyggnad av tullhus i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stationshus och "klubbhus" på fastigheten ölsta s:5 -5:11.

Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:64, bokvägen 28 Ekebyhov 1:116,1:595,1:596,1:64.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten brygga 1:3.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten träkvista 3:99, sandudden.

Utvändigt underhåll av förråd i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av komplementhus (förråd) på fastigheten troxhammar 5:13, troxhammar byväg 31.

Rivning av förråd i Ekerö
Anmälan om rivning av komplementbyggnad och förråd på fastigheten hogsta 4:1, lambaruddsvägen 80.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av två komplementbyggnader (förråd) samt brygga på fastigheten älvnäs 1:1.

Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus på fastigheten skå-eneby 3:7, ekeby gårds väg 1.

Rivning av förråd i Ekerö
Rivningsanmälan för torp på fastigheten hilleshögby 6:39.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus samt stödmurar på fastigheten träkvista 1:126.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten drottningholm 1:4.

Rivning av fritidsgård i Stenhamra

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Anmälan för installation av ventilation på fastigheten ekerö-sundby 1:7, klockarvägen 3.

Tillbyggnad av cafeteria i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av rosenhills café på fastigheten älby 1:13, nyckelbyvägen 22.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: