Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

Nybyggnad av bussdepå på Färingsö

Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, broåtgärder mm.

Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro mm.

Om- och tillbyggnad av skola i Sandudden
Man behöver ytterligare klassrum för att kunna tillgodose behovet av undervisning.

Ombyggnad av skola på Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Varje hus har en byggnadsarea (BYA) 305-315 m2 och består av 4-5 plan. För att bara behöva ett trapphus i varje hus har husen loftgångar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 1
Projektet är etappindelat.

Exploateringsområde för kedjehus/radus i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 2

Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra
16 st kedjehus, 8 st radhus samt 2 st flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.

Nybyggnad av kedjehus i Jungfrusund, etapp 2

Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö

Nybyggnad av bostäder på Ekerö
På Ekerö utreds just nu om det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt att bebygga en tomt på Tranholmsvägen i Närlunda. Det handlar om den före detta reningsverkstomten.

Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Invändigt & utvändigt underhåll av skola i Stenhamra

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Installation av solceller på flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Stambyte i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Tak- och ventilationsrenovering i flerbostadshus på Ekerö
Projekt 1 omfattar stambyte. Projekt 2 omfattar ventilation, yttertak samt spiraltrappa. Projekt 3 omfattar solvärmeanläggning. Projekt 4 omfattar köksrenovering. Projektet delas upp i fyra huvuddelar vilka utförs under perioden 2017-2021.

Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.

Nybyggnad av lägenhetshotell i Ekerö

Nybyggnad av fjärrvärmeverk på Ekerö

Nybyggnad av båthus och kontor på Ekerö

Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Planer finns att bygga på en våning.

Tillbyggnad av skola i Stenhamra
Entreprenaden avser tillbyggnad hus B i Stenhamraskolan inkl markarbeten, rivning av befintligt fläktrum, utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare för hela byggnaden samt åtgärder på skolgård för att bereda plats för tillbyggnaden och färdigställande av omgivande ytor. Tillbyggnadsytan är ca 400 m2

Nybyggnad av kallbadhus på Ekerö

Ombyggnad av korsningar längs väg 800 på Ekerö

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö
Entreprenaden avser 3,25 m bred GC-väg inklusive belysning längs Jungfrusundsvägen mellan Ledungsvägen och Bryggavägen.

Nybyggnad av entré på kulturhuset i Ekerö

Ombyggnad av storkök på äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Byte av värmesystem på skola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Pelletsanläggningen på skolan ska bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av va-ledning i Ekerö

Tillbyggnad av provisoriska paviljonger på Ekerö etapp 2
Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Leverans ska ske i 2 etapper varav denna etapp är en option till etapp 1 på projektnr 618288.

Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.

Ombyggnad till klassrum för år 6 på Skå skola, Ekerö
Planen är att renovera det befintliga huset Auktionshuset på skolgården till klassrum för årskurs 6.

Ombyggnad av fritidsgård i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018. Uppskattad start och kostnad.

Entreprenadarbeten (skalskydd) på Lovö och Norsborgs vattenverk
Arbetena omfattar inre- och vissa yttre entreprenadarbeten såsom smide, lås, installation av galler och / eller polykarbonatskivor på befintliga fönster. Arbeten ska utföras på ett tiotal byggnader på varje verk, totalt cirka 20 byggnader som kräver åtgärd.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten skå-edeby 4:6.

Exploatering för villaområde på Ekerö

Ombyggnad av Labensky förskola i Ekerö

Ombyggnad av Ångbåtens förskola i Ekerö

Ombyggnad av Ekudden förskola i Ekerö

Nybyggnad av gatubelysning vid Sandudden
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gröna Lunds förskola i Träkvista
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Skogsbäckens förskola i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ny paviljong till förskola i Sundby

Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.

Nytt ventilationsaggregat på skola i Ekerö
Anmälan om ombyggnad av ventilation på träkvista skola hus c - ekerö-väsby 46:1.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av kontorshus (entré) på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4, henkel.

Ombyggnad av affärshus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokaler på fastigheten tappsund 1:69.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten högby 2:3, ölstavägen.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Anmälan för installation av ventilation på fastigheten ekerö-sundby 1:7, klockarvägen 3.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ekerö
Bygglov startbesked för utvändig ändring (färgsättning) av livsmedelsaffär (lidl) på fastigheten närlunda 41:221, älvnäsvägen 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (ny färgsättning) av flerbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:543, gustavavägen brf bokskogen.

Utvändigt underhåll av förråd i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av komplementhus (förråd) på fastigheten troxhammar 5:13, troxhammar byväg 31.

Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av 100 st parkeringsplatser på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och startbesked för nybyggnad (ersättning) av transformatorstation på fastigheten rinkeby 1:2, kantongatan 1a.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov-och rivningslov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekebyhov 1:508.

Rivning av förråd i Ekerö
Rivningsanmälan för torp på fastigheten hilleshögby 6:39.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus samt stödmurar på fastigheten träkvista 1:126.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten drottningholm 1:4.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten träkvista 1:327, tunnlandsvägen 11.

Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten rasta 3:9.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten träkvista 3:99, sandudden.

Nybyggnad av barack i Ekerö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom december 2026, för etableringsyta "etablering 308 på södra lovö "med byggnader och anläggningar, för väg- och tunnelbygge, på fastigheten lovö-edeby 4:1 Hogsta 4:1,Lovö-edeby 4:1.

Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus på fastigheten skå-eneby 3:7, ekeby gårds väg 1.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Ny återvinningsstation planeras vid Åkerstigen, när den befintliga vid Träkvista tas bort.

Tillbyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7, torslundavägen 20.

Tillbyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av cafeteria i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av rosenhills café på fastigheten älby 1:13, nyckelbyvägen 22.

Byte av belysning i ishall på i Ekerö

Ytskiktsrenovering av äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: