Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Tillbyggnad av handel och bostäder i Tumba, del 2

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av butik och tennishall i Tumba

Upprustning av skola i Tullinge

Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av Björkhaga skola. Den totala ytan ska bli ca 10600 kvm.

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Botkyrka

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Nybyggnad av bostäder, radhus och förskola i Alby
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.

Ombyggnad av gator, nytt stadstorg mm i Hallunda
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och okänd kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av äldreboenden på Norsborg
50-60 lägenheter. Fastigheten som fanns på plats tidigare brann ner och kvar finns den gjutna grunden.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Nybyggnad av förskola i Vårsta

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Botkyrka
30-40 villor planeras att byggas.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Utbyggnad av va-ledningar i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av vatten/ spill- och tryckspilledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Sanering av mark i Kagghamra
Privat markägare. Bla sanering av jord pga arsenik.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby
Sträckan är ca 4 km.

Ombyggnad av mellanstadieskola i Tumba, etapp 3

Tak- och fasadrenovering av radhus i Norsborg

Utveckling av Sturehofs slott

Ramavtal för drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i Botkyrka kommun
Årsavtal avseende drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i AB Botkyrkabyggen och Fastighets AB Alfågelns fastighetsbestånd med avtalstid: 2017-04-01 t.o.m. 2019-03-31 Objekten kommer att finnas inom Botkyrka Kommun. Objekten finns redovisade i port/hissförteckning enligt AFB.22. Förvaltningsområde Tumba Förvaltningsområde Storvreten Förvaltningsområde Alby +Alfågeln Förvaltningsområde Fittja Förvaltningsområde Norsborg

Ombyggnad av väg, Hågelbyleden
Avser bypass fält i Tunarondellen, breddning av väg ca 750 m, breddning av bro B1062 på båda sidor och breddning av körbana bro B1063, omläggning av vissa ledningar samt signalreglering av korsningen Kvarnhagsvägen/Hågebyleden.

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av lekpark mm i Botkyrka
Anläggningen består idag av en lekplats, boulebanor, en bollplan samt övrig parkmark med gräsytor, buskage och träd. Entreprenaden omfattar ombyggnad av lekplats, upprustning av boulebanor, rivning av bollplan och anläggning av nya aktivitetsytor. Upprustningen omfattar även rivning av buskage, fällning av träd samt ombyggnad av parkvägar och nyplantering.

Tillbyggnad av verkstadsindustri och kontor i Botkyrka

Nybyggnad av kontor, hantverkarlokal mm i Botkyrka

Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm

Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.

Ombyggnad till smålägenheter i Tumba

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka

Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge
Planerat projekt som finns med i underhållsplanen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av parhus i Hallunda, Botkyrka
Privat byggherre.

Upprustning av gångbro i Tullinge

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Byte av ca 1200 fönster och ca 160 st altandörrar.

Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.

Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 2
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.

Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Tillbyggnad av byggvaruhus, 360-370 kvm, samt skyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.

Byte av entré m.m. på flerbostadshus i Botkyrka
Byte av entré (31 st), utebelysning samt förrådsdörrar.

Byte av radiatorventiler i fastighet i Storvreten
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen samt gruppventiler i källare och lokaler på Stenvägen 1-17 i Storvreten. Option att under perioden 2017-2018 genomföra byten av radiatorventiler i Tumba bostadsområde på följande adresser: Gröndalsvägen 2-4, Gröndalsvägen 6-8 samt Gröndalsvägen 14-18.

Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.

Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Botkyrka

Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Ombyggnad av bostadshus till kontor samt tillbyggnad och fasadändring.

Upprustning av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg
Omfattar upprustning och ombyggnad av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg.

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Byte av ventilationsaggregat i kontor i Botkyrka
Installation av 2 st nya ventilationsaggregat.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Tillgänglighetsanpassning av Sturehofs slott
Tillgänglighetsanpassning samt en toalett vid parkeringen som ska renoveras.

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Rivning av affärshus i Botkyrka
Rivning av centrumbyggnad.

Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter) och komplementbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus (ungdomsbostäder).

Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av centrumbyggnad.

Utvändigt underhåll av tvättanläggning i Botkyrka
Fasadändring av tvättanläggning.

Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Tillbyggnad av skola.

Nybyggnad av skola i Botkyrka
Uppförande av skolpaviljonger.

Ombyggnad av skola i Botkyrka
Ändrad användning av kontorshus till skolverksamhet tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till tandläkarmottagning samt uppsättning av skylt.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av modulbostäder i Tumba, Botkyrka
Bostäderna ska förvaltas av Botkyrkabyggen och ska i första hand hyras ut till nyanlända.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt anmälan för komplementbyggnad (attefall).

Rivning av personallokal i Botkyrka
Rivning av personalbodar.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av två enbostadshus.

Rivning av byggnader i Botkyrka kommun
Entreprenaden omfattar rivning av omklädningsbyggnad vid Brunna IP, rivning av Förskola, Tunagården samt rivning av Gatukök Brunna IP (option).

Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.

Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Skyttebrink
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge.

Utvädningt underhåll av butik i Botkyrka
Fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: