Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Nybyggnad av bostäder i Tumba
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av bostäder i Botkyrka

Nybyggnad av butik och tennishall i Tumba

Upprustning av skola i Tullinge

Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av Björkhaga skola. Den totala ytan ska bli ca 10600 kvm.

Fasadändring och eventuellt tillbyggnad av affärshus och lägenheter i Tullinge

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av äldreboende i Botkyrka etapp 1
I vinkel mot de nya bostadshusen föreslås en påbyggnad av det befintliga centrumhuset med stadsdelens nya äldreboende. Påbyggnaden blir i tre våningar och får en uppbruten, varierad fönstersättning med stora glaspartier.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad. Det är SABO kombohus och markentreprenören handlas alltid upp separat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Nybyggnad av förskola i Vårsta

Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Botkyrka
30-40 villor planeras att byggas.

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ombyggnad av ca 75 lägenheter. Tillbyggnad av ca 20-25 lägenheter.

Nybyggnad av industri, lager, kontor i Botkyrka

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.

Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende, Storvreten
Planförslaget prövar om det går att bygga ut boendet med en flygel på byggnadens norra sida. Det skulle ge 27 nya boendeplatser, och lika många nya arbetsplatser.

Sanering av mark i Kagghamra
Privat markägare. Bla sanering av jord pga arsenik.

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Tak- och fasadrenovering av radhus i Norsborg

Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby
Sträckan är ca 4 km.

Ramavtal för drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i Botkyrka kommun
Årsavtal avseende drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i AB Botkyrkabyggen och Fastighets AB Alfågelns fastighetsbestånd med avtalstid: 2017-04-01 t.o.m. 2019-03-31 Objekten kommer att finnas inom Botkyrka Kommun. Objekten finns redovisade i port/hissförteckning enligt AFB.22. Förvaltningsområde Tumba Förvaltningsområde Storvreten Förvaltningsområde Alby +Alfågeln Förvaltningsområde Fittja Förvaltningsområde Norsborg

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Uppförande av modulbostäder i Botkyrka
58 modulbostäder.

Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av lekpark mm i Botkyrka
Anläggningen består idag av en lekplats, boulebanor, en bollplan samt övrig parkmark med gräsytor, buskage och träd. Entreprenaden omfattar ombyggnad av lekplats, upprustning av boulebanor, rivning av bollplan och anläggning av nya aktivitetsytor. Upprustningen omfattar även rivning av buskage, fällning av träd samt ombyggnad av parkvägar och nyplantering.

Tillbyggnad av verkstadsindustri och kontor i Botkyrka

Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm

Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Upprustning av gångbro i Tullinge

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Byte av ca 1200 fönster och ca 160 st altandörrar.

Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 2
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.

Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Skyttebrink
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge.

Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.

Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Tillbyggnad av byggvaruhus, 360-370 kvm, samt skyltar.

Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Ombyggnad av bostadshus till kontor samt tillbyggnad och fasadändring.

Upprustning av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg
Omfattar upprustning och ombyggnad av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg.

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Byte av radiatorventiler i fastighet i Storvreten
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen samt gruppventiler i källare och lokaler på Stenvägen 1-17 i Storvreten. Option att under perioden 2017-2018 genomföra byten av radiatorventiler i Tumba bostadsområde på följande adresser: Gröndalsvägen 2-4, Gröndalsvägen 6-8 samt Gröndalsvägen 14-18.

Byte av radiatorventiler i fastigheter i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och källare i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Tuna. Entreprenaden omfattar följande adresser: Tunavägen 34-36, Övergårdsvägen 1-3, Nedergårdsvägen 7-9 samt Boställsvägen 7-9.

Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.

Byte av ventilationsaggregat i kontor i Botkyrka
Installation av 2 st nya ventilationsaggregat.

Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Botkyrka

Byte av takfläktar i låghus i Storvretens bostadsområde
Avser byte av takfläktar på låghusen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Omfattar erforderliga ventilationsarbeten, elarbeten och byggnadsarbeten. Adresser som berörs är: Branta Backen 3-5, 2-10, Harbrovägen 32-38, Grytstigen 26-28, Toppvägen 2-10 samt Toppvägen 12-24.

Byte av entré m.m. på flerbostadshus i Botkyrka
Byte av entré (31 st), utebelysning samt förrådsdörrar.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av parkering i södra Fittja

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Ev nybyggnad av industribyggnad efter rivningsarbetet.

Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av centrumbyggnad.

Utvändigt underhåll av tvättanläggning i Botkyrka
Fasadändring av tvättanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter) och komplementbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till tandläkarmottagning samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt anmälan för komplementbyggnad (attefall).

Nybyggnad av modulbostäder i Tumba, Botkyrka
Bostäderna ska förvaltas av Botkyrkabyggen och ska i första hand hyras ut till nyanlända.

Rivning av byggnader i Botkyrka kommun
Entreprenaden omfattar rivning av omklädningsbyggnad vid Brunna IP, rivning av Förskola, Tunagården samt rivning av Gatukök Brunna IP (option).

Invändigt underhåll av restaurang i Botkyrka
Invändig ändring av restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: