Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Nybyggnad av bostads- och hyresrätter vid Kassmyra grustag, Botkyrka

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Upprustning av skola i Tullinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.

Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 3, projektnummer 1191598

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall/bibliotek och en förskola.

Stambyte samt utvändiga arbeten på flerbostadshus i Botkyrka
Tilläggsisolering, fasadarbeten, fönsterbyte och stambyte.

Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.

Nybyggnad av grupphus i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 4, projektnummer 1333044

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Nybyggnad av va-ledning i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill - och tryckspillsledningar längs eldtomtaområdet till Kagghamra tomtområde. Ingår i projekt VA Grödinge. Total kostnad för projekt VA Grödinge är ca 75 mkr.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.

Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.

Sanering av mark i Kagghamra
Privat markägare. Bla sanering av jord pga arsenik.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 1
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby
Sträckan är ca 4 km.

Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.

Ramavtal för drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i Botkyrka kommun
Årsavtal avseende drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i AB Botkyrkabyggen och Fastighets AB Alfågelns fastighetsbestånd med avtalstid: 2017-04-01 t.o.m. 2019-03-31 Objekten kommer att finnas inom Botkyrka Kommun. Objekten finns redovisade i port/hissförteckning enligt AFB.22. Förvaltningsområde Tumba Förvaltningsområde Storvreten Förvaltningsområde Alby +Alfågeln Förvaltningsområde Fittja Förvaltningsområde Norsborg

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st lägenheter, ombyggnad av 4 lägenheter samt 2 nya lägenheter i källaren. Även en utanpåliggande trappa kommer att byggas.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av punkthus i Alby
Fyra stycken punkthus, fasadrenovering, stambyte samt utveckling av bottenvåningarna för att passa läget med handel och lokaler.

Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Uppförande av modulbostäder i Botkyrka
58 modulbostäder.

Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm

Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Ev nybyggnad av industribyggnad efter rivningsarbetet.

Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Byte av ca 1200 fönster och ca 160 st altandörrar.

Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 1
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor.

Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 2
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.

Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Ombyggnad av bostadshus till kontor samt tillbyggnad och fasadändring.

Upprustning av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg
Omfattar upprustning och ombyggnad av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg.

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Byte av takfläktar i låghus i Storvretens bostadsområde
Avser byte av takfläktar på låghusen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Omfattar erforderliga ventilationsarbeten, elarbeten och byggnadsarbeten. Adresser som berörs är: Branta Backen 3-5, 2-10, Harbrovägen 32-38, Grytstigen 26-28, Toppvägen 2-10 samt Toppvägen 12-24.

Byte av entré m.m. på flerbostadshus i Botkyrka
Byte av entré (31 st), utebelysning samt förrådsdörrar.

Byte av radiatorventiler i fastighet i Storvreten
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen samt gruppventiler i källare och lokaler på Stenvägen 1-17 i Storvreten. Option att under perioden 2017-2018 genomföra byten av radiatorventiler i Tumba bostadsområde på följande adresser: Gröndalsvägen 2-4, Gröndalsvägen 6-8 samt Gröndalsvägen 14-18.

Byte av radiatorventiler i fastigheter i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och källare i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Tuna. Entreprenaden omfattar följande adresser: Tunavägen 34-36, Övergårdsvägen 1-3, Nedergårdsvägen 7-9 samt Boställsvägen 7-9.

Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.

Byte av ventilationsaggregat i kontor i Botkyrka
Installation av 2 st nya ventilationsaggregat.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av ozonanläggning.

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Nybyggnad av handelsbyggnad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av centrumbyggnad.

Utvändigt underhåll av restaurang i Botkyrka
Fasadändring av restaurang.

Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.

Ombyggnad av vårdbostad i Botkyrka
Invändig ändring av vårdboende samt rivning.

Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Invändig ändring av lokal till bostad.

Nybyggnad av fritidshus i Botkyrka
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av bussväderskydd samt rivning.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av läktare i Botkyrka
Nybyggnad av läktare tidsbegränsat lov.

Rivning av byggnader i Botkyrka kommun
Entreprenaden omfattar rivning av omklädningsbyggnad vid Brunna IP, rivning av Förskola, Tunagården samt rivning av Gatukök Brunna IP (option).

Invändigt underhåll av restaurang i Botkyrka
Invändig ändring av restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: