Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.

Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, tätskikt.

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund

Nybyggnad av gruppboende i Oxelösund

Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.

Nybyggnad av bensinstation i Oxelösund
Uppförande av bensinstation.

Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, Hall L.

Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av multiplan vid Peterslundsskolan i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Renovering av dusch- och omklädningsrum på Breviksskolan

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.

Nybyggnad av minigolfbanor i Jogersö, Oxelösund
Befintlig minigolfbana på Jogersö skall bytas ut mot 18 nya banor med standard för internationella tävlingar enligt World Minigolf Federation (WMF). Rivning och bortforsling av gamla banor utförs av beställaren.

Ombyggnad av vårdbostad i Oxelösund
Ändrad användning från restaurang till hem för vård eller boende.

Utvändigt underhåll av förskola i Oxelösund
Fasadändring, byte av tak samt ändrad användning från skola till förskola.

Ombyggnad av ekonomibyggnad i Oxelösund
Ombyggnad av ekonomibyggnad (takstolar mm).

Nybyggnad av kallgarage i Oxelösund
Tillfälligt bygglov för kallhall för järnvägsfordon.

Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Oxelösund
Nybyggnad av transformatorstation.

Nytt mellanbjälklag för ny maskin i industri i Oxelösund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: