Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus/punkthus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Stamrenovering av bostäder i Nyköping

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
4-6 våningar

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping
Utredningar och medborgardialog pågår. Kommer ev att utföras etappvis. Omfattningen är ännu oklar.

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 2

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av industri/verkstad och kontor i Nyköping
Trä eller stålstomme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nybyggnad av bilhall och verkstad i Nyköping

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nytt verksamhetsomårde i Nyköping
Byggklar mark.

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av flerbostadshus på Arnö

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Nybyggnad av stadsradhus i Nyköping

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Byggnaderna ska stamrenoveras och förses med nya kök och badrum. Förstärkt el inom lägenheterna. Utvändigt ska fasader, tak och balkonger renoveras. Ny dränering runt grund. Vatten- avlopp - och värmeledningar skall bytas i alla lägenheterna samt i stora delar i källarutrymmen. Nya radiatorer och ledningar i lägenheterna. Ombyggnaden ska bedrivas utan kvarboende hyresgäster i etapper. Evakuering av boende till möblerade paviljonger inom området. Totalentreprenören ska tillhandahålla möblerade bostadspaviljonger för hyresgästerna. Etablering inom fastighetsgränsen på anvisad yta

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".

Renovering av hissar vid Nyköpings lasarett
Avser 7 st hissar vid Nyköpings lasarett.

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Nybyggnad av industrihus i Nyköping

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri och kontor.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Nyanläggning av väg och VA i Arnö industriområde, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg. Avser en förlängning av Tillverkarvägen med ca 400 meter.

Nybyggnad av servicebyggnad på Nävekvarns camping i Nyköping
Nytt servicehus med duschar, lobby, tvättstuga och reception. Även en byggnad för latrintömning och sopsortering kommer att byggas. Mark och grundarbeten utförs i annan entreprenad som inte ingår här.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Exploatering för nytt industriområde, Arnö

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt, rwc.

Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Ventilationsinstallation i flerbostadshus i Nyköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.

Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.

Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.

Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor samt tillbyggnad av komplementbyggnad.

Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på tak med display på väggen.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation byggnad för kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Fasadrenovering, Målning utvändigt.

Ombyggnad till kontor och garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.

Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.

Nybyggnad av dagvattenledning i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av dagvattenledning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.

Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Renovering och tillbyggnad av restaurang.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov och strandskyddsdispens för anläggande av återvinningsverksamhet samt bullervall.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av nätstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, solcellsanläggning.

Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av delar av byggnad för vård till förskola, tidsbegränsat.

Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt markkabel, nedläggande sjökabel samt skyltning för sjökabel.

Rivning av radiomast i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av radiomast samt teknikbod.

Rivning av fritidshus i Nyköping
Anmälan om rivning av fritidshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Ombyggnad av mark i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av serveringsyta.

Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för flytt av befintlig komplementbyggnad, danfo-toalett.

Nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för installation av adblue-tank.

Invändigt underhåll av enbostadhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus, stambyte.

Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål till byggnad för utbildning, tidsbegränsat.

Nybyggnad av kallförråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, kallförråd.

Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: