Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Nybyggnad av gymnasieskola i Nyköping, etapp 3
Hus B & X.

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar och ett p-däck delvis under mark.

Ombyggnad av kontorshus i Nyköping

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2
4 enbostadshus & 9 parhus.

Nybyggnad av parkeringshus på Högbrunn, Nyköping
P-hus för ca 300 bilar.

Nybyggnad av bostäder i Nyköping, etapp 2-3
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus vid Bråviken, Nyköping

Stambyte och badrumsrenovering i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping
Utredningar och medborgardialog pågår. Kommer ev att utföras etappvis. Omfattningen är ännu oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av industri/verkstad och kontor i Nyköping
Trä eller stålstomme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nybyggnad av bilhall och verkstad i Nyköping

Nytt verksamhetsomårde i Nyköping
Byggklar mark.

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 23 000 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.

Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.

Nybyggnad av industrilokaler i Arnö

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av parhus i Nyköping

Nybyggnad av parhus i Nyköping
10 st parhus

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Ombyggnad av lager och kontor i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Ombyggnad av lager och kontor i Nyköping, etapp 1

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Nybyggnad av stadsradhus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Isaksdal, Nyköping

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Byggnaderna ska stamrenoveras och förses med nya kök och badrum. Förstärkt el inom lägenheterna. Utvändigt ska fasader, tak och balkonger renoveras. Ny dränering runt grund. Vatten- avlopp - och värmeledningar skall bytas i alla lägenheterna samt i stora delar i källarutrymmen. Nya radiatorer och ledningar i lägenheterna. Ombyggnaden ska bedrivas utan kvarboende hyresgäster i etapper. Evakuering av boende till möblerade paviljonger inom området. Totalentreprenören ska tillhandahålla möblerade bostadspaviljonger för hyresgästerna. Etablering inom fastighetsgränsen på anvisad yta

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".

Ombyggnad av skola i Nyköping

Renovering av hissar vid Nyköpings lasarett
Avser 7 st hissar vid Nyköpings lasarett.

Byte av värmekälla i skolor/förskolor i Nyköping
6 olika objekt: 1. Jönåkerskolan, Skolvägen 22, Jönåker 2. Jönåkers förskola, Skolvägen 22, Jönåker 3. Gustavsbergs förskola, Vårmossevägen 1, Rutuna 4. Nävekvarns skola, Malmvägen 11, Nävekvarn 5. Tybble förskola, Tybblegårdarna 2C, Jönåker 6. Tystberga skola, Bälingevägen, Tystberga

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri och kontor.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Nybyggnad av servicebyggnad på Nävekvarns camping i Nyköping
Nytt servicehus med duschar, lobby, tvättstuga och reception. Även en byggnad för latrintömning och sopsortering kommer att byggas. Mark och grundarbeten utförs i annan entreprenad som inte ingår här.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.

Exploatering för nytt industriområde, Arnö

Sanering av mark i Nyköping

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping

Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på tak med display på väggen.

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Ventilationsinstallation i flerbostadshus i Nyköping

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Ombyggnad till kontor och garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt, fasadändring samt staket.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation byggnad för kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasade balkonger.

Nybyggnad av dagvattenledning i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av dagvattenledning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.

Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Renovering och tillbyggnad av restaurang.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning och uppfyllnad av tomt.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov och strandskyddsdispens för anläggande av återvinningsverksamhet samt bullervall.

Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av nätstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, solcellsanläggning.

Ombyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för dragning av ny markkabel, Ansökan om strandskyddsdispens för byte av befintlig sjökabel Brandkärr 2:1,Björksund 2:1.

Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för dragning av ny markkabel.

Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt markkabel, nedläggande sjökabel samt skyltning för sjökabel.

Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad.

Rivning av radiomast i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av radiomast samt teknikbod.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus Kammarherren 8,5.

Nybyggnad av teknikbod i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st byggnader för teknisk anläggning, vattenkiosk Högbrunn 1:37, Brandholmen 1:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: