Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Fågelbo, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ca 130 lägenheter.

Nybyggnad av gymnasieskola i Nyköping, etapp 3
Hus B & X.

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av bilhall och verkstad i Nyköping

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Tillbyggnad samt ny värme- och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme.

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Ombyggnad av storkök samt ventilationsombyggnad på Nyköpings lasarett

Nyanläggning av väg och VA i Arnö industriområde, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg. Avser en förlängning av Tillverkarvägen med ca 400 meter.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri och kontor.

Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.

Exploatering för nytt industriområde, Arnö

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation.

Utbyte av säkerhetssystem till tingsrätten i Nyköping
Objektet avser att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetssystem vid tingsrätten i Nyköping.

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping

Ventilationsinstallation i flerbostadshus i Nyköping

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.

Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av entre, byggnad för handel.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.

Tillbyggnad av helikopterhangar i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hangar och uppförande av förråd.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.

Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor samt tillbyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av slakteri i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för slakt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till flerbostadshus samt uppförande av förråd/uterum.

Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.

Ombyggnad till kontor och garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.

Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.

Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av modulbyggnad för utbildning.

Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på tak med display på väggen.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål till byggnad för utbildning, tidsbegränsat.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Söra 1:1,Hovra 3:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Vrenaby 2:34,14:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.

Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av byggnad för handel (container).

Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av delar av byggnad för vård till förskola, tidsbegränsat.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation, tidsbegränsat.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri: 2 st lagertält och 3 st belysningsstolpar.

Nybyggnad av kallförråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, kallförråd.

Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, tidsbegränsat.

Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.

Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st skärmtak för cykelparkering.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus , inglasning av uterum.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 6 transformatorstationer Mjälnäs 1:1,Länninge 2:1,Listorp 3:1,Rottninge 1:1.

Nybyggnad av tvättanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice, tvättanläggning.

Tillbyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.

Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning, skärmtak.

Rivning av förråd i Nyköping
Anmälan för rivning av förfallen byggnad.

Rivning av fritidshus i Nyköping
Anmälan om rivning av fritidshus.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av basebollplan.

Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för flytt av befintlig komplementbyggnad, danfo-toalett.

Nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för installation av adblue-tank.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov och strandskyddsdispens för anläggande av återvinningsverksamhet samt bullervall.

Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.

Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fast anläggning, markkabel.

Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: