Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Byggs vid korsningen Eriksbergsvägen-Linnévägen. Ca 100 lgh. 4-5-7 våningar.

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Stambyte mm i flerbostadshus i Katrineholm
Stambyte samt balkongarbete och fönsterbyte. Adresserna som berörs är Vallavägen 8-14 och Lövåsvägen 2-18.

Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.

Nya enbostadshus i Katrineholm

Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus

Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.

Exploatering för bostadsområde i Katrineholm
För 120 st bostäder.

Nybyggnad av bostadshus i Katrineholm

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande till-och ombyggnad samt ändrad användning av föreningshus till flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.

Reparation av båtbrygga vid Björkvik
Reparation stenkista.

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.

Exploatering i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Renovering av dag- och spillvattenledningar i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner
Avser renovering av: 180 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Alsjögatan i Katrineholm, 43 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Bieåsen/Kurortsvägen i Bie i Katrineholms kommun, 97 m spillvattenledning Ø 225 Btg/ Ø 200 PP, Bergsgatan i Katrineholm, 104 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Höjdgatan i Katrineholms kommun, 100 m spillvattenledning Ø 225 Btg/Ø 300 Btg Landsvägsgatan/Köpmangatan i Sköldinge i Katrineholms kommun, 338 m spillvattenledning Ø 300 Btg, Kv Rådmannen/Västgötagatan i Katrineholm, 78 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Kv Rådmannen/Västgötagatan i Katrineholm, 39 m spillvattenledning Ø 150 Btg, Östra Vingåkersvägen/Kvarngatan i Strångsjö i Katrineholms kommun, 101 m spillvattenledning Ø 300 Btg, Engelbrektsgatan i Vingåker, 14 m dagvattenledning Ø 600 Btg/PE, Norra Kungsgatan i Flen, 165 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Oppundavägen i Katrineholm samt 95 m dagvattenledning Ø 225 Btg, Oppundavägen i Katrineholm.

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Tillb av trapphus och hiss på industrihus i Katrineholm

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.

Utbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm

Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.

Renovering av läktartak mm i Katrineholm
Objektet avser renovering av huvudläktaren, tak mm.

Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 2
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från Djulökvarnvägen.

Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 1
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från väg Djulökvarnvägen.

Ombyggnad av gata i Katrineholm

Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Anmälan om ändring på konstruktionen av byggnadens bärande delar i industrilokal.

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av industrilokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande byte av fönster och fasad på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av värmeverk i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande installation av utvändig hiss på fasad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.

Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för kontor, möteslokaler och lager samt ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av två arbetsbodar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt rivning av flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (från kontor till bostad).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Installation av hiss.

Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens (kabel och kabelskåp).

Ombyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov under fem år för ändrad användning av kontorsbyggnad till skolverksamhet.

Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm
Ansökan om marklov, duveholm 1:5 samt duveholm 1:24.

Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (från kontor till bostad).

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från videobutik till restaurang.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande byte av balkonger och skärmar i enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av carport.

Nybyggnad av cistern i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av platta samt fasta cisterner.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av plank i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande rivning av staket och uppförande av nytt plank.

Tillbyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av fritidshus.

Installation av brandlarm i huvudbyggnad i kraftvärmeverk i Katrineholm

Rivning av badhus i Katrineholm

Rivning av industrihus i Katrineholm
Ansökan om rivningslov för del av industribyggnad (kontor).

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Ombyggnad för minskad gatubredd.

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.

Rivning av badhus i Katrineholm
Ansökan om rivningslov (gamla badhuset).

Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm
Bla renovering av trätrappa.

Grundförstärkning av kapell vid Julita kyrka

Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av affärslokal/restaurang.

Installation av automatbevattning i park i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring (färgbyte och dörrbyte).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: