Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden.
Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en ny sporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. Inom området finns sedan tidigare ishall, fotbollsplaner och motionsspår. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Tillbyggnad av kontor i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gnesta
Bygg- och marklov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Gnesta
Bygglov för friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av hotell i Gnesta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st hotellbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Ansökan om strandskyddsdispens, sjöbod - hedetorp ga2 Hedetorp Ga:2.
Nybyggnad av carport i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/carport.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för kallförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gnesta
Bygglov för bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov ny transformatorstation.
Nybyggnad av bensinstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Gnesta
Ansökan om marklov, österkärv 1:8.
Nybyggnad av barack i Gnesta
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, prästhopen 2:15.
Nybyggnad av carport/förråd vid återvinningsgård i Gnesta
Avser nybyggnad av carport/förråd på Gnesta kommun återvinningsgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: