Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 191 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen på Öknen 1, Orkanen 27, 28.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.

Nybyggnad av omsorgsboende i Torshälla
Ca 40 vårdplatser.

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av datacenter i Eskilstuna
Ca 200 000 m2 mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3 mfl

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av kontor, lager och personallokal på Slagsta

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna
Avser efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark, ca 28 000 m2 behandlad tomtarea.

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Byte av vatten- och avloppsledningar i Eskilstuna

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hållsta

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.

Uppgradering/modernisering av yttre bränslesystem vid kraftvärmeverk i Eskilstuna
Anläggningen som ska uppgraderas och moderniseras byggdes 1986 för bränslehantering och transport till en biobränsleeldad CFB-panna om 57 MW. Anläggningen har byggts om och justerats ett antal gånger under de 30 år som den har varit i drift för att passa det biobränsle som eldas i befintliga pannor för hetvatten och ångproduktion.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Sanering av mark för nybyggnation i Eskilstuna

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Ombyggnad av ventilation i slott på Sundbyholm

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.

Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Nya ventilationsaggregat i skola i Eskilstuna
2 nya ventilationsaggregat.

Fönsterrenovering på Öja kyrka

Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök inkl byte av undertak samt golvbeläggning.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna
Området ingår i Näshulta socken och utgör totalt ca 280 anslutningar i området som består av ca 330 permanentboende och 120 fritidshus.

Byte av ställverk i Eskilstuna

Etablering av skola i Eskilstuna

Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 899 vid Eskilstuna

Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.

Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning.

Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.

Renovering av torn mm på Öja kyrka

Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Tillbyggnad av snickeriverkstad i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.

Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.

Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.

Markundersökning för ev. sanering av mark i Eskilstuna
Avser sanering efter Granbergs/Tunaverken.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt tillbyggnad av takkupor och utvändig ändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.

Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning till gym samt ändring av planlösning och brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av grupphus i Eskilstuna
Ändring av 10 enbostadshus samt ändring bärande konstruktion (takkupa).

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion samt ändring av VA-anordning i flerbostadshus.

Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ändrad användning av hotell samt utvändig ändring, Nybyggnad av 20 campingstugor Vilsta 1:9.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna kommun
Ändrad användning av flerbostadshus till kontorshus.

Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och ändring av brandskydd, VA och ventilation samt rivning av 2 byggnader.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av fotbollshall i Eskilstuna
Utvändig ändring av fotbollsarena.

Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt nytt glasräcke.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: