Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 220 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av verkstad mm i Eskilstuna
Nybyggnad av verkstadshall och tvätthall för tåg.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av logistikcenter/lager i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen på Öknen 1, Orkanen 27, 28.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nybyggnad av omsorgsboende i Torshälla
Ca 40 vårdplatser.

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång.

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna
Ca 6 hektar mark.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna
Avser efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark, ca 28 000 m2 behandlad tomtarea.

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av industri och handel i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg mellan Prästtorp-Alberga

Nybyggnad av gc-väg mellan Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Byte av vatten- och avloppsledningar i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Nybyggnad av äganderätter i Eskilstuna
Kommer att säljas byggklar mark till för både enbostadshus och flerbostadshus.

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna

Förhyrning av tillfällig högstadieskola i Eskilstuna
Nybyggnad av tillfällig högstadieskola. Kommunen önska teckna ett 5-årigt hyreskontrakt för en tillfälligt uppförd lösning. Skolan ska vara 3-parallellig 7-9 skola innehållande samtliga behov exklusive idrottsutrymmen.

Nybyggnad av bostäder på Granbacken, Torshälla

Nybyggnad av förskola på Granbacken, Torshälla

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018.

Nybyggnad av gc-väg mellan Stenkvistarondellen-Eskilstuna

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg mellan Hållsta-Skogstorp

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Sanering av mark för nybyggnation i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg mellan Folkesta-Dalby, Eskilstuna

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Nybyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Planerat projekt i TIDIGT skede. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Upprustning av gata i Eskilstuna

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Ombyggnad av ventilation i slott på Sundbyholm

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Ombyggnad av infart i Torshälla

Ny gc-väg mellan Svarvargatan-Hejargatan i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Nya ventilationsaggregat i skola i Eskilstuna
2 nya ventilationsaggregat.

Fönsterrenovering på Öja kyrka

Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök inkl byte av undertak samt golvbeläggning.

Etablering av skola i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: