Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 174 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser. 20 000 kvm rivning, 30 000 kvm ombyggnad och 40 000 kvm tillbyggnad. Beräknad kostnad ca 2 mdr kr med en byggtid på ca 10 år.
Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av verkstad mm i Eskilstuna
Nybyggnad av verkstadshall och tvätthall för tåg och x antal km tågräls.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 2
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Tillbyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Tillbyggnad av vård och omsorgsboende.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ombyggnad till 4 hotellägenheter samt ombyggnad av moduler till parstugor med totalt 20 lgh.
Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen. Kommer ev etappindelas.
Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.
Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.
Rivning av betongförråf mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.
Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna
Avser helrenovering av balkongerna samt inglasning av 48 st balkonger. Kostnad okänd.
Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.
Markundersökning för ev. sanering av mark i Eskilstuna
Avser sanering efter Granbergs/Tunaverken.
Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av garage och kontor samt 3 förråd och skärmtak.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad med inglasade balkonger samt rivning av bef balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av containerpanncentral i Eskilstuna
Nybyggnad av containermoduler (biokolpanna).
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nerläggning av kabel Vallby-Kolsta 6:6, Hensta 3:14, 4:5, Åkerby 1:36, Grundby 1:28.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av bostäder och butiker på affärshus.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och installation av VA och ventilation samt uppförande av stödmur.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus och ändring av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av förskola i Eskilstuna
Utvändig ändring av förskola samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt nytt glasräcke.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och VA.
Utvändigt underhåll av radhus i Eskilstuna
Utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: