Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2

Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3 mfl

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna
Avser efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark, ca 28 000 m2 behandlad tomtarea.

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Ombyggnad till utslussningsbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
4-12 våningar

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.

Ny aktivitetspark i Skiftinge

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.

Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Sanering av mark för nybyggnation i Eskilstuna

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Nybyggnad av rastplats med toaletter och p-platser i Torshälla
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Nya ventilationsaggregat i skola i Eskilstuna
2 nya ventilationsaggregat.

Fönsterrenovering på Öja kyrka

Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök inkl byte av undertak samt golvbeläggning.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna
Området ingår i Näshulta socken och utgör totalt ca 280 anslutningar i området som består av ca 330 permanentboende och 120 fritidshus.

Etablering av skola i Eskilstuna

Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 899 vid Eskilstuna

Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.

Renovering av torn mm på Öja kyrka

Nybyggnad av spontanidrottsplatser i Eskilstuna

Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.

Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).

Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.

Tillbyggnad av snickeriverkstad i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Nybyggnad av skatepark i Eskilstuna

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.

Markundersökning för ev. sanering av mark i Eskilstuna
Avser sanering efter Granbergs/Tunaverken.

Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Installation av ventilationssystem i områdeskontor.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt 2 miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad

Nybyggnad av stall i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st gäststall.

Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av del av flerbostadshus.

Rivning av bilverkstad i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.

Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.

Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nerläggning av kabel Vallby-Kolsta 6:6, Hensta 3:14, 4:5, Åkerby 1:36, Grundby 1:28.

Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och ändring av brandskydd, VA och ventilation samt rivning av 2 byggnader.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt nybyggnad av 2 förråd.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.

Ombyggnad av cafeteria i Eskilstuna
Ändrad användning av lada till cafe och bageri samt installation av VA-anordning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: