Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (194)
Flen (18)
Gnesta (18)
Nyköping (120)
Oxelösund (20)
Trosa (29)
Vingåker (8)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 500 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fågelbo, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ca 130 lägenheter.

Nybyggnad av gymnasieskola i Nyköping, etapp 3
Hus B & X.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO Kombohus Flex.

Rivning och nybyggnad av F-6 skola i Flen

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter

Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av punkthus i Trosa
Bostadsrätter i 3-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nytt bostadsområde för enbostadshus i Vingåker
Ett 40-tal tomter

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Katrineholm-Laxå

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.

Nybyggnad av omklädningsrum och samlingsrum i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av bilhall och verkstad i Nyköping

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
16 nya stadsvillor.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna
Avser efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark, ca 28 000 m2 behandlad tomtarea.

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping

Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Ombyggnad till utslussningsbostäder i Eskilstuna

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av byggvaruhus i Trosa

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Tillbyggnad samt ny värme- och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme.

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Bostadsrätter.

Ombyggnad av vinkelhuset vid Brukssskolan i Hälleforsnäs

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 1
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.

Nybyggnad av radhus i Mariefred

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: