Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (194)
Flen (19)
Gnesta (21)
Nyköping (107)
Oxelösund (27)
Trosa (35)
Vingåker (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 512 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Muddring av hamn i Oxelösund

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen på Öknen 1, Orkanen 27, 28.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Nybyggnad och rivning av skollokaler i Vingåker

Stamrenovering av bostäder i Nyköping

Rivning och nybyggnad av skola i Flen

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1
30-40 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
24-40 bostäder.

Nybyggnad av datacenter i Eskilstuna
Ca 200 000 m2 mark.

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nybyggnad av omsorgsboende i Torshälla
Ca 40 vårdplatser.

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Spår, plattformar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs etapp 1
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.

Nybyggnad av bostäder, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.

Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter.

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Katrineholm-Laxå

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.

Nybyggnad av industri/verkstad och kontor i Nyköping
Trä eller stålstomme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av bilhall och verkstad i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i centrala Flen

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av radhus, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av kontor, lager och personallokal på Slagsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna
Avser efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark, ca 28 000 m2 behandlad tomtarea.

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: