Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Nybyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser nybyggnad av f-6 skola samt en 0-5 förskola. I projektet ingår även utvändiga ytor för utemiljö, skolgård, parkering m.m. Markyta 15300 kvm. Objektet ligger på följande adresser, Disponentgatan 8-10 och Fridhemsgatan 37-39.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av 64 lägenheter på gamla Willys tomt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Byggstart och omfattning kan för dagen ej preciseras.
Nybyggnad av handelshus i Ystad
Avser nybyggnad av handelsfastighet för fem butiker.
Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Nybyggnad av LSS-Boende, Ystad
Nybyggnad LSS-verksamhet med sex plus sex lägenheter och ett större gemensamhetsrum. Objektet är beläget i västra delen av Nybrostrand i Ystad kommun, Musselgatan.
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter fördelat på 2,5 våningsplan. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA. Kommer att delas upp i 7 etapper.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m, Trädgårdsstaden, Ystad
Avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor.
Nybyggnad av bostäder och LSS boende i Ystad
Detaljplanearbetet pågår. Avser 5 villor, 480 kvm samt LSS boende.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.
Ombyggnad av rondell i Ystad
Planerat projekt, byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av kontors- och omklädnadsbyggnad i Ystad
Planer finns för ny kontors-och omklädnadsbyggnad.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till restaurang och kontor 5000 kvm.
Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2021.
Ombyggnad till vindslägenheter, samt underhållsarbeten inom Fridhem,Ystad
Projektet avser att inreda 36st nya lägenheter om max 35 m², tidigare förråd på vindar inom Fridhem 1, Ystad. Fastigheten består av flera huskroppar och nya vindslägenheter ska inredas i fem av dessa huskroppar. Samt underhållsarbeten och anslutning av fiber inom Fridhemsgatan 5-13. Husen är byggda 1961-1963.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede . Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Exploateringsarbeten för bostäder i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med 50 lägenheter.
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Anläggande av erosionsskydd i Ystads hamn
Avser anläggande av erosionsskydd vid FL 1.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser ombyggnad från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Ombyggnad till kontor i Ystad
Avser ombyggnad av vindsvåning till kontorslokal.
Invändigt underhåll av kontorshus i Ystad
Avser invändig renovering av kontorslokal.
Ombyggnad av naturrekreationsområde i Ystad
Trädplantering, nya gc-vägar
Modernisering av hissar i Ystads lasarett
Avser modernisering av 2 st hissar. För de två aktuella hissarna byts motorer, styrsystem, elutrustning, korg, översyn av mekanik mm.
Brunnsöverbyggnader samt råvattenledning i Glemmingebro, Ystad
Avser brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till två st brunnar och inkoppling av dessa till befintligt ledningsnät. Samt råvattenledning.
Asfalt- och ledningsarbeten i Ystad
Avser asfaltering- och ledningsarbeten med bla ytvattningsanläggning, asfaltering av gårdsplan mm.
Till- och ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Ystad
Avser nyggnad av en padelbana samt ombyggnad till aktivitetshall med multibana och gym.
Rivning av industrihus i Ystad
Avser rivning av industribyggnad där planer finns för ny skola och förskola.
Nybyggnad av idrottsplats och utomhusanläggning, övrig i Ystad
Avser uppförande av ny padelanläggning.
Ombyggnad av spa i Ystad
Ombyggnad av spa, nya takfönster, ändrad användning plan 2 samt nybyggnad uterum.
Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Avser tillbyggnad av blomsterhall, orangeri.
Anläggande av stigar till Ale stenar, Ystad
Avser anläggande av stigar upp till Ale stenar.
Nybyggnad av elverk i Ystad
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad och ändring av befintlig reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation (östra förstaden 2:1) samt rivning av befintlig nätstation (fritiden 2).
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Cistern - utomhus.
Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Delning av befintlig lägenhet till två mindre lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Marklov - tillfällig placering av jordmassor under byggnation i västra sjöstaden.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Ystad
Rivning av alla byggnader på fastigheten.
Rivning av fritidshus i Ystad
Rivning av fritidshus.
Rivning av kiosk i Ystad
Rivning av kiosk för uthyrning av golfklubbor.
Rivning av lekplats i Ystad
Rivning av lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tidsbegränsat bygglov - dygnsparkering för husbilar och husvagnar.
Tillbyggnad av garage i Ystad
Tillbyggnad av garage och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad av industri - teknikrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad enbostadshus (badrum).
Utvändigt underhåll av restaurang i Ystad
Tillbyggnad miljöhus (förråd) samt installation av solceller på taket på restaurangens tillbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Tillfällig köksbod.
Nybyggnad av lager i Ystad
Tillfälligt bygglov - etablering av manskapsbodar och tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tillfälligt bygglov för ca 165 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Transformatorstation Kabusa 28:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank Öja 16:43,16:45,16:44.
Ombyggnad av skola i Ystad
Bygganmälan - ändrad brandcellsindelning och dörrar för utrymning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av garage i Ystad
Flyttning av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Förhandsbesked för fritidshus.
Ombyggnad av badhus i Ystad
Anmälan - brandskydd och ventilation.
Rivning av enbostadshus i Ystad
Anmälan - rivning av en-/två-bostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser installation av va-anläggning.
Ombyggnad av museum i Ystad
Ändrad användning - till museum samt café.
Ombyggnad av utbildningslokal i Ystad
Ändrad användning för fordonsteknisk undervisning.
Anläggande av parkering till Fritiden, Ystad
Avser anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: