Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Nybyggnad av handelshus i Ystad
Avser nybyggnad av handelsfastighet för fem butiker.
Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning - från spa- och konferenshotell till 21 bostadsrätter, installation av eldstad med rökkanal samt p-platser.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Ystad
Nybyggnad lss-boende samt förråd. Kommer avse 12 lägenheter + ett större gemensamt rum.
Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.
Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.
Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA.
Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.
Ombyggnad av väg E65 Dragongatan i Ystad
Projektet avser ombyggnad av korsningar, vänstersvängfält, målad mittrefug, va-arbeten, belysning, bullerplank samt trädplantering.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till bowlinghall, restaurang och kontor 5000 kvm.
Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 3 (option 2) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 9. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Omfattar utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Exploateringsarbeten för bostäder i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med 50 lägenheter.
Tillbyggnad av varuhus och lager i Ystad
Avser tillbyggnad av varuhus och lager med ca 300-500 kvm.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.
Ombyggnad av gata i Ystad
Projektet ligger vilande.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Ystad
Avser anläggande av en parkering med planteringar som tar hand om dagvattnet i anslutning till Oskarsgatan och Åvallastråket i Ystad. I entreprenaden ingår rivning av befintlig parkering och parkmark. Schakt- och fyllarbeten för körytor, gångytor, växtbäddar samt VA-lösning. Anläggningen utrustas med belysning, skyltar, staket och räcken, sittmöbler och förbereds för parkeringsautomater. Flera befintliga träd ska behållas i närheten av ytor som ska hårdgöras. I samband med dessa arbeten ingår schakt och fyllarbeten för el och fiber.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.
Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.
Utbyggnad av dagvattenledning i havet, med landfäste
Avser 100 m dagvattenledning DI1400 i havet med landfäste.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Ändrad användning - från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Upprustning av gata i Ystad
Entreprenaden avser anläggande av nya dag, spill och färskvattenledningar i Herrestadsgatan, i Ystad. Ombyggnad av Herrestadsgatan mellan fridhemsgatan och Dragongatan. Schakt och fyllarbeten för kör- och gångytor. Anläggningenutrustas med skyltar och vägmärken. Ny gatubelysningen utförs av sidoentreprenörer med schaktarbeten för belysning ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Nytt sprinklersystem vid sjukhus i Ystad
Avser skapande av stamledningssystem för sprinkler på Lasarettet i Ystad. Projektering ska innefatta försörjningsystem samt stamringledningssytem och vattenmagasin med pumpar.
Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Strandinfodring vid Ystads sandskog och Löderups strandbad, Ystad
Avser en strandfodring av stränderna vid Ystad Sandskog samt vid Löderups Strandbad med avsikt att motverka kusterosion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - byte av fönster, från vita träfönster till aluminumbeklädda vita träfönster. Fullriggaren 8, Skonaren 1, Slupen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - fönsterbyte.
Brunnsöverbyggnader Stora Herrestads vattentäkt, i Ystad
Omfattar byggnation av brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till brunnarna, B3, B4 och B5 samt inkoppling av dessa till befintlig ledningsnät.
Tillbyggnad av reception i Ystad
Tillbyggnad av reception till huvudbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ystad
Tillbyggnad/plank/fasadändring.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Renovering av avloppsstammar.
Ombyggnad av restaurang i Ystad
Ändrad användning - från butik/lager till restaurang/café samt fasadändring - nya spjäll för uteluft och plåtklädd ventilationskanal.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ystad
Ändrad användning - från utbildningslokaler till tandläkarpraktik (gäller plan 1).
Ombyggnad av klinik i Ystad
Ändrad användning på novakliniken plan 2.
Utvändigt underhåll av möbelvaruhus i Ystad
Fasadändring - fasadinklädnad av befintlig lastkaj med befintlig stomme och tak.
Ventilationsrenovering samt energibesparande åtgärder vid fastighet i Ystad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat inom anläggning av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. I samband med detta byggs ett befintligt fläktrum ut, och i vilket ett nytt ventilationsaggregat placeras. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser inredning av garagebyggnad till lägenheter.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Fasadändring - byte av bef. fönster (1 st.) samt bef. fönster sätts igen (3 st.).
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Byahus - tillgänglighetsanpassning innebärande håltagning för ny dörr samt anslutande ramp till hårdgörning av p-plats.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbod/rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad väderskydd.
Utvändigt underhåll av tennishall i Ystad
Ombyggnad - breddning av ytterdörr för handikappsanpassning, Nybyggnad förråd Sandskogen 2:8, Nybyggnad av förråd Sandskogen 2:8,Åkesholm 2:23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - nya takfönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - ommålning dörr.
Nybyggnad av ställverk i Ystad
Förhandsbesked för ställverksbyggnad för inhysning av 50 kv-apparater.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Förhandsbesked hall/förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Ystad
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Montering av cistern för adblue (urea).
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad - lagertält.
Ombyggnad av saluhall i Ystad
Ändrad användning/rökkanal.
Ombyggnad av bar i Ystad
Ändrad anändning - grillplatser med utebar.
Rivning av enbostadshus i Ystad
Rivning av enbostadshus/verksamhet/komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Skärmtak med plank mellan befintliga byggnader.
Tillbyggnad av golfbana i Ystad
Tillbyggnad av golfstudio.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Nybyggnad av belysningsmast i Ystad
Uppförande av fyra stycken belysningsmaster.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Utbyggnad av asfaltyta.
Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Ändrad användning - från affärslokal till lägenhet.
Anläggande av ny dricksvattenbrunn (B6) vid Nedraby vattenverk
Avser anläggandet av en ny kommunal dricksvattenbrunn (B6 Nedraby).
Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Avser ändrad användning bottenvåning - till vandrarhem i bef. planlösning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: