Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Nytt färjeläge vid Ystads hamn Ystad
Planförslaget omfattar plats för två nytt färjelägen, pir, uppmarschområden och ett utfyllnadsområde mellan befintlig och ny vågbrytare.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning - från spa- och konferenshotell till 21 bostadsrätter, installation av eldstad med rökkanal samt p-platser.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av gruppbostad i Ystad
Nybyggnad LSS-verksamhet med sex plus sex lägenheter och ett större gemensamhetsrum. Objektet är beläget i västra delen av Nybrostrand i Ystad kommun, Musselgatan.
Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.
Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.
Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Avser nybyggnad av LSS-boende i Ystad.
Ombyggnad av väg E65 Dragongatan i Ystad
Projektet avser ombyggnad av korsningar, vänstersvängfält, målad mittrefug, va-arbeten, belysning, bullerplank samt trädplantering.
Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till bowlinghall, restaurang och kontor 5000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 3 (option 2) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 9. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede. Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.
Utbyggnad av dagvattenledning i havet, med landfäste
Avser 100 m dagvattenledning DI1400 i havet med landfäste.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Ändrad användning - från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Upprustning av gata i Ystad
Entreprenaden avser anläggande av nya dag, spill och färskvattenledningar i Herrestadsgatan, i Ystad. Ombyggnad av Herrestadsgatan mellan fridhemsgatan och Dragongatan. Schakt och fyllarbeten för kör- och gångytor. Anläggningenutrustas med skyltar och vägmärken. Ny gatubelysningen utförs av sidoentreprenörer med schaktarbeten för belysning ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Ventilationsrenovering samt energibesparande åtgärder vid fastighet i Ystad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat inom anläggning av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. I samband med detta byggs ett befintligt fläktrum ut, och i vilket ett nytt ventilationsaggregat placeras. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden.
Nytt sprinklersystem vid sjukhus i Ystad
Avser skapande av stamledningssystem för sprinkler på Lasarettet i Ystad. Projektering ska innefatta försörjningsystem samt stamringledningssytem och vattenmagasin med pumpar.
Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - fönsterbyte.
Ombyggnad av restaurang i Ystad
Ändrad användning - från butik/lager till restaurang/café samt fasadändring - nya spjäll för uteluft och plåtklädd ventilationskanal.
Ombyggnad av klinik i Ystad
Ändrad användning på novakliniken plan 2.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Renovering av avloppsstammar.
Tillbyggnad av reception i Ystad
Tillbyggnad av reception till huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av möbelvaruhus i Ystad
Fasadändring - fasadinklädnad av befintlig lastkaj med befintlig stomme och tak.
Nybyggnad av barack i Ystad
Förhandsbesked för bodar.
Nybyggnad av ställverk i Ystad
Förhandsbesked för ställverksbyggnad för inhysning av 50 kv-apparater.
Utvändigt underhåll av kontor i Ystad
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad - lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnader järnväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Fasadändring - byte av bef. fönster (1 st.) samt bef. fönster sätts igen (3 st.).
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Byahus - tillgänglighetsanpassning innebärande håltagning för ny dörr samt anslutande ramp till hårdgörning av p-plats.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Rivning av enbostadshus i Ystad
Rivning av enbostadshus/verksamhet/komplementbyggnad.
Tillbyggnad av golfbana i Ystad
Tillbyggnad av golfstudio.
Utvändigt underhåll av tennishall i Ystad
Ombyggnad - breddning av ytterdörr för handikappsanpassning, Nybyggnad förråd Sandskogen 2:8, Nybyggnad av förråd Sandskogen 2:8,Åkesholm 2:23.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Plank/mur/p-plats, parkering, uteplats.
Ombyggnad av bar i Ystad
Ändrad anändning - grillplatser med utebar.
Nybyggnad av belysningsmast i Ystad
Uppförande av fyra stycken belysningsmaster.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Utbyggnad av asfaltyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: