Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.

Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser ombyggnad av fd industrilokal till förskola samt föreningslokaler. I projektet ingår även utvändiga ytor på 16000 m2 för utemiljö, parkering m.m.

Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.

Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder.

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser servicelägenheter, 7 st med tillhörande uppehålls-, komplement-, och personalutrymmen samt 29 hyreslägenheter med gemensamhetslokal och teknikutrymmen. Kontraktsarbetena är uppdelade på tre huvuddelar. Huvuddel 1 avser byggnad B med tillhörande markarbeten kring både hus B och A. Huvuddel 2 avser att bygga parkeringsplatser i form av ett parkeringsdäck alternativt som parkeringsplatser ska preliminärt utföras under direkt efter huvuddel 1 är färdigställd. Huvuddel tre avser solfångare Huvuddel 2 (utgörs av option 1 eller option 2) och Huvuddel 3 som kan avropas av beställaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad till LSS-boende i Ystad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2017.

Nybyggnad av ishall i Ystad
Projektet ligger på is.

Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.

Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.

Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Avser nybyggnad av LSS-boende i Ystad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av flerbostadshus, 9 lägenheter.

Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 1 avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 13. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar 1 flerbamiljshus med 6 trapphus samt delivs inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd.

Tillbyggnad av varuhus och lager i Ystad
Avser tillbyggnad av varuhus och lager med ca 300-500 kvm.

Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata gällande förbättringar för busstrafik.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Ombyggnad av gata i Ystad
Projektet ligger vilande.

Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Ystad
Avser anläggande av en parkering med planteringar som tar hand om dagvattnet i anslutning till Oskarsgatan och Åvallastråket i Ystad. I entreprenaden ingår rivning av befintlig parkering och parkmark. Schakt- och fyllarbeten för körytor, gångytor, växtbäddar samt VA-lösning. Anläggningen utrustas med belysning, skyltar, staket och räcken, sittmöbler och förbereds för parkeringsautomater. Flera befintliga träd ska behållas i närheten av ytor som ska hårdgöras. I samband med dessa arbeten ingår schakt och fyllarbeten för el och fiber.

Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.

Nybyggnad av byggnad för ackumulatortank till fjärrvärmenätet,
Byggnadens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m. Entreprenaden kommer att delas i följande entreprenader. 1. Mark och pålningsentreprenad 2. Grundentreprenad 3. Hetvattenackumulatorentreprenad (TE, upphandlas i separat upphandling) 4. Smidesentreprenad

Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad, etapp 1
Projektet ligger vilande.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Hemtjänsten är en del av Ystad kommun och lokalerna kommer därför att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om och tillbyggnaden kommer handlas upp via olika delentreprenader.

Invändiga bygg- och målningsarbeten i kyrka, Ystad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.

Upprustning av gata i Ystad
Entreprenaden avser anläggande av nya dag, spill och färskvattenledningar i Herrestadsgatan, i Ystad. Ombyggnad av Herrestadsgatan mellan fridhemsgatan och Dragongatan. Schakt och fyllarbeten för kör- och gångytor. Anläggningenutrustas med skyltar och vägmärken. Ny gatubelysningen utförs av sidoentreprenörer med schaktarbeten för belysning ingår i entreprenaden.

Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad industri.

Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.

Ny gång- och cykelväg i Ystad

Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser projektering och ett komplett förfrågningsunderlag till bygghandling för nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Upprustning av gata i Ystad
Detaljplaneändring krävs. Igångsättning är ej fastställd. Projektet ingick tidigare under ojb.nr 1139099.

Tillbyggnad av kontor i Ystad
Tillbyggnad/ombyggnad, rivning och installation av hiss.

Strandinfodring vid Ystads sandskog och Löderups strandbad, Ystad
Avser en strandfodring av stränderna vid Ystad Sandskog samt vid Löderups Strandbad med avsikt att motverka kusterosion.

Ombyggnad av gym i Ystad
Anmälan - installation av ventilationsaggregat med värmeåtervinning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - byte av fönster, från vita träfönster till aluminumbeklädda vita träfönster. Fullriggaren 8, Skonaren 1, Slupen 1.

Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad - butik och glasstillverkning.

Tillbyggnad av lager i Ystad
Tillbyggnad/plank/fasadändring.

Brunnsöverbyggnader Stora Herrestads vattentäkt, i Ystad
Omfattar byggnation av brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till brunnarna, B3, B4 och B5 samt inkoppling av dessa till befintlig ledningsnät.

Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Tillbyggnad av affärslokal.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ystad
Ändrad användning - från utbildningslokaler till tandläkarpraktik (gäller plan 1).

Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Ändrad användning av vandrarhem.

Ventilationsrenovering samt energibesparande åtgärder vid fastighet i Ystad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat inom anläggning av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. I samband med detta byggs ett befintligt fläktrum ut, och i vilket ett nytt ventilationsaggregat placeras. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser inredning av garagebyggnad till lägenheter.

Nybyggnad av fläktrum i Ystad
Avser nytt fläktrum.

Rivning av ställverk i Ystad
Anmälan - rivning av bef. ställverk.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Ystad
Anläggning - bana för radiostyrda bilar.

Ombyggnad av bensinstation i Ystad
Anmälan - installation av oljeskiljare och spillzoner för bensin och dieselanläggning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - nya takfönster.

Utvändigt underhåll av kiosk i Ystad
Fasadändring - serveringskiosk.

Utvändigt underhåll av servering i Ystad
Fasadändring - takterrass/uteservering.

Utvändigt underhåll av skola i Ystad
Fasadändring - öppning i fasad, för dörr.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Ystad
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av industribyggnad i Ystad
Installation av solceller.

Nybyggnad av campingplats i Ystad
Dygnscamping.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Byte av ytterdörrar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation och rasering av befintlig transformatiorstation.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation samt rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av växthus i Ystad
Nybyggnad orangeri samt rivning av bef. pergola.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad skärmtak och containrar (2 st.).

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbod/rivning.

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbyggnad Edvinshem 2:1,2:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad vindskydd för utegrupp.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad väderskydd.

Ombyggnad av saluhall i Ystad
Ändrad användning/rökkanal.

Nybyggnad av plank i Ystad
Plank.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Skärmtak med plank mellan befintliga byggnader.

Nybyggnad av mur i Ystad
Stödmur.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Ändrad användning - från affärslokal till lägenhet.

Ombyggnad av affärshus i Ystad
Anmälan - ändring av planlösning affär.

Tillbyggnad av reception i Ystad
Avser tillbyggnad av reception på 70 kvm på en befintlig reception.

Anläggande av ny dricksvattenbrunn (B6) vid Nedraby vattenverk
Avser anläggandet av en ny kommunal dricksvattenbrunn (B6 Nedraby).

Utvändigt underhåll av industrihus i Ystad
Avser fasadändring där de ska sänka fönsterna så det får in mer ljus i lokalerna.

Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Avser ändrad användning bottenvåning - till vandrarhem i bef. planlösning.

Ombyggnad av kontor i Ystad
Ändrad användning - från butik till kontor.

Installation av solfångare på taket på Ystad Arena
Ystad Energi avser att bygga en solfångaranläggning på Arena taket. Denna anläggning skall kopplas mot Ystad Energis fjärrvärmenät.

Nybyggnad av mobil tankstation med terminal i Ystad
Avser tankstation, dvs tank (cistern), pump samt terminal.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Ombyggnad industribyggnad/fasadändring vill öka med ca 100-150 kvm för extra kontors yta.

Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Församlingshem - ombyggnad och fasadändring, nya fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: