Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av 64 lägenheter på gamla Willys tomt.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 2
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Byggstart och omfattning kan för dagen ej preciseras.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser ombyggnad av fd industrilokal till förskola samt föreningslokaler. I projektet ingår även utvändiga ytor på 16000 m2 för utemiljö, parkering m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 3
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Fjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-Simrishamn
Befintliga signalställverk på järnvägssträckan Ystad-Tomelilla-Simrishamn ska bytas ut till nytt utbrett datorställverk, arbeten gällande Gärsnäs ingår samt hastighetshöjning.
Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Ystad
Omfattar nybyggnad av två flerfamiljehus med 50 lägenheter intill postterminalen i Ystad.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning - från spa- och konferenshotell till 21 bostadsrätter, installation av eldstad med rökkanal samt p-platser.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av LSS-Boende, Ystad
Nybyggnad LSS-verksamhet med sex plus sex lägenheter och ett större gemensamhetsrum. Objektet är beläget i västra delen av Nybrostrand i Ystad kommun, Musselgatan.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 1
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m, Trädgårdsstaden, Ystad
Avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA. Kommer att delas upp i 7 etapper.
Nybyggnad av bostäder och LSS boende i Ystad
Avser 5 villor, 480 kvm samt LSS boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.
Ombyggnad av väg E65 Dragongatan i Ystad
Projektet avser ombyggnad av korsningar, vänstersvängfält, målad mittrefug, va-arbeten, belysning, bullerplank samt trädplantering.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Avser tillbyggnad av hotellet med ca 10 rum.
Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till restaurang och kontor 5000 kvm.
Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 3 (option 2) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 9. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 4 (option 3) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 7 Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 1: 1449492
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504
Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede . Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Utbyggnad av dagvattenledning i havet, med landfäste
Avser 100 m dagvattenledning DI1400 i havet med landfäste.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser ombyggnad från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Nytt sprinklersystem vid sjukhus i Ystad
Avser skapande av stamledningssystem för sprinkler på Lasarettet i Ystad. Projektering ska innefatta försörjningsystem samt stamringledningssytem och vattenmagasin med pumpar.
Rivning av industrihus i Ystad
Avser rivning av industribyggnad.
Asfalt- och ledningsarbeten i Ystad
Avser asfaltering- och ledningsarbeten med bla ytvattningsanläggning, asfaltering av gårdsplan mm.
Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Avser tillbyggnad av blomsterhall, orangeri.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av kall lager.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ystad
Målning av fasad Bergman Norra 3,2.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ystad
Fasadändring nya fönster och dörrar, samt ändrad användning av västra lokalen till motionslokaler.
Nybyggnad av barack i Ystad
Förhandsbesked för bodar.
Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Förhandsbesked för fritidshus.
Nybyggnad av stängsel i Ystad
Industristängsel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ystad
Installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnader järnväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Ystad
Ombyggnad förskola (utesov).
Tillbyggnad av golfbana i Ystad
Tillbyggnad av golfstudio.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Nybyggnad av lager i Ystad
Tillfälligt bygglov - etablering av manskapsbodar och tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tillfälligt bygglov för ca 165 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Transformatorstation Kabusa 28:3.
Nybyggnad av belysningsmast i Ystad
Uppförande av fyra stycken belysningsmaster.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Utbyggnad av asfaltyta.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank Öja 16:43,16:45,16:44.
Utvändigt underhåll av garage i Ystad
Byte av 18 stycken garageportar.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Cistern - utomhus.
Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Delning av befintlig lägenhet till två mindre lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Ystad
Anmälan - rivning av en-/två-bostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser installation av va-anläggning.
Ombyggnad av cafeteria i Ystad
Ändrad användning - från lokal till café/bageri.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Plank/mur/p-plats, parkering, uteplats.
Rivning av enbostadshus i Ystad
Rivning av enbostadshus/verksamhet/komplementbyggnad.
Rivning av kiosk i Ystad
Rivning av kiosk för uthyrning av golfklubbor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: