Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Ombyggnad till bostäder och verksamhetslokaler i Ystad
Planer finns för nybyggnad av 400 st hyresrätter och ca 150 seniorbostäder i etapper. De första etapperna beräknas kunna börja byggas i slutet av 2018.

Fjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-Simrishamn
Befintliga signalställverk på järnvägssträckan Ystad-Tomelilla-Simrishamn ska bytas ut till nytt utbrett datorställverk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser ombyggnad av fd industrilokal till förskola samt föreningslokaler. I projektet ingår även utvändiga ytor på 16000 m2 för utemiljö, parkering m.m.

Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av gruppbostad i Ystad
Nybyggnad lss-boende samt förråd. Kommer avse 12 lägenheter + ett större gemensamt rum.

Nybyggnad av industri i Ystad
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser 12 hektar markområde för industriverksamhet.

Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.

Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av flerbostadshus, 9 lägenheter.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 1 avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 13. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar 1 flerbamiljshus med 6 trapphus samt delivs inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Omfattar utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.

Tillbyggnad av varuhus och lager i Ystad
Avser tillbyggnad av varuhus och lager med ca 300-500 kvm.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Ystad
Avser anläggande av en parkering med planteringar som tar hand om dagvattnet i anslutning till Oskarsgatan och Åvallastråket i Ystad. I entreprenaden ingår rivning av befintlig parkering och parkmark. Schakt- och fyllarbeten för körytor, gångytor, växtbäddar samt VA-lösning. Anläggningen utrustas med belysning, skyltar, staket och räcken, sittmöbler och förbereds för parkeringsautomater. Flera befintliga träd ska behållas i närheten av ytor som ska hårdgöras. I samband med dessa arbeten ingår schakt och fyllarbeten för el och fiber.

Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.

Nybyggnad av byggnad för ackumulatortank till fjärrvärmenätet,
Byggnadens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m. Entreprenaden kommer att delas i följande entreprenader. 1. Mark och pålningsentreprenad 2. Grundentreprenad 3. Hetvattenackumulatorentreprenad (TE, upphandlas i separat upphandling) 4. Smidesentreprenad

Exploateringsarbeten för industriområde i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för industriområde.

Invändiga bygg- och målningsarbeten i kyrka, Ystad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Hemtjänsten är en del av Ystad kommun och lokalerna kommer därför att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om och tillbyggnaden kommer handlas upp via olika delentreprenader.

Upprustning av gata i Ystad
Entreprenaden avser anläggande av nya dag, spill och färskvattenledningar i Herrestadsgatan, i Ystad. Ombyggnad av Herrestadsgatan mellan fridhemsgatan och Dragongatan. Schakt och fyllarbeten för kör- och gångytor. Anläggningenutrustas med skyltar och vägmärken. Ny gatubelysningen utförs av sidoentreprenörer med schaktarbeten för belysning ingår i entreprenaden.

Nytt sprinklersystem vid sjukhus i Ystad
Avser skapande av stamledningssystem för sprinkler på Lasarettet i Ystad. Projektering ska innefatta försörjningsystem samt stamringledningssytem och vattenmagasin med pumpar.

Ny gång- och cykelväg i Ystad

Spårbyte i Ystad

Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser projektering och ett komplett förfrågningsunderlag till bygghandling för nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.

Tillbyggnad av kontor i Ystad
Tillbyggnad/ombyggnad, rivning och installation av hiss.

Strandinfodring vid Ystads sandskog och Löderups strandbad, Ystad
Avser en strandfodring av stränderna vid Ystad Sandskog samt vid Löderups Strandbad med avsikt att motverka kusterosion.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - byte av fönster, från vita träfönster till aluminumbeklädda vita träfönster. Fullriggaren 8, Skonaren 1, Slupen 1.

Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad - butik och glasstillverkning.

Tillbyggnad av lager i Ystad
Tillbyggnad/plank/fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning - från spa- och konferenshotell till lägenheter, installation av eldstad med rökkanal samt p-platser.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ystad
Ändrad användning - från utbildningslokaler till tandläkarpraktik (gäller plan 1).

Brunnsöverbyggnader Stora Herrestads vattentäkt, i Ystad
Omfattar byggnation av brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till brunnarna, B3, B4 och B5 samt inkoppling av dessa till befintlig ledningsnät.

Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Tillbyggnad av affärslokal.

Utvändigt underhåll av möbelvaruhus i Ystad
Fasadändring - fasadinklädnad av befintlig lastkaj med befintlig stomme och tak.

Ventilationsrenovering samt energibesparande åtgärder vid fastighet i Ystad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat inom anläggning av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. I samband med detta byggs ett befintligt fläktrum ut, och i vilket ett nytt ventilationsaggregat placeras. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser inredning av garagebyggnad till lägenheter.

Nybyggnad av fläktrum i Ystad
Avser nytt fläktrum.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Ystad
Anläggning - bana för radiostyrda bilar.

Rivning av ställverk i Ystad
Anmälan - rivning av bef. ställverk.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Byte av ytterdörrar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank.

Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Byahus - tillgänglighetsanpassning innebärande håltagning för ny dörr samt anslutande ramp till hårdgörning av p-plats.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - nya takfönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - ommålning dörr.

Utvändigt underhåll av kiosk i Ystad
Fasadändring - serveringskiosk.

Utvändigt underhåll av servering i Ystad
Fasadändring - takterrass/uteservering.

Utvändigt underhåll av skola i Ystad
Fasadändring - öppning i fasad, för dörr.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Ystad
Fasadändring.

Nybyggnad av förråd i Ystad
Förhandsbesked hall/förrådsbyggnad.

Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad - lagertält.

Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad av plank.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Fasadändring - byte av bef. fönster (1 st.) samt bef. fönster sätts igen (3 st.).

Nybyggnad av cistern i Ystad
Montering av cistern för adblue (urea).

Utvändigt underhåll av industribyggnad i Ystad
Installation av solceller.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation samt rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad skärmtak och containrar (2 st.).

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbod/rivning.

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbyggnad Edvinshem 2:1,2:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av plank i Ystad
Nybyggnad vindskydd för utegrupp.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad väderskydd.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad.

Nybyggnad av plank i Ystad
Plank.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Skärmtak med plank mellan befintliga byggnader.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Solcellsanläggning.

Nybyggnad av mur i Ystad
Stödmur.

Ombyggnad av saluhall i Ystad
Ändrad användning/rökkanal.

Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Ändrad användning - från affärslokal till lägenhet.

Tillbyggnad av reception i Ystad
Avser tillbyggnad av reception på 70 kvm på en befintlig reception.

Anläggande av ny dricksvattenbrunn (B6) vid Nedraby vattenverk
Avser anläggandet av en ny kommunal dricksvattenbrunn (B6 Nedraby).

Utvändigt underhåll av industrihus i Ystad
Avser fasadändring där de ska sänka fönsterna så det får in mer ljus i lokalerna.

Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Avser ändrad användning bottenvåning - till vandrarhem i bef. planlösning.

Ombyggnad av kontor i Ystad
Ändrad användning - från butik till kontor.

Nybyggnad av mobil tankstation med terminal i Ystad
Avser tankstation, dvs tank (cistern), pump samt terminal.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Ombyggnad industribyggnad/fasadändring vill öka med ca 100-150 kvm för extra kontors yta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: