Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter. Avser nybyggnad ca 400 lägenheter under en flerårsperiod. Byggherrar kan söka tilldelning av kvarteren 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4b, 5b, 5c, 6, 8a .

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 2
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.

Nytt område för bilhandel och service i Ystad
Fördjupad översiktsplan. Detta är ett utredningsområde för handel. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.

Nybyggnad av bostadsområde, i Ystad
Omfattar nybyggnad av ett bostadsområde i Ystad som avser ca 300 bostadsenheter, 10 hektar.

Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 3
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.

Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.

Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser servicelägenheter, 7 st med tillhörande uppehålls-, komplement-, och personalutrymmen samt 29 hyreslägenheter med gemensamhetslokal och teknikutrymmen. Kontraktsarbetena är uppdelade på tre huvuddelar. Huvuddel 1 avser byggnad B med tillhörande markarbeten kring både hus B och A. Huvuddel 2 avser att bygga parkeringsplatser i form av ett parkeringsdäck alternativt som parkeringsplatser ska preliminärt utföras under direkt efter huvuddel 1 är färdigställd. Huvuddel tre avser solfångare Huvuddel 2 (utgörs av option 1 eller option 2) och Huvuddel 3 som kan avropas av beställaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning - från spa- och konferenshotell till lägenheter, installation av eldstad med rökkanal samt p-platser.

Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av särskilt boende i Ystad

Nybyggnad av flerfamiljshus i Ystad
Omfattar nybyggnad av två flerfamiljehus med 50 lägenheter intill postterminalen i Ystad.

Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 1
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus avser 30 lägenheter med 6 våningar i.

Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.

Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.

Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata gällande förbättringar för busstrafik.

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 3 (option 2) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 9. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 1: 1449492

Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504

Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Omfattar utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.

Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd.

Exploateringsarbeten för bostäder i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med 50 lägenheter.

Tillbyggnad av varuhus och lager i Ystad
Avser tillbyggnad av varuhus och lager med ca 300-500 kvm.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Ystad
Avser anläggande av en parkering med planteringar som tar hand om dagvattnet i anslutning till Oskarsgatan och Åvallastråket i Ystad. I entreprenaden ingår rivning av befintlig parkering och parkmark. Schakt- och fyllarbeten för körytor, gångytor, växtbäddar samt VA-lösning. Anläggningen utrustas med belysning, skyltar, staket och räcken, sittmöbler och förbereds för parkeringsautomater. Flera befintliga träd ska behållas i närheten av ytor som ska hårdgöras. I samband med dessa arbeten ingår schakt och fyllarbeten för el och fiber.

Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.

Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.

Invändiga bygg- och målningsarbeten i kyrka, Ystad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Upprustning av gata i Ystad
Entreprenaden avser anläggande av nya dag, spill och färskvattenledningar i Herrestadsgatan, i Ystad. Ombyggnad av Herrestadsgatan mellan fridhemsgatan och Dragongatan. Schakt och fyllarbeten för kör- och gångytor. Anläggningenutrustas med skyltar och vägmärken. Ny gatubelysningen utförs av sidoentreprenörer med schaktarbeten för belysning ingår i entreprenaden.

Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser projektering och ett komplett förfrågningsunderlag till bygghandling för nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.

Ny gång- och cykelväg i Ystad

Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.

Tillbyggnad av kontor i Ystad
Tillbyggnad/ombyggnad, rivning och installation av hiss.

Strandinfodring vid Ystads sandskog och Löderups strandbad, Ystad
Avser en strandfodring av stränderna vid Ystad Sandskog samt vid Löderups Strandbad med avsikt att motverka kusterosion.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - byte av fönster, från vita träfönster till aluminumbeklädda vita träfönster. Fullriggaren 8, Skonaren 1, Slupen 1.

Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad - butik och glasstillverkning.

Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.

Tillbyggnad av lager i Ystad
Tillbyggnad/plank/fasadändring.

Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Tillbyggnad av affärslokal.

Brunnsöverbyggnader Stora Herrestads vattentäkt, i Ystad
Omfattar byggnation av brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till brunnarna, B3, B4 och B5 samt inkoppling av dessa till befintlig ledningsnät.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ystad
Ändrad användning - från utbildningslokaler till tandläkarpraktik (gäller plan 1).

Ombyggnad av klinik i Ystad
Ändrad användning på novakliniken plan 2.

Utvändigt underhåll av möbelvaruhus i Ystad
Fasadändring - fasadinklädnad av befintlig lastkaj med befintlig stomme och tak.

Ventilationsrenovering samt energibesparande åtgärder vid fastighet i Ystad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat inom anläggning av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. I samband med detta byggs ett befintligt fläktrum ut, och i vilket ett nytt ventilationsaggregat placeras. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser inredning av garagebyggnad till lägenheter.

Rivning av ställverk i Ystad
Anmälan - rivning av bef. ställverk.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank.

Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Byahus - tillgänglighetsanpassning innebärande håltagning för ny dörr samt anslutande ramp till hårdgörning av p-plats.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Byte av ytterdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - nya takfönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - ommålning dörr.

Utvändigt underhåll av kiosk i Ystad
Fasadändring - serveringskiosk.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Ystad
Fasadändring.

Nybyggnad av fläktrum i Ystad
Avser nytt fläktrum.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad - lagertält.

Nybyggnad av cistern i Ystad
Montering av cistern för adblue (urea).

Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Fasadändring - byte av bef. fönster (1 st.) samt bef. fönster sätts igen (3 st.).

Nybyggnad av förråd i Ystad
Förhandsbesked hall/förrådsbyggnad.

Utvändigt underhåll av industribyggnad i Ystad
Installation av solceller.

Utvändigt underhåll av kontor i Ystad
Installation av solcellsanläggning.

Utvändigt underhåll av tennishall i Ystad
Ombyggnad - breddning av ytterdörr för handikappsanpassning, Nybyggnad förråd Sandskogen 2:8, Nybyggnad av förråd Sandskogen 2:8,Åkesholm 2:23.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation samt rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbod/rivning.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad väderskydd.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av cykelförråd.

Ombyggnad av saluhall i Ystad
Ändrad användning/rökkanal.

Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Ändrad användning - från affärslokal till lägenhet.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Skärmtak med plank mellan befintliga byggnader.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Solcellsanläggning.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Ystad
Solcellspaneler på tak.

Nybyggnad av mur i Ystad
Stödmur.

Tillbyggnad av reception i Ystad
Avser tillbyggnad av reception på 70 kvm på en befintlig reception.

Anläggande av ny dricksvattenbrunn (B6) vid Nedraby vattenverk
Avser anläggandet av en ny kommunal dricksvattenbrunn (B6 Nedraby).

Utvändigt underhåll av industrihus i Ystad
Avser fasadändring där de ska sänka fönsterna så det får in mer ljus i lokalerna.

Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Avser ändrad användning bottenvåning - till vandrarhem i bef. planlösning.

Ombyggnad av kontor i Ystad
Ändrad användning - från butik till kontor.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Ombyggnad industribyggnad/fasadändring vill öka med ca 100-150 kvm för extra kontors yta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: