Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av bostäder i Höllviken
Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår. Planer finns för ca 250-300 bostäder totalt i blandad bebyggelse. En viss del kommer eventuellt att säljas som fribyggartomter.
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av hotell i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av hotell med 60 rum, 3 våningar. Konferenslokaler.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m.
Ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Avser ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet .
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast under sommaren 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter,
Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 16 st villor. Uppskattad byggstart.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprusning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Hyresrätter I projektet ingår miljöhus.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 60-100 lägenheter.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Om- och tillbyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Projektet avserr om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation. Arbetena avser energieffektivisering, renovering av ytskikt, förändrad planlösning m.m. Energieffektivisering innebär bl a ombyggnad av tak, nya fönster och utbyte av installationer.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st villor.
Renovering av pirar i Höllviken, Vellinge
Planer finns för renovering av pirar vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning planeras under mars/april 2018.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Avser tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Rivning av brandskadad byggnad med tillhörande sanering av byggnad och mark.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Nybyggnad av kontor/utställning samt rivning av befintlig byggnad.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Renovering av yttertak m.m. på fastigheter i Skanör, Vellinge
Objektet omfattar renovering yttertak med tegelpannor med tillhörande genomföringar, kupor, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster samt omfogning av fasader och skorstenar.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Modernisering av bibliotek i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avtalstiden är två år. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år eller två (2) år i taget, med oförändrade villkor om båda parter är överens en förlängning. Förlängningen blir giltig först efter det att skriftlig överenskommelse har träffats mellan parterna
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Omfogning av fasader på fastigheter i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Renovering av yttertak på byggnader i Skanör, Vellinge
Avser takrenovering på 4 st huskroppar i 1 1/2 plan varav tre för boende och en kompletteringsbyggnad.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av flerbostadshus - hiss, trappor, lägenhetsindelning.
Tillbyggnad av industrihus i Vellinge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, befintlig byggnad rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage Åkarp 1:10,1:25,1:24,1:21,1:22,1:23.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av 6 transformatorstationer Ljunghusen 4:8,6:64,5:121,2:32,3:61,Höllviken 19:54.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av fiberoptisk teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av förråd och rivning av befintliga vid skanörs förskola.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Mobilteletorn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Insynsskyddande plank.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus,carport.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad cykelförråd - hus 7, hus 8, hus 9 Hököpinge 55:104,55:105,55:106.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Avlastningsbyggnad vid kyrkan.
Nybyggnad av carport i Vellinge
Carport/förråd Skanör 13:86,13:85,13:79,13:83.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vellinge
Utvändig ändring- fönster.
Ombyggnad av vårdbostad i Vellinge
Ändring av planlösning i lss-boende.
Nybyggnad av paviljong i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger t o m 2020-12-31.
Tillbyggnad av mur i Vellinge
Tillbyggnad av butik/restaurang, murar.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Vellinge
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning och marklov.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utvändigt underhåll av lager i Vellinge
Utvändig ändring av lagerlokal samt ändring av brandskydd.
Renovering av yttertak mm på fastighet i Vellinge
Projektet omfattar renovering yttertak med eternit samt med tillhörande genomföringar, frontespiser, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster.
Omfogning av fasad på fastighet i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: