Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höllviken
Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår. Planer finns för ca 250-300 bostäder totalt i blandad bebyggelse. En viss del kommer eventuellt att säljas som fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Nybyggnad av flerbostadshus, i 2 huskroppar med 48 lägenheter. Ingår även cykeltak, mur m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt underjordiskt garage. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av bostadsområde vid Campusområdet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 15 lägenheter.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Avser ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet .
Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Vellinge
Planer finns för nybyggnad av förskola i Hököpinge.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.
Nybyggnad av lokaler för handel i Vellinge
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Planer finns för nytt handelsområde.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Hyresrätter I projektet ingår miljöhus.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Om- och tillbyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Projektet avserr om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation. Arbetena avser energieffektivisering, renovering av ytskikt, förändrad planlösning m.m. Energieffektivisering innebär bl a ombyggnad av tak, nya fönster och utbyte av installationer.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.
Nybyggnad av busshållplats med vänthall m.m.i Vellinge
Nybyggnad av busshållplats med vänthall, café, och wc.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Ny konstgräsplan i Vellinge
Avser anläggande av konstgräsplan.
Ombyggnad av pumpstation i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av pumpstation i Höllviken,
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av stugby i Vellinge
Planer finns för utökning med ca 10st stugor på campingområdet.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Rivning av brandskadad byggnad med tillhörande sanering av byggnad och mark.
Rivning av äldreboende I Vellinge
Rivningsarbetena påbörjas tidigast under sommaren 2018. Projektet avser rivning av Kronodalsgården.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan Uppskattad byggstart.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
okAsfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Arbetena sker löpande under 2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2018.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser invändig ommålning av väggar, valv m.m samt mindre invändig renovering av kyrka.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Modernisering av bibliotek i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Höllviken, Vellinge
Avser byte av konstgräs vid Höövikens IP.
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avtalstiden är två år. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år eller två (2) år i taget, med oförändrade villkor om båda parter är överens en förlängning. Förlängningen blir giltig först efter det att skriftlig överenskommelse har träffats mellan parterna
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. .
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Invallning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser infallning Sk/Fbo i Vellinge. Igångsättning och omfattning okänd.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Omfogning av fasader på fastighet i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Vellinge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av industrihall. Omfattning är ej fastställd.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av restaurang i Vellinge
Ansökan om bygglov för nybyggnad av strandkiosk/restaurang.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av komplementbyggnader (miljöhus, cykeltak, bullerplank, barnvagns- och rullstolsförråd, teknikhus) samt fasadändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus,carport.
Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat lov för tält.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Vellinge
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning och marklov.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av terass och utbyggnad av lokal samt utvändig ändring, tak, vindskydd.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vellinge
Utvändig ändring samt skylt och parkeringsplats.
Nybyggnad av automatstation i Vellinge
Ansökan om nybyggnad av fristående automatanläggning samt tvättanläggning.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Igångsättning planeras under 2018. Planer finns förr åtgärder på delar av blytak på kyrka. .
Omfogning av fasad på fastighet i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.
Ny ljusarmatur vid Tångvallaplanen i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: