Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av bostäder i Höllviken
Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår. Planer finns för ca 250-300 bostäder totalt i blandad bebyggelse. En viss del kommer eventuellt att säljas som fribyggartomter.
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av bostäder i Västra Ingelstad
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder vid Västra Ingelstad. kan röra sig om ca 100-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Byggstart tidigast hösten 2019. Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m.
Till. och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning planeras under 2019. Avser fortsatt till- och ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet.
Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.
Utbyggnd av Skanörs brandstation
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Skanörs brandstation.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning under 1:a kv 2018. Avser till- och ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet . Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Hyresrätter I projektet ingår miljöhus.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Avser ny räddningsstation i Skanör. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 4
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Avser tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Renovering av kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för invändig renovering samt ommålning av väggar, valv m.m. i kyrka.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Nybyggnad av kontor/utställning samt rivning av befintlig byggnad.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Planer finns för upprusning av kanal och hamnområde vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ramavtal mark- och installation av fiberoptiskt kabel inom Vellinge kommun
Denna upphandling avser entreprenör för schakt samt förläggning av kanalisation för fiberoptisk kabel och även upphandling av entreprenör för installation av fiberoptisk kabel inom Vellinge kommun.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Renovering av yttertak m.m. på fastigheter i Skanör, Vellinge
Objektet omfattar renovering yttertak med tegelpannor med tillhörande genomföringar, kupor, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster samt omfogning av fasader och skorstenar.
Renovering av kyrka i Velllinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för komplett fasadrenovering ( bl.a omkalkning), puts-, målning-samt plåtarbeten.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Renovering av yttertak mm på fastighet i Vellinge
Projektet omfattar renovering yttertak med eternit samt med tillhörande genomföringar, frontespiser, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Modernisering av bibliotek i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. .
Omfogning av fasader på fastigheter i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Renovering av yttertak på byggnader i Skanör, Vellinge
Avser takrenovering på 4 st huskroppar i 1 1/2 plan varav tre för boende och en kompletteringsbyggnad.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, befintlig byggnad rivs.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ändrad användning från lokal till restaurang.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Utvändigt underhåll av lager i Vellinge
Utvändig ändring av lagerlokal samt ändring av brandskydd och va/oljeavskiljning.
Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.
Nybyggnad av carport i Vellinge
Carport/förråd Skanör 13:86,13:85,13:79,13:83.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Avlastningsbyggnad vid kyrkan.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Förrådscontainer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats och brygganläggning.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av 6 transformatorstationer Ljunghusen 4:8,6:64,5:121,2:32,3:61,Höllviken 19:54.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering, säsong 2 veckor i juli 2017-2021, för fastigheterna falsterbo 4:198, 4:201-204, 4:207-208, 4:210, 5:245, 5:251, 5:254, 5:257, 2:28.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov t o m 2027-04-24 för nybyggnad av bodar för torghandel.
Tillbyggnad av mur i Vellinge
Tillbyggnad av butik/restaurang, murar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig garage o förrådsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Insynsskyddande plank.
Ombyggnad av vårdbostad i Vellinge
Ändring av planlösning i lss-boende.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Igångsättning planeras under 2018. Planer finns förr åtgärder på delar av blytak på kyrka. .
Omfogning av fasad på fastighet i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Kramlingsarbeten på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för åtgärder av sockel - kramlingsarbeten på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: