Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

Ny stadsdel i Trelleborg
Planer finns på ny stadsdel med näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge. Europan arkitekttävling har utsett två stycken förslag som delar på första plats. Vinnarna är Leonard Lee och Carmen Lee samt Cyril Pavlu och Katerina Vondrova.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 1 st höghus med 16-våningar samt rivning av McDonaldshuset. Fyra våningsplan ger utrymme åt ett äldreboende med 54 platser. I resterande övre våningarna planeras 56 lägenheter.
Ny tillfart till Trelleborgs Hamn
Avser placering av ny tillfart till Trelleborgs Hamn. Projektet är avhängigt av politiska beslut.
Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 nya färjeläge inklusive landutfyllnad med uppkomna muddermassor.
Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avvaktar politiska beslut. Tillstånd finns för anläggande av färjeläge.
Nybyggnad av brandstation i Trelleborg
Avser nybyggnad av brandstation med tillhörande övningshus och garage. Samt torngård och cykelgarage. Beläget i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen.
Nybyggnad av handelsplats i Trelleborg
Avser nybyggnad av handelsplats i Malmö. Uppdelat i två etapper med evt option. Första etappen 5800 kvm. ( Coop hyresgäst för 3500 kvm).)
Anläggande av väg, Trelleborg
Avser anläggande av östlig ringväg, Trelleborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Gränstorp, Trellebrog
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 huskroppar i 2,5 plan och totalt 31 lägenheter.
Nybyggnad av korttidsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende samt lokaler för administration och dagversamhet. Verksamheterna är fördelade på två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar samt vindsvåning innehållande teknikrum.
Utbyggnad av ställverk i Trelleborg, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt utbyggnad av 10 kV ställverk.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av 30-33 lägenheter i Skegrie Öster.
Nybyggnad av bostäder i Östervång, Trelleborg
Avser nybyggnad av 26 bostäder på området Östervång i norra Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder-hyresrätter.
Uppförande av nytt ställverk i Trelleborg
Avser en fullt driftfärdig 130 kV fördelningsstation.Ställverket för 130 kV ska vara luftisolerat och placeras inomhus. Ställverket för 130 kV isoleras för 145 kV.
Exploateringsarbeten för bostäder i Skegrie
Avser anläggande av gator, VA, dagvattendiken, dammar, gröna ytor, belysning, torg, lekplatser samt terrassering av hela området inklusive tomtmark. Arbetena kommer att utföras i två etapper. Etapp 1 omfattar terrassering, ledningsarbeten, byggator, belysning samt avvattningsarbeten och ska vara färdigställd senast 2018-05-31. Etapp 2 omfattar färdigställandet efter att exploatörerna har färdigställt kvartersmark och beräknas kunna starta 2019-08-01 samt färdigställt senast 2020-05-01
Tillbyggnad av skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser hallbyggnad samt crossfit-gym åt tilltänkt hyresgäst.
Nybyggnad av ny check-in, Trelleborgs Hamn
Avser nybyggnad av 3 nya fraktkontor, 1 biljettkiosk med skärmtak däröver och 3 toalettbyggnader.
Åtgärd av skalskydd på sjukhus i Trelleborg
Projektet avser utvändiga åtgärder av By 22 och delar av By 23, t ex byte av fasad och ändring av takfot och tak. Invändiga arbeten ska utföras i varje rum som ligger mot fasaden.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Mark och BEST-arbeten längs Trelleborgsbanan
Bandel 913 och 914, Trelleborgsbanan och Trelleborgs driftplats. Avser åtgärdande av besiktningsanmärkningar inom Vellinge och Trelleborgs kommun.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Tillbyggnad av förskola i Trelleborg
Avser tillbyggnad med fyra stycken avdelningar. Fördelat på två plan till en befintlig förskola. Förskolan rymmer idag fem stycken avdelningar.
Upprustning av gc-väg i Trelleborg
Omfattar utförande av ett asfalterat stråk i den smågatstenssatta Östra förstadsgatan
Utvändig tak- och fasadrenovering på äldreboende i Anderslöv
Avser byte av tegelpannor på taket, foga om tegelfasad och byta fönster.
Renovering av fd stationsbyggnad i Sjöbo
Avser helrenovering av fd stationsbyggnad i 1,5 plan till tre lägenheter.
Anläggande av ny infart till framtida COOP i Trelleborg
Etapp 1 ska vara färdigställd senast 2018-04-30. Etapp två beräknas kunna starta 2019-03-31 och vara färdigställd 2019-04-30
Linjefack till fördelningsstation samt transformator i Trelleborg
Kommunen stärker sitt nät och bygger för att höja spänningen till 130kV linjefack.
Ombyggnad av affärshus i Trelleborg
Planer finns för ombyggnad till saluhall.
Anläggande av gator, GC-vägar mm i Östervång, etapp 1 Trelleborg
Avser anläggande av nya gator, gång-och cykelbanor, grönytor, VA-anläggning inkl. provisorisk pumpstation, plantering och belysning inom ett detaljplanområde. Havrejordsvägen kommer att flyttas i sidled och kompletteras med en gångbana. Den totala summan för etapp1 och 2 är 5 99500 Kr. Etapp 2 finns på ID 1467794
Ombyggnad av vind till lägenheter i flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av vind till 4 st lägenheter samt nya tvättstugor och lägenhetsförråd på bottenvåning och i källare. Även tak, fasadrenovering och viss ombyggnad av befintlig ventilation ska göras.
GC-väg, Östra Förstadsgatan, Trelleborg
Projektet omfattar anläggande av ett asfalterat stråk i en smågatstensatt yta. Uppskattad kostnad.
Nya fönsterpartier
Avser nya fönsterpartier på Kv husaren 16
Byte av hiss i flerbostadshus i Trelleborg
Avser rivning/demontering av befintlig hiss och ny maskinlös drivskivehiss ska installeras i det befintliga hisschaktet. Kostnad okänd.
Gestaltning av Ståstorpsåns mynning, Trelleborg
Avser konsulthjälp för att ta fram ett förslag gällande Gestaltning av Ståstorpsåns mynning.
Utbyte av ställverk i Trelleborg
Projektet avser utbyte av ställverk vid Trelleborgs sjukhus, byggnad 04 Ä.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av 3 st flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Tillbyggnad av kontor i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad: kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov transformatorstation.
Ombyggnad av klubbhus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning: bageri/butik till föreningslokal.
Tillbyggnad av växthus i Trelleborg
Bygglov övriga byggnader och anläggningar: höjning av bef. växthus på kommunens plantskola.
Loftgången 1
Avser tillbyggnad. En lounge ska byggas till emellan två befintliga huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov byte av stålbalkar på befintliga balkonger.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Trelleborg
Bygglov mark ansökan om marklov för dagvattenmagasin.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av 1 st förråd.
Vattenkontrollprogram i Trelleborg
Avser upphandling av vattenkontrollprogram.
Utbyte av ventilationsaggregat i Smygehamn, Trelleborg
Avser utbyte av 2 ventilationsaggregat (TA 1 och TA2). Avser 2 fullt färdiga och driftsatta anläggning inkl el- bygg- och styr/övervakningsarbeten.
Nu trafik plan, Trelleborgs kommun
Uppdraget avser att ta fram en trafikplan för hela Trelleborgs kommun.
Miljöteknisk undersökning vid Vemmerlöv 16:11, Trelleborg
Avser miljöteknisk undersökning avseende tilltänkt bostadsbebyggelse. På tomten har det tidigare varit en murbruksindustri.
Geoteknisk och miljöteknisk markundersökning i Trelleborg
Avser geoteknisk och miljöteknisk markundersökning i Trelleborg.
Nytt exploateringsomr för enbostadshus på Västervång, et 4
Del av Västervång 2:25 ska detaljplaneläggas för bostäder. Denna förfrågan avser anbud på dels översiktlig geoteknisk undersökning, dels markmiljöteknisk undersökning. Området omfattar totalt ca 2 ha. Marken ägs av kommunen och består av parkmark.
Innerstaden 6:89
Avser tillbyggnad, en transformatorstation på ca 8kvm.
Uppförande av huggormsstängsel i Smygehuk
Avser uppförande av huggormsstängsel i Smygehuk. Byggstart sker endast om man får beviljat strandskyddsdispens.
Renovering av borg i Trelleborg
Avser byte av staketräcken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: