Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

Rivning och nybyggnad av skolor och idrottshall m.m. i Trelleborg
Planer finns för rivning av skolbyggnader vid Lillevångs- och Vannahögskolan samt nybyggnad av två skolor och sporthall. I projektet ingår även tillhörande lokaler som bibliotek, aula m.m. Projektet kommer att indelas i 2-3 entreprenader. Tillgänglighetskonsult är Sweco Architects AB, malmö. Handläggare: Sofia Friberg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg.
Omfattar nybyggnation av två flerbostadshus med 90 lägenheter.

Nytt område i Trelleborgs hamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 18 lägenheter i vardera huskropp som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 24 st enbostadshus i 1-2 plan.

Nybyggnad av korttidsboende i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015-2017. Igångsättning ej fastställd. Byggplats ej utsedd. Avser ersättningslokal för korttidsboende.

Nybyggnad av lokaler för psykiatri i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Igångsättning ej fastställd. Byggplats ej utsedd. Avser ersättningslokal psykiatri.

Nybyggnad av bostäder i Skegrie i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder-hyresrätter.

Nybyggnad av förskola mm i Smygehamn Trelleborg
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad förskola 3 avdelningar, ombyggnad av kök, matsal och utemiljö vid skola.

Nybyggnad av handelsområde i Trelleborg, etapp 2
Fortstatt nybyggnad vid handelsområde.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter med 3 våningar.

Nybyggnad av en fördelningsstation SF 130/10 Kv, i Trelleborg.
Avser en ny fördelningsstation 130(50)/10 kV benämnad SF kommer finnas placerad i Trelleborgshamn.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Mellanköpinge
Detaljplanearbetet inte påbörjat.

Nybyggnad av förskola och skola i Maglarp
Projektet ligger helt vilande. Igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 28 bostäder i en- och tvåbostadshus.

Nybyggnad av radhus och ombyggnad till parhus i Trelleborg
Avser ombyggnad av ödehus till parhus samt nybyggnad av 10 radhus.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Bygglov ansökan om bygglov för 8 st enbostadshus Brunkullan 1,2,Storsysslan 2,Storsysslan 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017 och 2018.

Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 16 bostäder i en- och tvåbostadshus.

Utbyggnad av industriområde i Trelleborg
Igångsättning tidigast 2017 Avser utbyggnad av industriområde för företagsetableringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Stavstens udde, Trelleborg
Avser nybyggnad av kedjehus, totalt 6 lägenheter.

Ombyggnad av väg i Trelleborg

Renovering av gymnasieskola i Trelleborg
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2015.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planarbetet lugnt för närvarande. Privat markägare.

Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Planarbetet lugnt för närvarande. Privata markägare.

Utökning av reningsverk i Trelleborg

Nybyggnad av kallbadhus, kiosk och toalett i Trelleborg
Privata markägare.

Upprustning av gc-väg i Trelleborg
Man avvaktar politiska beslut.

Fasadrenovering på flerbostadhus, i Trelleborg . Et 1
Avser renovering av fasader och loftgångar , inklusive nya trappor, och räcken, byte av fönster och dörrar, samt ommålning.

Fasadrenovering på flerbostadhus, i Trelleborg . Et 2
Avser renovering av fasader och loftgångar , inklusive nya trappor, och räcken, byte av fönster och dörrar, samt ommålning.

Renovering av kyrkstallar i Trelleborg
Avser två stycken kyrkstallar som skall hel renoveras.

Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet utgörs av två kompletta stoftreningsanläggningar inklusive integrering med de två befintliga biobränsleeldade pannorna.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Omfattar putsning på fasad från tegel till puts. Fönster samt entrédörr skall bytas.

Ombyggnad av ventilationssystem i Trelleborg
Avser ombyggnad av ventilatonssystem.

Utvändigt underhåll av kontor i Trelleborg
Avser tak och fönsterbyte på flerbostadshus.

Tryckavloppsledning Grönalund - Norra Grönby, i Trelleborg
Avser trycksloppsledning Gröna Lund- Norra Grönby

Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av verkstadsbyggnad.

Byte av entrépartier på flerbostadshus i Trelleborg
Entrédörrar och förrådsdörrar (inkl karm) ska bytas på områdets totalt 6 gårdar. Varje entré består av en entrédörr och en förrådsdörr, totalt är det 80 st entrédörrar och 80 st förrådsdörrar som ska bytas.

Nya busshållplatser i Trelleborg
Två nya busshållplatser.

Ny toalettbyggnad i Trelleborg
Toaletten är en del i den pågående upprustningen av Albäcksområdet och är tänkt för besökare i rekreationsområdet. Som option ska anbudsgivare även lämna en offert för komplett drift under två år med möjlighet till förlängning ett år i taget, maximalt totalt fyra år (2+1+1).

Ombyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning bostad/café.

Utvändigt underhåll av affärshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Lejonet 1
Bygglov nybyggnad under befintligt takutsprång. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Takarbeten
Omfattar takarbeten i Trelleborg på kv. Fagerängen. Objektens lägen avser: Gård nr 1 har adress Syster Jennys väg 10-16, Trelleborg Gård nr 2 har adress Syster Jennys väg 18-24, Trelleborg Gård nr 3 har adress Syster Jennys väg 30-36, Trelleborg Pannrum har adress Syster Jennys väg 26, Trelleborg

Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nr: 1417746

Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nummer : 1417734

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd/carport Grafs By 14,15,16,10,11,13,18,17.

Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov handel. sibylla-restaurang.

Lilla Alstad 6:39
Bygglov bygglov för övriga byggnader o anläggningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av vårdcentral i Trelleborg
Avser ändrad användning, från kontor till vårdcentral. Hyresgästen är en privat vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av bensinstation i Trelleborg

Utvändigt underhåll av hotell i Trelleborg
Avser en tillbyggnad av entré på Hotell.

Inköp, leverans och installation av storköksutrustning
Detta avser i projektet: - En (1) st ugn, typ Rational ugn combi master plus typ 101 med benställning samt helautomatiskt rengörings- och skötselsystem eller likvärdig. - Två (2) st Kylskåp, typ Electrolux Kylskåp Ecostore Touch, 1 dörr, 670L eller likvärdig. - Ett (1) st Nedkylningsskåp, typ Electrolux Kyl Prostore 500, 1 dörr, 470L eller likvärdig. - En (1) st Visp- och blandningsmaskin golvmodell, 40L, typ Electrolux art.nr. 600275 eller likvärdig.

Utvändigt underhåll av restaurang i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Ombyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov ombyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av skola i Trelleborg
Bygglov paviljonger för skolverksamhet.

Nybyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov pcv-hall.

Nybyggnad av kolonistuga i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat kolonistugor och förrådscontainer.

Nybyggnad av skola i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat paviljonger ljunggrenska skolan.

Tillbyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad växthus samt väggar och tak på bef. upplag.

Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov vindskydd med tak.

Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov väderskydd för busstrafik.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring - solskydd.

Nybyggnad av silo i Trelleborg
Bygglov 2 silos.

Nybyggnad av parkeringsplats i Trelleborg
Bygglov ansökan om 34 st markerade p-platser på befintlig p-plats.

Utvändigt underhåll av affärshus i Trelleborg
Bygglov dekorationsmålning, fasad väster.

Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov bygglov för transformatorstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov inglasade balkonger.

Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov kallförråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Framtagande av skötselplan i Trelleborg
Förslag till utveckling samt framtagande av skötselplan för gammalt koloniomårde i Trelleborgs kommun.

Utredning av placering av tillfart till Trelleborgs Hamn
Utredning av placering av tillfart till Trelleborgs Hamn.

Ombyggnad för dammsugaranläggning.
Omfattar ombyggnad för dammsugaranläggning.

Ombyggnad av busshållplats vid väg 214 i Trelleborg

Ombyggnad av busshållplats vid väg 220 i Trelleborg

Utvändigt underhåll av sjukhus i Trelleborg
Avser en mindre fasadändring.

Rivning av kontor i Trelleborg
Avser rivning av kontor på by 151.

Utvändigt underhåll av industrihus i Trelleborg
Avser ett fönsterbyte.

Rivning av pir i Smygehamn
Avser rivning av västra pirarmen i Smygehamns småbåtshamn.

Projekteringshandling för restaurering av Hesekillebäcken m.m. Trelleborg
Restaurering av Hesekillebäcken samt förslag på utveckling av anslutande grönyta.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser en ventilation som skall flyttas på byggnaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: