Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

Ombyggnad till motorväg E 65 mellan Svedala-Börringe
Ombyggnad till fyrfältsväg, 5 km lång sträcka, breddning samt delvis ny sträckning.
Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn. Hyresvärdens åtagande enligt förfrågningsunderlaget omfattar i huvudsak (I) förvärv av fastighet, (II) projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för förskola samt därtill hörande utemiljö för förskola och erforderliga parkeringsplatser, och (III) uthyrning av förskola till Beställaren.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Fastighetsägare Ica Fastigheter. Fastigheten kommer att säljas. Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler samt rivning av befintlig butiksbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Bara
Avser förskola för 160 barn, 8 avdelningar. Byggnaden skall inrymma ett stort allrum, storkök, miljörum, hemvister med tillhöranderum, utesov, hissar och teknikutrymme mm samt uteytor. Yta utemiljö: 5600 m2. Uppskattad kostnad Objektets läge: Nordväst om Bara vid Skammarpsvägens förlängning. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Segestrandsområdet, Svedala
Projektet avser nybyggnad av 40 bostadsrättslägenheter i tre huskroppar vara två är i 3 våningar och ett är i 4 våningar. Avser även uteplatser, lekplatser samt miljöhus. Designen är grundat på koncepthuset Trygga boendet.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 32 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 2
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Igångsättning av husen påbörjas under vecka 33 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Markarbeten under juni 2017, byggarbeten under vecka 33 2017. Avser nybyggda lägenheter i form av radhus och parhus, 25 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60 bostäder.
Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde för 100-120 bostäder. ( Ca 225 bostäder i 2 etapper.) Avser terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark inkl. gator, belysning, bredband, el-kanalisation, gas, tele, VA, park, lekplats m.m. Objektet är beläget sydost om Svedala samhälle, söder om Tegelbruksområdet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av villor Svedala, etapp 2
Avser nybyggnad av 9 st villor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av folktandvårdsklinik i Bara centrum, Svedala
Projektet avser nybyggnad avfolktandvårdsklinik med en yta på 460 m2 LOA Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av bro och park i Svedala
Projektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.
Utbyggnad av avloppsledningar i Svedala
Igångsättning under augusti/september 2017. Avser anläggande av va-anläggning i Västra Kärrstorp.
Anläggande av cirkulationsplats och infart i Svedala etapp 1
Avser nybyggnad av rondell och ny infart.
Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell.
OM. och tillbyggad av skolmatsal i Bara, Svedala
Planer finns för att bygga ut skolmatsalen vid Spånghomsskolan. Uppskattad byggstart.
Underhållsarbete av loftgångar och väggskärmar på bostadshus i Svedala
Avser åtgärder för underhållsarbete av loftgångsplattor och väggskärmar (väggar och ”tak”) vid cykeluppställningsplatser/trappor. Bostadsområdet är beläget vid Kantorsvägen 3-13 samt Klockarevägen 14-36 i Svedala.
Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.
Ombyggnad av ventilation i Folkets Hus i Svedala
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsaggregat och systemkomponenter för att reducera energiförbrukningen genom värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation.
Ny avloppspumpstation i Klågerup Svedala
.Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av affärshus i Svedala
Affärs/kontorsbyggnad - nybyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Förhandsbesked; flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Nybyggnad 9 st enbostadshus samt installation av eldstad Svedala 306:313,306:320,306:316,306:319,306:317,306:312,306:314,306:318,306:315.
Nybyggnad av kontor i Svedala
Nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Tillfälligt bygglov, bostadsmoduler.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av sovloft i förskola i Svedala
Förskola - tillbyggnad sovloft.
Dräneringsarbeten vid gymnasiebyggnad vid NFU i Svedala
Projektet avser ny dränering av byggnad från 1894 med källare. Markdräneringsarbeten.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Installation av styr- och reglersystem i kyrka i Svedala
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser installation av styr- och reglerutrustning i Skabersjö kyrka.
Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala och Bara
Projektet avser utvändig underhållsmålning av a) Bostadsområdet Erlandsdal 1a, Pilspinnaregatan 2-14 i Svedala. Ommålning av fasadskivor. b) Bostadsområdet inom Biblioteksgatan 2-20 i Bara. Ommålning av förråd med tillhörande ytterdörr och stållucka, rengöring av plåtdetaljer och takpannor på förråd. Ommålning av fönster, ytterdörrar, altandörrar och listverk kring dessa.
Fördjupning av damm vid Aggarp, Segeån
En damm anlagd år 2011 på Aggarp 2:41 skall omformas och fördjupas.
Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.
Utökning av vattenreservoar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av hundrastplats i Klågerup, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.
Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser utbyte av trygghetslarm- digitalisering inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: