Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tegelbruket, Svedala
Uppförande av 2 huskroppar i 4 våningar med 63 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Fastighetsägare Ica Fastigheter. Fastigheten kommer att säljas. Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler samt rivning av befintlig butiksbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förskola i Bara
Avser förskola för 160 barn, 8 avdelningar. Byggnaden skall inrymma ett stort allrum, storkök, miljörum, hemvister med tillhöranderum, utesov, hissar och teknikutrymme mm samt uteytor. Yta utemiljö: 5600 m2. Uppskattad kostnad Objektets läge: Nordväst om Bara vid Skammarpsvägens förlängning. Uppskattad byggstart.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av viltpassage vid Lemmeströtorp

Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 3
Igångsättning planeras under 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.

Om- och nybyggnad av bostäder i Börringe
Avser ombyggnad/renovering av 6 lägenheter i gårdsbyggnad, ombyggnad i huvudbyggnad till 3 lägenheter, ombyggnad av gamla mejeriet till 3 lägenheter samt nybyggnad av radhus 2 hus med 12 lägenheter.

Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde för 100-120 bostäder. Ca 225 bostäder i 2 etapper.

Ombyggnad av affärshus i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Avser fortsatt ombyggnad av affärsbyggnad. Projektet omfattning är ej fastställd. Läge: Torggatan/Centrumgatan.

Nybyggnad av radhus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd.. Omfattar ca 6 radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av va-anläggning i Svedala
Igångsättning under augusti/september 2017. Avser anläggande av va-anläggning i Västra Kärrstorp.

Nybyggnad av panncentral i Svedala
Igångsättning under våren 2017. Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.

Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.

Nybyggnad av bro och park i Svedala
Projektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.

Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å.

Renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala
Avser renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala kommun. I projektet ingår även rivning av befintlig apparatsbyggad. Ny tillfartsväg ska anläggas samt ny parkeringsplats/vändplats.

Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell.

Ombyggnad för bibliotek mm i Svedala
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av Folkets Hus till kulturhus.

Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Eventuell igångsättning under 2017.

Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm för rening av dagvatten. Objektets läge: Ågatan/Länsmansvägen.

Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.

Ombyggnad av ventilation i Folkets Hus i Svedala
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsaggregat och systemkomponenter för att reducera energiförbrukningen genom värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation.

Dräneringsarbeten vid gymnasiebyggnad vid NFU i Svedala
Projektet avser ny dränering av byggnad från 1894 med källare. Markdräneringsarbeten.

Åtgärder av pumpstation vid Skurp Park i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Ny avloppspumpstation i Klågerup Svedala
.Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekplatser i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kopmmunens investeringsbudget.

Förändring av stadsmiljön i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av industrihus i Svedala
Kontakta byggherren för ytterligare information. Förhandsbesked sökt. Avvaktar detaljplanearbete. Därefter kommer permanent bygglovsansökan att inlämnas. Lång och segdragen process. Byggstart kan ej anges. Avser ny hallbyggnad. Kostnad okänd.

Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Relining a vattenledning i Sturup
Planer finns för fortsatt relining av vattenledning.

Relining a vattenledning i Sturup
Avser relining av vattenledning.

Relininga vattenledning i Sturup
Avser relining av vattenledning. Uppskattad byggstart.

Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av enskilda avloppsanläggningar i Sturup
Avser projektering och byggnation av fyra st enskilda avloppsanläggningar i Sturup som saknar tillräcklig rening.

Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala och Bara
Projektet avser utvändig underhållsmålning av a) Bostadsområdet Erlandsdal 1a, Pilspinnaregatan 2-14 i Svedala. Ommålning av fasadskivor. b) Bostadsområdet inom Biblioteksgatan 2-20 i Bara. Ommålning av förråd med tillhörande ytterdörr och stållucka, rengöring av plåtdetaljer och takpannor på förråd. Ommålning av fönster, ytterdörrar, altandörrar och listverk kring dessa.

Installation av styr- och reglersystem i kyrka i Svedala
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser installation av styr- och reglerutrustning i Skabersjö kyrka.

Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.

Utökning av vattenreservoar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Åtgärder av pumpstation vid Skurp Park i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Anläggande av hundrastplats i Klågerup, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser utbyte av trygghetslarm- digitalisering inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.

Höfning av tak på förrådsbyggnad i Svedala
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Utvändig ändring; höjning av tak på förråd/carport.

Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Åtgärder av avloppsledning i Svedala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: