Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

Nybyggnad av skola och sporthall i Aggarp Svedala
Entreprenadform: totalentreprenad med samverkansform partnering. Projektet avser nybyggnad av 4-9-skola för 700 elever samt ca 90 personal. Avser ny skolbyggnad i 2 plan, yta: 9000 m2 + förådsbyggnader samt 1 sporthall med en yta på 3500 m2 och skolgård på ca 40000 m2 markyta.

Nybyggnad av företagspark vid Sturups flygplats
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tegelbruket, Svedala
Uppförande av 2 huskroppar i 4 våningar med 63 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Planer finns för fortsatt nybyggda lägenheter i form av radhus och kedjehus. Kan ev röra sig om 40-tal bostäder.

Nybyggnad av punkthus i Bara
Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Fastighetsägare Ica Fastigheter. Fastigheten kommer att säljas. Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler samt rivning av befintlig butiksbyggnad.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder.

Om- och nybyggnad av bostäder i Börringe
Avser ombyggnad/renovering av 6 lägenheter i gårdsbyggnad, ombyggnad i huvudbyggnad till 3 lägenheter, ombyggnad av gamla mejeriet till 3 lägenheter samt nybyggnad av radhus 2 hus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av mötesstation i Skabersjö
BEST.

Nybyggnad av kontor i Sturup
Igångsättning är ej fastställd.

Anläggande av naturgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande två stycken naturgräsplaner, läktare, belysning mm. vid FSI-området.

Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde. Totalt 225 bostäder i 2 etapper.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020 Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 23 småhus.

Nybyggnad av radhus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd.. Omfattar ca 6 radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av panncentral i Svedala
Igångsättning under våren 2017. Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.

Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.

Nybyggnad av bro och park i Svedala
Igångsättning planeras under april/maj 2017. Objektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.

Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å.

Renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala
Avser renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala kommun. I projektet ingår även rivning av befintlig apparatsbyggad. Ny tillfartsväg ska anläggas samt ny parkeringsplats/vändplats.

Ombyggnad för bibliotek mm i Svedala
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av Folkets Hus till kulturhus.

Exploateringsarbeten för bostadsområde
Igångsättning är ej fastställd. VA-utredning förestår. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 11 st fribyggartomter. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.

Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Eventuell igångsättning under 2017.

Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm för rening av dagvatten. Objektets läge: Ågatan/Länsmansvägen.

Ombyggnad av vattenledning i Sturup
Igångsättning tidigast 2017. Avser ombyggnad av vattenledning, eventuellt relining av vissa sträckor.

Nybyggnad av bussgarage i Svedala
Projektet avser nybyggnad av bussgarage.

Fasadarbeten på kyrka i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för putsningsarbeten av fasad vid kyrka.

Åtgärder av lekplatser i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kopmmunens investeringsbudget.

Nybyggnad av industrihus i Svedala
Kontakta byggherren för ytterligare information. Förhandsbesked sökt. Avvaktar detaljplanearbete. Därefter kommer permanent bygglovsansökan att inlämnas. Lång och segdragen process. Byggstart kan ej anges. Avser ny hallbyggnad. Kostnad okänd.

Rivning av hantverkshus i Svedala
Rivning efter brand.

Rivning av flerbostadshus i Svedala
Rivningslov Svedala 60:136,60:137,60:135,60:134.

Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Rivning av enbostadshus i Svedala
Rivningslov.

Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad - pumpstation.

Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018. Uppskattad byggstart.

Installation av styr- och reglersystem i kyrka i Svedala
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser installation av styr- och reglerutrustning i Skabersjö kyrka.

Nybyggnad av enskilda avloppsanläggningar i Sturup
Avser projektering och byggnation av fyra st enskilda avloppsanläggningar i Sturup som saknar tillräcklig rening.

Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Åtgärder av pumpstation vid Skurp Park i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Höfning av tak på förrådsbyggnad i Svedala
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Utvändig ändring; höjning av tak på förråd/carport.

Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: