Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.

Nybyggnad av handelshus och kontor i Röstånga
Intresserade exploatörer kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler. 25000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder mm i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder. Kan röra sig om 15-30 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Avser nybyggnad av industrihus med en maximal bygghöjd på 5 meter. Igångsättning anhängigt intressent. Kostnad okänd.

Nyb av kontor, industri & lager, Billeberga företagspark
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med plananavarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser ett markområde som omfattar ca 30000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.

Till- och omyggnad av skola i Savlöv
Avser ca 650 m2 tillbyggnad av gymnasieskola med arbetslagsyta för tre undervisningsrum, arbetsplats för lärarna samt cafédel. I projektet ingår även ombyggnad av omklädningsrum, duschrum, ombyggnad av ventilationen m.m.

Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.

Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planerat projekt efter etapp 1 (828597).

Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av sutteränghus i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 4 st radhuslägenheter alternativt radhus i sutterängplan. Igångsättning avhängigt intressent.

Markarbeten i Teckomatorp, Svalöv
Projektet omfattar markarbeten på äldreboendet Ängslyckan, förskolan Torpet samt bostadsområdet Västergatan 34. Entreprenaden är tänkt att starta med att utföra markarbeten på förskolan Torpet (etapp 1 och 2), Ängslyckan (etapp 4) och avslutas med Västergatan 34 A_t (etapp 3). Uppskattad kostnad.

Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Igångsättning ej fastställd. Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.

Nybyggnad av vindkraftverk i Svalöv
Uppförande av fyra vindkraftverk. 1,6-2,3 MW vardera.

Tillbyggnad av förskola i Svalöv
Avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. (Förskolan har i dagsläget 3 avdelningar).

Ombyggnad av ventilation i bostäder i Svalöv
Projektet avser installation av ftx-aggregat i 35 st lägenheter. Ftx-aggregaten skall kunna individuellt styras för varje lägenhet för att kunna minska halten av radon till godkända värden.

Nybyggnad av industribyggnad i Svalöv
Avser nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oklar.

Utvändig renovering av Tirups kyrka
Igångsättning tidigast 2017/2018. Avser utvändig renovering som omfattar takarbeten, kalkning samt dräneringsarbeten. Kyrkobyggnadsbidrag har beviljats med 4,2 mkr.

Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av ny infartsgata, va-ledningar, belysning m.m. för ca 20-tal bostäder.

Nybyggnad av omklädningsrum vid Billeberga idrottsplats i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 4 st omklädningsrum med wc, dusch, bastu samt kontorsdel, kiosk, kansli etc.

Vinterväghållning, Svalövs kommun
Engångsprojekt! Entreprenaden avser snöröjning och halkbekämpning i tätorterna Billberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp. Vinterväghållning säsongerna 2016/2017 och 2017/2018 +1+1. Uppskattad kostnad.

Fönsterbyte i fastighet i Svalöv
Projektet avser byte av samtliga fönster, fönsterdörrar samt källarfönster inom fastigheten vid Möllegatan 3 A-B/Ryttaregatan 1 A-B i Svalöv. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av gatubelysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Nybyggnad av tvättinrättning i Svalöv
Avser nybyggnad av tvättstuga, fristående byggnad.

Rivning av bensinstation i Svalöv
Avser rivning av bensinstation.

Nybyggnad av lager i Svalöv
Bygglov nybyggnad av lagerhall.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.

Ombyggnad av personallokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning, inredning av personalutrymme i bef. lagerhall.

Nybyggnad av grupphus i Svalöv
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Anslutningar/parkeringsplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser anslutningar samt parkeringsplatser i samband med åtgärder vid Söderåsbanan.

Ombyggnad av livsmedelsindustri i Svalöv
Ändrad användning till livsmedelsindustri, rivning av kontorsbyggnad, nybyggnad av skorsten och skärmtak, installation av tankar och reningsverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.

Nybyggnad av förråd i Svalöv
Nybyggnad av bod.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nyggnadskarta nybyggnad enbostadshus Norra Svalöv 16:37.

Rivning av enbostadshus i Svalöv
Rivningslov av enbostadshus efter brand.

Nybyggnad av skola i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov för utökning med skolpaviljonger.

Ombyggnad av hotell i Svalöv
Tidsbegränsat lov ändrad användning 2 x 8 lgh, 5 år.

Ombyggnad av skorsten i Svalöv
Anmälan byte av befintlig skorsten.

Ombyggnad av förskola i Svalöv
Bygglov ändrad användning , utökad dagisverksamhet utedagis.

Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Svalöv
Bygglov utvändig ändring enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus, 3 lgh samt utvändig ändring.

Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Nybyggnad av busshållplats i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: