Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.

Om- och tillbyggnad av Simrislundsskolan, Simrishamn
Tillbyggnad av skollokaler samt om- och tillbyggnad av tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn

Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.

Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.

Om- och tillbyggnad av kontors- och industrilokaler i Simrishamn
Avser om- och tillbyggnader inom fastigheterna Kv Fräsen 2 och Simrishamn 3:3 åt hyresgästen SIMFAS.

Utvändig renovering vid Östra Nöbbelövs kyrka Simrishamn
Avser fasadrenovering på Östra Nöbbelövs Kyrka med bland annat putsning av fasad, målning av fasad och fönster, åtgärder för tak mm.

Anläggande av GC-väg och parkeringsplats i Simrishamn
Avser GC-väg och parkeringsplats vid camping.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Simrishamn
Avser ombyggnadsåtgärder av rondellen vid den västra infarten till Simrishamns tätort.

Ombyggnad vid strandbad i Simrishamn
Avser ändring av vägsträckning, bättre tillgänglighet och parkeringar.

Anläggande av torg i Simrishamn
Avser anläggande av torg i anslutning till bostadsområde. Objektet är beläget i nära anslutning till Backgatan, Krabbegatan och Rektorsgatan. Entreprenaden omfattar anläggande av torg samt färdigställande av trottoarer utmed Rektorsgatan, gångväg som löper mellan Rektorsgatan och Magistergatan. Entreprenaden omfattar även arbeten som berör mark, sten- och plattsättning, asfaltering, belysning, dagvatten, smide samt plantering.

Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.

Utbyte av ställverk i Simrishamn
Ställverkets 50 kV primärapparater skall bytas ut.

Nytt exploateringsområde i Simrishamn

Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.

Förnyelse av lekplatser, Simrishamn

Uppförande av utegym vid Jonebergsparken, Simrishamn

Åtgärder av Ekenstamspark, Simrishamn

Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn

Tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring.

Rivning av kontor i Simrishamn
Rivning av kontor, handel och bostäder.

Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri och kontor/handel.

Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.

Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.

Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från grusplan till asfalterad plan.

Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från verksamhetsbyggnad till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Nybyggnad av parkering.

Tillbyggnad av plank i Simrishamn
Tillbyggnad av bef plank samt nybyggnad av vindskydd.

Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd samt plank.

Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av slamsilo.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Insättning av takfönster.

Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnader Stiby 1:110, 1:61, Simrishamn 2:77.

Åtgärder av gamla Viaduktsvägen, Simrishamn

Ombyggnad av trappa, Stenbergs strädde, Simrishamn

Ny toalettbyggnad i Borrby, Simrishamn

Utvändig renovering av Vitaby kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Installation av styr- och reglersystem i Bolshögs kyrka, Simrishamn

Installation av styr- och reglersystem i Östra Hoby kyrka, Simrishamn

Utvändig renovering av Ravlunda kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: