Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.

Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus) i Simrishamn
Nybyggnad av 65-70 lägenheter fördelade på 2 huskroppar, 6 och 8 våningar höga.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd. Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Detaljplanearbetet pågår. Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.

Nybyggnad av bilhall i Simrishamn

Nybyggnad av hällristningscentrum i Simrishamn
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av hällristningscentrum.

Om- och tillbyggnad av Simrislundsskolan, Simrishamn
Tillbyggnad av skollokaler samt om- och tillbyggnad av tillagningskök.

Anläggande av vattenledning i Sankt Olof Simrishamn

Ombyggnad vid vattenverk i Simrishamn
Projektet kommer att pågå under 4 år. Avser avhärdning vid vattenverk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn

Anläggande av överföringsledning i Simrishamn

Nybyggnad av varuhus i Simrishamn
Igångsättning avhängigt hyresgäst. byggstart uppskattad.

Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.

Nybyggnad av semesterhus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 20-22 semesterhus, 100-150 kvm. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Kivik Simrishamn
Byggstart ej fastställd. Vattenfråga skall lösas. Planer finns för nybyggnad av 8 lägenheter, 2-vånings hus.

Ombyggnad vid vattenverk i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016 och 2017. Avser avhärdning vid vattenverk.

Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Detaljplanearbete skall utföras. Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.

Utvändig renovering vid Östra Nöbbelövs kyrka Simrishamn
Preliminär tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning

Om- och tillbyggnad av kontors- och industrilokaler i Simrishamn
Avser om- och tillbyggnader inom fastigheterna Kv Fräsen 2 och Simrishamn 3:3 åt hyresgästen SIMFAS.

Tillbyggnad av personal- och förrådsutrymme i Simrishamn

Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Simrishamn
Avser ombyggnadsåtgärder av rondellen vid den västra infarten till Simrishamns tätort.

Anläggande av torg i Simrishamn
Avser anläggande av torg i anslutning till bostadsområde. Objektet är beläget i nära anslutning till Backgatan, Krabbegatan och Rektorsgatan. Entreprenaden omfattar anläggande av torg samt färdigställande av trottoarer utmed Rektorsgatan, gångväg som löper mellan Rektorsgatan och Magistergatan. Entreprenaden omfattar även arbeten som berör mark, sten- och plattsättning, asfaltering, belysning, dagvatten, smide samt plantering.

Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Planer finns för sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.

Nytt exploateringsområde i Simrishamn
Projektet är vilande.

Utbyte av ställverk i Simrishamn
Ställverkets 50 kV primärapparater skall bytas ut.

Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2018-2019.

Tätortsåtgärder längs väg 9 genom Kivik

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.

Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Nybyggnad av parhus. 2 lägenheter på 120m2 var.

Ombyggnad av parkanläggning i Simrishamn

Ombyggnad av park i Hammenhög Simrishamn

Belysning skolor i Simrishamn

Ombyggnad av park i Kivik Simrishamn

Ombyggnad av park i Gärsnäs Simrishamn

Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri och kontor/handel.

Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring.

Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.

Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.

Rivning av kontor i Simrishamn
Rivning av kontor, handel och bostäder.

Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från verksamhetsbyggnad till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkong på flerbostadshus.

Tillbyggnad av plank i Simrishamn
Tillbyggnad av bef plank samt nybyggnad av vindskydd.

Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd samt plank.

Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnader Stiby 1:110, 1:61, Simrishamn 2:77.

Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Nybyggnad av parkering.

Förstärkning av avloppsnätet i Simrishamn, etapp 2
Igångsättning planeras under 2017.

Installation av styr- och övervakningssystem i kyrkor, Simrishamn
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Åtgärder vid naturreservat, Bäckhalladalen, Simrishamn

Åtgärder av gamla Viaduktsvägen, Simrishamn

Ombyggnad av park i simrishamn
Igångsättning tidigast 2017. Avser ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.

Anläggande av grönyta i Brantevik Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Utvändig renovering av Vitaby kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Installation av styr- och reglersystem i Bolshögs kyrka, Simrishamn

Installation av styr- och reglersystem i Östra Hoby kyrka, Simrishamn

Utvändig renovering av Ravlunda kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: