Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lund

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 118 lgh varav 11 servicelägenheter för vård och omsorg, förskola med 5 avdelningar och underjordiskt garage samt 2 butikslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser uppförande av 89 hyresrätter, 4-6 våningar i en huskropp. Samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.
Nybyggnad av studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 185 studentlägenheter i tre huskroppar i tre till sex plan och inredda vindsvåningar, två plan.
Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.
Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter. Totalt i ormådet planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Området är detaljplanelagt och kan bebyggas med ca 73 nya lägenheter. Lägenheter för nyanlända. Detaljplanen ger möjlighet till nybyggnation av 4 respektive 2-våningshus inom kvarteret.
Utbyggnad av lokaler för forskning mm i Lund
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Lokaler för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad av 1 punkthus, 9 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan och på plan 2.
Om- och tillbyggnad vid äldreboende i Genarp Lund
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende för totalt 30 rum.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 25 bostäder, 2000 Boa med centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer för nybyggnad av 35 bostäder i form av flerbostadshus och radhus.
Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan (samt ev en takvåning) Läge: Brunnshögsområdet, norra delen i Lund.
Nybyggnad av radhus med parkering i Genarp
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av radhus, 6 huskroppar, 20 lägenheter på 90m2 samt parkering. Sandvägen, Killevägen och Vasestigen.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Omfattar 22 st radhus Boklok 3D.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av tre flerbostadshus, 28 lgh, samt förråd, undercentral och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast 2017.
Nybyggnad av butikslokal i östra lund
Avser nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.
Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.
Tillbyggnad av café i Lund
Tillbyggnad av Biltema med café. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.
Nybyggnad av kulvertar vid SUS Lund
Avser åtgärder inför Spårvagnsutbyggnad. Nybyggnad av kulvertundergångar i korsningen Lasarettsgatan/Baravägen samt korsningen Klinikgatan/Baravägen.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av radhus i Lund
Projektet avser nybyggnad av i lägenheter i radhus.
Renovering av skola i Lund
Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön. Igångsättning vecka 22 2017.
Ombyggnad av förskola i Veberöd
Avser innemiljöåtgärder, utvändig renovering samt verksamhetsanpassning av förskolelokaler.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser inredande av 2 st olika labb i en befintlig hallbyggnad. Labben omfattar totalt 1000 kvm och byggs delvis i 2 plan där kontorsutrymmen kommer att finnas på de övre planen.
Ombyggnad till flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad från kontor till 4st etagelägenheter.
Om och nybyggnad av gator och parkmark
Avser ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana framt till Klostergatan/Bytaregatan och anslutande gata framför Grand Hotell ned till St. Fiskaregatan, samt sträckan Nygatans förlängning i St. Fiskaregatan. Torgytan byggs om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt platser för uteservering. Avser även överbyggnad för gata/gångstråk kanalisation för nya ledningar, dagvatten och ny vattenlednings för fontän.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med veranda (Grand Hotell).
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.
Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för 20-tal villor.
Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten av hela byggnad 82, barn- och ungdomssjukhuset.
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten i byggnad 23 på Universitetssjukhuset i Lund. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Renovering av ventilation i SiS Lunden i Lund
Uppdraget omfattar ventilationsrenovering och installation av värmeåtervinning. I samband med detta byggs två nya fläktrum. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden. Sekretesskyddad upphandling.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Modernisering av 8 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 8 st hissar. Avser Skolgatan 11,13, Prennegatan 10 A-E samt Stiftvägen 31 i Lund.
Reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner i Lunds kommun
Avser reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.
Syllbyte samt invändigt underhåll på skola i Södra Sandby
Avser invändiga bärande väggar samt underhåll.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av enbostadshus. Detta ska bli ett visningshus år Myresjöhus.
Rivning inför kommande ombyggnad av kontor, Ljusåret 3, Lund
Avser invändig rivning för kommande ombyggnation som finns på separat projekt 1457973.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Lund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i 36 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Entreprenaden omfattar ca 7 000m2 omläggning takpannor, ca 1 100m2 fönsterbyte, omfogning ca 1 500m2 tegelfasad, ca 2 000 m2 utbyte träpanel på fasad och utbyte av 84 ytterdörrar fördelat på 19 huskroppar.
Rivning av centralkök, matsal i Lund
Rivningslov för rivning av storkök och personalmatsal.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.
Målningsprojekt Del 5 i Lund
Avser utvändig målning och dörrbehandling i Södra Sandby och Genarp. Tron 1 / Allmosan 1 (Utv. Behandling dörrar & tvätt av fasadskivor) 642 Gräslöken 1,2 / Åbrodden 2 (Utv. behandling av yterdörrar) Fågelhunden 1 (Målning av träpartier på lgh & garage)
Målningsprojekt Del 4 i Lund
Avser utvändig målning och målning av balkonger i Södra Sandby i Lund. Myrlijan / Kardborrevägen 5-11, 19-39 i Södra Sandby (Målning av balkonger) Prästkappan, Skallavångsvägen 32 – 141 7 Södra Sandby (Utv, målning )
Målningsprojekt Del 1 i Lund
Avser utvändig målning och trapphusmålning på Värpinge i Lund. Excellensen 1 / Stadsministern (Målning trapphus) Excellensen 1/ Stadsministern (Utvändig målning gavelpanel) Stadsministern 4 Värpinge Centrum (Målning underslag / vindsskenor)
Målningsprojekt Del 6 i Lund
Avser utvändig plåtmålning, fasadtvätt i Lund. Lärlingen 1 (Plåtmålning) Linerotorg norra/ Folktandvård (Fasadtvätt, Målning av plåt)
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden och entreprenad för process-El/Instrument/Styr, samt process-rörinstallationer för pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för rivning samt till- och ombyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av markparkering i Lund
Avser anläggandet av en ny markparkering. Markparkeringen är en tillfällig parkering, vilken sedermera kommer att rivas för att göra plats för en permanent parkerings- anläggning ID 1017102. Totalt är markparkeringen cirka 3000 m2 stor och inrymmer 116 parkeringsplatser.
Målningsprojekt Del 2 i Lund
Avser b.l.a utvändig målning och målning av trapphus i Lunds centrum. Östertull 39,42,44,45 (Fönstermålning) Östertull (Målning trapphus) S:t Peter 31 (Fönstermålning)
Målningsprojekt Del 3 i Lund
Avser b.l.a utvändig målning och trapphusmålning på bostadsområdena Östra Torn, Linero Torg och Gunnesbo i Lund. Ivar Benlös 1 (Utv. behandling av Entrédörrar ojämna nr.) Flintyxan 1-3 (Fönstermålning Hus 203,205,207,211) Boplatsen 1 (Målning av tak i uterum) Fornborgen 1 (Målning av balkontak)
Renovering av lägenheter i Lund
Renovering av 33 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Luzernvägen 1 A-E samt Slåttervägen 2 A-B, Lund. Uppskattad kostnad.
Ny drivutrustning till ackumulatorpumpar vid Gunnesboverket, Lund
Kraftringen har för avsikt att ersätta drivutrustningen (frekvensomriktarna) som styr ackumulatorpumparna. Entreprenaden omfattar allt erforderligt arbete för ombyggnaden innefattande konstruktion, leverans av drivsystem och kringutrustning, montage och provning till driftfärdig anläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig underhåll av fasad och balkongrenovering på flerbostadshus.
Upprustning av lekplatser i Lund
Avser upprustning av mindre lekplatser i Lunde, Veberöd och Södra Sandby. Befintliga lekplatser ska gestaltas, projekteras och byggas om.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Hyresgästanpassning av lokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning av konferenslokaler, pentry samt kopiatorrum.
Framtagande av vattenvårdsprogram Kävlingeån, etapp 2 och 3
Anläggning och restaurering av dammar och våtmarker, restaurering av vattendrag mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: