Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lund

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 178 st.

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av 150-180 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av pilotproduktionsanläggning i Lund
Avser nybyggnad av en pilotproduktionsanläggning för nanotekniprototyper, en anläggning från forskning till fullskalig till produktion samt elektronikrum, vibratorfritt um m.m.

Nybyggnad av flebostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostads- och hyresrätter.

Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.

Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, Klostergården, Lund, etapp 2
Projektet omfattar uppförande av 90 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av förskola/skola och idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola med en yta på drygt 2000 m2, 3-400 barn samt idrottshall med en yta på 1200 m2. I projektet ingår även ett tillagningskök och utemiljö.

Ombyggnad av väg/ny trafikplats Lund Södra E22
Projektet avser ombyggnad/anpassning av trafikplatsen för kommande fyrfältsväg mellan Lund-Staffanstorp samt byte av broar.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra flerbostadshus, 80 lgh, samt miljöhus.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Planerade etapper efter etapp 1. Totalt kommer det bli ca 165 lägenheter i kvarteret.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneärende. Planeras för ca 75 lägenheter med inslag av seniorbostäder. Beställare= markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, Lund etapp 1
Etapp 1 omfattar uppförande av 65 lägenheter.

Om- och tillbyggnad vid äldreboende i Genarp Lund
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende för totalt 30 rum.

Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg 5 km.

Nybyggnad av radhus i Dalby, etapp 2
Avser 42 radhus i 14 huskroppar i 1-2 plan. Brandkonsult utses så snart man fått beslut. Anbud inne gällande entreprenader för el, vs samt ventilation.

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Om- och nybyggnad av lägenheter, kontorslokaler m.m. Lund
Om- och nybyggnad till butiksytor, restaurang m.m. i bottenplan samt uppförande av lägenheter. Projektet kommer att genomföras som delad entreprenad.

Nybyggnad av skola i Södra Sandby

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av förskola i Lund
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.

Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.

Upphandling av bostadsmoduler i Lund
Projektet avser två modulbyggnader med 24 boendeenheter för tillfälliga bostäder. Modulbyggnaderna skall levereras kompletta med installationer, ytskikt m.m. Utvändig kläs byggnaderna med fibercementskivor. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.

Upprustning av väg 798 mellan Esarp-Genarp
Avser breddning av vägen i befintlig sträckning, förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstärknings- och tätortsåtgärder.

Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.

Nybyggnad av förskola i Lund

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 15 lägneheter i 4-5 plan.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av förskolor i Lund
Avser nybyggnad av 2 förskolor. Eventuellt en skola integrerad i bostadshus.

Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.

Upprustning och utökning mm av stadsparken i Lund
Del 4 omfattar ombyggnad Finparken och Nordisk Djungel. Färdigställandet av den unika Solens och skuggans trädgård, att skapa en trevligare miljö vid dammen med fler utkikspunkter och en förnyelse av Kastanjeallén. Söder om dammen vill trädgårdsmästarna skapa en nordisk djungel med plats för biologisk mångfald. Slutligen föreslås en försiktig förnyelse av vegetationen i Observatorieparken. Uppskattad byggstart.

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Nybyggnad av förskola i Södra Sandby
Inga beslut om byggstart finns ännu.

Renovering av lägenheter i Lund
Renovering av 33 lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.

Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av förskola med plats för ca 140 barn med stort tillagningskök.

Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 936 mellan Stångby-Håstad

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 2
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.

Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.

Nybyggnad av kulvertar vid SUS Lund
Avser åtgärder inför Spårvagnsutbyggnad. Nybyggnad av kulvertundergångar i korsningen Lasarettsgatan/Baravägen samt korsningen Klinikgatan/Baravägen.

Renovering av skola i Lund
Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön. Igångsättning vecka 22 2017.

Ombyggnad av lungmottagningens lokaler på SUS i Lund
Omfattar även utvändig ändring av sjukhus avseende indragning av balkong samt tillbyggnad av fläktrum.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Lund
Projektet omfattar att nuvarande 5 lägenheter byggs om till 4 lägenheter samt att i tillbyggnaden utökas boendet med 2 lägenheter, De befintliga badrummens storlek utökas, pentryn byggs om till små kök samt att lägenheterna förses med sovrum och separata uteplatser m.m.

Ombyggnad av skola till förskola i Stångby
Planer finns för att bygga om 3-9 skola till förskola.

Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).

Om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändig renovering av gårdshus samt ombyggnad till lager, Lund
Renovering av fasaden på 27 lägenheter m.m. Tanken är att bevara den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13.

Nybyggnad av golfbana i Lund
Inga beslut är tagna.

Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.

Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning kontor till restaurang.

Nybyggnad av parkområde mm i Linero centrum, Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.

Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten i byggnad 23 på Universitetssjukhuset i Lund. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploateringsområde för bostäder i Brunnshög, etapp 2 Lund
Planer för minst 650 bostäder i Brunnshög. Sju stadsdelskvarter med flerbostadshus 3-7 våningar och radhus planeras, samt en stadsdelspark på 4 hektar som får namnet Nobelparken. Planförslaget i samrådsskede. Byggnation av gator kan påbörjas under 2018 och de första husen 2019.

Renovering av fasad och tak på byggnader vid MSB Revinge i Lund
Projektet avser renovering av fasad och tak, Hus 1, Hus 3, Hus 14 och Hus 18. Option för utförande 2018 avser Hus 4, Hus 11- 13, Hus 16- 17, Hus 21- 23 och Hus 26.

Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.

Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Lund
Entreprenaden avser färdigställande av gator, torg och gång- och cykelvägar inom del av exploateringsområdet Råbylund 2 i södra Lund.

Fasadrenovering på kulturhus i Lund
Avser fasadrenovering mot Västra Mårtensgatan och lilla Södergatan. Alla fasaderna byter kulör, puts lagas och kompletteras mm.

Byte av rulltrappor vid Lunds C

Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.

Ombyggnad av förskola i Veberöd
Avser innemiljöåtgärder, utvändig renovering samt verksamhetsanpassning av förskolelokaler.

Renovering av ventilation i SiS Lunden i Lund
Uppdraget omfattar ventilationsrenovering och installation av värmeåtervinning. I samband med detta byggs två nya fläktrum. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden. Sekretesskyddad upphandling.

Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.

Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.

Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Luzernvägen 1 A-E samt Slåttervägen 2 A-B, Lund.

Fönsterbyte i Lund

Förnyelse av vattenledningar i Lund
Avser förnyelse av vattenledningar med tillhörande serviser. Uppskattad byggstart.

Utbyte av lågspänningsställverk vid sjukhusområdet i Lund
Avser utbyte av 2 st lågspänningsställverk vid byggnad 23 vid sjukhusområdet i Lund.

Byte av säkerhetssysteml vid Skånes Universitetssjukhus i Lund
Uppdraget avser byte av säkerhetssystem. I entreprenaden ingår att Ersätta befintligt passersystem och inbrottslarm, Ersätta befintligt porttelefonisystem, Installera nytt CCTV-övervakningssystem samt Installera och uppdatera programvaror i server och klientdatorer som tillhandahålls av entreprenören.

Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.

Ny drivutrustning till ackumulatorpumpar vid Gunnesboverket, Lund
Kraftringen har för avsikt att ersätta drivutrustningen (frekvensomriktarna) som styr ackumulatorpumparna. Entreprenaden omfattar allt erforderligt arbete för ombyggnaden innefattande konstruktion, leverans av drivsystem och kringutrustning, montage och provning till driftfärdig anläggning.

Målning av fasad på flerbostadshus, Lund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: