Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lund

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 187 st.

Nybyggnad av F-3 skola samt studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter samt uppförande av en F-3-skola. Skolan kommer att uppföras i 1 till 2 plan och inrymma 200 skolbarn och 100 förskolebarn. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.

Nybyggnad av forskningslokaler, bostäder mm i Lund
Område som planeras bebyggas mellan de två stora forskningsanläggningarna på Brunnshög. Avser lokaler för forskning, övernattningsrum, hotell, restaurang, gym mm.

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av 150-180 bostäder i både hyres- och bostadsrättsform för bla forskare, kontor, ny gestaltning av Scheelevägen med en öppen mötesplats med ett nytt entrétorg, park mm. Kontorshuset blir 6 våningar högt och består av 3 huskroppar med en sammanlagd yta på 16.000 kvm. Huset som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village. Kontorshuset ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser, enklare laboratorium, konferensytor, mindre kontor eller arbetsplatser.

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 350 bostäder under en flerårsperiod.

Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser utformning av området Clemenstorget Bangatan i Lund.

Tillbyggnad av hotell och garage i Lund
Avser 12-13000 kvm. Mindre rivningsarbeten pågår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad flerfamiljshus 150 lägenheter

Om- och nybyggnad till Internationella skolan i Lund
Projektet avser om- och tillbyggnad för anpassning av den befintliga skolmiljön för International School of Lund med verksamhet för ca 550 elever. Skolan är planerad för förskolebarn och elever från 3-15 år och ska inrymma basrum, matsal, tillagningskök, idrottssal och fritids. Ombyggnad av befintlig byggnad ca 5850 kvm, ombyggnad av förråd och garage, ny skolbyggnad ca 2400 kvm samt nybyggnad av en idrottshall på ca 2080 kvm. Byggnaden och parkanläggning är skyddad som byggnadminne.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 3-6 plan och 129 lägenheter. Av totala antalet lägenheter är 13 stycken lägenheter avsedda för Vård- och omsorgsförvaltningen vilka är placerade i hus 3 med eget trapphus. I 11 stycken av dessa lägenheter skall sprinkler installeras. I markplan i hus 2 och delar av hus 1 inryms lokaler för seniorverkwsamhet, Träffpunkt, om ca 390 kvm för Vård och omsorgsförvaltningen. Tre huskroppar med platta på mark, två huskroppar, hus 3 och 5 byggs med källare. Solceller utförs på tak på hus 2, 3 och 4. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad Brunnsbo, skärmak, trädgårdsförråd och sophus. Markmiljösanering, va-ledningar i mark samt markarbeten. Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar, där första delen avser hus 1-3 och skall vara färdigställda till hösten 2018. Hus 4-5 påbörjas under januari 2018 och skall vara färdigställda till sommaren 2019.

Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Ev. byggstart under 2017.

Ombyggnad av väg/ny trafikplats Lund Södra E22
Projektet avser ombyggnad/anpassning av trafikplatsen för kommande fyrfältsväg mellan Lund-Staffanstorp samt byte av broar.

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.

Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för uppförande av 125 hyresrätter samt komplementbyggnader.

Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra flerbostadshus, 80 lgh, samt miljöhus.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Veberöd, Lund, et 1
Avser nybyggnad av skola i 1 huskropp i 2 plan för 200 barn samt förskola i 1 huskropp i 1 plan för 100 barn. I projektet ingår även nybyggnad av idrottshall i 1 huskropp i 1 plan.

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund, et 5
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneärende. Planeras för ca 75 lägenheter med inslag av seniorbostäder. Beställare= markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2017. Avser ca 80-tal bostäder -bostadsrätter.

Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av studentbostäder Norra Fäladen i Lund
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av 1200-1500 studentbostäder samt rivning av studentbostäder Fyrklöverhusen. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg 5 km.

Nybyggnad av radhus i Dalby, etapp 2
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. Byggstart tidigast 2016. Avser 42 radhus i 14 huskroppar i 1-2 plan. Brandkonsult utses så snart man fått beslut. Anbud inne gällande entreprenader för el, vs samt ventilation.

Om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Planprogram.

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.

Nybyggnad av F-3 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av F-3 skola.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund
Projektet avser 1 huskropp med 16 lägenheter i 3 plan samt 1 huskropp med 25 lägenheter i 4 plan.

Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Avvaktar beslut. Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av idrottshall i Lund

Nybyggnad av grupphusbebyggelse i Lund
Projektet avser nybyggnad av radhus. Etapp 1; Älvan och etapp 2; Vittran. Husen uppföres i 2,5 våningar.

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.

Nybyggnad av kontor i Lund etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Lund

Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.

Om- och tillbyggnad av möbelaffär i Lund
Mindre ombyggnad samt tillbyggnad av möbelaffär där en ny entrélösning samt ett separat lasthus kommer att uppföras.

Om- och nybyggnad av lägenheter, kontorslokaler m.m. Lund
Om- och nybyggnad till butiksytor, restaurang m.m. i bottenplan samt uppförande av lägenheter. Projektet kommer att genomföras som delad entreprenad.

Nybyggnad av F-6 skola i Veberöd, Lund, et 2
Detaljplaneärende. Avser fortsatt nybyggnad av F-6 skola i Veberöd i Lund. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad 31 radhuslägenheter i 2 våningar, exploateringsarbeten, 50 parkeringsplatser samt troligen cykelväg.

Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Hårdgjorda ytor, för ca 40 stridsfordon

Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Svaleboskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av skollokaler i Lund
Lars Erik Larsson-gymnasiet har presenterat 3 alternativ för ett nybygge: Att skolan, liksom idag, hyr marken och bygger i egen regi. Att marken köps loss från kommunen för ett eget bygge. Att kommunen bygger och hyr ut lokalerna.

Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.

Nybyggnad av enbostadshus i Veberöd
Avser stycke bebyggelse.

Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.

Upprustning av väg 798 mellan Esarp-Genarp
Avser breddning av vägen i befintlig sträckning, förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstärknings- och tätortsåtgärder.

Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast 2017.

Upphandling av bostadsmoduler i Lund
Projektet avser två modulbyggnader med 24 boendeenheter för tillfälliga bostäder. Modulbyggnaderna skall levereras kompletta med installationer, ytskikt m.m. Utvändig kläs byggnaderna med fibercementskivor. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.

Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Byggstart tidigast 2017-2018. Avser parkeringshus för totalt 1000 platser.

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.

Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.

Nybyggnad av idrottshall i Stångby, Lund
Projektet omfattar uppförande av en idrottshall med slöjdlokaler på andra våningen ovanför omklädningsrum.

Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.

Nybyggnad av industri i Veberöd
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Byggklar mark, ca 2000 m2. Igångsättning tidigast 2017.

Upprustning och utökning mm av stadsparken i Lund
Del 4 omfattar ombyggnad Finparken och Nordisk Djungel. Färdigställandet av den unika Solens och skuggans trädgård, att skapa en trevligare miljö vid dammen med fler utkikspunkter och en förnyelse av Kastanjeallén. Söder om dammen vill trädgårdsmästarna skapa en nordisk djungel med plats för biologisk mångfald. Slutligen föreslås en försiktig förnyelse av vegetationen i Observatorieparken. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av radhus i Lund
Avser uppförande av radhus, 16 st, med förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.

Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.

Renovering av lägenheter i Lund
Renovering av 33 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.

Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av radhus (18 st) samt förråd.

Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.

Uppförande av ekoby i Lund
Projektet omfattar 4 moduler med 25 hem i vardera. Mellan husen byggs ett gemensamt grönområde för mat, vatten, energi och avfall. Bland annat skall vertikala odlingar och fiskbassänger finnas.

Nybyggnad Eko tunnel i Lund
Upptaget i investeringsbudgeten år 2017 - 2021.

Byte av fjärrvärmeledningar i Lund
Byggstart planeras för 2017.

Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.

Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Renovering av skola i Lund
Igångsättning vecka 22 2017. Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön.

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.

Ombyggnad av lungmottagningens lokaler på SUS i Lund
Upphandling av underentreprenörer pågår.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Lund
Projektet omfattar att nuvarande 5 lägenheter byggs om till 4 lägenheter samt att i tillbyggnaden utökas boendet med 2 lägenheter, De befintliga badrummens storlek utökas, pentryn byggs om till små kök samt att lägenheterna förses med sovrum och separata uteplatser m.m.

Ombyggnad av skola till förskola i Stångby
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för att bygga om 3-9 skola till förskola.

Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).

Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.

Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.

Uppförande av byggnad i Södra Sverige
Uppdraget avser projektering av ny byggnad på ca 2000 kvm med omgivande mark på ca 6000 kvm i Södra Sverige. Uppdraget kommer i enlighet med säkerhetsskyddslagen, att genomföras som säkerhetsskyddad upphandling.

Utvändig renovering av gårdshus samt ombyggnad till lager, Lund
Rivning av 2 äldre byggnader. Renovering av fasaden på 27 lägenheter m.m.

Nybyggnad av golfbana i Lund
Inga beslut är tagna.

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Byggplats är ej fastställd. Avser flyttning av fotbollsplaner från Idalafältet till annan plats. Avser 1-2 st 11:a mannaplaner.

Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Bygglov sökt för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.

Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Igångsättning våren 2017. Avser anläggande av vägar och va för industriområde.

Utvändig ombyggnad bibliotek i Lund etapp 2
Optioner finns på att utföra byte av kopparplåttak, papptaksomläggning samt byte av takljus och dränering. Ingick tidigare i projekt 1307983.

Nybyggnad av parkområde mm i Linero centrum, Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.

Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för 20-tal villor.

Renovering av parkeringshus i Lund
Arbetena avser reparation av asfalt, betongarbeten samt el- och belysningsarbeten. ( Parkeringshuset inrymmer 200 parkeringsplatser). Avser 3 plan varav 1/2 plan under mark.

Anläggande av gc-väg utmed Länsväg 108

Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten vid byggnad 23 vid sjukhusområdet i Lund.

Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad för kontor/försäljning/lager. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: