Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma
Uppförande av 5 huskroppar med 110 hyreslägenheter, ettor till fyror planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.

Nytt bostadsområde i Lomma

Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Planer finns för nybyggnad av 44 lägenheter och 12 radhus.

Nybyggnad av förskola i Lomma
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med 8 avdelningar varav en del är storkök. På gården finns ett antal kallförråd. (Storköket ska leverera mat till förskola och äldrevården i Lomma kommun. Färdigställandetid: 2018-05-01 med undantag av vissa markarbeten som skall vara klara 2017-05-01. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet Uppskattad Igångsättning .

Nybyggnad av ev kommersiella lokaler/ bostäder i Lomma
Planer finns för nybyggnationer på tomten. Ej fastställt vilken typ av byggnatiner det blir. Kan röra sig om bostäder, kommersiella lokaler el dylikt. Igångsättning är ej fastställd.

Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget . Avser åtgärder, allmän platsmark.

Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.

Nybyggnad av pågatågstation i Flädie

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 4625 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Ny fritidsgård i Bjärred, Lomma
Igångsättning under 2017/2018. Planer finns för nybyggnad av fritidsgård i Bjärred.

Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.

Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 26 st stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta: 26 m2/stuga.

Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.

Ny båttvätt samt gångbro i Lomma
Projektet avser ny båttvätt vid Varvstorget samt ny gångbro vid Oscars bro över Höje å. Leverantör av kran: Reningsanläggning båttvätt: Aqua Invent AB, Lennart Nilsson. Objektets läge: nordväst om centrum vid Lomma tätort.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1161 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för handel och lättindustri. Markområde: 2481 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde på 2246 m2. Marken får användas till byggnationer för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1770 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 2375 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.

Exploateringsrabeten för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Avser anläggande av gator och va-arbeten för ett markområde för handel och verksamhetsområde. Läge: nordvästra delarna av Lomma, söder om Koppargatan och väster om Malmövägen.

Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.

Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 1
Avser ca 10 stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta; 26 m2/stuga.

Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.

Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.

Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2017. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ombyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Utvändig ändring.

Ombyggnad av lägenhet i Lomma
Ändrad användning av kontor till bostad, samt ändrad planlösning.

Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.

Utvändigt underhåll av förråd i Lomma
Utvändig ändring av förrådsbyggnad.

Rivning av förråd i Lomma
Rivning av byggnader.

Nybyggnad av plank i Lomma
Tidsbegränsat lov för uppförande av plank.

Tillbyggnad av skola i Lomma
Tillbyggnad av skola/förskola tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av plank i Lomma
Nybyggnad av plank till miljöhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av klubbhus i Lomma
Anmälan om ventilation.

Ombyggnad av ventilation samt ny teknikbyggnad vid Medborgarshuset i Bjärred, Lomma
Igångsättning tidigast början av 2017. Projektet avser nybyggnad av Teknikbyggnad samt ny- och ombyggnad av ventilation m.m vid Medborgarhuset i Bjärred.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: