Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma
Uppförande av 5 huskroppar med 110 hyreslägenheter, ettor till fyror planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.

Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning under vecka 32 2016. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 lägenheter 1 i huskropp samt 20 radhuslägenheter i 3 huskroppar i 2-3 plan.

Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av 60-tal lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Lomma
Arbetena avser byte av vatten- och avloppssystem, byte av radiatorer, badrumsrenovering, installation av frånluftssystem och värmepumpar, tilläggsisolering m.m.

Nybyggnad av förskola i Lomma
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med 8 avdelningar varav en del är storkök. På gården finns ett antal kallförråd. (Storköket ska leverera mat till förskola och äldrevården i Lomma kommun. Färdigställandetid: 2018-05-01 med undantag av vissa markarbeten som skall vara klara 2017-05-01. Uppskattad byggstart.

Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Avser åtgärder, allmän platsmark.

Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.

Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser ombyggnad av busstorg, flytt av bensinstation mm.

Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 4625 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Ombyggnad av gata och dagvattennät i Borgeby Lomma
Projektet ligger på is.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjärred, Lomma
Projektet avser nybyggnad av fritidsgård i två plan med en yta på 411 m2.

Ny båttvätt samt gångbro i Lomma
Projektet avser ny båttvätt vid Varvstorget samt ny gångbro vid Oscars bro över Höje å. Leverantör av kran: Reningsanläggning båttvätt: Aqua Invent AB, Lennart Nilsson. Objektets läge: nordväst om centrum vid Lomma tätort.

Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1161 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för handel och lättindustri. Markområde: 2481 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.

Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde på 2246 m2. Marken får användas till byggnationer för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1770 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 2375 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.

Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.

Invändig renovering av kyrka i Björred, Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser renovering av kyrka som omfattar ommålning av luckor, renovering av elsystemv åtgärder av värmesystem, installation av styr- och reglersystem, ommålning av väggar, bänkar och golv m.m.

Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.

Utrvändig renovering av kyrka i Björred, Lomma
Projektet avser renovering av kyrka som omfattar åtgärder av tak, fasader samt fönster,

Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2017. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Fönsterbyte på flerbostadshus på fastigheten Vinstorp 28:29 Smultrongatan 1 och Vinstorp 33:3 på Björnbärsgatan 2.

Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Utvändig ändring.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad användning av stallar till lager, kontor med mera.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad planlösning samt nya portar och ny brandvägg mellan verkstad och lager.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ombyggnad.

Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.

Nybyggnad av förråd i Lomma
Uppförande av bodar och containrar, tidsbegränsat lov.

Rivning av förråd i Lomma
Rivning av byggnader.

Rivning av transformatorstation i Lomma
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av skola i Lomma
Tillbyggnad av skola/förskola tidsbegränsat lov.

Utvändigt underhåll av förråd i Lomma
Utvändig ändring av förrådsbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Lomma
Ändrad användning av kontor till bostad, samt ändrad planlösning.

Ombyggnad av klubbhus i Lomma
Anmälan om ventilation.

Nybyggnad av plank i Lomma
Nybyggnad av plank till miljöhus.

Nybyggnad av telestation i Lomma
Nybyggnad av telestation och teknikbodar.

Ombyggnad av ventilation samt ny teknikbyggnad vid Medborgarshuset i Bjärred, Lomma
Igångsättning tidigast början av 2017. Projektet avser nybyggnad av Teknikbyggnad samt ny- och ombyggnad av ventilation m.m vid Medborgarhuset i Bjärred.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: