Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma
Uppförande av 5 huskroppar med 110 hyreslägenheter, ettor till fyror planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.

Ny- och ombyggnad av högstadieskola i Lomma
Projektet avser nybyggnad av åk 4-9 skola i tre plan ca 4200 kvm och kulturbyggnad i ett plan ca 1480 kvm med Black Box, kulturskolelokaler, trä och textilslöjd, bildsal samt musik. Skyddsrum skall uppföras i kulturbyggnadens musiksal, PM kommer under anbudstiden. Utöver detta ingår ombyggnad inom nuvarande byggnad O till hemkunskap ca 430 kvm och fler toaletter inom byggnad O och D. Även rivning av befintlig skola med Slöjd och Skånska Gården ingår. Flytt av lekplats och cykelparkering samt ny el-station och provisorisk anläggning för fjärrvärme/VA/Vent utförs innan entreprenaden påbörjas. Rivning och byggnation avses utföras i tre etapper under åren 2017-2021.

Nybyggnad av bostäder i Lomma
Saneringsarbeten påbörjas före semestern 2017 och grundarbeten efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter och 12 radhus.

Nybyggnad av förskola i Lomma
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med 8 avdelningar varav en del är storkök. På gården finns ett antal kallförråd. (Storköket ska leverera mat till förskola och äldrevården i Lomma kommun. Färdigställandetid: 2018-05-01 med undantag av vissa markarbeten som skall vara klara 2017-05-01. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.

Nybyggnad av kedjehus i Lomma
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser nybyggnad av 12 kedjehus i 2 plan.

Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 4625 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av radhus i Lomma
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av radhus med 7 lägenheter.

Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde på 2246 m2. Marken får användas till byggnationer för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1770 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 2375 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.

Nytt busstråk i Lomma
Igångsättning tidigast 2019.

Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Igångsättning under 4:e kv 2017 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.

Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.

Anläggande av nytt torg i Lomma

Utrvändig renovering av kyrka i Björred, Lomma
Projektet avser renovering av kyrka som omfattar åtgärder av tak, fasader samt fönster,

Nytt SNCR-system i kraftvärmeverk i Lomma
Avser ett komplett SNCR-system där 24,5 %-ig ammoniak kommer användas för NOx-reduktion för Återbruket, Lomma.

Anläggande av damm i Lomma

Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Fönsterbyte på flerbostadshus på fastigheten Vinstorp 28:29 Smultrongatan 1 och Vinstorp 33:3 på Björnbärsgatan 2.

Tillbyggnad av lager i Lomma
Påbyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.

Utvändigt underhåll av affärshus i Lomma
Utvändig ändring av affär samt uppförande av skyltanordning.

Tillbyggnad av industrihus i Lomma
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad användning av stallar till lager, kontor med mera.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad planlösning samt nya portar och ny brandvägg mellan verkstad och lager.

Utvändigt underhåll av förråd i Lomma
Utvändig ändring av förrådsbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Lomma
Ändrad användning av kontor till bostad, samt ändrad planlösning.

Tillbyggnad av skola i Lomma
Tillbyggnad av skola/förskola tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av telestation i Lomma
Nybyggnad av telestation och teknikbodar.

Nybyggnad av förråd i Lomma
Uppförande av bodar och containrar, tidsbegränsat lov.

Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.

Rivning av förråd i Lomma
Rivning av byggnader.

Rivning av transformatorstation i Lomma
Rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av klubbhus i Lomma
Anmälan om ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: