Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.

Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.

Nybyggnad av industriområde & verksamheter i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Omfattar en område på ca 50000 m2. Detaljplanen är fastställd. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadsvarter, ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.

Nybyggnad av kontor, bostäder och handel i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel och bostäder samt underjordiskt garage. I dagsläget har man ett förslag på 1 huskopp i 7-18 våningsplan.

Ny torrdocka i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd. Avser rivning av befintlig slip, grävning av massor, flyttning av kranar, spontingsarbeten (i vattnet), anläggande av torrdocka samt kringarbeten.

Nyb av enbostadshus & flerbostadshus i Annelöv
Planer finns för att bygga bostadsrättslägenheter. Kommer eventuellt delas upp i olika etapper. Omfattar 24-32 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asmundtorp
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter- hyresrätter.

Nybyggnad av butik vid Borstahusen Landskrona
Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1167612. Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2017/018. Planer finns för nybyggnad av butik.

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nytt område för industri/verkstad på Östervång, Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på ca 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Inga beslut finns. Igångsättning ej fastställd.

Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren alternativt hösten 2017.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan - bygglov för ombyggnad för installation av plastseparationsutrustning, tillbyggnad med skärmtak och nybyggnad av transformatorstation., anmälan för urschaktning och pålning Bulten 2.

Nybyggnad av enbostadshus i Härslöv
Detaljplanen är stoppad. Igångsättning är ej fastställd.

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende, 15 lägenheter.

Vattenskyddsåtgärder i Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus på Föreningsgatan i Landskrona.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 st radhus lägenheter ii 2-3 plan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser totalrenovering av 15 lägenheter.

Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.

Underhållsarbeten i flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning av utvändiga arbeten under december 2016, invändiga arbeten under våren 2017. Avser Invändig renovering samt utvändig renovering av tak, fasader, fönster och balkonger.

Ombyggnad till restaurang i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad från kontor och butik till restauran i bottenplanet, yta: 560 m2. I projektet ingår även fasadändring och fönsterbyte.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning under hösten 2017.

Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.

Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av del av kallförråd.

Ombyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Avser ombyggnad till nytt kommunalt centraltvätteri.

Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Igångsättning tidigast maj 2017. Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad till förskola ii Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola i 2 huskroppar med en total yta på 1500 m2.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut om bygglov. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser r nybyggnad av 3 st visningshus i 1 - 1 1/2 plan.

Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station.

Ombyggnad av utemiljö i Landskrona
Avser ombyggnad av skolgård med intilliggande mark

Fönsterbyte på bostadshus, Landskrona
Avser fönsterbyte i 5 fastigheter.

Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).

Renovering av fastighet i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. Arbetena avser renovering av tak, fasader samt byte av fönster. I projektet ingår även ventilationsarbeten.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.

Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.

Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)

Invändig renovering i flerbostadshus i Landskrona
Avser invändig renovering i del av fastighet som omfattar 1 våningsplan. Arbetena avser golv- och målningsarbeten, brandåtgärder samt ventilationsarbeten.

Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.

Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av lager 5-600 kvm.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.

Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 1
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser läktarstolar mm i idrottshall.

Va-arbeten i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.

Ny dricksvattenledning samt anläggande av kammare i Landskrona
Avser anläggande av ca 800 m ny dricksvattenledning samt uppförande av ny vattenmätarkammare.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt lagerhantering på fastigheten bollspelaren 1, företagsvägen 42.

Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Avser ombyggnad delar av fastighet, yta: ca 300 m2.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i 4 huskroppar till 4 lägenheter. Total yta: 315 m2. Adress;: Säbygatan 5,7,9,11.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Renovering av café och restaurang i Landskrona
Projektet avser renovering av Slottscaféet avseende byte av tätskikt och ny ventilation.

Ombyggnad vid museum i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Fönsterbyte på kontor i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser byte av fönster i kontorsbyggnad i två plan.

Utbyte av reläskyddsutrustning i Norra Fördelningsstationen i Landskrona
Avser att byta ut befintliga reläskydd i fördelningsstation NF, Norra Fördelningsstationen.

Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Kopparängen 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Kungsörnen 2, hamngatan 6 - bygglov för nybyggnad av tvättstuga och transformatorstation.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Löparen 1, löpargatan 36a - anmälan gällande installation av hiss.

Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Saxtorp 15:48, landskronavägen 38 - ansökan om bygglov för fasadändring.

Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.

Rivning av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 6 - ansökan om rivningslov för rivning av båghall.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 20, föreningsgatan 5 - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Tuna 4:42
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nya byggnader på fastigheten tuna 4:42.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för putsning av södra gavelfasaden på fastigheten lönnen 57, strandvägen 229.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Asmundtorp 1:134, toftavägen 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av postsorteringsrum.

Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Avser 5 st 12kV ställverk till nätstationer i Landskrona Energi AB:s elnät.

Tillbyggnad av butik i Landskrona
Gräset 19 - bygglov för tillbyggnad av butikslokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 2, tranegatan 4 - ansökan om bygglov för byte av fönster.

Ombyggnad av gym i Landskrona
Avser ändring av verksamhet från butik till friskvård.

Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.

Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Friden 31, fabriksgatan 4a-c - ansökan om bygglov för byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - bygglov för nybyggnad av kontor.

Utvändigt underhåll av klubbhus i Landskrona
Citadellstaden 2:1, badhusgatan 2 - ansökan om bygglov för fasadändring samt utökning av trädäck.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 30, vallgatan - ansökan om bygglov för rivning av bef trappa från gård samt nybyggnad av en ny trappa med trapphiss.

Ombyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan - ansökan om bygglov för att flytta befintliga parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: