Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av bostäder som omfattar 100- tal lägenheter. Bostadsrätter och hyresrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast runt skiftet 2017/2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nytt planområde i Landskrona
Avser nytt planområde där förslag finns på 60-70 bostäder, eventuellt förskola, kontor m.m. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av småhus i Landskrona
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2 o 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av marklägenheter i Asmundtorp, Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Bostadsrättsförening kommer att bildas. Avser nybyggnad 6 parhus.
Nybyggnad av skola i Landskrona
gångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Byggplats ej fastställd.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser renovering av flerbostadshus med 16 lägenheter i 5 plan samt butikslokal i nedre plan. Objektets läge:: Rådmansgatan 11-Borgmästaregatan 18.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Vilande projekt. Inga beslut är tagna.
Nya gator, va-ledningar och belysning i Landskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad/nybyggnad av VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Ombyggnad av cirkulationsplats med omgivande gator och kringytor.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Byggplats och igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av förskola för 100 barn.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp för 48 st småhus.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Befintlig fastighet skall renoveras i sin helhet om 18 stycken lägenheter med inglasad balkong samt en nybyggd lägenhet på vindsplan. Nydragning av installationer och avloppsledning kommer att utföras samt ventilationsarbeten. Uppskattad byggstart.
Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus. Byggtid: 12-14 månader.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av parhus med två bostäder samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Renovering av lägenheter m.m. i Landskrona
Projektet avser totalrenovering av 16 lägenheter i 3 plan + vind, trapphus, källare med förråd och teknikutrymmen samt lokaler på bottenplanet. Nya balkonger mot innergård skall utföras samt befintliga balkonger skall renoveras.. Nya hissar inkl. motorer och dörrar skall även utföras. I bottenplanet kommer eventuellt nya kontorslokaler att ingå.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr). Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten under hösten 2017.
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd. Avser sträckan mellan trafikplats Landskrona S och Landskrona N vid Tullstorp.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät söder om Tallvägen för drygt 100 villor. Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser senior/äldrebostäder, ca 5-6 lägenheter.
Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Tillbyggnad av kontor och lager i Landskrona
Avser en tillbyggnad av Bravida Prenads kontor i Landskrona.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Renovering av idrottshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för renovering av idrottshall.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall med kontor.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten vid Höstbruksgatan mfl, Landskrona
Projektet avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten till projektet Höstbruksgatan mfl, ansluter till Kung Hans väg.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Projektet avser återställning av Sandåkerskolans lokaler efter brandskada. Återställningen kommer att göras i etapper och detta avser etapp 2 som omfattar återställning av ytskikt, ventilation, el/tele , Vs, övriga inredningar/kompletteringar och omfattas av ca 280 kvm LOA (lokalarea).
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Landskrona, etapp 2
Arbetet innebär rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av plattytor, cykeluppställning, flytt av miljöhus, angöringsväg, multiarena samt plantering av buskar och träd mm.
Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 5 st huskroppar: Sandvången 19, sandvången 20 och sandvången 22, hälsigborgsvägen 4, 6, 14, 16, 26.
Fönsterbyte på bostadshus, Landskrona
Avser fönsterbyte i 5 fastigheter.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Leverans och installation av konstgräs på Exan, Landskrona
Projektet avser leverans och installation av nytt konstgräsunderlag på färdigställd ny markunderbyggnad för nytt konstgräs på Exan. Objektets läge: västra delen av Landskrona längs Exercisgatan.
Anläggande av fjärrvärmenät i Norra Borstahusen i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät vid Mariastaden för 34 st småhus.
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2018.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 1
Igångsättning tidigast 2020. Avser läktarstolar mm i idrottshall.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt upprustning av idrottshall.
Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Ramavtal nyinstallatiner samt om- och tillbyggnader av hissar i Landskrona
Avser både varor och tjänster. Både nyinstallationer, om- och tillbyggnader av hiss inom landskrona stads fastighetsbestånd.
Utvändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola.
Va-arbeten i Landsrona
Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Ombyggnad till lager och buteljering i Landskrona
Projektet avser ombyggnad från industrilokal i markplanet till buteljering och lager., Yta: 1800-2000 m2.
Byte av tak på sjukhus i Landskrona
Projektet avser takbyte på sjukhusbyggnad.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät för bostäder.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Preliminär igångsättning under oktober 2017. Avser nybyggnad av fristående byggnad med tvättstuga och miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Inredande av lokaler i ridhus i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Det nya ridhuset i Landskrona ska förses med nya lokaler invändigt för personal, publik, domare m.m.
Rivning av kontor i Landskrona
Lundåkra 12:10, kontorsgatan 20 - ansökan om rivningslov för rivning av byggnaden.
Utvändigt underhåll av restaurang i Landskrona
Gamla rådstugan 11, rådhusgatan - ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av konferenscentrum i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för utökning av bef balkonger.
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Gröna lund 9, järnvägsgatan 17 - anmälan om ombyggnation av ventilation och brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fasadändring samt nytt miljörum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, gösta lundhs gata 12 - ansökan om bygglov för ändring av sjukhusområdet.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Sjukhuskvarteret 20 - ansökan om bygglov för ny staket.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Springaren 1, löpargatan 2- 32 - ansökan om bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Tuna 24:6, landsvägen 173 - ansökan om bygglov för uppsättning av ett nytt väderskydd och skylt till bef. busshållplats.
Tillbyggnad av kallförråd i Landskrona
Vevstaken 17, stuverigatan 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kallförråd och entré samt nya skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Kulverten 5, gasverksgatan 27 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-02-21 t.o.m. 2018-12-01 för placering av klassrumsmoduler.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 3, varggatan 13 - anmälan om åtgärder inom brandskydd.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, del av, kung hans väg - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019-05-01 för placering av byggbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - ansökan om marklov för jordvall.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för 11 nätstationer Härslöv 2:6,Arrarp 6:23,13:3,14:5,Rönneberga 6:1,Säby 2:22,Vadensjö 19:10,Viarp 3:13,Viarp 4:4.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring Bilprovet 2,5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: