Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av seniorboende i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av bostäder 25-40 lägenheter, 3 hus, 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 16 enbostadshus, komplementbyggnad,plank och mur på fastigheten vassen 1 Sjögräset 3,Strandrågen 2,1,Bränningen 2,Bränningen 3,Bränningen 1,4,5,Vassen 2,Ålgräset 3,Vassen 3,Ålgräset 2,Ålgräset 1,Strandrågen 1,Vassen 1.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen.
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Nybyggnad av flerfamiljshus (8 marklägenheter) samt miljöhus. Byggstart planeras för oktober 2016.
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Byggstart planeras vecka 32 2017. Projektet avser iinvändig totalrenovering av flerbostadshus mej 19 lägenheter,
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).
Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning under augusti(september 2017.
Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.
Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad till förskola ii Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola i 2 huskroppar med en total yta på 1500 m2.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.
Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.
Ny lakvattendränering, pumpstation mm vid deponi i Landskrona
Avser nya dränerings- och lakvattenledningar, ny pumpstation mm vid Lundåkradeponin i Landskrona.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.
Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.
Ombyggnad till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Nybyggnad av hästhagar mm i Landskrona
Avser nyanläggning av hästhagar, samt en option på grusarbeten i hagarna.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Va-arbeten i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Inredande av lokaler i ridhus i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Det nya ridhuset i Landskrona ska förses med nya lokaler invändigt för personal, publik, domare m.m.
Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.
Fönster- och fasadarbeten på flerbostadshus Landskrona
Projektet avserr byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.
Renovering av café och restaurang i Landskrona
Projektet avser renovering av Slottscaféet avseende byte av tätskikt och ny ventilation.
Fönsterbyte på kontor i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser byte av fönster i kontorsbyggnad i två plan.
Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Asmundtorp 1:134, toftavägen 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av postsorteringsrum.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Kopparängen 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fingal 2, regeringsgatan 150 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Hjorten 44 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fastigheten.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Hoppet (, suellsgatan 17 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 10, tranchellsgatan 75, 77 - ansökan om bygglov för byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 17, viktoriagatan 14-16, trangatan 6-10 - ansökan om bygglov för byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 2, tranegatan 4 - ansökan om bygglov för byte av fönster.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.
Ombyggnad av konferenslokal i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, örenäs slott - ansökan om bygglov för ombyggnad av förrådslokal till konferensrum.
Rivning av butik i Landskrona
Neptun 25, östergatan 79 - ansökan om rivningslov för rivning av butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.
Rivning av idrottsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, hjalmar brantings väg - anmälan om rivning av hundkapplöpningsbana.
Tillbyggnad av affärshus i Landskrona
Motorblocket, ringvägen 170 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till kontor på plan 2.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7 - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Saxtorp 15:48, landskronavägen 38 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.
Rivning av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 6 - ansökan om rivningslov för rivning av båghall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Smeden 32, timmermansgatan 30-48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Sockerbetan 2, kung hans väg - ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus sammankopplade med gemensamt växthus, ett förråd och ett miljöhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Spaden 6, redskapsvägen 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hall.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 20, föreningsgatan 5 - ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tyghuset 1, kavallerigatan 2a - ansökan om bygglov för ändring av verksamhet,.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75 - anmälan om installation av personhiss.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Viarp 4:1, norra viarpsvägen 185 - ansökan om bygglov för en ny transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Övra glumslöv 12:1 - ansökan om bygglov för ny nätstation, Övra glumslöv 37:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 12:1,37:4.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vetet 2, tredje tvärgatan - ansökan om bygglov för uppförande av tält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: