Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätter.

Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning planeras under hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet ligger på is.. Planarbete skall utföras.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.

Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Byggstart planeras vecka 32 2017. Projektet avser iinvändig totalrenovering av flerbostadshus mej 19 lägenheter,

Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.

Renovering av lägenheter m.m. i Landskrona
Projektet avser totalrenovering av 16 lägenheter i 3 plan + vind, trapphus, källare med förråd och teknikutrymmen samt lokaler på bottenplanet. Nya balkonger mot innergård skall utföras samt befintliga balkonger skall renoveras.. Nya hissar inkl. motorer och dörrar skall även utföras. I bottenplanet kommer eventuellt nya kontorslokaler att ingå.

Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).

Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.

Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning under augusti(september 2017.

Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.

Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.

Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Ombyggnad av utemiljö i Landskrona
Avser ombyggnad av skolgård med intilliggande mark

Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).

Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.

Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)

Ny lakvattendränering, pumpstation mm vid deponi i Landskrona
Avser nya dränerings- och lakvattenledningar, ny pumpstation mm vid Lundåkradeponin i Landskrona.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.

Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.

Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.

Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 1
Igångsättning tidigast 2018. Avser läktarstolar mm i idrottshall.

Ny gång- och cykelväg längs väg 1357 mellan Glumslöv-Ålabodarna
Ca 2,5 km.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt lagerhantering på fastigheten bollspelaren 1, företagsvägen 42.

Ombyggnad till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.

Nybyggnad av hästhagar mm i Landskrona
Avser nyanläggning av hästhagar, samt en option på grusarbeten i hagarna.

Ny dricksvattenledning samt anläggande av kammare i Landskrona
Avser anläggande av ca 800 m ny dricksvattenledning samt uppförande av ny vattenmätarkammare.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Fönster- och fasadarbeten på flerbostadshus Landskrona
Projektet avserr byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.

Renovering av café och restaurang i Landskrona
Projektet avser renovering av Slottscaféet avseende byte av tätskikt och ny ventilation.

Fönsterbyte på kontor i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser byte av fönster i kontorsbyggnad i två plan.

Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyte av reläskyddsutrustning i Norra Fördelningsstationen i Landskrona
Avser att byta ut befintliga reläskydd i fördelningsstation NF, Norra Fördelningsstationen.

Rivning av hundkapplöpningsbana i Landskrona

Tuna 4:42
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nya byggnader på fastigheten tuna 4:42.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Asmundtorp 1:134, toftavägen 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av postsorteringsrum.

Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.

Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Hjorten 44 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fastigheten.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 2, tranegatan 4 - ansökan om bygglov för byte av fönster.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fingal 2, regeringsgatan 150 - ansökan om bygglov för ombyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Landskrona
Motorblocket, ringvägen 170 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till kontor på plan 2.

Rivning av idrottsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, hjalmar brantings väg - anmälan om rivning av hundkapplöpningsbana.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Kopparängen 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Saxtorp 15:48, landskronavägen 38 - ansökan om bygglov för fasadändring.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 20, föreningsgatan 5 - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.

Rivning av butik i Landskrona
Neptun 25, östergatan 79 - ansökan om rivningslov för rivning av butikslokal.

Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.

Rivning av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 6 - ansökan om rivningslov för rivning av båghall.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Snickaren 2, tränggatan 16 a-b, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av takmaterial.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Springaren 1, löparegatan 2-32. ansökan om bygglov för uppförande av 8 st mindre pergola/uteplats.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Svarvaren 20, fröjdenborgsgatan 20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum.

Rivning av gäststuga i Landskrona
Neptun 29, regeringsgatan 8-14 - ansökan om rivningslov för rivning av gårdshus.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra roten 25, stora norregatan 23 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Tuna 50:2, kyrkbacken 73 - ansökan om bygglov för byte av fönster och ändring av fasad samt installation av kamin.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Vetet 2, tredje tvärgatan - ansökan om bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Vevstaken 19, stuverigatan 3b - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-01-18 t.o.m. 2018-02-28 för placering av kontorsbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Viarp 4:1, norra viarpsvägen 185 - ansökan om bygglov för en ny transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Övra glumslöv 12:1 - ansökan om bygglov för ny nätstation, Övra glumslöv 37:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 12:1,37:4.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 87:32, flygeltoftagård. ansökan om bygglov för uppförande av förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 58-60 - ansökan om bygglov för nya skärmtak.

Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Lamellen 1, bromsgatan 5 - ansökan om bygglov för montering av manuell port.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Linné 42 - ansökan om bygglov för ombyggnad från lokal till lägenhet.

Rivning av pumpstation i Landskrona
Lundåkra 1:1, södra kajgatan - ansökan om rivningslov för rivning av befintligt pumphus.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, lundåkrahamnen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017.03.01 t.o.m. 2027.03.01 för container/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 15:11 - ansökan om bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 3:3 - ansökan om bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation.

Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om rivningslov för rivning av bef nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: