Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nybyggnad av förgasningsanläggning i Landskrona
Inga beslut är tagna. Avvaktar utredning om fosilfri fordonstrafik.

Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.

Nybyggnad av industriområde & verksamheter i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Omfattar en område på ca 50000 m2. Detaljplanen är fastställd. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av kontor, bostäder och handel i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel och bostäder samt underjordiskt garage. I dagsläget har man ett förslag på 1 huskopp i 7-18 våningsplan.

Ny torrdocka i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd. Avser rivning av befintlig slip, grävning av massor, flyttning av kranar, spontingsarbeten (i vattnet), anläggande av torrdocka samt kringarbeten.

Nyb av enbostadshus & flerbostadshus i Annelöv
Planer finns för att bygga bostadsrättslägenheter. Kommer eventuellt delas upp i olika etapper. Omfattar 24-32 huskroppar.

Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 4;e kv 2017 alternativt 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av 40-45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.

Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av seniorboende i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av seniorboende 25-40 lägenheter, 2 hus, 3 och 4 våningar.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 25 st grupphus i 1 - 1 1/2 plan.

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.

Nybyggnad av butik vid Borstahusen Landskrona
Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1167612. Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2017/018. Planer finns för nybyggnad av butik.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nytt område för industri/verkstad på Östervång, Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på ca 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Inga beslut finns. Igångsättning ej fastställd.

Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i 5 plan.

Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Hyresgästanpassning av lokaler. Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av del av kallförråd. Diskussioner pågår med hyresgäst. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan - bygglov för ombyggnad för installation av plastseparationsutrustning, tillbyggnad med skärmtak och nybyggnad av transformatorstation., anmälan för urschaktning och pålning Bulten 2.

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av enbostadshus i Härslöv
Detaljplanen är stoppad. Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 5 st parhus.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende, 15 lägenheter.

Vattenskyddsåtgärder i Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus på Föreningsgatan i Landskrona.

Tillbyggnad av skola i Häljarp Landskrona
Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 st radhus lägenheter ii 2-3 plan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter ii 2 våningar med vind.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning tidigast under maj 2017.

Ombyggnad till restaurang i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad från kontor och butik till restauran i bottenplanet, yta: 560 m2. I projektet ingår även fasadändring och fönsterbyte.

Underhållsarbeten i flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning av utvändiga arbeten under december 2016, invändiga arbeten under våren 2017. Avser Invändig renovering samt utvändig renovering av tak, fasader, fönster och balkonger.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser totalrenovering av 15 lägenheter.

Ombyggnad till småbåtshamn i Landskrona
Avser ombyggnad till småbåtshamn med träbryggor.

Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Ombyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Avser ombyggnad till nytt kommunalt centraltvätteri.

Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Igångsättning tidigast maj 2017. Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.

Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser ombyggnad av delar på hotell gällande sammanslagning från tolv till sex fritidslägenheter, inredning av tre nya lägenheter samt uppförande av förråd. Igångsättning är ej fastställt, tidigast Q2 2017.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 8-10 lägenheter på plan 2. Omfattar 1:or och 3:or.

Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut om bygglov. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser r nybyggnad av 3 st visningshus i 1 - 1 1/2 plan.

Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station.

Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser installation av ny ventilation samt renovering av klassrum.

Fönsterbyte på bostadshus, Landskrona
Avser fönsterbyte i 5 fastigheter.

Ombyggnad av utemiljö i Landskrona
Avser ombyggnad av skolgård med intilliggande mark

Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).

Renovering av fastighet i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. Arbetena avser renovering av tak, fasader samt byte av fönster. I projektet ingår även ventilationsarbeten.

Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)

Invändig renovering i flerbostadshus i Landskrona
Avser invändig renovering i del av fastighet som omfattar 1 våningsplan. Arbetena avser golv- och målningsarbeten, brandåtgärder samt ventilationsarbeten.

Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.

Ramavtal avseende serviceavtal för byggentreprenad i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för bygg. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning. Uppskattad igångsättning.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Landskrona lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Landskrona lasarett.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av lager 5-600 kvm.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.

Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 1
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser läktarstolar mm i idrottshall.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Preliminär igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.

Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.

Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Avser ombyggnad delar av fastighet, yta: ca 300 m2.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt lagerhantering på fastigheten bollspelaren 1, företagsvägen 42.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i 4 huskroppar till 4 lägenheter. Total yta: 315 m2. Adress;: Säbygatan 5,7,9,11.

Fönsterbyte på kontor i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser byte av fönster i kontorsbyggnad i två plan.

Ombyggnad vid museum i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Renovering av café och restaurang i Landskrona
Projektet avser renovering av Slottscaféet avseende byte av tätskikt och ny ventilation.

Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyte av reläskyddsutrustning i Norra Fördelningsstationen i Landskrona
Avser att byta ut befintliga reläskydd i fördelningsstation NF, Norra Fördelningsstationen.

Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Avser 5 st 12kV ställverk till nätstationer i Landskrona Energi AB:s elnät.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för putsning av södra gavelfasaden på fastigheten lönnen 57, strandvägen 229.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten venus 11, regeringsgatan 116.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande installation av hiss på fastigheten biskopen 22, vagmansgatan 15.

Ombyggnad av folkets hus i Landskrona
Anmälan gällande nya planlösning, nya kök/pentry/toaletter på fastigheten norra förstaden 37, eriksgatan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för byte av fönster på fastigheten friden 39, suellsgatan 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.

Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten albano 31, fabriksgatan 3.

Nybyggnad av butik i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 butikslokaler med lager och parkering på fastigheten bromsregulatorn 4, malmövägen 31.

Tuna 4:42
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nya byggnader på fastigheten tuna 4:42.

Nybyggnad av värmeväxlarstation i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmeväxlarstation för fjärrvärme på fastigheten saxtorp 100:77. häljanäsvägen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Tillbyggnad av butik i Landskrona
Gräset 19 - bygglov för tillbyggnad av butikslokal.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - bygglov för nybyggnad av kontor.

Ombyggnad av gym i Landskrona
Avser ändring av verksamhet från butik till friskvård.

Tillbyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, regeringsgatan 54 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Löparen 1, löpargatan 36a - anmälan gällande installation av hiss.

Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Kungsörnen 2, hamngatan 6 - bygglov för nybyggnad av tvättstuga och transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: