Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.
Nytt planområde i Landskrona
Avser nytt planområde där förslag finns på 60-70 bostäder, eventuellt förskola, kontor m.m. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 99 lägenheter i 3 huskroppar.
totNybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2 o 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan. Det är 2 etapper, byggstopp etapp 1 är September 2018 och byggstopp för etapp 2 är November 2018.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning planeras under maj 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Avser option från projektnummer 1349317. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 10 parhus med 20 lägenheter i 1-2 plan samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser renovering av flerbostadshus med 16 lägenheter i 5 plan samt butikslokal i nedre plan. Objektets läge:: Rådmansgatan 11-Borgmästaregatan 18.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av marklägenheter i Asmundtorp, Landskrona
Bostadsrättsförening kommer att bildas. Avser nybyggnad 6 parhus.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Befintlig fastighet skall renoveras i sin helhet om 18 stycken lägenheter med inglasad balkong samt en nybyggd lägenhet på vindsplan. Nydragning av installationer och avloppsledning kommer att utföras samt ventilationsarbeten. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av butikslokaler i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av butikslokaler . Yta: 1700 m2.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka. Avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten..
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser senior/äldrebostäder, ca 5-6 lägenheter.
Exploateringsarbeten vid Höstbruksgatan mfl, Landskrona
Projektet avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten till projektet Höstbruksgatan mfl, ansluter till Kung Hans väg.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Preliminär igångsättning under april 2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2018/2019. Planer finns för förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ny dricksvattenledning iLandskrona
Entreprenaden omfattar anläggandet av en ny vattenledning dim 400 PE längd 800 meter varav ledningen ska borras under Tullstorpsvägen samt Västkustbanan med Augerborrning. Med ledningen ska det läggas med ett tomrör dim 40 PE för framtida opton samt finns en option på ytterligare ett tomrör dim 40 PE. Entreprenaden innefattar även att byta ut en del av den befintliga ledningen med vattenledning dim 500 PE längd 90 meter. Uppskattad byggstart.
Ny kammare vid vattenverk Landskrona
Avser ny mätkammare samt elhus vid Säby vattenverk. /Kopparhögarnas koloni.)
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Anläggande av fjärrvärmenät i Norra Borstahusen i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät vid Mariastaden för 34 st småhus.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV. Avser 3 positioner: Sofia Albertia, Pilåkern samt Tegelbyn. I projektet ingår även 2 st optioner under projektnummer 1474236 och 1474237.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Avser option från projektnummer 1474231. Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Avser option från projektnummer 1474231. Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV. Avser 3 positioner: Sofia Albertia, Pilåkern samt Tegelbyn.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät för bostäder.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av fönster i en huskropp med 30 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 200 fönster i ca 70 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart,.
Invändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola. Uppskattad kostnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av fönster i en huskropp med 18 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Hermelinen 2, östervångsplan 16 a-d - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90a-b, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus inklusive komplementbyggnader och murar.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnation av 4 bostadshus inklusive komplementbyggnader och murar Sandbanken 1,2,3,4.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov ändrad användning från lager till grossisthandel i del av byggnad och mindre fasadändring.
Klimatsäkring och upprustning av kulturarkiv i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, sandvägen 21- ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Slottsplatsen 26, parkgatan 10 - ansökan om bygglov för ombyggnad från hus till 7st lägenheter/trygghetsboende.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Solskiftet 2, skiftesvägen 1, ansökan om bygglov för fasadändring på garage.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 5, gasverksgatan - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ny kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Säby 1:6 - ansökan om marklov för bortforsling av kullen.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, norra långgatan 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019.01.09 för ändrad användning från butik till kontor.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:44 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:44 - ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, john pers väg 46-48 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-06-01 för placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Safiren 1, larvigatan 16 - ansökan om bygglov för ombyggnad av en lägenhet till två st nya lägenheter.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 50-60 - ansökan om bygglov för ny miljöhus.
Ombyggnad av nätstation i Landskrona
Saxtorp 50:1 - ansökan om bygglov för att ersätta den befintliga nätstation med en ny.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 72:2 - ansökan om bygglov för renovering samt uppförande av två förråd/miljöhus.
Rivning av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 72:2, skolvägen 4 - ansökan om bygglov för fasadändringar och rivningslov för skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Schackspelaren 3, segergatan 15 - ansökan om bygglov för utökning av parkeringen.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Silverängen 4, emaljgatan 11, anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2022-11-14 för nybyggnation av tältbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 18:3, billebergavägen 59 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Landskrona
Fosfaten 17 , v. kajgatan 30- ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bromsregulatorn 4 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ny snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, östergatan vid teatern - ansökan om bygglov för anläggning av nya parkeringplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Citadellstaden 3:1, exercisgatan - ansökan om bygglov för en ny återvinningsstation.
Nybyggnad av kolonistuga i Landskrona
Larvikoloniområde, valmötstigen 38, borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av kolonistuga och komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Lilla hörstad 6:86, svängomstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av stängsel i Landskrona
Lommen 17, prästgatan 8a-c - ansökan om bygglov för nytt stängel på gården.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Lundåkra 1:1 - anmälan om installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Lundåkra 1:1 (fosfaten) - ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Lundåkra 2:1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 1/3-2018 t.o.m. 1/2 - 2023 för surfcenter.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Karlslund 1:1, karlslundsvägen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-02 för tillfälliga undervisningslokaler i delar av idrottshallen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av trä/aluminiumfönster i en huskropp med 12 lägenheter.
Ändring av konstruktion i butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang till lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: