Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 4;e kv 2017 alternativt 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av 40-45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast under oktober 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.
Nya gator, va-ledningar och belysning i Landskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad/nybyggnad av VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Ombyggnad av cirkulationsplats med omgivande gator och kringytor.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd, 2017 alternativt 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Byggstart planeras vecka 32 2017. Projektet avser iinvändig totalrenovering av flerbostadshus mej 19 lägenheter,
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Renovering av lägenheter m.m. i Landskrona
Projektet avser totalrenovering av 16 lägenheter i 3 plan + vind, trapphus, källare med förråd och teknikutrymmen samt lokaler på bottenplanet. Nya balkonger mot innergård skall utföras samt befintliga balkonger skall renoveras.. Nya hissar inkl. motorer och dörrar skall även utföras. I bottenplanet kommer eventuellt nya kontorslokaler att ingå.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd. Avser sträckan mellan trafikplats Landskrona S och Landskrona N vid Tullstorp.
Ny lakvattendränering, pumpstation mm vid deponi i Landskrona
Avser nya dränerings- och lakvattenledningar, ny pumpstation mm vid Lundåkradeponin i Landskrona.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 .
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.
Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser renovering av tak samt ventilationsarbeten.
Leverans och installation av konstgräs på Exan, Landskrona
Projektet avser leverans och installation av nytt konstgräsunderlag på färdigställd ny markunderbyggnad för nytt konstgräs på Exan. Objektets läge: västra delen av Landskrona längs Exercisgatan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Landskrona, etapp 2
Arbetet innebär rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av plattytor, cykeluppställning, flytt av miljöhus, angöringsväg, multiarena samt plantering av buskar och träd mm.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.
Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.
Va-arbeten i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.
Nybyggnad av hästhagar mm i Landskrona
Avser nyanläggning av hästhagar, samt en option på grusarbeten i hagarna.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Inredande av lokaler i ridhus i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Det nya ridhuset i Landskrona ska förses med nya lokaler invändigt för personal, publik, domare m.m.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Preliminär igångsättning under oktober 2017. Avser nybyggnad av fristående byggnad med tvättstuga och miljöhus.
Byte av tak på sjukhus i Landskrona
Projektet avser takbyte på sjukhusbyggnad.
Fönster- och fasadarbeten på flerbostadshus Landskrona
Projektet avserr byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.
Ombyggnad av konferenscentrum i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus med två bostäder samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Björnen 20, lodjursgatan 8. ansökan om bygglov för tillbyggnad av fastighet med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Hjorten 44 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fastigheten.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Hoppet (, suellsgatan 17 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Gröna lund 9, järnvägsgatan 17 - anmälan om ombyggnation av ventilation och brandskydd.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Kulverten 5, gasverksgatan 27 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av kontor i Landskrona
Lundåkra 12:10, kontorsgatan 20 - ansökan om rivningslov för rivning av byggnaden.
Tillbyggnad av affärshus i Landskrona
Motorblocket, ringvägen 170 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till kontor på plan 2.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7 - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sandvången 28, midhemsvägen 11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Smeden 32, timmermansgatan 30-48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Sockerbetan 2, kung hans väg - ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus sammankopplade med gemensamt växthus, ett förråd och ett miljöhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Spaden 6, redskapsvägen 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hall.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Vevstaken 19, stuverigatan 3b - ansökan om bygglov för fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75 - anmälan om installation av personhiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fasadändring samt nytt miljörum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av konferenslokal i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, örenäs slott - ansökan om bygglov för ombyggnad av förrådslokal till konferensrum.
Rivning av gäststuga i Landskrona
Neptun 29, regeringsgatan 8-14 - ansökan om rivningslov för rivning av gårdshus.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Övra glumslöv 12:1 - ansökan om bygglov för ny nätstation, Övra glumslöv 37:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 12:1,37:4.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Snickaren 2, tränggatan 16 a-b, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av takmaterial.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:53 - ansökan om placering av en ny transformatorstation som byte av den befintiga.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av vinterträdgård i Landskrona
Sallaten 10, amorosgården 12 - ansökan om bygglov för nybyggnation av vinterträdgård/uterum.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 15:11 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:54 - ansökan om bygglov för placering av ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 3:3 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om rivningslov för rivning av bef nätstation.
Nybyggnad av kiosk i Landskrona
Karlslund 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en kioskbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Karlslund 1:1- nyvångsgatan - ansökan om bygglov för en teknikbod.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Karlslund 1:1, hjelmar brantings väg - ansökan om bygglov för placering av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Kopplingen 3, varvsvägen 125 - ansökan om bygglov för montering av cistern.
Ombyggnad av bilhall i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7 ansökan om anmälan för oljeavskiljare.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Havsörnen 1, södra långgatan 4. ansökan om bygglov uppförande av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 7, ödmansgatan 31 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Citadellstaden 1:4, skiftesvägen 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökning av förskola samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 3:1 - ansökan om bygglov för placering av teknikbod för fibernät.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: