Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 110 lägenheter. Läge (fd Swedish Meats).

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter. Läge; (Fd Swedish Meatsområdet)

Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 2-3 plan med indragen takvåning. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av transformatorstationer i Kävlinge och Skurup
Projektet omfattar två kompletta transformatorstationer på 130/10kV samt 130/50/20kV, ett utomhusställverk AIS 130kV, mark och byggarbeten, ledningsarbeten samt kontrollanläggning i angränsande stationer.

Ny dricksvattenledning m.m.i Kävlinge-Örtofta, Eslöv.
Avser anläggande av 6 km ny vattenledning samt uppförande av ny processutrustning för dricksvatten i en befintlig markförlagd kammare. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bilhall och verkstad i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande bilhall och bilverkstad med en total yta på 1300 m2.

Nytt exploateringsområde i Barsebäcks by, Kävlinge
Entreprenaden omfattar anläggande av gator, parkområde, VA-arbete och belysningsarbete. Byggatuskede under 2017 och färdigställande under 2018.

Topplinebyte Barsebäck- Sege
Byte av gammal optolina. 42 km. FL7 S7-8 Opto

Nybyggnad av gc-väg längs väg 108 mellan Rinnebäck-Lackalänga
Ca 2,7 km.

Ombyggnad av ventilation i skola i Hofterup
Avser ventilationsarbeten (nya FTX-aggregat) i befintlig skola.

Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola i Hofterup
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna.

Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Dösjebro
Projektet omfattar ombyggnad av befintligt storkök och matsal. Storkök utökas med nytt diskrum. Nytt ventilationsaggregat placeras på tak.

Nytt erosionsskydd i Kävlinge
Projektet avser att återställa/anlägga nya erosionsskydd längs Koggavägen i Barsebäcks hamn så att dessa kan motstå en storm i samma storleksordning som Förstaadventstormen och Sven. Erosionsskyddet ska utgöras av en stenskoning. Projektet avser estaurering och nyanläggning av erosionsskydd samt nedfart för arbetsfordon och passage för gående vid Barsebäcks hamn. Uppskattad byggstart.

Utvändig renovering av kyrka i Barsebäck
Igångsättning under januari/februari 2017. Projektet avser fasadarbeten omfattar åtgärder av kalksten samt takarbeten som omfattar byte av tegelpannor. I projektet ingår även målning av luckor.

Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning eventuellt under maj/juni 2017. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 villatomter.

Nybyggnad av gasledning i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av av gasledning från Löddeköpinge till Skönadalsskolan i Hofterup.

Utvändig renovering av kyrka i Dösjöebro, Kävlinge
Projektet avser omkalkning samt omläggning av nytt plåttak på kyrka.

Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för att utveckla området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.

Rivning av silo och industrihus i Kävlinge
Projektet innefattar sanerings och totalrivning av Fd. silobyggnad med tillhörande byggnader samt lagerbyggnad och asfaltsytor på Kv Rangeringen 5 & Kv Exporten 12. Objektes läge: Framtidsgatan/Grönegatan i Kävlinge.

Tillbyggnad och ändirg av lager i Kävlinge
Tillbyggnad på bef byggnad (lager), fasadändring från tegel till plåtkassetter.

Ombyggnad av tappvattencentraler i Kävlinge
Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för utbyte av elpannor, komplettering med nya värmepumpar, nya varmvattenberedare, cirkulationspumpar, armaturer etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, bygg-, el-, målnings- och Vsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kävlinge
Uppbyggnad av uteaktiviteter, Paddelbanor, boulbanor och utegym.

Nybyggnad av lager i Kävlinge
Uppförande av lagerutrymme .

enTrafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Återställande av lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning - återställa 9 lägenheter från förskola.

Ombyggnad av butik i Kävlinge
Ändring av bef butikslokal till 3 st butikslokaler, ändring av bef entré samt nybyggnad av ny entré.

Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av bank i Kävlinge
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av servicebostad i Kävlinge
Ändring av kontor till servicebostäder.

Ombyggnad av kontor i Kävlinge
Ändring av brandcellsgräns.

Rivning av skorsten i Kävlinge
Rivning av skorsten.

Ombyggnad av vårdbostad i Kävlinge
Tidsbegränsat bygglov för vård och boende t.o.m. 2020-01-01.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kävlinge
Uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av toalett i Kävlinge
Nybyggnad av offentlig toalett samt rivning av bef.

Nybyggnad av skola i Kävlinge
Nybyggnad av skolpaviljonger samt bef. paviljong tas bort.

Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad av sommarhus till året runt samt sammanbyggas med hus intill.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Kävlinge
Fasadändring (solpaneler på tak).

Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av p-platser.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Avstyckning samt nybyggnad av enbostadshus.

Fasadarbeten på kyrka i Dösjebro, Kävlinge
Projektet avser omkalkning av fasad på kyrka.

Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: