Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 130-140 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus & enbostadshus i Kävlinge
Projektet ligger på is. 150-250 lgh

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ny- och ombyggnad av skola i Löddeköpinge, Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av Söderparksskolan samt ombyggnad av Tolvåkers skola.

Nybyggnad av äldreboende i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av äldreboende i 1 huskropp med 72 lägenheter i 4 plan.

Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.

Nybyggnad av handelslokaler i Löddeköpinge.
Planlagd tomtyta finns för verksamhetsområde gällande handel. Yta: 100000 m2 mark. Igångsättning avhängigt intressenter.

Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 1
Avser rivning av kritiska delar i kärnkraftverk för att den totala rivningen av verket ska kunna genomföras.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter -bostadsrätter samt 600 kvm lokalyta.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 25-35 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Etapp 1 omfattar nybyggnad av 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd Avser nybyggnad 2 flerbostadshus, 2-8 våningar.

Nybyggnad av transformatorstationer i Kävlinge och Skurup
Projektet omfattar två kompletta transformatorstationer på 130/10kV samt 130/50/20kV, ett utomhusställverk AIS 130kV, mark och byggarbeten, ledningsarbeten samt kontrollanläggning i angränsande stationer.

Nybyggnad av idrottshall i Löddeköpinge, Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av hästgårdar samt ridhus i Kävlinge
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av 6 st hästgårdar med stall. Varje hästgård består av ett bostadshus i 1-1,5 plan, yta 180 kvm/hus samt en stallbyggnad yta 120-130 kvm. Ingår även ridhusbyggnad 60x24 m.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2017. Planarbete pågår. Planer finns för nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats.

Nybyggnad av småhus i Hofterup
Detaljplanearbete pågår. . Avser nybyggnad av 16 st småhus i 1 plan, yta: 98 resp 108 m2/hus.

Ny dricksvattenledning m.m.i Kävlinge-Örtofta, Eslöv.
Avser anläggande av 6 km ny vattenledning samt uppförande av ny processutrustning för dricksvatten i en befintlig markförlagd kammare. Uppskattad byggstart.

Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom KKB:s fastighetersbestånd som omfattar ca 2300 lägenheter. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för 895 lägenheter samt lägenhetsnät och spridningsnät i 1380 lägenheter.

Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.

Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.

Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Kävlinge
Planlagd tomtyta finns för kontor och verksamhetslokaler. Yta: 2000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av radhus i Barsebäck
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av 7 radhus.

Till- och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Dösjebro IP
Projektet omfattar tillbyggnad av befintlig omklädningsbyggnad om ca 350 kvm samt vissa ombyggnadsarbeten inom befintliga lokaler om ca 350 kvm. Option1: Byte av fasad på befintlig byggnad.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.

Rivning och nybyggnad av skolbyggnad i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga till befintlig l/m- skola med undervisningslokaler i 2 plan.

Nybyggnad av bensinstation i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av bensinstation/butik samt uppförande av skylt.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 108 mellan Rinnebäck-Lackalänga
Ca 2,7 km.

Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2017. Planarbete pågår. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av Medeltida träkyrka i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av ventilation i skola i Hofterup
Avser ventilationsarbeten (nya FTX-aggregat) i befintlig skola.

Anläggande av rekreationsstråk i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola i Hofterup
Igångsättning juni alternativt augusti 2017. Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna.

Nybyggnad av bostäder i Rinnebäck, Kävlinge
Avvaktar politiska beslut. Detaljplaneändring skall genomföras. Planer finns för försäljning av mark till husleverantör eller annan exploatör för 10 villatomter.

Tillbyggnad av kyrka i Lackalänga
Igångsättning tidigast 2020.

Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Igångsättning tidigast december 2016. Omfattar ombyggnad av Storgatan, nya gång- och cykelbanor, ny belysning samt nya planteringsytor. Berörd del av Storgatan är ca 250 m.

Nybyggnad av gata i Kävlinge
Projektet är under utredning. Byggstart är ej fastställd.

Ombyggnad av väg 1137 mellan Löddeköpinge-Kävlinge

Utvändig renovering av kyrka i Barsebäck
Igångsättning under januari/februari 2017. Projektet avser fasadarbeten omfattar åtgärder av kalksten samt takarbeten som omfattar byte av tegelpannor. I projektet ingår även målning av luckor.

Nytt erosionsskydd i Kävlinge
Projektet avser att återställa/anlägga nya erosionsskydd längs Koggavägen i Barsebäcks hamn så att dessa kan motstå en storm i samma storleksordning som Förstaadventstormen och Sven. Erosionsskyddet ska utgöras av en stenskoning. Projektet avser estaurering och nyanläggning av erosionsskydd samt nedfart för arbetsfordon och passage för gående vid Barsebäcks hamn. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av tappvattencentraler i Kävlinge
Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för utbyte av elpannor, komplettering med nya värmepumpar, nya varmvattenberedare, cirkulationspumpar, armaturer etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, bygg-, el-, målnings- och Vsarbeten. Uppskattad byggstart. .

Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för fortsatt utveckling av området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.

Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning eventuellt under maj/juni 2017. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 villatomter.

Nybyggnad av gasledning i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av av gasledning från Löddeköpinge till Skönadalsskolan i Hofterup.

Utvändig renovering av kyrka i Dösjöebro, Kävlinge
Projektet avser omkalkning samt omläggning av nytt plåttak på kyrka.

Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för att utveckla området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.

Rivning av silo och industrihus i Kävlinge
Projektet innefattar sanerings och totalrivning av Fd. silobyggnad med tillhörande byggnader samt lagerbyggnad och asfaltsytor på Kv Rangeringen 5 & Kv Exporten 12. Objektes läge: Framtidsgatan/Grönegatan i Kävlinge.

Tillbyggnad och ändirg av lager i Kävlinge
Tillbyggnad på bef byggnad (lager), fasadändring från tegel till plåtkassetter.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kävlinge
Uppbyggnad av uteaktiviteter, Paddelbanor, boulbanor och utegym.

Nybyggnad av lager i Kävlinge
Uppförande av lagerutrymme .

Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

enTrafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

VA exploatering i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad av industribyggnad (kontor och lager).

Trafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av gatubelysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning - återställa 9 lägenheter från förskola.

Ombyggnad av butik i Kävlinge
Ändring av bef butikslokal till 3 st butikslokaler, ändring av bef entré samt nybyggnad av ny entré.

Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Nybyggnad av nätastation samt rivning av bef.

Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av toalett i Kävlinge
Nybyggnad av offentlig toalett samt rivning av bef.

Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad av sommarhus till året runt samt sammanbyggas med hus intill.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Tidsbegränsat lov för parkkeringsplatser tom 2026-11-08.

Nybyggnad av skola i Kävlinge
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong tom 2026-11-07.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kävlinge
Fasadändring fönster och altandörr, ändrad användning garage till bostadshus samt installation av luft/vatten/värme-pump.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och plank.

Nybyggnad av garage i Kävlinge
Nybyggnad av garage på industrifastighet.

Upprustning av lekplatser i Kälvinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Fasadarbeten på kyrka i Dösjebro, Kävlinge
Projektet avser omkalkning av fasad på kyrka.

Åtgärder vid naturreservat i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Handikappanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: