Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

Ställverksförnyelse i Barsebäck
Reinvestering pga att flera komponenter i ställverket har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Ändra ställverksutformningen till ett dubbelbrytarställverk för att öka driftsäkerheten.
Nybyggnad alt renovering av badhus i Kävlinge
Flera alternativ utreds. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 30 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.
Nybyggnad av idrottshall i Löddeköpinge, Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av seniorvillor i Kävlinge
Söker tomt i Kävlinge samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder o. butiker i Kävlinge
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 10-12 lägenheter i 3 plan samt butikslokaler i delar av nedre planet.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), belysning, VA och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Kvartersmarken ägs i huvudsak av Midroc samt andra byggherrar som planerar att uppföra lokaler samt bostads- och flerbostadshus inom exploateringsområdet. Entreprenaden består av två (2) huvuddelar enligt nedan: Huvuddel A Anläggande av byggator, VA, park samt belysning Huvuddel B Färdigställande byggator Objektet är beläget i centrala Kävlinge på Scans gamla verksamhetsområde och begränsas av Karl Johans väg i norr, Västra Långgatan i öster, Föreningsgatan och Bygdegatan i söder samt västkustbanans spårområde i väster.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom KKB:s fastighetersbestånd som omfattar ca 2300 lägenheter. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för 895 lägenheter samt lägenhetsnät och spridningsnät i 1380 lägenheter.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande bilhall och bilverkstad med en total yta på 1300 m2.
Rivning och nybyggnad av skolbyggnad i Kävlinge
Avser rivning av befintlig och nybyggnad av Byggnad M, Rinnebäckskolan. Ca 530 m2 BRA. Objektet avser även installation av nytt styr- & övervakningssystem inom hela Rinnebäcksskolan.
Topplinebyte Barsebäck- Sege
Byte av gammal optolina. 42 km. FL7 S7-8 Opto
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning under hösten 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde.
Nybyggnad av bensinstation i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av bensinstation/butik samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten sankt göran 12
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Nytt exploateringsområde i Barsebäcks by, Kävlinge
Entreprenaden omfattar anläggande av gator, parkområde, VA-arbete och belysningsarbete. Byggatuskede under 2017 och färdigställande under 2018.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Dösjebro
Projektet omfattar ombyggnad av befintligt storkök och matsal. Storkök utökas med nytt diskrum. Nytt ventilationsaggregat placeras på tak.
Ombyggnad av ventilation i skola i Hofterup
Avser ventilationsarbeten (nya FTX-aggregat) i befintlig skola.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola.i Hofterup
Igångsättning planeras under september 2017. Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 fribyggartomter. Objektet är beläget i Furunäs, norr om Löddelöpionge öster om Tvåvingevägen i i angränsning till omgivande skogsområde.
Konservering av kalkmålningar i kyrka i Dösjebro, Kävlinge
Projektet avser konservering av kalkmålningar i Hofterups kyrka.
Ramavtal avseende avseende film och spoltjänster för Kävlinge kommun
Avser spol- och slamsugningstjänster samt ledningsfilmning/TV-inspektion inom Kävlinge kommuns VA-ledningsnät och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Nybyggnad av affärslokal och verkstad.
Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad av kontor-/handel-/industribyggnad.
Ombyggnad av bowlinghall i Kävlinge
Ombyggnad av livsmedelshall till sportanläggning/bowling.
Nybyggnad av växthus i Kävlinge
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av förskola i Kävlinge
Ändrad användning av skola till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av brygga i Kävlinge
Tillbyggnad spång, ny brygga samt byta ut befintlig trappa.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolmodul.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd).
Ändring till yogastudio i Kävlinge
Ändrad användning från kontor till yogastudio.
Utvändig ändring av pannrum vid industri i Kävlinge
Avser åtgärder i pannrum vid industribyggnad. Byte av part, parti m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: