Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

Ställverksförnyelse i Barsebäck
Reinvestering pga att flera komponenter i ställverket har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Ändra ställverksutformningen till ett dubbelbrytarställverk för att öka driftsäkerheten.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter. Läge; (Fd Swedish Meatsområdet - Föreiningsgatan/V Långgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 2 1/2 resp 3 1/2 plan.
Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av äldreboende i 1 huskropp med 72 lägenheter i 4 plan.
Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 30 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.
Nybyggnad av seniorvillor i Kävlinge
Söker tomt i Kävlinge samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder o. butiker i Kävlinge
Igångsättning tidigast senhösten 2017 Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 10-12 lägenheter i 3 plan samt butikslokaler i delar av nedre planet.
Ny dricksvattenledning m.m.i Kävlinge-Örtofta, Eslöv.
Avser anläggande av 6 km ny vattenledning samt uppförande av ny processutrustning för dricksvatten i en befintlig markförlagd kammare. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), belysning, VA och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Kvartersmarken ägs i huvudsak av Midroc samt andra byggherrar som planerar att uppföra lokaler samt bostads- och flerbostadshus inom exploateringsområdet. Entreprenaden består av två (2) huvuddelar enligt nedan: Huvuddel A Anläggande av byggator, VA, park samt belysning Huvuddel B Färdigställande byggator Objektet är beläget i centrala Kävlinge på Scans gamla verksamhetsområde och begränsas av Karl Johans väg i norr, Västra Långgatan i öster, Föreningsgatan och Bygdegatan i söder samt västkustbanans spårområde i väster.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom KKB:s fastighetersbestånd som omfattar ca 2300 lägenheter. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för 895 lägenheter samt lägenhetsnät och spridningsnät i 1380 lägenheter.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande bilhall och bilverkstad med en total yta på 1300 m2.
Nytt exploateringsområde i Barsebäcks by, Kävlinge
Entreprenaden omfattar anläggande av gator, parkområde, VA-arbete och belysningsarbete. Byggatuskede under 2017 och färdigställande under 2018.
Till- och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Dösjebro IP
Projektet omfattar tillbyggnad av befintlig omklädningsbyggnad om ca 350 kvm samt vissa ombyggnadsarbeten inom befintliga lokaler om ca 350 kvm. Option1: Byte av fasad på befintlig byggnad.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 201. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 35 villatomter..
Nybyggnad av bensinstation i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av bensinstation/butik samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten sankt göran 12
Ombyggnad av ventilation i skola i Hofterup
Avser ventilationsarbeten (nya FTX-aggregat) i befintlig skola.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola.i Hofterup
Igångsättning planeras under september 2017. Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna.
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Dösjebro
Projektet omfattar ombyggnad av befintligt storkök och matsal. Storkök utökas med nytt diskrum. Nytt ventilationsaggregat placeras på tak.
Nytt erosionsskydd i Kävlinge
Projektet avser att återställa/anlägga nya erosionsskydd längs Koggavägen i Barsebäcks hamn så att dessa kan motstå en storm i samma storleksordning som Förstaadventstormen och Sven. Erosionsskyddet ska utgöras av en stenskoning. Projektet avser estaurering och nyanläggning av erosionsskydd samt nedfart för arbetsfordon och passage för gående vid Barsebäcks hamn. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 fribyggartomter. Objektet är beläget i Furunäs, norr om Löddelöpionge öster om Tvåvingevägen i i angränsning till omgivande skogsområde.
Konservering av kalkmålningar i kyrka i Dösjebro, Kävlinge
Projektet avser konservering av kalkmålningar i Hofterups kyrka.
Utvändig renovering av kyrka i Dösjöebro, Kävlinge
Projektet avser omkalkning samt omläggning av nytt plåttak på kyrka.
Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för att utveckla området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.
Rivning av silo och industrihus i Kävlinge
Projektet innefattar sanerings och totalrivning av Fd. silobyggnad med tillhörande byggnader samt lagerbyggnad och asfaltsytor på Kv Rangeringen 5 & Kv Exporten 12. Objektes läge: Framtidsgatan/Grönegatan i Kävlinge.
Ombyggnad av tappvattencentraler i Kävlinge
Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för utbyte av elpannor, komplettering med nya värmepumpar, nya varmvattenberedare, cirkulationspumpar, armaturer etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, bygg-, el-, målnings- och Vsarbeten.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Nybyggnad av affärslokal och verkstad.
Nybyggnad av växthus i Kävlinge
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av bowlinghall i Kävlinge
Ombyggnad av livsmedelshall till sportanläggning/bowling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad av kontor-/handel-/industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Återställande av lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Kävlinge
Ändrad användning av skola till förskola.
enTrafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bank i Kävlinge
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av servicebostad i Kävlinge
Ändring av kontor till servicebostäder.
Ombyggnad av kontor i Kävlinge
Ändring av brandcellsgräns.
Rivning av skorsten i Kävlinge
Rivning av skorsten.
Ombyggnad av vårdbostad i Kävlinge
Tidsbegränsat bygglov för vård och boende t.o.m. 2020-01-01.
Tillbyggnad av brygga i Kävlinge
Tillbyggnad spång, ny brygga samt byta ut befintlig trappa.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolmodul.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kävlinge
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Nybyggnad av skolpaviljonger samt bef. paviljong tas bort.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd).
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kävlinge
Fasadändring (solpaneler på tak).
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Avstyckning samt nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av p-platser.
Ändring till yogastudio i Kävlinge
Ändrad användning från kontor till yogastudio.
Fasadarbeten på kyrka i Dösjebro, Kävlinge
Projektet avser omkalkning av fasad på kyrka.
Utvändig ändring av pannrum vid industri i Kävlinge
Avser åtgärder i pannrum vid industribyggnad. Byte av part, parti m.m.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: