Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

Nybyggnad av badhus i Kävlinge
I Kävlinge kommun finns idag två badhus som är utdömda. Dessa bad ska ersättas av ett nytt större bad vars placering ska vara i det nya området vid stationen i Kävlinge centrum, Stationsstaden. Idag finns fem olika förslag på tomtmark. En av dessa ska väljas. Uppskattningsvis står ett nytt badhus klart om 5 år Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av kommunhus och allaktivitetshus i Kävlinge
Projektet ligger på is. Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2018/2019. Samarbete med Midroc som troligen kommer ta över projektet i ett senare skede. Avser nybyggnad av kommunhus kombinerat med allaktivitetshus och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter. Läge; (Fd Swedish Meatsområdet - Föreiningsgatan/V Långgatan.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av handelslokaler i Löddeköpinge.
Planlagd tomtyta finns för verksamhetsområde gällande handel. Yta: 100000 m2 mark. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 32 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), belysning, VA och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Kvartersmarken ägs i huvudsak av Midroc samt andra byggherrar som planerar att uppföra lokaler samt bostads- och flerbostadshus inom exploateringsområdet. Entreprenaden består av två (2) huvuddelar enligt nedan: Huvuddel A Anläggande av byggator, VA, park samt belysning Huvuddel B Färdigställande byggator Objektet är beläget i centrala Kävlinge på Scans gamla verksamhetsområde och begränsas av Karl Johans väg i norr, Västra Långgatan i öster, Föreningsgatan och Bygdegatan i söder samt västkustbanans spårområde i väster.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av 15 st villor i 1-1 1/2 plan. -bostadsrätter.
Ny- och ombyggnad av bostäder o. butiker i Kävlinge
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 10-12 lägenheter i 3 plan samt butikslokaler i delar av nedre planet. I projektet kommer det även att utföras arbeten på befintligt hus som omläggning gårdsbjälklag mm
Nybyggnad av seniorvillor i Kävlinge
Söker tomt i Kävlinge samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av hästgårdar samt ridhus i Kävlinge
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av 6 st hästgårdar med stall. Varje hästgård består av ett bostadshus i 1-1,5 plan, yta 180 kvm/hus samt en stallbyggnad yta 120-130 kvm. Ingår även ridhusbyggnad 60x24 m.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av befintlig del på förskolan samt tillbyggnad av 2st avdelningar. Projektet kommer att genomföras i 2st etapper där ombyggnaden ska färdigställas innan tillbyggnaden påbörjas.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.
Exploateringsrabeten för villor i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-60 fribyggartomter.
Förlängning av gata samt ny bro i Kävlinge
Projektet avser förlängning av Parkgatan samt nybyggnad av bro.
Rivning och nybyggnad av skolbyggnad i Kävlinge
Avser rivning av befintlig och nybyggnad av Byggnad M, Rinnebäckskolan. Ca 530 m2 BRA. Objektet avser även installation av nytt styr- & övervakningssystem inom hela Rinnebäcksskolan.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avvaktar beslut. Avser va-exploatering för bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Detaljplanearbetet inte påbörjat. Planer finns för nybyggnad av ett bostadsområde för minst 10 tomter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bensinstation i Kävlinge
Nybyggnad av bensinstation/butik samt uppförande av skylt. Uppskattad byggstart.
Topplinebyte Barsebäck- Sege
Byte av gammal optolina. 42 km. FL7 S7-8 Opto
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
VA exploatering i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av gator, va-ledningar och parkytor i Barsebäck norr, Kävlinge
Avser nybyggnation av gator, park samt VA- och belysningsinstallationer för nytt exploateringsområde med nya bostäder mm inom Barsebäcks tätort.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Igångsättning preliminärt under mars 2018. Avser utbyggnad av fibernät och bredband i Furulund. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för lägenheter inom KKB:s fastighetsbestånd.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Igångsättning preliminärt under mars 2018. Avser utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge centrum. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för lägenheter inom KKB:s fastighetsbestånd.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Igångsättning preliminärt under mars 2018. Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom område Kävlinge väst. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för lägenheter inom KKB:s fastighetsbestånd.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Igångsättning preliminärt under mars 2018. Avser utbyggnad av fibernät och bredband som avser sträckan Löddeköpinge till Hofterup. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för lägenheter inom KKB:s fastighetsbestånd.
Nybyggnad av gc-väg i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Långt framskrida planer.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 fribyggartomter. Objektet är beläget i Furunäs, norr om Löddelöpionge öster om Tvåvingevägen i i angränsning till omgivande skogsområde.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Säkerhetsåtgårder i fastigheter i Kävlinge.
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser löpande åtgärder vid behov.
Ombyggnad av lekplats i Kävlinge
Ombyggnad av lekplats.
Ramavtal avseende avseende film och spoltjänster för Kävlinge kommun
Avser spol- och slamsugningstjänster samt ledningsfilmning/TV-inspektion inom Kävlinge kommuns VA-ledningsnät och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar.
Åtgärder av gatubelysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Handikappanpassning av vägar och gator i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av kulturhus i Kävlinge
Återuppbyggnad av gillehall.
Ombyggnad av kontor i Kävlinge
Ändrad användning (kontor).
Rivning av enbostadshus i Kävlinge
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad tom 2028-03-31.
Tillbyggnad av kontor i Kävlinge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad med 1 st paviljong.
Tillbyggnad av telestation i Kävlinge
Tillbyggnad av teknikhus för laddstation.
Nybyggnad av markanläggning i Kävlinge
Anläggande av betongplatta till lin anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser (2 st).
Ombyggnad av affärshus i Kävlinge
Anmälan om ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av garage i Kävlinge
Fasadändring (målning av garagedörrar-blå).
Utvändigt underhåll av pumpstation i Kävlinge
Fasadändring (målning) pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Kävlinge
Förhandsbesked tillbyggnad industribyggnad (takhöjning).
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Nybyggnad av transformatorstation Karaby 37:25,25:78.
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Nybyggnad av transformatorstation Ålstorp 1:14,Karlslund 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Byte av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov ändring av marknivå.
Rivning a skola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser totalrivning av byggnader inom Tolvåkers förskola.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Upprustning av lekplatser i Kälvinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder vid naturreservat i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Ombyggnad av gym i Kävlinge
Bygglov för ändrad användning i del av byggnad (butik till gym).
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Återställande till servicebostaderi Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser återställandearbeten från kontor till 6 st servicebostäder.( Från ursprunget var det bostäder som byggdes om till kontor.) Arbetena avser smärre förändringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: