Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

Nybyggnad av småhus i Ludvigsborg, etapp 1-5
Inga beslut är tagna. Byggstart är ej fastställd.. Avser 55-60 byggrätter.

Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp1
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter i ca 9 huskroppar.

Nybyggnad av radhus i Hörby
Projektet omfattar uppförande av 30-tal radhus med 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planändring skall utföras. Planer finns för nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av varuhus i Hörby

Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Hörby
Avser nybyggnad av 6-7 villor. Vissa kommer att byggas med sutterängplan.

Nybyggnad av bollhall i Ludvigsborg Hörby
Byggstart kan ske 2017/2018.

Nybyggnad av hotell och konferens i Hörby
Nybyggnad av hotell med konferensanläggning samt 18 parkeringsplatser.

Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Avser tillbyggnad av industri med rum för luftrum och produktionslokaler.

Tillbyggnad av naturrum i Hörby. Etapp 2
Tillbyggnad av naturrum(vinterträdgård) i Hörby och ett nytt café. Omfattning oklar. Kostnad okänd.

Nybyggnad av gc-väg, ombyggnad av korsning mm i Hörby
Objektet avser anläggande av gc-väg utmed Lybyvägen mellan Ekelidsvägen till Ystadsvägen och utförande av åtgärder för korsningen Lybyvägen/Ystadvägen. Dessutom ingår utbyte av befintlig belysning på sträckan samt VA-åtgärder.

Trafikåtgärder vid korsning i Hörby

Byte av ventilationssytem vid äldreboende i Hörby
Avser byte av två stycken luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem.

Inhyrning av undervisningsmoduler samt markarbeten vid Lärcenter i Hörby
Hyra av moduler för en preliminär tid av tre år. Byggnaderna får byggas i två våningar. Lokalerna skall innehålla 3 klassrum, uppehållsrum, samtalsrum, förrum till samtalsrum, personalrum, kapprum och personal WC till personalrum, WC, RWC, städ, anslutande korridorer, teknikrum m.m. Uppskattad kostnad.

Beläggningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Installation av bassängduk i utomhusbassänger vid Hörby Sportcenter, Hörby kommun
Befintlig anläggning byggd år 2010 enligt konventionell metod bestående av bassängväggar och bassängbotten i vattentät betong. Väggar och botten utvändigt isolerade med 100 mm cellplast/ISO drän. Under bassängbotten finns ett kapillärbrytande skikt av makadam.

Ombyggnad av kontor i Hörby
Bygglov inredning av ytterligare kontorslokal i flerbostadshus samt fasadändring.

Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändrad användning samt fasadändring.

Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Utfyllnad parkanläggning.

Nybyggnad av förråd i Hörby
Rivning av bostadshus, anläggning av parkeringsplats, schaktning samt nybyggnad av kundvagnsskjul.

Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Tidsbegränsat marklov.

Nybyggnad av mur i Hörby
Nybyggnad av l-stöd samt borttagning av lastbrygga.

Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad förskola-moduler.

Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Östra Almarkaröd 1:2,Boarp 1:4.

Nybyggnad av enbostadshus i Hörby
Bygglov nybyggnad av en/tvåbostadshus och carport.

Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Bygglov nybyggnad av pumphus.

Ombyggnad av mejeri i Hörby
Bygglov Ändrad användning samt tidsbegränsad bygglov.

Nybyggnad av mur i Hörby
Marklov anläggande av stödmur.

Utvändigt underhåll av folkets hus i Hörby
Fasadändring installation av solcellsanläggning.

Utvändigt underhåll av skola i Hörby
Fasadändring ny dörr utifrån till teknikrum.

Utvändigt underhåll av skärmtak i Hörby
Fasadändring skärmtak.

Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Höjning av standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus
Höörs kommun avser att genomföra ett projekt för att höja standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus. Viktiga mål för projektet är en bättre arbetsmiljö. Funktionssäkrare och mer miljöanpassad drift av installationer för främst vattenrening, väsentligt lägre kostnader för energi, drift och underhåll. Uppskattad start.

Utvändigt underhåll av affärshus i Hörby
Avser fasadändring.

Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Utvändigt underhåll av skola i Hörby
Omfattar byte av 8 stycken fönster på flerbostadhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: