Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp1
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter i ca 9 huskroppar.

Nybyggnad av radhus i Hörby
Projektet omfattar uppförande av 30-tal radhus med 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planändring skall utföras. Planer finns för nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby

Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Avser tillbyggnad av industri med rum för luftrum och produktionslokaler.

Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.

Tillbyggnad av naturrum i Hörby. Etapp 2
Tillbyggnad av naturrum(vinterträdgård) i Hörby och ett nytt café. Omfattning oklar. Kostnad okänd.

Nybyggnad av gc-väg, ombyggnad av korsning mm i Hörby
Objektet avser anläggande av gc-väg utmed Lybyvägen mellan Ekelidsvägen till Ystadsvägen och utförande av åtgärder för korsningen Lybyvägen/Ystadvägen. Dessutom ingår utbyte av befintlig belysning på sträckan samt VA-åtgärder.

Ombyggnad av vårdcentralen Hälsans Hus i Hörby
Del av byggnaden skall nu byggas om till lokaler för socialförvaltningen och på innergården skall det byggas en förbindelsegång. Delar av övrig byggnad skall också fräschas upp i samband med ombyggnationen.

Byte av ventilationssytem vid äldreboende i Hörby
Avser byte av två stycken luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem.

Trafikåtgärder vid korsning i Hörby

Installation av värmepump i förskola och gymnastikbyggnad i Hörby
Avser Pelletskonvertering.

Installation av bassängduk i utomhusbassänger vid Hörby Sportcenter, Hörby kommun
Befintlig anläggning byggd år 2010 enligt konventionell metod bestående av bassängväggar och bassängbotten i vattentät betong. Väggar och botten utvändigt isolerade med 100 mm cellplast/ISO drän. Under bassängbotten finns ett kapillärbrytande skikt av makadam.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus Bosjökloster 3,Björksund 3,5.

Nybyggnad av gatukök i Hörby
Nybyggnad av gatukök

Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändrad användning samt fasadändring.

Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Utfyllnad parkanläggning.

Nybyggnad av förråd i Hörby
Rivning av bostadshus, anläggning av parkeringsplats, schaktning samt nybyggnad av kundvagnsskjul.

Nybyggnad av mur i Hörby
Nybyggnad av l-stöd samt borttagning av lastbrygga.

Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad förskola-moduler.

Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Östra Almarkaröd 1:2,Boarp 1:4.

Utvändigt underhåll av folkets hus i Hörby
Fasadändring installation av solcellsanläggning.

Utvändigt underhåll av skola i Hörby
Fasadändring ny dörr utifrån till teknikrum.

Utvändigt underhåll av skärmtak i Hörby
Fasadändring skärmtak.

Höjning av standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus
Höörs kommun avser att genomföra ett projekt för att höja standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus. Viktiga mål för projektet är en bättre arbetsmiljö. Funktionssäkrare och mer miljöanpassad drift av installationer för främst vattenrening, väsentligt lägre kostnader för energi, drift och underhåll. Uppskattad start.

Utvändigt underhåll av skola i Hörby
Omfattar byte av 8 stycken fönster på flerbostadhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: