Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

Nybyggnad av småhus i Ludvigsborg, etapp 1-5
Inga beslut är tagna. Byggstart är ej fastställd.. Avser 55-60 byggrätter.
Till- ny- och ombyggnad av idrottshall i Hörby
Omfattar rivning av Lågehall 2 och en ny hall kommer byggas på befintlig placering. Lågehall 1 kommer att renoveras i sin helhet. En ny byggnad med två våningars höjd ovan källare kommer sammanbinda Lågehall 1 och 2. Detta för att skapa en sammanhängande byggnad som medger stor flexibilitet samt gemensam entré för besökare som verksamheten. Den nya hallen byggs med fullstort planmått 20 x 40 m och tilltagen yta runt planen för att möjliggöra plats för sekretariat och avbytarbås. Detta gör det även möjligt att dela av hallen i 3 mindre vid behov samt teleskopläktare.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser tillbyggnad av förskola samt anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.
Tillbyggnad av bilhall i Hörby
Tomtyta: 26000 m2. Projektet indelas eventuellt i etapper. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus Bosjökloster 3, Björksund 3,5.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Ombyggnad av centralkök mm vid äldreboende i Hörby
avser ombyggnad av ett centralkök beläget i hus C med tillhörande ytor till kontor. Samt utbyte av befintligt ventilationssystem i hus A-F (inkl hus C).
Nybyggnad av väg/gata, gc-väg och grovterrassering, samt belysning, Hörby
Avser färdigställande av Stattena norra, etapp söder. Innefattar ny gatuanslutning, belysningsåtgärder, VA-ledningsutbyggnad samt markarbeten.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Nybyggnad av lagerhall i Hörby
Avser tillbyggnad av klimatrum för produktion.
Ombyggnad av gata mm, etapp 1 i Hörby
Avser anläggande av ny gata ca 300 meter, gång- och cykelvägar, markarbeten, belysning samt anläggande av damm.
Ombyggnad av vårdcentralen Hälsans Hus i Hörby
Avser ombyggnation. Del av byggnaden skall byggas om till lokaler för socialförvaltningen och på innergården skall det byggas en förbindelsegång. Delar av övrig byggnad skall också fräschas upp i samband med ombyggnationen.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Hörby
Avser yttre renovering av flerbostadshus: Oljning av Thermowood fjällpanel på fasad och plank samt utbyte av skadad sådan. Putsfasad skall tvättas, lagas och ommålas. Målning av underslag vid altaner och balkonger. Målning av undersida loftgångar. Slipning och oljning av ledstänger i trä. Montage av påkörningskydd för plank. Plåtar på förråd och garage behöver åtgärdas gällande takavrinningen. Skärmtak skall tvättas och ev. ändras gällande avrinning. Utebyte av skadade förråds- och entredörrar. Cirkulära fönster och fotplåtar vid altaner skall kontrolleras och åtgärdas. Återfyllning mot L-kantstöd. Tak ovan uteplatser är skadat och behöver åtgärdas.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Hörby
Avser om- och tillbyggnad av befintlig luftbehandlingsanläggning. Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem, inklusive alla tillhörande arbeten, dvs. även arbeten rörande rivning, bygg, vs, el, styr etc.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hörby
Avser nybyggnad allaktivitetshall.
Beläggningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Underhåll och reparation av dammar inom Kävlingeåprojektet
I entreprenaden ingår reparation och underhåll av 12 dammar anlagda i Kävlingeåprojektet.
Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av en tryckstegringsstation.
Nybyggnad av gästhus i Hörby
Nybyggnad av ett gästhus.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Hörby
Projektet avser utvändig renovering som omfattar byte av rötskadad panel. fönsterbyte, putslagning samt ommålning.. Objektets adress: Storgatan 14 och 18. samt Storgatan 16.
Ombyggnad av industribyggnad i Hörby
Ändrad användning, Uppsättning av skylt Hjularöd 30.
Nybyggnad av garage i Hörby
Nybyggnad av garage.
Renovering av yttertak, dränering mm vid HVB-hem i Hörby
Avser renovering av yttertak, dränering, återställning krypgrund och målningsarbete på Gullregnsgården i Hörby.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Ny belysningsanläggning vid idrottsplats, Hörby
För friidrottsanläggning samt A-plan.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ny belysning vid idrottsområde i Hörby
Avser ny belysning till idrottsområdet i Hörby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: