Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser tillbyggnad av förskola samt anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus Flex, 16 lägenheter fördelat på två huskroppar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Planer finns för utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs.
Nybyggnad av väg/gata, gc-väg och grovterrassering, samt belysning, Hörby
Avser färdigställande av Stattena norra, etapp söder. Innefattar ny gatuanslutning, belysningsåtgärder, VA-ledningsutbyggnad samt markarbeten.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Nybyggnad av lagerhall i Hörby
Avser tillbyggnad av klimatrum för produktion.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Hörby
Avser yttre renovering av flerbostadshus: Oljning av Thermowood fjällpanel på fasad och plank samt utbyte av skadad sådan. Putsfasad skall tvättas, lagas och ommålas. Målning av underslag vid altaner och balkonger. Målning av undersida loftgångar. Slipning och oljning av ledstänger i trä. Montage av påkörningskydd för plank. Plåtar på förråd och garage behöver åtgärdas gällande takavrinningen. Skärmtak skall tvättas och ev. ändras gällande avrinning. Utebyte av skadade förråds- och entredörrar. Cirkulära fönster och fotplåtar vid altaner skall kontrolleras och åtgärdas. Återfyllning mot L-kantstöd. Tak ovan uteplatser är skadat och behöver åtgärdas.
Ombyggnad av gata mm, etapp 2 i Hörby
Avser anläggande av ny gata, gång- och cykelvägar, markarbeten samt belysning.
Ombyggnad av gata mm, etapp 1 i Hörby
Avser anläggande av ny gata ca 300 meter, gång- och cykelvägar, markarbeten, belysning samt anläggande av damm.
Nybyggnad av lager i Hörby
Marklov, markarbete beräknas påbörjas våren 2018. Avser nybyggnad av lagerverksamhet.
Beläggningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Underhåll och reparation av dammar inom Kävlingeåprojektet
I entreprenaden ingår reparation och underhåll av 12 dammar anlagda i Kävlingeåprojektet.
Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av en tryckstegringsstation.
Nybyggnad av gästhus i Hörby
Nybyggnad av ett gästhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad gammalstorp by. transformatorstation + rivningslov Gammalstorp 4:8.
Nybyggnad av telestation i Hörby
Nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Råset 2:4,2:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation.
Rivning av butik i Hörby
Avser rivning av bensinstationsbyggnad och ett förråd.
Rivning av baracker i Hörby
Rivning av baracker vid industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Hörby
Ändrad användning, Uppsättning av skylt Hjularöd 30.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ny belysning vid idrottsområde i Hörby
Avser ny belysning till idrottsområdet i Hörby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: