Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Nybyggnad av bostäder, verkamhetslokaler, butiker i Höör
Detaljplaneändring krävs. Avser omvandling av område till centrum- och stationsnära bostadsområde med inslag av service, kontor och verksamheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Höör
Detaljplaneärende. Avser komplettering av befintlig bebyggelse med ny bostadsbebyggelse. Omfattning oklar.

Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av seniorbostäder i Höör, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 20-tal seniorbostäder uppfört i parhus.

Markområde för handel och lättindustri i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser 5,5 hekter markområde för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Nybyggnad av radhus i Höör, etapp 2
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 6-7 radhus. Uppskattad kostnad. Igångsättning avhängigt intressenter.

Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast under 4:e kv 2017. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.

Ombyggnad av ledningsnätet i Höör
Igångsättning tidigast 2018.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1
Detaljplaneändring krävs. Inga beslut är fattade. Igångsättning avhängigt exploatör. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.

Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2019. Avser kommunalt vatten och avlopp.

Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2021. Avser kommunalt vatten och avlopp.

Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2022. Avser kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 13 i Höör
Korsningen mot Skånes Djurpark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Husleverantör Promo från Bosnien. Avser nybyggnad av bostadsrätter, 6 lägenheter, 60-75 kvm.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter samt fasadrenovering i Höör
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 4 lägenheter, LOA totalt ca 240 m².

Va-utbyggnad i yttre områden i HÖör
Avser kommunalt vatten och avlopp.

Tillbyggnad av industrihus i Höör
Tillbyggnad av industribyggnad. Projektets omfattning kan för dagen ej anges. Ev byggstart under 2016.

Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.

Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter.

Renovering av skola i Höör
Projektet ligger på is.

Beläggningsunderhåll i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Avser beläggningsunderhåll (asfalt) inom Höörs kommun.

Förnyelse av gatubelysning i Höör
Igångsättning tidigast 2017.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser omputsning och kalkning av kyrktorn.

Åtgärder av gång- och cykelväg i Höör
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser kalkning av kyrktorn vid Hurva kyrka.

Ombyggnad av va-ledningar i Höör
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar i Fogdarp.

Saneringsarbeten i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser sanering av markområde vid Västra stationsområdet i Höör.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Igångsättning tidigast 2017.

Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan.

Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: