Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd Avser fortsatt nybyggnad av 60-tal bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs etapp 2
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med 36 lägenheter i 3 - 4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad 64 lägenheterr SABO Kombohus i 2 huskroppar i 5- 6 plan. Hyresrätter. Objektetes läge: övre Höganäs.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 30-35 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser nybyggnad av 21 radhus i 5 huskroppar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av villor i Höganäs
Igångsättning ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 10-20 tal villor.
Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Markområde för bostäder i Höganäs
Markområde finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning kan ej anges. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av fem parhus i en och en halv plan och ett enplanshus,
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av radhus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av ca 10-tal parhus.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Avser nybyggnad av restaurang vid Mölle hamn. Uppskattad byggstart.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av radhus på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av 3 st parhus , 6 st lägenheter.
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad och sophanteringsbygnad Mölle i Höganäs
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt 1 huskropp för sophantering. 2 huskroppar, ca 90 m2/huskropp. I projektet ingår även en inhägnad containergård.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av entré vid stadshuset m.m.i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av entré vidr stadshusets huvudentré samt markarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Arild, Höganäs
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Privatägd mark.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Nätstationsupphandling i Höganäs
Höganäs Energi ska handla upp 2st nätstationer(Plåt). Inkl. Trafo. En på 315 kVA och en på 500 kVA (12kV). Uppskattad start.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt g/c-stråkl i anslutning till Finkeramiska i Höganäs
Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 3
Avser fortsatta grundförstärkningsarbeten.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 5
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenör kommer troligtvis att upphandlas via ramavtalsentreprenör. Avser fortsatt anläggande av park.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.Planer finns för gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Instllatino av solceller på Väsbyhemmet i Höganäs
Avser installation av solceller på hus D och E.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Nybyggnad av restaurang (Boathouse).
Nybyggnad av tvätthall i Höganäs
Nybyggnad av biltvätt samt byggnad för uthyrning.
Nybyggnad av panncentral i Höganäs
Nybyggnad av pannanläggning för växthusproduktion samt servicebyggnad med nya toaletter.
Nybyggnad av idrottshall i Höganäs
Nybyggnad av hall med fyra padelbanor och omklädningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad; Kyl för lagring av plantskoleväxter med maskinhall framför.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).
Nybyggnad av lager i Höganäs
Rivning av lagerbyggnader, ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring av lager.
Rivning av bensinstation i Höganäs
Rivning av skärmtak, betongfundament och centralpåfyllning.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Tillbyggnad av produktionslokal i Höganäs
Tillbyggnad av produktionslokaler , kontor och personalytor.
Utvändigt underhåll av skola i Höganäs
Utvändig ändring av Nyhamnsskolan ; byte av fönster, dörrar och entrépartier.
Ombyggnad av servicebyggnad i Höganäs
Utvändig ändring samt ombyggnad av servicebyggnad (teknikrum, toaletter, förråd, restaurang, kiosk, kök & servering, utställningslokal, föreläsningslokal).
Ombyggnad av hotell i Höganäs
Ändrad användning av pub till hotellrum.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring från lager till kontor, utvändig ändring av kontorshus/industri och lagerbyggnad, nya fönster och utrymningsstege.
Tillbyggnad av enbostadhus i Höganäs
Tillbyggnad och ombyggnad av huvudbyggnaden, rivning av delar av huvudbyggnaden samt nybyggnad av fristående uthus.
Tillbyggnad av belysningsmast i Höganäs
Uppdatering av belysningen kring Östra Lerbergets torg.
Nybyggnad av friggebod i Höganäs
Rivning av vaktstugan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Höganäs
Tidsbegränsat lov för provisorisk parkering 40 platser tom 2019-08-31.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av mast 18 m samt antenn 1,5 m.
Nybyggnad av mur i Höganäs
Nybyggnad av mur ; upphöjd växtbädd runt träd som byggs upp av murblock.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstationer, 2 st.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Nybyggnad (uppställning) av lagertält.
Nybyggnad av silo i Höganäs
Nybyggnad av pellets silo (byter ut bef silo till större).
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Installation av solcellsanläggning m.m.på skola i Höganäs
Avser installation av solcellsanläggning vid Jonstorpsskolan. Förutom samtliga installationsarbeten ingår även samtliga byggnadsarbeten som erfordras såsom håltagning, efterlagning, igensättning, förstärkningar, avväxlingar etc.
Handikappanpassning i fastigheter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser handikappanpassning av kommunens fastigheter.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Offentliga toaletter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ventilationsarbeten i museum i Höganäs
Planer finns för ventilationsarbeten i museum/konsthall som omfattar installation av nytt ventilationsaggregat, ventilationskanaler på tak samt nytt uteluftsintag på yttervägg.
Uppgradering av brandlarm i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser uppgradering av brandlarm inom Höganäs kommuns fastigheter. Igångsättning under 2017.
Byte av tak på museum i Höganäs
Avser Utvändig ändring av sjöfartsmuseum ; byte av ytskikt på tak från eternit till papp.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: