Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av bostäder m.m. i Hässleholm, etapp 2 mfl
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning är ej fastställd.. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder samt skola.

Nybyggnad av järnvägsstation i Hässleholm
Man avvaktar politiska beslut. Igångsättning och omfattning är ej fastställd.

Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen. Ej fastställd byggstart.

Nybyggnad av radhus i sydvästra Sösdala
Intresserade byggherrar/exploatörer kan ta kontakt med exploateringsansvarig hos kommunen. Uppskattad start.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Detaljplaneärende i samrådsskede. Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor på Norra Station, Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus i 3 plan ovan mark, vind samt källare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av varuhus för Biltema i Hässleholm
Planerat varuhus för Biltema, 6500 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.

Nybyggnad av gruppbostäder i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av två gruppboenden med totalt 18 lägenheter. Arttilleriparken avser 12 lägenheter i en tvåplansbyggnad med vindsutrymme och Finsjöstrand avser 6 lägenheter en enplansbyggnad med biutrymmen i suterräng.

Ombyggnad av Hässleholms Centrum
Projektet omfattar ombyggnad till gågata för Första Avenyen, Stortorget, Norra Frykenholmsgatan och delar av Järnvägsgatan och ett övergripande gestaltningskoncept för omgivande gator. Ombyggnationen sker i etapper. Ingående arbeten för projektet är bl.a. rivning av befintliga ytskikt, kantsten, plantering etc. Nyanläggning av asfalt, kantsten natur -och betongstensytor. Nyplantering av träd i skelettjord samt växter i planteringslådor. Anläggning av konstruktioner till bänkar och utrustning. Montering och grundläggning av utrustning. Omläggning av va och fjärrvärme samt anläggning av ny trafiksignal för bussprioritering.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av konceptförskola.

Nybyggnad läktare och omklädningsrum i Hässleholm
Avser nybyggnad av sittplatsläktare för 800 personer samt omklädningsbyggnad ca 690 kvm, samt en naturgräsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Hässleholm
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 3 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyringe Hässleholm etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter som byggs i 2 etapper, 12 lägenheter i etapp 1 och 14 lägenheter i etapp 2.

Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.

Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Projektet ligger vilande.

Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Sösdala
Projektet ligger vilande.

Ombyggnad av brandlarmsanläggning, Hässleholms sjukhus
Entreprenaden omfattar el- och tele-installationer med tillhörande styr- och övervakningsarbete för utbyte av brandlarmssystem inom byggnad 01, 02, 03, 04, 05, 07A, 07'b, 08, 09, 31, 32, 33, 34, 35 (maltes kulvert och sopstation), 38, 42, 43, 45 och kulvert mellan byggnad 09 och inom Hässleholms sjukhus. Entreprenaden indelas i 4 huvuddelar.

Ombyggnadsarbeten för Nytorget i Hässleholm
Projektet är vilande. Hässleholms stadskärna omvandlas bl.a. med gågata, breddning av trottoarer, omdaning av Nytorget.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.

Nya rulltrappor på Hässleholms Station

Ombyggnad av spa och hotell/motell i Tyringe
Projektet avser invändig rivning och ombyggnad av intilliggande byggnad för nytt spa samt förbindelsegång till hotellet.

Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Projektet ligger vilande. Tillbyggnad med plattlager.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässleholm
Projektet ligger vilande.

Utbyggnad av ungdomshem i Hässleholm
Planer finns

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.

Upprustning och utbyggnad av VA-nät i Hässleholm
Objektet består av om- och nybyggnad av VA-ledningar (ca 300 m) i Plutonvägen, fd P2, Hässleholm.

Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Ny byggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.

Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Uppförande av nya förskolelokaler i anslutning till den befintliga skolan.

Ombyggnad av hotelldel i Hässleholm
Projektet avser ombyggnad/delning av befintlig lokal till en spa-avdelning och sovsalar.

Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad industribyggnad.

Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.

In- och utvändig renovering av affärshus i Hässleholm

Installation av solceller på industribyggnad i Hässleholm, etapp 2
Avser installation av takmonterade och nätanslutna solceller på fastighet Stjärnfallet 1, Stjärnfallsvägen 1 i Hässleholm.

Invändig renovering av Norra Sandby kyrka i Hässleholm
Preliminär kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Ovisst när objektet kan komma till utförande.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.

Byte av balkonger på flerbostadshus i Hässleholm

Invändig målning av Röke kyrka

Utbyggnad av deponi för icke farligt avfall, Hässleholm
Avser tätning av bentonitmatta, HDPE-duk och skyddsgeotextil.

Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av hus till sotvattentank och flishus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad (runvägen 1-3).

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) samt carport.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (altan, carport, skärmtak, förråd).

Utvändigt underhåll av missionshus i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad/tak (missionshuset i vittsjö).

Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad (bilserviceanläggning).

Ombyggnad av industrihus i Hässleholm
Ändrad användning i industribyggnad (ap partners däckservice).

Anpassning av omsorgsboende i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Installation av styr- reglersystem i Tyringe kyrka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: