Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus med 45 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Projektet omfattar totalt 30 lgh fördelat i fyra huskroppar/fyra fastigheter Hustyp/antal våningar: Basic/Lund /2 våningar. Träpanel + skivor på gavlar, pulpettak  Hus A (Blåbäret 1) (2X242) - 6st lgh  Hus B (Lingonet 1) (2X2334) -8st lgh  Hus C (Vinbäret 1) (2X4334) - 8st lgh  Hus D (Hjortronet 1) (2X2334) - 8st lgh  Komplementbyggnader: 7st Förråd, 2 UC och 2 Miljöhus Gatuadresser: Blåbäret 1 - Mullbärsgatan 1A-1E, Lingonet 1 Morellgatan 2A-2H, Vinbäret 1 Flädergatan 1A-1H , Hjortronet 1Flädergatan 3A-3G
Ombyggnad till bostäder mm i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.
Nybyggnation av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-15 lägenheter i 1-2 våningar.
Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus
Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.
Ombyggnad av polisstation i Eslöv
Avser ändring av planlösning, ventilation och VA-anläggning av polis/kontorshus.
Ombyggnad till bostäder i Eslöv
Avser ombyggnad av skola till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.
Markarbeten för bostäder i Eslöv
Avser markarbeten för 30 bostäder
Nybyggnad av studentbostäder i Eslöv
Avser att uppföra ett hyreshus på tre våningsplan med 18 studentlägenheter i Eslöv.
Nybyggnad av gc-väg mellan Stockamöllan-Hasslebro
Projektet avser en anläggande av en gång- och cykelväg på en ca 2,5-2,8 km lång sträcka.
Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.
Nybyggnad av gång- och cykelväg m.m.i Eslöv/Kävlinge.
Avser anläggande av g/c-väg mellan Örftoga och Lilla Harrie. En sträcka på ca 2,5 km. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Skånetrafiken. I projektet kommer ev renovering av befintlig järnväsgsbro att ingå.
Fönsterbyte och fasadrenovering på flerbostadshus i Marieholm
Avser fasadrenovering och upprustning av två stycken flerbostadshus, Klaragatan 1 i Marieholm.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Eslöv
Avser fasadändring (byte av plåtdetaljer) av sporthall på fastigheten munken 2, sockenvägen 6, Eslöv.
Ny tryckstegringsstation i Örtofta, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av tryckstegringsstation med tillhörande markarbeten samt nya yttre ledningar.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten laxen 1, bruksgatan 1, Eslöv.
Nybyggnad av va-ledning i Eslöv
Avser förnyelse av vattenledningar och återställande av gräsytor och markbeläggningar.
Tillbyggnad av hotell i Eslöv
Bygglov är sökt för tillbyggnad och fasadändring av hotell. Fastigheten genomgår en större förädling där första steget i processen är att riva trappan och ge bottenplan kontakt med torgytan. Ny verksamhet kommer att öppna i bottenplan under december 2017. Trappan ska i sin helhet rivas inklusive vilplan, bjälklag, planteringar, dränering, värmekablar och belysning. Utöver trappan ska pelare rivas inklusive grundläggning ner till 1 meter under ny marknivå. Vindfång på trappans bjälklag rivs, trafikpollare och lättbetongvägg under trappa rivs. Entreprenaden omfattar även återställande av ytor efter rivning. Normal verksamhet kommer att pågå inom fastigheten under hela entreprenadstiden. Detta innebär krav på fri passage till byggnadens entréer.
Tillbyggnad av stall i Eslöv
Avser tilllbyggnad av befintligt ridhus med stall på fastigheten äspinge 7:15, äspinge 715, hurva.
Totalrenovering av Ellinge gallerstation i Eslöv
Avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.
Förvärv av nyproducerad flerbostadsbyggnad i Löberöd Eslöv
Omfattar nybyggnad av nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser ändrad användning (kontor till lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten skräddaren 18, malmgatan 2, eslöv.
Ny badvattenrening till rehab-bassäng på Karlsrobadet i Eslöv
Befintlig Rehab-bassängs vattenrening skall till vissa delar ersättas med ny rening och automatisk spolning av sandfilter skall installeras.
Uppförande av solcellsanläggning på flerbostadshus i Rönneberga, Eslöv
Omfattar inköp av sollcellsanläggning på området Rönneberga i Eslövs Bostads AB.
Anläggning av damm i Eslövs kommun
En damm på ca 0,5 ha skall anläggas i åkermark. Entreprenaden omfattar schakt av ca 4000 m3 massor samt fyllnad i ett område på ca 1,5 ha. I entreprenaden ingår sättning av två brunnar.
Nybyggnad av flygplansfabrik i Eslöv
Förhandsbesked för nybyggnad (flygplansfabrik) på fastigheten Eslöv 52:14, Flygfältsvägen, Eslöv. Troligen krävs detaljplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad samt anmälan om ändring av planlösning (nya lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten druvan 21, palmgatan 6, eslöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Förhandsbesked för ändrad användning (från bollhall till fyra lägenheter) på fastigheten harlösa 44:75, gårdstångavägen 8, harlösa.
Installation av sprinkleranläggning
Omfattar installation och driftanläggning av boendesprinklersystem i den befintliga byggnaden Ölyckehemmet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takfönster) och rivningslov för invändig trappa samt anmälan om ändring av planlösning (nya lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten muraren 2, västerlånggatan 51, eslöv.
Ombyggnad av hotell i Eslöv
Avser ändrad användning av kontor till hotell samt fasadändring (skyltar) på fastigheten domherren 3, verkstadsvägen 12, eslöv.
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Eslöv
Avser friskvårdsanläggning på fastigheten kajan 2, per håkanssons väg 38, eslöv.
Ombyggnad av vind i Eslöv
Avser inredning av vind (sex lägenheter) samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheten smeden 1, södergatan 17a, eslöv.
Ombyggnad av industrihus i Eslöv
Anmälan för byte oljeavskiljare på fastigheten städet 4, maskinvägen 4, eslöv.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för ändring av va-anläggning (stambyte) i flerbostadshus på fastigheten svarvaren 11, bäckavägen 10, eslöv Spinnaren 10,Svarvaren 10,Svarvaren 11.
Ombyggnad av vårdcentral i Eslöv
Avser fasadändring samt anmälan om ändring av planlösning och ventilation av vårdcentralen på fastigheten kärråkra 1, trollenäsvägen 2, eslöv.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Eslöv
Avser utvändig ändring (byte av fasad) på sporthall/omklädningsrum på fastigheten skatan 3, verkstadsvägen 1, eslöv.
Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Bygglov för fasadändring (ny dörr i fasad) av skola på fastigheten visdomen 2, skolgatan18, eslöv.
Nybyggnad av toalett i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av toalett på fastigheten skarhult 13:36, skarhults gods, eslöv.
Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad (uterum) av radhus på fastigheten tangon 1, fjärdingsvägen 31, eslöv.
Tillbyggnad av elverk i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (reservelverk) på fastigheten gröngölingen 1, vindelvägen 3, eslöv.
Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av radhus ( uterum ) på fastigheten sibbarp 25:25, onsjögatan 4g, marieholm.
Rivning av sophus i Eslöv
Rivningslov för miljöhus på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra, eslöv.
Rivning av förråd i Eslöv
Rivningslov för rivning av bodar på fastigheten eslöv 53:4 (ekevalla), odengatan 19, eslöv.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten eslöv 53:4, stora torg, eslöv.
Nybyggnad av skärmtak i Eslöv
Rivningslov för skärmtak samt bygglov för väderskydd vid drivmedelsanläggning på fastigheten harlösa 44:25, gårdstångavägen 2, harlösa.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (15 år) för lagertält på fastigheten tumstocken 5, grävmaskinsvägen 7, eslöv.
Ombyggnad av förskola i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fem år) för ändrad användning av klubblokal till förskola på fastigheten örtofta 15:67 (del av örtofta 15:44), löddeåvägen 51, eslöv.
Tillbyggnad av markanläggning i Eslöv
Marklov för utökning av betplatta på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 1, eslöv.
Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Bygglov för utvändig ändring (utrymningstrappa) av skola på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra 10b, eslöv.
Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.
Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Avser fasadändring (byte av taktäckningsmaterial) på skola på fastigheten hurva 15:8, eslövsvägen 1, hurva.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: