Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av ca 275 lägenheter. Hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av byggvaruhus , Stora Bernstorp i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av byggvaruhus med en yta på ca 17500 m2¨ I projektet ingår även rivning av handelshus. Rivningsarbeten under september 2017, markarbeten under oktober 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 90 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras runt årsskiftet 2017/2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter) i 2 1/2 plan , lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 2
Igångsättning tidigast under november 2017. Avser fortstatt nybyggnad av radhus och parhus, 25 lägenheter. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av radhus om omfattar 21 lägenheter i 5 radhuslängor i 1 plan. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-tal lägenheter i 2-3 plan med lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av skollokaler i Arlöv
Projektet avser nybyggnad av skollokaler inrymmande klassrum, matsal och kök. Uppskattad kostnad.
Markarbeten mm vid ny järnvägsstation i Åkarp
Avhängigt Trafikverkets utbyggnad av stambanan till 4 spår. Avser kringarbeten vid ny järnvägsstation.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kronetorp, Burlöv
Allmän platsmark. Huvudgata med delvis ny trädallé. Möbleringszoner. Lokalgator med asfalt, gräsarmering och gatsten. Gång- och cykelvägar. Torgbildning med bland annat granitmurar. Parkstigar och träspänger. Grönytor. Ny belysning. Dagvattensystem med damm. Stamledningar för yttre VA. Uppskattad byggstart.
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Arlöv
Igångsättning tidigast 4: kv 2017. Planer finns för byte av radiatorer i flerbostadshus med 390 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Åkarp, Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-tal bostäder. Arbetena avser gatubyggnad, modellering av befintlig bullervall, bullerplan,, va-arbete, belysning, plantering av växter m.m. Objektet är ett område med orörd mark beläget mellan E22 i öst och Lundvägen i väst, befintliga bostäder i syd samt en nerlagd plantskola i norr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning och sanering i del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Plåtarbeten.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avsser ombyggnad av två (2) stycken lägenhetsförskolor till bostäder (två respektive tre lägenheter) samt ombyggnad av en dagcentral till bostäder (fyra lägenheter). Totalt omfattar entreprenaden nio lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 -Tågarp 18:10 Rapsvägen 97 -Tågarp 18:16 Elisetorpsvägen 11 A-D - Arlöv 6:29
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Ändring till kontorslokaler samt hissinstallation i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ändring från fd butikslokaler till kontor. Hyresgästanpassning. I projektet ingår även tillbyggnad av utvändig hiss. Arbetena avser främst ventilations- och elarbeten samt nya ytskikt.
Nybyggnad av bro i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av sockerbruk i Burlöv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av verkstad, arlöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av lokaler till bostäder.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av kontor, hammarvägen 9, arlöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för ändrad användning av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av butik i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Rivning av enbostadshus i Burlöv
Rivningslov av enbostadshus och komplementbyggnader, södra virvelvägen 6 och 8, arlöv.
Rivning av enbostadshus i Burlöv
Rivningslov för bostadshus.
Rivning av kiosk i Burlöv
Rivningslov för kiosk.
Rivning av nätstation i Burlöv
Rivningslov för nätstation, vassvägen 24, arlöv.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för moduletablering för utökning av klassrum.
Nybyggnad av stängsel i Burlöv
Tillfälligt bygglov för inhängnad av område.
Rivning av enbostadshus i Burlöv
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för ändring av brandsskydd, lommavägen 32 a, arlöv.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Bygglov för uppförande av tälthall, hantverkaregatan 6, arlöv.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för bostadshus, gamla kyrkvägen 1, arlöv.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Marklov för bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för ändring av marknivå, malmö burlöv golfklubb, segevägen 5, malmö.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för omläggning av tak, hedgatan 2, arlöv.
Tillbyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad staffanstorpsvägen 113 a, arlöv.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation, vassvägen 24, arlöv.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Burlöv
Bygglov för fönster i förråd, dalslundsvägen 162, åkarp.
Ombyggnad av gym i Burlöv
Avser ändrad användning från butik till gym.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i Arlöv
Avser utbyte av befintliga fjärrvärmeväxlare med tillhörande komponenter i fjärrvärmecentralen på Dalbyvägen 51 i Arlöv.
Åtgärder av vattenrening i badhus i Arlöv, Burlöv
Burlövsbadet är ett bad från 70-talet med 3 bassänger - lekbassäng, mellanbassäng och en 50 meters bassäng. Förändring gäller mellanbässäng och 50 meter bassäng vars vattenrening inte fungerar tillfredställande. Projektet avser att kapaciteten i stora bassängen ska anpassas till ca 115 personer per timme och kapaciteten i mellanbassängen ska anpassas till 36 personer per timme Uppskattad byggstart. Option gällande ny UV-lampa inkl. montering ovanför 50 meters bassängen ingår under projektnummer 1459186.
Nytt bullerskydd i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ändring av lager till butik i Burlöv
Projektet avser ändrad användning av del av lagerlokal till butikslokal. Uppskattad byggstart.
Ny UV-lampa i badhus i Arlöv, Burlöv
Avser option från projektnummer 1459186. Avser ny UV-lampa inklusive montering ovanför 50 meters bassängen vid Burlövsbadet i Arlöv. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: