Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
Projektet avser 4 spår, nya stationer för resandeutbyte i Flackarp, Åkarp och Arlöv, ombyggnad av av angränsande linjer och vägar, bullersanering. Södra Stambanan ca km 604+300-613+000. Ett konsortium kommer att bildas av WSP, Rejlers och Faveo Projektledning för framtagande av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 142-150 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning tidigast april/maj 2017 Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Markarbetena påbörjades under september 2016. Byggarbetena preliminärt 1:a kv 2017. Avser nybyggnad av 1 kvarter som omfattar flerbostadshus med 93 lägenheter i 2 huskroppar i 3 1/2 plan. Hyresrätter.

Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 120 bostäder. Projektets omfattning kommer eventuellt att ändras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 kvarter som omfattar flerbostadshus med 90 lägenheter i 4 huskroppar i 3 1/2 plan. Bostadsrätter.

Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.

Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av 60-75 bostäder gällande flerbostadshus och radhus. Läge: Vintergatan/Strandgatan. Uppskattad kostnad.

Anläggande av stadsnät i Åkarp, Burlöv
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt anläggande av bredband i delar av Åkarp.

Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus. Omfattning: ca 25 lägenheter.

Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus, ca 28 lägenheter. 2 våningar. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av vårdbostäder i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 24 vårdbostäder i form av LSS-boende eller dylikt.

Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd.. Planer finns för nybyggnad av 20-tal bostäder.

Påyggnad av kontor i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Projektet avser påbyggnad av ett 3:e våningsplan på befintlig kontorsfastighet som i dagsläget är i två plan.

Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 2
Igångsättning tidigast under november 2017. Avser fortstatt nybyggnad av radhus och parhus, 25 lägenheter. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av radhus i Arlöv
Avser nybyggnad av radhus, 25 lägenheter med ey yta på 105 m2/hus. Byggtid: 15-18 månader.

Om- och tillbyggnad av storkök i Åkarp, Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av befintligt storkök och matsal. Arbetena utförs i etapper. Fuktsakkunnig: Fuktcon i Lund, 046-132132, att: Jörgen Grantén. Tillgängglighetskonsult: Sweco i Kristianstad, 040-167145, att: Per Johansson. Trafik: Tyrens i Malmö, 010-4522425, att; Sara Lindman.

Nybyggnad av pågatågstation i Rinnebäck

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kronetorp, Burlöv
Allmän platsmark. Huvudgata med delvis ny trädallé. Möbleringszoner. Lokalgator med asfalt, gräsarmering och gatsten. Gång- och cykelvägar. Torgbildning med bland annat granitmurar. Parkstigar och träspänger. Grönytor. Ny belysning. Dagvattensystem med damm. Stamledningar för yttre VA.

Nybyggnad av gata i Burlöv
Avser anläggande av ny gata. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommunen och Trafikverket.

Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på ca ,2,5 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Burlöv
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i 2 plan.

Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Anbud kommer att infordras på arbetet.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 9 lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 Rapsvägen 97 Elisetprpsvägen B och C.

Anläggande av va-ledningar i Burlöv
Projektet ligger vilande. Igångsättning är ej fastställd.. Avser va-ledningar för ca 30-40 fastigheter.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät i Arlöv
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Projektet avser utbyggnad av fiberoptiskt nät inom västra Arlöv. Avser schakt- och fiberentreprenad.

Ny sträckning av å, väg, damm m m i Burlöv
Avser ny sträckning och delvis kulvertering av Alnarpsån. Ny utformning o. dragning av Sockervägen med infarter. Snabbcykelstråk Malmö - Lund. Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20 och Sockervägen, samt dagvattendamm.

Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast andra kvartalet 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.

Ny- eller ombyggnad till brandstation i Burlöv
Objektet avser hyra och anpassning av en lokal för brandstation i Burlöv. Det kan handla om befintlig lokal som behöver byggas om eller nybyggnation. Lokalen måste vara lokaliserad inom Arlövs tätort. Lokalen ska ha utrymme för att garagera 3-4 st utryckningsfordon samt ha tillgång till omklädningsrum och samlingsrum.

Omläggning av tak på byggnader i Arlöv
Projektet avser omläggning av tak på 5 byggnader i Arlöv. Objektets läge: Dalbyvägen 20-22, Kyrkovägen 1-13, Torngatan 2-14 i Arlöv.

Exploateringsarbeten för bostäder i Åkarp, Burlöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-tal bostäder.

Ny gata samt cirkulationsplatser i Burlöv
Igångsättning tidigast under 2:a kv 2017. Avser ny tillfällig gata samt ombyggnad av vägkorsning till 1 cirkulationsplats. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Malmö stad.

Va-anslutning till industriområde i Burlöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av mycket smal gc-väg, 200 m.

Utvändig renovering av Kronetorps mölla i Arlöv
Igångsättning tidigast våren 2017. Entreprenaden omfattar utvändiga åtgärder avseende Kronetorps mölla, en sk Holländare, uppförd år 1841. Arbetet inbegriper olika hantverk såsom timring, murning, målning, snickeri. K-märkt hus. Uppskattad kostnad.

Anläggande av överföringsledning mm i Arlöv
En ny överföringsledning för vatten med dimension 355 PE ska anläggas i Arlöv mellan Grönvägens tryckstegringsstation och Lillevångsvägen. Längs Segevägen ska det även anläggas en ny spillvattenledning med dimension 300 PP samt renoveras en befintlig vattenledning med en ny V110 PE.

Omläggning av tak på byggnader i Arlöv
Projektet avser omläggning av tak på 3 sammanbyggda byggnader som är belägna vid Parkgatan 18-26 i Arlöv.

Ombyggnad av väg i Burlöv
Konsult utses via ramavtal under våren 2017. Igångsättning styrs av skolbyggnation. Byggstart tidigast 2017. Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftinlig väg.

Ombyggnad av lager i Burlöv
Uppskattad byggstart och kostnad. För vidare information kontakta byggherren.

Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.

Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan..

Utvändigt underhåll av lager i Burlöv
Bygglov för utvändig ändring av industri- eller lagerbyggnad, hammarvägen 6, arlöv Tågarp 16:37,16:40,16:41.

Utvändigt underhåll av folkhögskola i Burlöv
Avser fasadändring, lundavägen 68, åkarp.

Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av gångstråk i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad start.

Rivning av mast i Burlöv
Rivningslov för monopole, åkarp 28:2.

Nybyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall, bernstorpsvägen 19, arlöv.

Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler, bruksvägen 2, åkarp.

Utvändigt underhåll av pumpstation i Burlöv
Bygglov för utvändig ändring av pumpstation, gotthardsgatan 4, arlöv.

Ombyggnad av förskola i Burlöv
Avser ändrad användning, förskola. lindhaga 3, åkarp.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullerskyddsskärm, lundavägen 91 a, arlöv.

Ombyggnad av restaurang i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal, dalbyvägen 5, arlöv.

Utvändigt underhåll av kontor i Burlöv
Bygglov för sadeltak på kontorsmoduler, gullrisvägen 6, arlöv.

Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för telestation och torn, limvägen (norra sidan 1-3), arlöv.

Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för uppförande av monopole och teknikbodar, åkarp 3:2.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för utbyte av fönster, dalbyvägen 12 a-b, arlöv.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Burlöv
Bygglov för utvändig ändring av fasad på drivmedelsstation, kronetorpsvägen 8, arlöv.

Nybyggnad av utegym i Rinnebäck, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av utegym vid en befintlig fastighet vid Virvelvägen 301 i Arlöv.

Anläggande av utemiljö vid förskola i Åkarp
Igångsättning planeras under 2017. Projektet avser anläggande av utemiljö i anslutning till förskola vid Lindhaga Församlingsgård i Åkarp.

Tillgänglighetsåtgärder i fastigheter i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Spolning av stamledningari Burlöv
Planer finns för spolning av stamledningar i flerbostadshus med 16 lägenheter, Igångsättning tidigast 2017.

Åtgärder på utemiljö vid förskolor/skolor i Burlövs kommun
Avser nybyggnation av lekutrustning och lekytor vid Humlemadsskolan, Dalsunds förskola samt Dungens förskola.

Installation av laddstation för elbilar i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatt installation av stolpar för elbilar vid parkeringsplatser vid bostadsområde. Projektets omfattning är ej fastställd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: