Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
Projektet avser 4 spår, nya stationer för resandeutbyte i Flackarp, Åkarp och Arlöv, ombyggnad av av angränsande linjer och vägar, bullersanering. Södra Stambanan ca km 604+300-613+000. Ett konsortium kommer att bildas av WSP, Rejlers och Faveo Projektledning för framtagande av förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av byggvaruhus , Stora Bernstorp i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av byggvaruhus med en yta på ca 17500 m2.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Igångsättning tidigast oktober 2017. Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager)
Nybyggnad av serviceanläggning i Stora Bernstorp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av serviceanläggning för lastbilar och bussar med tillhörande kontorsytor, ca 2300 m2.
Nybyggnad av seniorbostäder i Burlöv
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar.
Om- och tillbyggnad av storkök i Åkarp, Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av befintligt storkök och matsal. Arbetena utförs i etapper. Fuktsakkunnig: Fuktcon i Lund, 046-132132, att: Jörgen Grantén. Tillgängglighetskonsult: Sweco i Kristianstad, 040-167145, att: Per Johansson. Trafik: Tyrens i Malmö, 010-4522425, att; Sara Lindman.
Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus./parhus, 35 lägenheter.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kronetorp, Burlöv
Allmän platsmark. Huvudgata med delvis ny trädallé. Möbleringszoner. Lokalgator med asfalt, gräsarmering och gatsten. Gång- och cykelvägar. Torgbildning med bland annat granitmurar. Parkstigar och träspänger. Grönytor. Ny belysning. Dagvattensystem med damm. Stamledningar för yttre VA.
Exploateringsarbeten för bostäder i Åkarp, Burlöv
Igångsättning planeras under september 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-tal bostäder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Anbud kommer att infordras på arbetet.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 9 lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 Rapsvägen 97 Elisetprpsvägen B och C.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Omläggning av tak på byggnader i Arlöv
Projektet avser omläggning av tak på 5 byggnader i Arlöv. Objektets läge: Dalbyvägen 20-22, Kyrkovägen 1-13, Torngatan 2-14 i Arlöv.
Anläggande av överföringsledning mm i Arlöv
En ny överföringsledning för vatten med dimension 355 PE ska anläggas i Arlöv mellan Grönvägens tryckstegringsstation och Lillevångsvägen. Längs Segevägen ska det även anläggas en ny spillvattenledning med dimension 300 PP samt renoveras en befintlig vattenledning med en ny V110 PE.
Omläggning av tak på byggnader i Arlöv
Projektet avser omläggning av tak på 3 sammanbyggda byggnader som är belägna vid Parkgatan 18-26 i Arlöv.
Ny gata samt cirkulationsplatser i Burlöv
Avser ny tillfällig gata samt ombyggnad av vägkorsning till 1 cirkulationsplats. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Malmö stad.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Ombyggnad av lokal i Burlöv
Avser ändrad användning från lokal till bostad och lokal.
Utvändig renovering av Kronetorps mölla i Arlöv
Entreprenaden omfattar utvändiga åtgärder avseende Kronetorps mölla, en sk Holländare, uppförd år 1841. Arbetet inbegriper olika hantverk såsom timring, murning, målning, snickeri. K-märkt hus.
Upprustning av utemiljö vid skola i Åkarp
Arbetet innebär även rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av lekplats, träkonstruktioner, montering och fastsättning av ny utrustning, plantering av buskar, träd och perenner mm.
Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan..
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler för lager, kontor och små industrier, segevägen.
Tillbyggnad av bilhall i Burlöv
Bygglov för nytt trapphus/entré samt nya parkeringsplatser på befintlig asfalterad yta, videörtsvägen 2, arlöv.
Ombyggnad av galleria i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av köpcentrum, kronetorpsvägen 2, arlöv.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av kontor, hammarvägen 9, arlöv.
Nybyggnad av affärshus i Burlöv
Bygglov för varuhus, vassvägen 24-28, arlöv sunnanå 12:41 och sunnanå 12:46, Rivningslov av varuhus, vassvägen 24-28, arlöv sunnanå 12:41 Sunnanå 12:41.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för grovschakt för källare till kommande bostadsproduktion. lundavägen 91a, arlöv.
Åtgärder av gångstråk i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad start.
Ombyggnad av lager i Burlöv
Rivningslov och bygglov för hyresgästanpassning och ventilation, hammarvägen 17, arlöv,tågarp 16:37 och tågarp 16:41.
Nybyggnad av kallförråd i Burlöv
Byggstart så snart som bygglov har beviljats.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, arlöv.
Ombyggnad av lägenhet i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum, företagsvägen 6, arlöv.
Tillbyggnad av rökeri i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad, gamla kyrkvägen 1, arlöv.
Ombyggnad av restaurang i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal, dalbyvägen 5, arlöv.
Tillbyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ängsgatan 11, arlöv.
Nybyggnad av pumpstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad, om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation, ts grönvägen, arlöv.
Ombyggnad av förskola i Burlöv
Avser ändrad användning, förskola. lindhaga 3, åkarp.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbodar. arlöv.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för tälthall, gullrisvägen 6, arlöv.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i Arlöv
Avser utbyte av befintliga fjärrvärmeväxlare med tillhörande komponenter i fjärrvärmecentralen på Dalbyvägen 51 i Arlöv.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Burlövs egnahem, Arlöv
Beställaren önskar nu få in anbud på utbyggnad av det fiberoptiska nätet samt nödvändiga schaktarbeten. I förfrågan ingår även leverans av material.
Anläggande av utemiljö vid förskola i Åkarp
Igångsättning planeras under 2017. Projektet avser anläggande av utemiljö i anslutning till förskola vid Lindhaga Församlingsgård i Åkarp.
Tillgänglighetsåtgärder i fastigheter i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Spolning av stamledningari Burlöv
Planer finns för spolning av stamledningar i flerbostadshus med 16 lägenheter, Igångsättning tidigast 2017.
Åtgärder på utemiljö vid förskolor/skolor i Burlövs kommun
Avser nybyggnation av lekutrustning och lekytor vid Humlemadsskolan, Dalsunds förskola samt Dungens förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: