Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
Projektet avser 4 spår, nya stationer för resandeutbyte i Flackarp, Åkarp och Arlöv, ombyggnad av av angränsande linjer och vägar, bullersanering. Södra Stambanan ca km 604+300-613+000. Ett konsortium kommer att bildas av WSP, Rejlers och Faveo Projektledning för framtagande av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 142-150 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 90 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL

Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter) i 2 1/2 plan , lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.

Nybyggnad av radhus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 35 radhuslägenheter i 7 huskroppar.

Nybyggnad av byggvaruhus , Stora Bernstorp i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av byggvaruhus med en yta på ca 17500 m2.

Nybyggnad av seniorbostäder i Burlöv
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar.

Om- och tillbyggnad av storkök i Åkarp, Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av befintligt storkök och matsal. Arbetena utförs i etapper. Fuktsakkunnig: Fuktcon i Lund, 046-132132, att: Jörgen Grantén. Tillgängglighetskonsult: Sweco i Kristianstad, 040-167145, att: Per Johansson. Trafik: Tyrens i Malmö, 010-4522425, att; Sara Lindman.

Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus, ca 28 lägenheter. 2 våningar. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd.. Planer finns för nybyggnad av 20-tal bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus. Omfattning: ca 25 lägenheter.

Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av radhus i Arlöv
Avser nybyggnad av radhus, 25 lägenheter med ey yta på 105 m2/hus. Byggtid: 15-18 månader.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kronetorp, Burlöv
Allmän platsmark. Huvudgata med delvis ny trädallé. Möbleringszoner. Lokalgator med asfalt, gräsarmering och gatsten. Gång- och cykelvägar. Torgbildning med bland annat granitmurar. Parkstigar och träspänger. Grönytor. Ny belysning. Dagvattensystem med damm. Stamledningar för yttre VA.

Nybyggnad av gata i Burlöv
Avser anläggande av ny gata. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommunen och Trafikverket.

Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad i prefab konstuktion.

Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Anbud kommer att infordras på arbetet.

Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast andra kvartalet 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.

Omläggning av tak på byggnader i Arlöv
Projektet avser omläggning av tak på 5 byggnader i Arlöv. Objektets läge: Dalbyvägen 20-22, Kyrkovägen 1-13, Torngatan 2-14 i Arlöv.

Anläggande av överföringsledning mm i Arlöv
En ny överföringsledning för vatten med dimension 355 PE ska anläggas i Arlöv mellan Grönvägens tryckstegringsstation och Lillevångsvägen. Längs Segevägen ska det även anläggas en ny spillvattenledning med dimension 300 PP samt renoveras en befintlig vattenledning med en ny V110 PE.

Omläggning av tak på byggnader i Arlöv
Projektet avser omläggning av tak på 3 sammanbyggda byggnader som är belägna vid Parkgatan 18-26 i Arlöv.

Utbyggnad av väg i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Ny gata samt cirkulationsplatser i Burlöv
Avser ny tillfällig gata samt ombyggnad av vägkorsning till 1 cirkulationsplats. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Malmö stad.

Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.

Ombyggnad av lokal i Burlöv
Avser ändrad användning från lokal till bostad och lokal.

Utvändig renovering av Kronetorps mölla i Arlöv
Entreprenaden omfattar utvändiga åtgärder avseende Kronetorps mölla, en sk Holländare, uppförd år 1841. Arbetet inbegriper olika hantverk såsom timring, murning, målning, snickeri. K-märkt hus.

Nybyggnad av affärshus i Burlöv
Bygglov för varuhus, vassvägen 24-28, arlöv sunnanå 12:41 och sunnanå 12:46, Rivningslov av varuhus, vassvägen 24-28, arlöv sunnanå 12:41 Sunnanå 12:41.

Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för grovschakt för källare till kommande bostadsproduktion. lundavägen 91a, arlöv.

Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler för lager, kontor och små industrier, segevägen.

Tillbyggnad av bilhall i Burlöv
Bygglov för nytt trapphus/entré samt nya parkeringsplatser på befintlig asfalterad yta, videörtsvägen 2, arlöv.

Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan..

Åtgärder av gångstråk i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad start.

Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av kallförråd i Burlöv
Byggstart så snart som bygglov har beviljats.

Nybyggnad av kontor i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbodar. arlöv.

Nybyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för tälthall, gullrisvägen 6, arlöv.

Ombyggnad av restaurang i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal, dalbyvägen 5, arlöv.

Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för telestation och torn, limvägen (norra sidan 1-3), arlöv.

Tillbyggnad av rökeri i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad, gamla kyrkvägen 1, arlöv.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för utbyte av fönster, dalbyvägen 12 a-b, arlöv.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Burlöv
Bygglov för utvändig ändring av fasad på drivmedelsstation, kronetorpsvägen 8, arlöv.

Ombyggnad av förskola i Burlöv
Avser ändrad användning, förskola. lindhaga 3, åkarp.

Ombyggnad av lägenhet i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum, företagsvägen 6, arlöv.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullerskyddsskärm, lundavägen 91 a, arlöv.

Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, arlöv.

Nybyggnad av utegym i Rinnebäck, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av utegym vid en befintlig fastighet vid Virvelvägen 301 i Arlöv.

Nytt bullerskydd i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Burlövs egnahem, Arlöv
Beställaren önskar nu få in anbud på utbyggnad av det fiberoptiska nätet samt nödvändiga schaktarbeten. I förfrågan ingår även leverans av material.

Anläggande av utemiljö vid förskola i Åkarp
Igångsättning planeras under 2017. Projektet avser anläggande av utemiljö i anslutning till förskola vid Lindhaga Församlingsgård i Åkarp.

Tillgänglighetsåtgärder i fastigheter i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Spolning av stamledningari Burlöv
Planer finns för spolning av stamledningar i flerbostadshus med 16 lägenheter, Igångsättning tidigast 2017.

Åtgärder på utemiljö vid förskolor/skolor i Burlövs kommun
Avser nybyggnation av lekutrustning och lekytor vid Humlemadsskolan, Dalsunds förskola samt Dungens förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: