Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla
Planerat projekt. Väntar finansieringsbeslut. Anläggningen skall producera 100 GWh per år. Omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Ivöstrand, Bromölla
Projektet omfattar flerbostadshus blandade lägenhetsstorlekar. 52 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av ett 6 vånings flerbostadshus med 52 lägenheter. Ska vara klart vid årsskiftet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla

Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.

Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Lokalerna skall delas in i 3-4 olika byggnader. Lägenheter ska finnas för 6 personer, ca 1 rum och kök. 4 av lägenheterna ska vara sammanbyggda med en gemensamhetsdel med tillhörande personalutrymme. Lokaler för daglig verksamhet dimensioneras för 6-10 brukare. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.

Anläggande av nya ledningar för vatten och avlopp i Axeltorp
Byggentreprenad avseende nyanläggning av ledningar för vatten och avlopp. Objektet omfattar nyanläggning av ca: 1,1 km vattenledning, 1,1 km tryckavloppsledning, framdragning av tryckavloppsserviser, omkoppling av gamla vattenserviser till nya vattenserviser, passage av vägtrumma, Byn Axeltorp ligger mellan Bromölla och Näsum.

Om- och tillbyggnad av Humlelyckans förskola, Näsum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 1 avdelning samt ombyggnad av förskola.

Fasad och takrenovering av Näsums kyrka
Arbeten på fasader och dörrar, portar, luckor, järn-och smidesdetaljer samt arbeten på tak, häng- och stuprännor, åskledare, renovering av fönster.

Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.

Utvändiga upprustningar på fastigheter i Näsum, Bromölla
Åtgärderna omfattar takbyten och fönsterbyten. Nya entrédörrar och förrådsdörrar. Målning av fasadskivor. Byte av plåtfasad till träpanel. Byte av balkongfronter och renovering av balkongplattor. Samtliga socklar ska lagas och målas. Åtgärderna ska utföras under första halvåret 2017. Uppskattad kostnad.

Anläggande av lekplatser i Bromölla
I budget är 800.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2020.

Tillbyggnad av lager och butik i Bromölla
Avser nybyggnad av en hall i prefab konstruktion, yta: 25 x 40 meter.

Byte av fönster vid skola i Bromölla
Direktupphandling kommer att utföras. Ca 500.000 kr/år.

Ombyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Ändrad användning av källarlokal till 2 st lägenheter samt fasadändring.

Ågärder av sammanträdesrum m.m. i Bromölla
Sammanträdesrum, utbyte tak, belysning, golv, klimatanläggning. År 2017 0,8 mkr och år 2019 1,250 mkr.

Upprustning av badplatser i Bromölla
I budget är 500.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2019.

Invändig renovering av Dalaskolan, Bromölla
Installation och behovsstyrning innertak, LED-belysning.

Ventilationsombyggnad vid brandstation i Bromölla
Avser utbyte av ventilationsaggregat.

Utbyte av styr- och regler vid Humle och Tunnby skola

Nybyggnad av parhus i Bromölla
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.

Rullstolsgarage inom Bromölla kommun
Ca 250.000 kr/år.

Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Strandskyddsdispens för utökat verksamhetsområde. Förflyttning av befintligt staket.

Tillbyggnad av brandstation i Bromölla
Tillbyggnad av brandstation tidsbegränsat lov tom 2022-03-31.

Tillbyggnad av ställverk i Bromölla
Tillbyggnad av högspänningsställverk.

Nybyggnad av toalett i Bromölla
Nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av parhus i Bromölla
Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivning av bef garage.

Upprustning av centrum, hållplats Nymölla, Bromölla

Byförnyelse /gatumiljöer, Bromölla
Diverse gator och grönt. Upptaget i budget med 200.000 kr/år.

Anläggande av parkeringsplatser i Bromölla
I budget är 200.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2020.

Utökning av båtplatser i Bromölla
Kommunen medfinansiär.

Utbyte av låssystem i skolor och idrottshallar, Bromölla
Under 2017 är 300.000 kr upptaget och under 2018 400.000 kr.

Utbyte av kameraövervakningssystem vid Humle och Tunnby skola m.fl.

Renovering av läktare vid Strandängen, Bromölla

Uppförande av staket vid Järnvägen Gualöv, Bromölla

Åtgärder på skolgård inkl asfaltering i Näsum

Byte av garageportar inom bostadsområden, Bromölla
Byte av portar till tre stycken varmgarage på Ågatan 21 i Bromölla och 13 portar till kallgarage på Fäladsvägen 2 i Bromölla. Vidare portar till två styccken varmgarage på Jungfruvägen 6 i Gualöv och 11 portar till kallgarage på Gamla Landsvägen 1 i Näsum. Uppskattad kostnad.

Byförnyelse Nymölla, Bromölla
Diverse gator och grönt.

Invändigt underhåll av Kyrkängens förskola, Bromölla
Konvertering behovsstyrning ventilation.

Vård-och underhållsplanering av begravningsplatser, Bromölla

Uppförande av staket vid Järnvägen Valje, Bromölla

Ombyggnad av kapprum i Törnsångaren, Bromölla
Ombyggnad av kapprum i äldre avdelning.

Uppsättning av staket i Valje Bromölla
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder vid fritidsgården Tunnan, Bromölla

Motionsslinga i Näsum

Utbyte av avbytarbås vid Strandängen, Bromölla

Tillbyggnad av idrottshall i Bromölla
Tillbyggnad av idrottshall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: