Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Avser nybyggnad av F-6 skola för 470 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.
Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av 42 bostäder i 2 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 25 radhus -bostadsrätter.
Nybyggnad av gruppbostad i Bjuv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avserr nybyggnad av lss-boende och 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätter.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Utbyte/sanering av va-ledningar i Bjuv
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 240 m spill- och dagvattenledningar samt ca 440 m vattenledningar. Dessutom strumpinfodring av totalt ca 50 m spillvattenledning samt 60 m dagvattenledning.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.
Ombyggnad av 55 kV luftledning i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark. Uppskattad byggstart.
Byte av tak på flerbostadshus i Bjuv
Igångsättning under vecka 31 2017. Avser byte av betongpannor på flerbostadshus. Man har använt sig av gamla ritningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.
Rivning av fastigheter i Bjuv
Objektet består av rivning av en större fabriksbyggnad avsedd för produktion, verkstadslokaler, 2 separata kontorsdelar, garage, 1 bostad och 1 st oljecistern.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny serverbyggnad.
Offentlig toalett Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av plank i Bjuv
Ansökan om bygglov för plank.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för takkupa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för uterum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov - parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för jordvall.
Rivning av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Bjuv
Ansökan om rivningslov för ställverk samt bygglov för nytt ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för att ersätta befintlig transformatorstation med en ny prefabricerad i plåt.
Nybyggnad av reningsverk i Bjuv
Ansökan om bygglov för container, slam- och bufferttank och mindre reningsanläggning.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av trappa vid Folkets Hus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: