Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Avser nybyggnad av F-6 skola för 470 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad v trygghetsboende med ca 30-35 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av 42 bostäder i 2 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 25 radhus -bostadsrätter.
Markområde för verdsahmhetslokalero och bostäder i Billesholm
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 10-15 hektar markområde för byggbar mark för verksamhetslokaler och bostäder.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Avser exploateringsarbeten för ca 20 -tal villatomter som säljs via kommunens tomtkö. Detta är andra etappen av tre.
Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Planer i tidigt skede. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Ombyggnad av dagvattensystem och vattenledning i Bjuv
Avser ombyggnad av dagvattenledning vid Mörarpsvägen.
Ombyggnad av gatai i Bjuv
Avser ombyggnad av gata vid Mörarpsvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Byte av tak på flerbostadshus i Bjuv
Igångsättning under vecka 31 2017. Avser byte av betongpannor på flerbostadshus. Man har använt sig av gamla ritningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Igåängsättning tidigast 2018. Konsult gällande tillståndsansökan: ÅF i Malmö.
Rivning av fastigheter i Bjuv
Objektet består av rivning av en större fabriksbyggnad avsedd för produktion, verkstadslokaler, 2 separata kontorsdelar, garage, 1 bostad och 1 st oljecistern.
Tillbyggnad vid kyrka i Billesholm
Diskussioner pågår angående en mindre tillbyggnad av kök och wc-utrymmen vid Billsholms kyrka. Igångsättning är ej fastställd.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för placering av kontorsmodul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov Elestorp 14:4,6:72.
Nybyggnad av damm i Bjuv
Ansökan om marklov för damm och vall.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om rivningslov samt bygglov för miljöhus.
Ombyggnad av museum i Bjuv
Ansökan om ändrad användning från garage till muséum.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus Enhörningen 2,3.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Bjuv
Avser fasadändring - inglasning av balkonger. Omfattning är ej fastställd.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Renovering av mur vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för renovering av kyrkogårdsmur vid Östra wrams kyrkogård.
Tillgänglighetsanpassning vid minneslund vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid minneslunden vid Norra wrams kyrkgård. Arbetena avser tillgänglighetsanpassning. Projektet kommer eventuellt att etappindelas.
Invändig renovering av kyrka i Bjuv
Planer finns för invändig renovering av Billesholms kyrka. Ej fastställt vilka åtgärder som berörs. Kan röra sig om åtgärder av ljus och ljud. Uppskattad kostnad.
Takarbeten påförsamlingshus i Bjuv
Avser byte av koppartak på församlingshus.
Utbyte av ventilation i förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplats Mellersta vägen i Bjuvs kommun.
Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Renovering av klockstapel i Billesholm, Bjuv
Planer finns för renovering av Billesholms klockstapel. ( Avser sticketak). Igångsättning eventuellt under 2018.
Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.
Ny belysning vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för ny belysning vid Norra wrams kyrkogård
Handikappanpassning vid kyrkogårdskontor i Bjuv
Planer finns för handikappanpassning vid kyrkogårdskontoret vid Bjuvs kyrkogård. Arbetena avser bl.a breddning av trappa m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: