Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Igångsättning tidigast hösten 2017.. Avser nybyggnad av F-6 skola för 400 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.

Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.

Utbyte/sanering av va-ledningar i Bjuv
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 240 m spill- och dagvattenledningar samt ca 440 m vattenledningar. Dessutom strumpinfodring av totalt ca 50 m spillvattenledning samt 60 m dagvattenledning.

Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.

Ombyggnad av 55 kV luftledning i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.

Renovering av tak på vattentorn i Bjuv

Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsbyggnad och produktionshall.

Nybyggnad av tunnel i Bjuv
Ansökan om bygglov för lagertunnel.

Nybyggnad av radhus i Bjuv
Ansökan om bygglov för rivning samt återuppbyggnad av brandskadad radhuslänga.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för takbyte.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett flerbostadshus.

Offentlig toalett Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för jordvall.

Rivning av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för samtliga byggnader och byggnadsverk på fastigheten Orren 2,4,7,8.

Utvändigt underhåll av affärshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för takkupa.

Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för att ersätta befintlig transformatorstation med en ny prefabricerad i plåt.

Nybyggnad av reningsverk i Bjuv
Ansökan om bygglov för container, slam- och bufferttank och mindre reningsanläggning.

Utvändigt underhåll av gatukök i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring - måla om.

Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av trappa vid Folkets Hus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: