Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Avser nybyggnad av F-6 skola för 470 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad v trygghetsboende med ca 30-35 lägenheter.
Om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus.
Markområde för verdsahmhetslokaler i Billesholm
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar.
Om -och tillbyggnad av förskola i Bjuv
Planer finns för om -och tillbyggnad av förskola.
Markområde för industrihus i Bjuv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 10000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätte. Avser styckebyggnation. Avser styckebyggnation.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Markområde för verrsamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler Markyta: 7259 m2.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Åtgärder vid Kyrkskolan i Bjuv
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för åtgärder vid Kyrkskolan - LSS verksamhet och konferenslokal)).
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Avser exploateringsarbeten för ca 20 -tal villatomter som säljs via kommunens tomtkö. Detta är andra etappen av tre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser ändrad användning av befintlig verksamhetsbyggnad till ca 7 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter. Längden på gatorna omfattar ca 250 meter. I första skede anläggs byggator, belysning, VA och fördröjningsmagasin. När byggnationen av husen är klara ska gatorna färdigställas med slitlager. Uppskattad byggstart.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Trafiklösning vid skola i Bjuv
Planer finns för trafiklösning i anslutning till förskola.
Ombyggnad av dagvattensystem och vattenledning i Bjuv
Avser ombyggnad av dagvattenledning vid Mörarpsvägen.
Ombyggnad av gatai i Bjuv
Avser ombyggnad av gata vid Mörarpsvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Ny multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Anläggande av parkering vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Åtgärder av konferenslokaler i kommunhus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Bjuv
Ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till ungdomsbostäder.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för placering av kontorsmodul.
Nybyggnad av damm i Bjuv
Ansökan om marklov för damm och vall.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för utemiljö.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om rivningslov samt bygglov för miljöhus.
Ombyggnad av museum i Bjuv
Ansökan om ändrad användning från garage till muséum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Anmälan om montering av dörr på husets baksida.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bjuv
Ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus Enhörningen 2,3.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/miljöhus.
Renovering av gymnastikhall vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av gymnastikhall vid Varagårdsskolan. Uppskattad byggstart.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Bjuv
Avser fasadändring - inglasning av balkonger. Omfattning är ej fastställd.
Takarbeten påförsamlingshus i Bjuv
Avser byte av koppartak på församlingshus.
Ventilationsarbeten i gymnastikhall i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser Ventilationsarbeten ( energieffektivisering) vid Brogårda gymnastikhall. Uppskattad byggstart.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Utbyte av ventilation i förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplats Mellersta vägen i Bjuvs kommun.
Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nya golvmattor i skola i Ekeby, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya golvmattor i Ekeby skola. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.
Handikappanpassning vid kyrkogårdskontor i Bjuv
Planer finns för handikappanpassning vid kyrkogårdskontoret vid Bjuvs kyrkogård. Arbetena avser bl.a breddning av trappa m.m.
Ny belysning vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för ny belysning vid Norra wrams kyrkogård

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: