Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av bostäder i Vejbystrand
Planer finns för 40 villor och 3 flerbostadshus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 40 bostäder i 1-2 plan.
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upphandlingen avser en exploateringsutredning över Ängelholms stadshus med tillhörande tomt.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från klippanvägen till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.
Nybyggnad av blandad bebyggelse i Ängelholm
Markägare Sveaskog öppnar för översiktsplan. Förslag till bebyggelse presenterat. Avser över 1000 bostäder.
Markarbeten för villatomter i Ängelholm etapp 2
Avser exploateringsarbete för 57 villatomter. Markarbeten för försäljning till styckebyggnation eller byggnation av bostäder ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Nybyggnad av grupphus och kedjehus i Ängelholm
Detaljplanearbetet ligger stilla. För att bostäder ska kunna byggas måste VA-frågan lösas först. En ny VA-ledning kan påbörjas tidigast 2017. Nybyggnad av 16 hus varav 2 kedjehus med 3 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2020-2021.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Tillbyggnad av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Planer finns på tillbyggnad för två våningar som innebär 20 dubbelrum, 2 sviter och 2st konferensrum.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal för möjligheten att servera 600 portioner/dag. Planen är att uppföra byggnaden på mark i anslutning till skolan.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 1000 kvm kontor och laboratorium.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Nybyggnad av spillvattenledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.
Utvändig upprustning av skola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skolan i form av fasad, tak- och fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser stambyte kök och badrum i tre huskroppar, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 3 st parhus totalt 6 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Ombyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Anläggande av spillvattenledning i Ängelholm
Avser utbyggnad av nätet och ny spillvattenpumpstation SPU31 för att möjliggöra ytterligare anslutning av fastigheter. Den nya ledningen är tänkt att läggas längs med kustlinjen.
Moduler för boende, i Ängelholm
Avser moduler för boende på Kullavägen varav 10 lägenheter för singelboende samt boende för 14 personer med egna rum och gemensamhetsutrymme.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp
Planer finns för ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintliga komplementbyggnader. Byggstart ej fastställd. Kostnad okänd.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser renovering av spillvattenledning och renspumpteknik vid SPU11
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av församlingshem till förskola i Ängelholm
Avser ombyggnad av församlingshem till förskoleverksamhet för ca 60 barn.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Avser inredning av vind som möjliggör utökning med 9 st nya lägenheter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1722, Förslöv-Vistorpsvägen
Ny gång- och cykelväg cirka 450 meter som dels passerar på bron och dels på norra sidan längs väg 1722.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning av butikslokal till gymverksamhet.
Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av lagerhall till kontorsplatser.
Belysning och konstnärlig utsmyckning i gångtunnel, Ängelholm
Nybrons gångtunnel ska förses med konstnärlig utsmyckning som ska vara belyst och tunneln ska förses med undertak och belysning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av hyresfastighet. Anpassning av en lokal till hyresgäst.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde. Renovering av blyfönster.
Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm
Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser mindre tillbyggnad av restaurangverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning och fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av affärsverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring och ändrad användning av industriverksamhet.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad moduler.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad tältbyggnad juni 2017-juni 2022.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning paviljonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av 12 stycken dörrar.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak för barnvagnar.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt va.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för 20 nya parkeringsplatser utmed stormgatan.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykel- och miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Rektangeln 1,3.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (industriverksamhet).
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för inhängnad av tomt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för återfyllnad av tidigare sanerad mark.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning enbostadshus och garage.
Rivning av automatstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av flygbränsletankar med tillhörande tankstation.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fönster.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av garage till flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Rivning av garage i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av garage och förråd.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Ängelholm
Avser renovering av 20 st balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad till förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning, ombyggnad till förråd.
Rivning av skyddsrum i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skyddsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: