Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Sockerbruket, Ängelholm
Planer finns att fortsätta växa på Sockerbruksområdet. Projektet är än så länge i sin linda men planen är att kunna bygga 110 lägenheter, mellan 5 och 8 våningar, på en del av "gamla scantomten".
Nybyggnad av flerbostadshus i Rebbelberga, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av 39 st nya lägenheter.
Markarbeten för villatomter i Ängelholm etapp 2
Avser exploateringsarbete för 57 villatomter. Markarbeten för försäljning till styckebyggnation eller byggnation av bostäder ej fastställt.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 1000 kvm kontor och laboratorium.
Nybyggnad av spillvattenledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.
Utvändig upprustning av skola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skolan i form av fasad, tak- och fönsterbyte.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Ombyggnad av församlingshem till förskola i Ängelholm
Avser ombyggnad av församlingshem till förskoleverksamhet för ca 60 barn.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.
Moduler för boende, i Ängelholm
Avser moduler för boende på Kullavägen varav 10 lägenheter för singelboende samt boende för 14 personer med egna rum och gemensamhetsutrymme.
Anläggande av spillvattenledning i Ängelholm
Avser utbyggnad av nätet och ny spillvattenpumpstation SPU31 för att möjliggöra ytterligare anslutning av fastigheter. Den nya ledningen är tänkt att läggas längs med kustlinjen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av hangar till utställningslokal i Ängelholm
Avser ombyggnad av ett hangar till att användas som utställningslokal, samt uthyrning som replokal åt Ängelholms musikkår.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1722, Förslöv-Vistorpsvägen
Ny gång- och cykelväg cirka 450 meter som dels passerar på bron och dels på norra sidan längs väg 1722.
Föravskiljare för P4 Åkerslundsverket i Ängelholm
Åkerslundsverket har idag en rökgasreningsprocess på P4 och P5 som inkluderar föravskiljare, reaktor och slangfilter där den befintliga föravskiljaren är uttjänt. Denna upphandling avser att upphandla en ny föravskiljare till rökgasreningsprocessen för panna 4 på Åkerslundsverket i Ängelholm. Uppskattad byggstart.
Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.
Provisoriska paviljonger till skola i Ängelholm
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong med fyra tillfälliga klassrum med tillhörande kapp- och grupprum.
Provisoriska paviljonger till skola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av moduler.
Provisoriska paviljonger till förskola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger med fyra förskoleavdelningar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser inklädnad av skärmtak, samt kylsluss till lastbrygga.
Leverans och montage av inseglingsfyrar i Skälderviken, Ängelholm
Avser leverans av två stycken inseglingfyrar samt drift och underhållsavtal inkl årlig besiktning av nämnda fyrar samt två befintliga ensfyrar.
Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm
Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser mindre tillbyggnad av restaurangverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt va.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - parhus.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring och ändrad användning av industriverksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av affärsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning och fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för sluttäckning av deponi.
Rivning av automatstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av flygbränsletankar med tillhörande tankstation.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad tältbyggnad juni 2017-juni 2022.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av 12 stycken dörrar.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av garage till flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (industriverksamhet).
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Rektangeln 1,3.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Rivning av garage i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av garage och förråd.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Ängelholm
Avser renovering av 20 st balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser utvändig ändring av skola som omfattar ny takljuskupol.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Avser installation av kommunalt va till en fastighet.
Rivning av skyddsrum i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skyddsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: