Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.

Nybyggnad av högstadieskola och idrottshall i Ängelholm
Avser nybyggnad av en 7-9 skola för 435 elever i 1 huskropp i 1-2 plan samt nybyggnad av idrottshall i 1 plan.

Om- på- och nybyggnad av hotell i Ängelholm
Projektet avser om- på- och nybyggnad av hotellet, nytt kök, 112 hotellrum. Till- och påbyggnadsyta; ca 2000 kvm och ombyggnadsyta; ca 3000 kvm.

Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018, med 50 mkr för år 2017 och 19,5 mkr för år 2018.

Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.

Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Planerad VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen och vidare till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.

Nybyggnad av marint center i Ängelholm
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Planer finns för nybyggnad av marint center med tumlarbassäng, hajtank, akvarium och forskningsavdelning. Byggplats ej fastställd, kan ev bli annan kommun.

Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Planer finns för nybyggnad av parhus, 36 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Vejbystrand
Detaljplaneskede. Igångsättning är ej fastsälld.

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Utbyggnad/renovering av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Utredningar pågår då denna byggnad ligger kopplad till stranden och stormar sköljer bort sand.. problem med att fylla på osv. Avser utbyggnad med hotelldel samt renovering av befintlig anläggning.

Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344

Upprustning av fotbollsarena i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nytt exploateringsområde för industri i Hjärnarp Ängelholm
Projektet ligger på is. Planarbete skall utföras.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.

Ombyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.

Ny trafikplats vid E6 mellan Hjärnarp-Rebbelberga
Ny trafikplats längs E6 mellan trafikplats Hjärnarp och trafikplats Rebbelberga.

Tekniska konsulter - Projektering och utredning VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare är har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 3 mkr/år och Örkelljunga för ca 0,5 mkr/år, detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym.

Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Upprustning idrottsplats i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Anläggande av gång- och cykelväg i Ängelholm
Projektet avser anläggande av en gc-väg samt ombyggnad av va-ledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintliga komplementbyggnader. Byggstart ej fastställd. Kostnad okänd.

Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Ängelholm
Projektet ligger vilande.

Anläggande av konstgräs i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ramavtal - Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, 63-450 Styrd borrning av självfallsledning, 110-450 Styrd AT-borrning (SBR), 110-250 Tryckning med jordraket , 75-110 Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Ramavtal option- Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, DN 500-630 Styrd borrning av självfallsledning, DN 315-630 Styrd AT-borrning (SBR), DN 315 Tryckning med jordraket , 75-110 Spolning av ledning och vattenprov Tryck- och täthetskontroll av ledning Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av bro över Kägleån vid Önnersmölla
Underhållsåtgärder.

Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Projektet vilande. Avser inredande av våning 4 för utökning av våning 3. Inga fler lägenheter.

Ombyggnad maskinhall till annan verksamhet i Gånarp
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart planeras under 2017. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Avser ny gång- och cykelväg, upprustning av vattenledningar och gatumark, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 1722, Förslöv-Vistorpsvägen

Nybyggnad av gc-väg mellan Björkhagen-Magnarp skola

Renovering av tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser renovering av tryckstegringsstation för dricksvatten samt renovering av rörbrunnar inom Brandsvigs vattenskyddsområde.

Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.

Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.

Tekniska konsulter - Byggledning va i Ängelholm och Örkelljunga
Delområde 1: Byggledningsuppdrag - ledningsnät. Delområde 2: Byggledningsuppdrag - process vatten. Delområde 3: Byggledningsuppdrag - process avlopp. En indikation på kommande volym inom området är ca 500.000 kr/år för Ängelholm och ca 200.000 kr/år för Örkelljunga.

Tekniska konsulter inom broar och konstbyggnader i Ängelholm
Indikation på kommande volym: Delområde 1 Inspektion - Ca 100 000 SEK/år Delområde 2 Projektering - Ca 200 000 SEK/år Delområde 3 Byggledning - Ca 150 000 SEK/år Delområde 4 Besiktning - Ca 75 000 SEK/år Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år

Anläggande av en motionsslinga i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser ändrad användning av annan verksamhetsbyggnad/ny brandcellsindelning.

Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning annan verksamhetsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av mark i Ängelholm
Ansökan om marklov för dagvattenmagasin.

Renovering av avloppspumpstation i Ängelholm

Ombyggnad av flygterminal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för in/utvändig ändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inglasning av 21 stycken befintliga balkonger.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ny utvändig trappa samt ny ytterdörr i fasad till fläktrum och sammanslagning av lokal.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.

Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för digital infrastruktur.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av lekförråd.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg i Ängelholm
Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av busshållplats vid väg 120 i Ängelholm

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Renovering av fönster på Ängelholms kyrka
Renovering av gjutjärnsfönster.

Invändig renovering av Ängelholms kyrka
Montering av klimatanläggning, installation av styr- och reglerteknik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: