Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Igångsättning tidigast 2018. Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.

Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018, med 50 mkr för år 2017 och 19,5 mkr för år 2018.

Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (889524). Option på denna etapp.

Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Planer finns för nybyggnad av parhus, 36 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strövelstorp, Ängelholm etapp 2
Koncept Sabo Kombohus. Etapp 1 projekt 906690. Byggstart planeras till våren 2016.

Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Planerad VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen och vidare till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.

Nybyggnad av marint center i Ängelholm
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Planer finns för nybyggnad av marint center med tumlarbassäng, hajtank, akvarium och forskningsavdelning. Byggplats ej fastställd, kan ev bli annan kommun.

Nybyggnad av enbostadshus i Vejbystrand
Detaljplaneskede. Igångsättning är ej fastsälld.

Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
BoKlok hus

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344

Upprustning av fotbollsarena i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).

Nybyggnad av va-ledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nytt exploateringsområde för industri i Hjärnarp Ängelholm
Projektet ligger på is. Planarbete skall utföras.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.

Ombyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.

Nybyggnad av lokaler i Ängelholm
I de nya lokalerna kommer man att göra plats för en ny serverhall samt 30 arbetsplatser.

Tekniska konsulter - Projektering och utredning VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare är har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 3 mkr/år och Örkelljunga för ca 0,5 mkr/år, detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym.

Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Upprustning idrottsplats i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintliga komplementbyggnader. Byggstart ej fastställd. Kostnad okänd.

Anläggande av konstgräs i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ramavtal option- Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, DN 500-630 Styrd borrning av självfallsledning, DN 315-630 Styrd AT-borrning (SBR), DN 315 Tryckning med jordraket , 75-110 Spolning av ledning och vattenprov Tryck- och täthetskontroll av ledning Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Ombyggnad av bro över Kägleån vid Önnersmölla
Underhållsåtgärder.

Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Projektet vilande. Avser inredande av våning 4 för utökning av våning 3. Inga fler lägenheter.

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Avser ny gång- och cykelväg, upprustning av vattenledningar och gatumark, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Ombyggnad maskinhall till annan verksamhet i Gånarp
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart planeras under 2017. Kostnaden är uppskattad.

Renovering av tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser renovering av tryckstegringsstation för dricksvatten samt renovering av rörbrunnar inom Brandsvigs vattenskyddsområde.

Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad/anpassning av kök vid sjukhus i Ängelholm
Objektet avser flytt av köksutrustning, inköp av ny köksutrustning samt montage och installation av material och utrustning. Avser även installation av kyla.

Föravskiljare för P4 Åkerslundsverket i Ängelholm
Åkerslundsverket har idag en rökgasreningsprocess på P4 och P5 som inkluderar föravskiljare, reaktor och slangfilter där den befintliga föravskiljaren är uttjänt. Denna upphandling avser att upphandla en ny föravskiljare till rökgasreningsprocessen för panna 4 på Åkerslundsverket i Ängelholm. Uppskattad byggstart.

Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.

Tekniska konsulter - Byggledning va i Ängelholm och Örkelljunga
Delområde 1: Byggledningsuppdrag - ledningsnät. Delområde 2: Byggledningsuppdrag - process vatten. Delområde 3: Byggledningsuppdrag - process avlopp. En indikation på kommande volym inom området är ca 500.000 kr/år för Ängelholm och ca 200.000 kr/år för Örkelljunga.

Leverans och montage av inseglingsfyrar i Skälderviken, Ängelholm
Avser leverans av två stycken inseglingfyrar samt drift och underhållsavtal inkl årlig besiktning av nämnda fyrar samt två befintliga ensfyrar.

Tekniska konsulter inom broar och konstbyggnader i Ängelholm
Indikation på kommande volym: Delområde 1 Inspektion - Ca 100 000 SEK/år Delområde 2 Projektering - Ca 200 000 SEK/år Delområde 3 Byggledning - Ca 150 000 SEK/år Delområde 4 Besiktning - Ca 75 000 SEK/år Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år

Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser ändrad användning av annan verksamhetsbyggnad/ny brandcellsindelning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/äldreboende.

Renovering av avloppspumpstation i Ängelholm

Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.

Ombyggnad av museum i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd och byggnadens planlösning.

Ombyggnad av flygterminal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för in/utvändig ändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inglasning av 21 stycken befintliga balkonger.

Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för restaurangverksamhet, bahnhof.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning/utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av demensboende.

Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurangverksamhet.

Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skolverksamhet.

Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning annan verksamhetsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet.

Ombyggnad av fritidshem i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning till fritidsverksamhet.

Ombyggnad av mark i Ängelholm
Ansökan om marklov för dagvattenmagasin.

Anläggande av en motionsslinga i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av 2 stycken balkonger Vejby 41:11.

Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.

Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av lekförråd.

Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mur.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ny utvändig trappa samt ny ytterdörr i fasad till fläktrum och sammanslagning av lokal.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Kvadraten 1,2.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov av säsongskaraktär (1 april till 15 oktober) för uppsättning servering.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regnskydd.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för digital infrastruktur.

Utvändigt underhåll av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av plank runt luftbehandlingsaggregat.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg i Ängelholm
Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Renovering av fönster på Ängelholms kyrka
Renovering av gjutjärnsfönster.

Nybyggnad av busshållplats vid Magnarps skola

Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring / ändring av fönster.

Invändig renovering av Ängelholms kyrka
Montering av klimatanläggning, installation av styr- och reglerteknik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: