Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm

Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Igångsättning tidigast 2019.

Nybyggnad av småhus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av 60 småhus.

Nybyggnad av bostäder i Vejbystrand
Planer finns för 40 villor och 3 flerbostadshus, 3-5 våningar.

Om- på- och nybyggnad av hotell i Ängelholm
Projektet avser om- på- och nybyggnad av hotellet, nytt kök, 112 hotellrum. Till- och påbyggnadsyta; ca 2000 kvm och ombyggnadsyta; ca 3000 kvm.

Nybyggnad av marint center i Ängelholm
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Planer finns för nybyggnad av marint center med tumlarbassäng, hajtank, akvarium och forskningsavdelning. Byggplats ej fastställd, kan ev bli annan kommun.

Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus,.

Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
BoKlok hus

Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018 .

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.

Nybyggnad av kontor och laboratorium i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 1000 kvm kontor och laboratorium.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).

Nybyggnad av va-ledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Utvändig upprustning av skola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skolan i form av fasad, tak- och fönsterbyte.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.

Ombyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.

Nybyggnad av lokaler i Ängelholm
I de nya lokalerna kommer man att göra plats för en ny serverhall samt 30 arbetsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Ny gatusektion, vatten- och avloppsledning i Ängelholm
Avser ny gatusektion, förnyelse och ny förläggning av vatten- och avloppsledning.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet/lagerbyggnad.

Ombyggnad av fritidsgård i Ängelholm
Avser ombyggnad till fritidsgård på ca 600 kvm.

Ramavtal option- Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, DN 500-630 Styrd borrning av självfallsledning, DN 315-630 Styrd AT-borrning (SBR), DN 315 Tryckning med jordraket , 75-110 Spolning av ledning och vattenprov Tryck- och täthetskontroll av ledning Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 1722, Förslöv-Vistorpsvägen

Ombyggnad/anpassning av kök vid sjukhus i Ängelholm
Objektet avser flytt av köksutrustning, inköp av ny köksutrustning samt montage och installation av material och utrustning. Avser även installation av kyla.

Föravskiljare för P4 Åkerslundsverket i Ängelholm
Åkerslundsverket har idag en rökgasreningsprocess på P4 och P5 som inkluderar föravskiljare, reaktor och slangfilter där den befintliga föravskiljaren är uttjänt. Denna upphandling avser att upphandla en ny föravskiljare till rökgasreningsprocessen för panna 4 på Åkerslundsverket i Ängelholm. Uppskattad byggstart.

Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.

Provisoriska paviljonger till skola i Ängelholm
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong med fyra tillfälliga klassrum med tillhörande kapp- och grupprum.

Provisoriska paviljonger till skola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av moduler.

Provisoriska paviljonger till förskola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger med fyra förskoleavdelningar.

Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.

Leverans och montage av inseglingsfyrar i Skälderviken, Ängelholm
Avser leverans av två stycken inseglingfyrar samt drift och underhållsavtal inkl årlig besiktning av nämnda fyrar samt två befintliga ensfyrar.

Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm

Tekniska konsulter inom broar och konstbyggnader i Ängelholm
Indikation på kommande volym: Delområde 1 Inspektion - Ca 100 000 SEK/år Delområde 2 Projektering - Ca 200 000 SEK/år Delområde 3 Byggledning - Ca 150 000 SEK/år Delområde 4 Besiktning - Ca 75 000 SEK/år Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år

Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.

Ombyggnad av museum i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd och byggnadens planlösning.

Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för restaurangverksamhet, bahnhof.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning/utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av demensboende.

Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.

Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.

Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov av säsongskaraktär (1 april till 15 oktober) för uppsättning servering.

Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mur.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Kvadraten 1,2.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regnskydd.

Utvändigt underhåll av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av plank runt luftbehandlingsaggregat.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av 2 stycken balkonger Vejby 41:11.

Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser utvändig ändring av skola som omfattar ny takljuskupol.

Renovering av fönster på Ängelholms kyrka
Renovering av gjutjärnsfönster.

Nybyggnad av busshållplats vid Magnarps skola

Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring / ändring av fönster.

Invändig renovering av Ängelholms kyrka
Montering av klimatanläggning, installation av styr- och reglerteknik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: