Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.
Utbyggnad av flygplats i Ängelholm
Planer finns för att förlänga startbanan med 400 meter, att anlägga en ny hallbyggnad och en ny terminalbyggnad samt att ändra användningen av den befintliga passagerarterminalen. I dag ägs flygplatsen av Peab AB som vill ha möjlighet att bygga ut.Tidigare i år ansökte bolaget därför om att få förlängt tillstånd till och med den siste december år 2025, något mark- och miljödomstolen nu också beviljat.
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
Planer finns för ytterligare ca 250 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 70 lägenheter i 4 flerbostadshus med 4-8 våningar.
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Igångsättning ej fastställd.
Markarbeten för villatomter i Ängelholm etapp 2
Avser exploateringsarbete för 57 villatomter. Markarbeten för försäljning till styckebyggnation eller byggnation av bostäder ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus/äldreboende.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplanearbete pågår. Planer finns på nybyggnad av 3 flerbostadshus i sutteräng med 2-4 våningsplan och 24 lägenheter.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av bibliotek i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 1000 kvm kontor och laboratorium.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av spillvattenledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.
Utvändig upprustning av skola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skolan i form av fasad, tak- och fönsterbyte.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata.
Anläggande av spillvattenledning i Ängelholm
Avser utbyggnad av nätet och ny spillvattenpumpstation SPU31 för att möjliggöra ytterligare anslutning av fastigheter. Den nya ledningen är tänkt att läggas längs med kustlinjen.
Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata.
Ombyggnad av hangar till utställningslokal i Ängelholm
Avser ombyggnad av ett hangar till att användas som utställningslokal, samt uthyrning som replokal åt Ängelholms musikkår.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet/lagerbyggnad.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av butikslokaler i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad med 200 kvm butiksyta.
Föravskiljare för P4 Åkerslundsverket i Ängelholm
Åkerslundsverket har idag en rökgasreningsprocess på P4 och P5 som inkluderar föravskiljare, reaktor och slangfilter där den befintliga föravskiljaren är uttjänt. Denna upphandling avser att upphandla en ny föravskiljare till rökgasreningsprocessen för panna 4 på Åkerslundsverket i Ängelholm. Uppskattad byggstart.
Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad/anpassning av kök vid sjukhus i Ängelholm
Objektet avser flytt av köksutrustning, inköp av ny köksutrustning samt montage och installation av material och utrustning. Avser även installation av kyla.
Provisoriska paviljonger till skola i Ängelholm
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong med fyra tillfälliga klassrum med tillhörande kapp- och grupprum.
Provisoriska paviljonger till skola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av moduler.
Provisoriska paviljonger till förskola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger med fyra förskoleavdelningar.
Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser inklädnad av skärmtak, samt kylsluss till lastbrygga.
Leverans och montage av inseglingsfyrar i Skälderviken, Ängelholm
Avser leverans av två stycken inseglingfyrar samt drift och underhållsavtal inkl årlig besiktning av nämnda fyrar samt två befintliga ensfyrar.
Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm
Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser mindre tillbyggnad av restaurangverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för restaurangverksamhet, bahnhof.
Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av demensboende.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.
Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov av säsongskaraktär (1 april till 15 oktober) för uppsättning servering.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Kvadraten 1,2.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regnskydd.
Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av 2 stycken balkonger Vejby 41:11.
Utvändigt underhåll av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av plank runt luftbehandlingsaggregat.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser utvändig ändring av skola som omfattar ny takljuskupol.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring / ändring av fönster.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Avser installation av kommunalt va till en fastighet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: